10
Ha Atawana A'i Kebakarahina.
(Mt 19.1-12; Lk 16.18)
Iesu 'eka weiana ehabona eao Iuda hanonai ekabanai eao Ioridana taina. Maearima bo'ona temai Iesu herenai teto'u mue, haeamona eba'iobinakia rani ikoinai nibabai ihobokia.
Parisea haukia baika herena teao tehobona tetibaha, “Eka rauhubuai hau ha atawana kebakarahina hanona mai ena bero, 'ao?” Iesu ehina benakia etibaha, “Mose ena rauhubuai hanona taba ṉa ehoma?” Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Mose ena rauhubu e'abi, hau ha atawana kebakarahina hanona marerena kererena keao babi'e herena, ba babi'e kebakarahina.” Iesu ehina benakia etibaha, “Pokina emi ao pahihi paunai Mose rauhubu neiana ebenimi. Ia Tirama hanopaka ebaramana raninai, maearima ebabainakia hau mai babi'e. Ua buonai hau hanona hamana hinana nihabonakia, ia atawana ohi katemiaho haeamo. Ia terarua hauanikia hanona hamona 'abana. Ua buonai terarua hauanikia hanona hamona, ia rua aha'i. Tirama ehore ebahamomonakia hauna maearima a'i katebapa'ana.”
10 Teao itu ha aonai, i'abana haukia hanona Iesu herenai 'abi weiana anina tebakai bakai muena. 11 Iesu ehina benakia etibaha, “Hau ha atawana kebakarahina haeamona babi'e ha keatawa muena ia hanona nabau ki'a hauna. 12 Babi'e abomo atawana kehabona hau ha keatawana re'a ia hanona nabau ki'a babi'ena.”
Iesu Miori Papakia Ebanamonakia.
(Mt 19.13-15; Lk 18.15-17)
13 Maearima baika nahukia teaoainakia Iesu herena ahakiai kehao'au kebanamonakia, ia i'abana haukia tehore tebatanakia. 14 Iesu babai weiana eihana raninai eopuere, etibaha, “Miori papakia naiakia tomohabonakia, temai au here'u, a'i tomou'unakia, pokina ṉahomakia hanona Tirama ena obia aiarana haukia. 15 'Abi tohana au wai nahina benimi, hau ha Tirama ena obia aiarana ia'inai miori papana 'abanai a'i keao raninai, ia hanona a'i kekatoto 'apua.” 16 Weiana Iesu miori ea'inakia, imana ahakiai ehao'au ebanamonakia.
Kepu hauna.
(Mt 19.16-30; Lk 18.18-30)
17 Iesu taearai eka'a eao aonai, hau ha ebeau turina eao wairanai ekaipehu ebakaina etibaha, “Ba'iobi haumu namomu e, au aea kahoma mauri banaibanai ka'ina?” 18 Iesu ehore ehina bena etibaha, “Taba buonai au namo'u ohinana? Hau ha a'i enamo, ia Tirama ikupaiana mo enamo. 19 Rauhubu aba o'iobina. A'i koahuahu, a'i konabau, a'i kobainao, a'i kohinau bai'oi, a'i kobai'oi, hamamu hinamu komariki ainakia.” 20 Hau weiana e'abi etibaha, “Ba'iobi haumu e, rauhubu naiakia hanona ko'iko'i'u raninai a'ima harainakia emai mo bariu.” 21 Weiana Iesu ia eiha 'ini'inina mai raona'auna ba e'abi etibaha, “Taba hamona okapu aina hanona neiana, emu kepu kokawa kawainakia, monikia uraru haukia kobenakia weiana kupai 'aramu koa'ina, ba komai muri'uai koka'a.” 22 'Abi weiana eona raninai, wairana ebirabira ekaobo mai ao haiarana, pokina ia hanona kepu hauna.
Kepu haukia Kupa Katetoto Hanona Kepahihi.
23 Iesu eihao ihao, i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Taba herekia tebo'o haukia Tirama ena obia aiarana aonai katetoto hanona epahihi ki'a baha.” 24 I'abana haukia 'abi weiana teona hanona teta'u ta'u huri, haeamona ehinabe muenakia etibaha, “Naha'u e, Tirama ena obia aiarana ikatotona hanona epahihi ki'a baha. 25 Kamela kopi ererenai kekuri banai hanona ketaina, 'a obia hauna Tirama ena obia aiaranai ketoto hanona epahihi ki'a baha.” 26 I'abana haukia teta'u ta'u huri, kipokia baiatakiai te'abi'abi tetibaha, “Tai hanona mauri kea'ina?” 27 Iesu eiha 'ini'ininakia, ba etibaha, “Taba ibabaikia maearima herekiai a'i ketaina, ia Tirama herenai hanona etaina. Pokina taba ikoikiai ibabaikia Tirama herenai hanona etaina.”
