12
'Abi Ibabataina Haharua I'imana Haukia.
(Mt 21.33-46; Lk 20.9-19)
Iesu ehore 'abi ibabatainai ehina benakia etibaha “Hau ha bine haharuana ebabaina, arana ea'i abuna, bine buakia ibahari 'iti'itikia 'urina ehabina, mai iha 'inina ituna ebabaina. Maearima baika ebenakia kate'imana, 'a ia hanona harima eao. Bine te'aiba raninai hau weiana ena ta'ara ia'ina hauna ha euhuna eao haharua ṯe'imana haukia herekia. Bine anikia harua herekiai kea'inakia. 'A haharua i'imana haukia tehore ta'ara ia'ina hauna tea'i 'inina, te'atina, teuhuna imana 'abaeana emue. Haeamona poki hauna ta'ara ia'ina hauna ha euhuna eao herekia hanona 'arana tebamani'ana abomo teba haumaeana. Haeamona ena ta'ara ia'ina hauna ha euhuna eao hanona teahu 'arina. Bo'okia euhunakia teao, baika teahu ki'anakia, ia baika hanona teahu 'arinakia. Hamona emiaho keuhuna hauna hanona nahuna niraona'au aina hauna. Orena 'akinai ia euhuna, e'abi etibaha, ‘Naha'u neiana kauhuna keao hanona aba katemariki aina.’ Ia haharua i'imana haukia teroba ahu, te'abi tetibaha, ‘Tomai, neiana hanona haharua poki hauna nahuna, hamahu 'arina, ena haharua neiana hanona aika 'eukai keao.’ Ua buonai tea'i 'inina, teahu 'arina, hauanina tekapo banaina haharua murinai.”
Iesu ia ebakainakia etibaha, “turaonana, haharua poki hauna hanona taba kebabaina? Ia kemai haharua i'imana haukia keahu 'arinakia, bine haharuana kea'ina maearima baika kebenakia kate'imana.
10 Puka Robenai tererena hauna a'i totuabina? Ṉa e'abi aiho,
‘Itu ibabaina haukia tebaoao aina
piharana hanona itu ibua 'inina
kupuana piharana namonai eao.
11 Neiana hanona Obiapaka ena
babai, nahaihana
nahata'u ta'u huri!’ ”
Sal 118.22, 23
12 Iuda haukia apa'uakia Iesu ia'i 'inina teraonana pokina te'iobina 'abi ibabataina hanona ia ahakiai ehinana. Ia maearima teta'u ainakia buonai tehabona teka'a.
Takiti Baibeni Bakai bakaina.
(Mt 22.15-22; Lk 20.20-26)
13 Muriai ia tehore Parisea haukia mai Heroda titaina haukia baika teuhunakia teao Iesu herena bakai bakai ai katebarewana. 14 Ba teao herena tebakaina tetibaha, “Ba'iobi haumu e, ai ṯa'iobina oi hanona 'abi tohakia nohina, maearima ekia raona 'abikia a'i nuta'u ainakia, ia aea homakia robakia a'i nuahu, ia Tirama ena taeara tohanai mo nuba'iobi. Ba 'ara kahahore Kaisara herenai hanona ebero 'ao aha'i?
15 'Ara kahahore 'ao aha'i?” Iesu ekia bai'oi weiana e'iobina, ebakainakia etibaha, “Taba buonai tuhobona'u! Moni ha tomaiaina, maihana.” 16 Moni ha temaiaina tebena hanona ebakainakia etibaha, “Neiana hanona tai aubaubana? Mai tai atana?” Ia te'abi, “Kaisara 'euna.” 17 Iesu ehina benakia etibaha, “Kaisara 'euna Kaisara katobena, Tirama 'euna Tirama katobena.” Weiana teona hanona teta'uta'u huri.
Hawainibe Bakai bakaina Weiana 'Ariai Mikiri Mue Murinai Hauna.
(Mt 22.23-33; Lk 20.27-40)
18 Sadukea haukia mikiri mue a'i tibatohana haukia baika ekia bakaibakai ha teaoaina Iesu herena. 19 Tebakaina tetibaha, “Ba'iobi haumu e, Mose ṉa erere aihona, ‘Hau ha nahuna aha'i ke'ari wapuna kemiaho, 'ari hauna hatina kehore wapu weiana keatawana nahuna kebaramanakia 'ari hauna 'euna.’ 20 Ba bariu a'a hati ikoikiai 'abaihau hamomo. Pakana ehawainibe, nahuna aha'i e'ari. 21 Hatina ibaruana wapu weiana eatawana, nahuna aha'i e'ari. Hatikia ibaihauna abomo uahomana herenai erama. 22 Te'abaihau hamomo babi'e weiana hamona teatawana, ia ha nahuna a'i ebaramana. Muri 'akinai babi'e abomo e'ari. 23 Hau 'abaihau hamomo ikoikiai teatawana, ba mikiri mueai hanona tai atawana tohanai keao?”
