11
Iesu Ierusalemai Ekatoto Obia 'Arana 'Abana.
(Mt 21.1-11; Lk 19.28-40; Io 12.12-19)
Ierusalema tetabuna teao, temai Olibe oeonai, Betefage Betani herekiai, weia Iesu i'abana haukia rua euhu 'uainakia, e'abi etibaha, “Katoao aiara weiana wairakai hauna aonai katokatoto, doniki nahu ha katotabu ahina hau ha a'i nemia'au 'apua hauna ua'a aba tetoba 'au, katorubuna katomaiaina. Hau ha kebakainimi, ketibaha, ‘Taba buonai naiana tubabaina?’ raninai, katohina bena katotibaha, ‘Obiapaka nenuatae aina, rani papana haeamona kemueaina.’ ” Terarua teao doniki nahu ha tetabu ahina aiara ibuanai itu ha pa'abina 'akonai itoba 'au teihana. Ṯerubuna aonai, maearima baika weia tekoroti haukia tebakainakia, tetibaha, “Taba buonai doniki nahu ṯorubuna?” Iesu ehinana ihobonai mo maearima weiakia tehina benakia hanona tehabonakia. Doniki nahu temaiaina Iesu herena raninai, kapenai ekia habuni teabari 'aunakia, ba Iesu emia'au. Maearima bo'ona ekia habuni taearai teabari, 'a baika hanona taeara haianai matiu raukia tehara huri teabarinakia. Wairanai mai murinai teka'a haukia teio tetibaha,
“Hosana! Obiapaka atanai
nimai hauna hamabanamona.
10 'Aba'abaka Davida ena obia
aiarana aba nimai hauna
hamabanamona.
Hosana,*
'ubi toha tohana Tiramana
hamabanamona.”
11 Iesu Ierusalemai ekara'au Marea Robe aonai ekatoto, taba ikoikiai eihanakia, ia beraura eko'iko'i buonai i'abana haukia harau haea rua kipokia temue teao Betani.
Iesu Suke Matiuna Ena.
(Mt 21.18-19)
12 Erani Betani tehabona hanona Iesu mare'a e'ari. 13 Suke mai rauna atau'ai eihana, eao herena keiha haraina buana ha re'a, rau 'abaeakia mo taba aha'i etabu ahina, pokina Suke ekia bua'a ranina aha'i. 14 Iesu matiu weiana ehina bena etibaha, “Oi buabuamu hau ha a'i keani 'apuana keao mo banai banai.” I'abana haukia aiana weiana teona.
Iesu Marea Robe ai Etoto.
(Mt 21.12-17; Lk 19.45-48; Io 2.13-22)
15 Ierusalemai tekara'au, Iesu Marea Robe ai ekatoto kawakawa haukia eu'u ahinakia, moni tia'i banai haukia ekia itara ebaku'a banainakia haeamona rauria tikawakawa ainakia haukia ekia imia'au tabakia etori ku'a banainakia. 16 Iesu ekia taeara ekaiabunakia ha ena kawakawa tabana a'i kebua banaina Marea Robe i'aeana aonai. 17 Weiana maearima eba'iobinakia etibaha, “Puka Robenai tererena, Tirama e'abi, ‘E'u itu hanona maearima ikoikiai kateaparina ekia bahuba'ari ituna’, ia wai aba kakikaki haukia ekia paparo'ai tubaona.”
18 Robe haukia apa'uakia mai Rauhubu poki haukia 'uru neiana teona buonai, iahu'arina taearana tetabuna, ia teta'u aina pokina maearima ikoikiai hanona ena ba'iobi 'abikia weiakia teaonamo ainakia buonai. 19 Rabirabi hanona aiara apa'uana weiana tehabona.
Suke Matiuna Aba Epaea.
(Mt 21.20-22)
20 Raurani tekabanai raninai, Suke weiana teihana aba e'ororo eao mo ramunai epua. 21 Petero eraona tinana ba Iesu ehina bena etibaha, “Ba'iobi haumu e! Moihana. Suke orikena hauna hanona aba e'ororo.” 22 Iesu ehina benakia etibaha, “Tirama katoa'ikakauma. 23 'Abi tohana au wai nahina benimi. Hau ha oeo neiana pehina bena, ‘Kipomu momikiri 'aku aonai moeno uhu’, kebatohana aona a'i kekai'au kai'au raninai tabana kerama. Ia nenuatae aina hanona kea'ina. 24 Ua buonai au wai nahina benimi, ṯonuatae ainakia tabakia ikoikiai bahuba'ari ai katonoi, weiana katoa'ikakauma hanona katotabu ahinakia wai 'eumi.
25 Weiana bahuba'ari aokiai katokoroti raninai, tea'i ki'animi haukia ekia ki'a katohina haonakia, ba Hamami kupai hauna emi ki'a abomo kehina haonakia. 26 'A ekia ki'a a'i katohina haonakia raninai, Hamami kupai nemiaho hauna emi ki'a abomo a'i kehina haonakia.”
Iesu Ena Hiabu Tebakai bakai Aina.
(Mt 21.23-27; Lk 20.1-8)
27 Haeamona Ierusalemai tekara'au, Iesu eao Marea Robe wairanai nikabanai aonai, Robe haukia apa'uakia, Rauhubu poki haukia, abomo aiara haukia apa'uakia teao Iesu herena. 28 Tebakaina, te'abi tetibaha, “Hiabu tabanai aka neiakia nubabainakia, abomo tai hiabu ebeni'o?”
29 Iesu e'abi etibaha, “Au abomo bakaibakai ha kabenimi, anina katobena'u raninai tai ena hiabuai aka neiakia nababai hanona kaba'iobinimi. 30 Ioane ena ba'uere robe hanona kupai emai 'ao maearima herekiai emai? Tomo'abi.”
31 Kipokia baiatakiai terobahu aina tetibaha, “ ‘Kaha'abi kupai emai’ raninai kebakainaka ‘Taba buonai a'i tubatohana?’ 32 'Ao kaha'abi ‘Maearima herekiai emai re'a’...” Ia maearima mo teta'u ainakia, pokina maearima ikoinai te'iobina Ioane hanona maha banai hauna tohana. 33 Weiana ia Iesu tehina bena tetibaha, “A'i ta'iobina.” Iesu abomo ehina benakia etibaha, “Au abo'umo hiabu tabanai aka neiakia nababai hanona a'i kaba'iobinimi.”
* 11:10 (10) anina ‘Kebamaurinamai’