28 Weiana Petero ehore Iesu ehina bena etibaha, “Ai hanona emai taba ikoikiai tahabonakia, oi murimuai ṯaka'a.” 29 Iesu e'abi etibaha, “'Abi tohana au wai nahina benimi, hau ha kehore au pau'uai 'ao pou namona paunai ena itu, uaho'abana, haibuna, hinana, hamana, nahuna, 'ao ena hano kehabonakia, 30 bariu rani neianai ia hanona taba bo'okia kea'i, ena itu, uaho'abana, haibuna, hinana, hamana, nahuna 'ao ena hano ikoikiai hinabu hinabu kea'i, abomo kateba haiarana, ba rani kemai aonai ia hanona mauri banaibanai kea'ina. 31 Bariu bo'okia ṯe'uai haukia hanona katemurihai, ia ṯemurihai haukia hanona kate'uai.”
Iesu Ibaihaunai Ena 'Ari Pouna Ehinana.
(Mt 20.17-19; Lk 18.31-34)
32 Taearai teka'a Ierusalema teao aonai Iesu hanona e'uai i'abana haukia aokia earo 'ari, abomo murinai teka'a haukia teta'u, weiana Iesu ehore i'abana haukia eapari parenakia, herenai taba kerama hauna pouna wairakiai ehinana. 33 Etibaha, “Aika bariu nahakara'au Ierusalemai weia hau ha au Maearima Nahuna hinahina'u kehinahina Robe haukia mai Rauhubu poki haukia herekiai, iahu'ari'u 'abina katebatohana, rama haeai haukia katebenakia. 34 Maearima weiakia au katebatae aina'u kate'atotina'u kate'atina'u ba kateahu 'arina'u, ia wapu ibaihaunai kamikiri mue.”
Iakobo Mai Ioane Ekia Nuatae Ha Iesu Herenai.
(Mt 20.20-28)
35 Sebedeo nahuna rua Iakobo mai Ioane ohi temai Iesu herena, tehina bena tetibaha, “Ba'iobi haumu e, emai nuatae tabana ha heremu ai katanoiaina hanona kobabaina.” 36 Iesu e'abi etibaha, “Taba ṯonuatae aina heremiai kababaina?” 37 Ia te'abi tetibaha, “Emu nuabi koa'ina raninai, ai tararua ha oi itipamuai ha awarimuai patamiati.”
38 'A Iesu ia ehina benakia etibaha, “tunoiaina tabana hanona a'i ṯo'iobina. Au kainu 'erena wai katoinu ketainimi? Abomo au kateba'uere robena'u 'uere robena wai kateba'uere robenimi ketaina?” 39 Terarua te'abi tetibaha, “'E, ketainamai.”
Ba Iesu ehina benakia etibaha, “Au kainu 'erena hanona wai abomimo katoinu, abomo au kateba'uere robena'u 'uere robena wai abomimo kateba'uere robenimi. 40 'A itipa'uai mai awari'uai katemiati haukia hanona au a'i katina'anakia. Miati 'ekakia weiakia hanona Tirama aba eba'orunakia, ia ena nuatae haukia mo 'eukia.”
41 I'abana haukia harau haea 'uru weiana teona hanona Iakobo mai Ioane ohi teopuere ainakia. 42 Iesu eaparinakia temai herena ehina benakia etibaha, “Wai to'iobina. Rama haeai haukia ekia maearima tiobia ainakia, ia hanona taburai maearima ṯe'uai ainakia, haeamona ekia hiabuai maearima ṯe'imanakia. 43 'A wai baiatamiai hanona ua homana aha'i, tai apa'ua keraonana hauna hanona ta'arami ia'inai keao. 44 Tai nenuatae ke'uai hauna hanona wai ikoimiai ta'arami ia'ina haunai keao. 45 Pokina au Maearima Nahuna amai hanona ta'ara'u a'i katea'i, 'a ta'ara ka'i paunai amai, abonamo e'u mauri kabaibeni maearima bo'ona kakawanakia katemauri.”
Iesu Batimeo Mahana Ebanamonakia.
(Mt 20.29-34; Lk 18.35-43)
46 Ia Ierikoai tekara'au. Iesu haeamona i'abana haukia mai maearima bo'ona kipokia Ieriko tihabona, taeara haianai maha ki'a hauna atana Batimeo (anina hanona Timeo nahuna) emiati weia enoi ba'ame. 47 Hau weiana Iesu Nasareta hauna atana tehinana 'uruna eona raninai, beronai eapari etibaha, “Iesu Davida nahuna e! Moaoko'o aina'u.” 48 Maearima tehore terikena 'uruna keaha'i, 'a ia hanona eapari hao apari hao eapari 'aota etibaha, “Davida nahuna e! Moaoko'o aina'u.” 49 Iesu ekoroti, ehina benakia etibaha, “Tomoaparina.” Ua buonai ia tehore maha ki'a hauna tehina bena, “Aomu menamo, momikiri, ia hanona oi niaparini'o.” 50 Beronai ena habuni iro'abuna ene'ena, emikiri eka'a eao Iesu herena. 51 Iesu ia ebakaina etibaha, “Taba nonuatae aina kababaina heremuai?” Maha ki'a hauna e'abi etibaha, “Ba'iobi haumu e. Nanuatae maha'u pobano'anakia.” 52 Iesu ehina bena etibaha, “Moao, emu a'ikakauma ehore aba eba maurini'o.” Mahana aba teno'a, weiana Iesu murinai eka'a.