24 Iesu ehina benakia etibaha, “Wai hanona tobeho pokina Puka Robena anina a'i ṯo'iobina abomo Tirama ena hiabu a'i ṯo'iobina. 25 'Ari haukia katemikiri raninai ia hanona aneru kupai haukia 'abakia, a'i katehawainibe.
26 'Ariai katemikiri mue 'abina a'i to'iobina, Mose ena Pukai a'i totuabina? Arabu e'ara 'ekanai Tirama Mose ehina bena, ‘Bariu Au hanona Aberahamo ena Tirama, Isako ena Tirama, Iakobo ena Tirama.’ 27 Tirama ua e'abi aiho buonai aika kaha'iobina, Ia hanona 'ari haukia ekia Tirama aha'i, ia mauri haukia ekia Tirama. Wai tohaorea ki'a baha.”
Rauhubu Apa'uana Tohana.
(Mt 22.34-40; Lk 10.25-28)
28 Rauhubu poki hauna ha weia ekia baihara tae 'uruna ebahu aina, ebabataina, Iesu Sadukea haukia ekia bakaibakai 'arana ebamue haraina. Ba ia ehore Iesu ebakaina etibaha, “Rauhubu ikoikiai, aeana hauna ikoikiai 'arakiai?” 29 Iesu ehina bena etibaha, “Ikoikiai 'arakiai hauna neiana. ‘Isaraela haumi e, aia tomona. Obiapaka eka Tirama hanona Obiapaka hamomona mo. 30 Obiapaka emu Tirama koraona'au aina, mai aomu ikoinai, mai aubamu ikoinai, mai emu raona ikoinai, mai taburamu ikoinai.’ 31 Ibaruana hanona neiana. ‘Heremuai hauna abomo koraona'au aina, kipomu nuraona'au aini'o 'abana.’ Rauhubu ua'a ha a'i nemiaho neiakia rua 'arakiai.” 32 Hau weiana e'abi etibaha, “Ba'iobi haumu e, oi hanona obero. O'abi harai, Tirama hanona hamona mo, ha ua'a aha'i. 33 Haeamona Tirama kaharaona'au aina mai aoka ikoinai, mai eka raona ikoinai, mai eka tabura ikoinai, weiana herekai nemiaho hauna kaharaona'au aina hanona eapa'ua ki'a baha ba mahi mai barobe tabakia ikoikiai kahabaibeni Tirama wairanai.”
34 Iesu hau weiana eihana, e'abi harai buonai ehina bena etibaha, “Oi mai Tirama ena obia aiarana hanona baiatami a'i ehoma'a.” Weiana murinai maearima ia katebakaina hanona teta'u.
Keriso Ebakai bakai Ainakia.
(Mt 22.41-46; Lk 20.41-44)
35 Iesu Marea Robe aonai eba'iobi raninai maearima ebakainakia etibaha, “Aehoma buonai Rauhubu poki haukia ti'abi, ‘Keriso hanona Davida Nahuna’? 36 Weiana hanona Auba Robe hiabunai Davida pinanai e'abi etibaha,
‘Obiapaka hanona e'u obia
ehina bena etibaha,
Itipa'u tainai momiati
keao mo emu 'ou haukia ikoikiai
'apumu ba'anai kahorotinakia.’
Sal 110.1
37 Davida kipona ehore Keriso eaparina Obiapaka raninai, aea homanai mo ia nahunai keao?” Mako tebahu haukia mai aonamokia ia aiana teona.
Rauhubu Poki Haukia Kate'ima 'ima Harainakia.
(Mt 23.1-36; Lk 20.45-47)
38 Haeamona eba'iobi muenakia, etibaha, “Rauhubu poki haukia herekiai kato'ima 'ima harainimi, ia hanona habuni homa'akia tibatotonakia tikabanai kabanai taearai mai kawakawa 'ekakiai, ekia nuatae hanona maearima ia kateihanakia katemariki ainakia. 39 Haeamona marea aokiai ekia nuatae imia'au namokiai katemia'au, tatu aokiai abomo 'eka apa'uakia namokiai mo katemia'au. 40 Wapu ekia itu tiba'arenakia, ekia bahuba'ari tibahoma'a ki'anakia kateihanakia buonai. Maearima uahomakia hanona ki'a rarina 'akina katetabu ahina.”
Wapu Ena Baibeni.
(Lk 21.1-4)
41 Iesu Marea Robe aonai beruberu mauana wairanai emiati, to'u haukia ekia moni mauai ṯeuta eihanakia, obia haukia bo'ona hanona ekia moni bo'okia teuta. 42 Ia wapu uraruna ha emai, ena moni papakia rua emaiainakia eutanakia, ekia ihobo hanona pene hamona 'abana. 43 I'abana haukia eaparinakia teao herena ehina benakia etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, wapu uraruna weiana eutana hauna hanona eapa'ua ki'a baha ba ia ikoikiai teuta haukia. 44 Pokina obia haukia ekia moni tebo'o ia papakia mo teuta, 'a wapu uraruna hanona ena tabu ahi tabana keaniani aina hauna maikoina eutana.”