9
Haeamona Iesu ehina benakia etibaha, “'Abi tohana mo au wai nahina benimi, baika neia tekoroti haukia a'i kate'ari baha keao mo Tirama ena obia aiarana mai hiabuna kemai hanona kateihana.”
Iesu Ihana Ebahaeaina.
(Mt 17.1-13; Lk 9.28-36)
Beraura 'abaihau teao murinai, Iesu hanona Petero, Iakobo mai Ioane mo ebaka'anakia oeo apa'uana ha ai tekara'au, weia teikupai aonai wairakiai ihana ehaeai, ena habuni e'imare 'imare epore obo, epore ki'a baha hanopakai habuni utu hauna ha ua a'i pebapore aihona. Weiana Elia mai Mose ohi tewaira tina ia wairakiai, terarua Iesu kipokia te'abi 'abi. Petero ehore Iesu ehina bena etibaha, “Ba'iobi haumu e, aika neia hanona enamo, i'aua aihau kata babainakia, ha oi 'eumu, ha Mose 'euna, ha Elia 'euna.” Pokina teta'u ki'a baha buonai, Petero aea ke'abi aiho hanona a'i e'iobina. 'Auhao ha emai ekaiabunakia, abonamo aia ha 'auhao aonai emai, etibaha, “Neiana hanona au naha'u, e'u raona'au hauna, aiana katona.” Beronai teiha banai iha banai ia tai ha a'i teihana, Iesu ikupaiana mo ia baiatakiai.
Oeoai teriri raninai, Iesu eharabunakia teiha tabakia hanona hau ha haianai a'i kate'abi, keao mo Maearima Nahuna 'ari ai kemikiri mue. 10 Ena 'abi tea'i 'inina, ia kipokia mo te'abi'abi aina, 'ariai mikiri mue anina hanona taba.
11 Ia tehore Iesu tebakaina tetibaha, “Taba buonai Rauhubu poki haukia te'abi Elia hanona kemai'uai?” 12 Iesu ehina benakia etibaha, “'Abi tohana. Elia hanona kemai 'uai, taba ikoinai keba'orunakia. Ia taba buonai Maearima Nahuna 'abina Puka Robenai tererena kehaiara ki'a baha abomo kate'oatana? 13 Au wai nahina benimi, Elia hanona aba emai, maearima ekia nuatae akakia ikoinai herenai tebabai, ia 'abina tererena ihobonai.”
Iesu Miori Ha Aonai Auba Ki'a Obona Hauna Ebamaurina.
(Mt 17.14-21; Lk 9.37-43)
14 Temai i'abana haukia baika herekiai raninai, maearima bo'ona 'akina tekori kakaiaronakia, rauhubu poki haukia mai i'abana haukia kipokia tibaihara tae teihanakia. 15 To'u haukia Iesu teihana raninai, teta'u ta'u huri tebeau herena teao tebanamona. 16 Iesu i'abana haukia ebakainakia etibaha, “Ia kipokia taba tubaihara taeaina?” 17 To'u aonai hau ha e'abi etibaha, “Ba'iobi haumu e! Au naha'u amaiaina oi heremu, pokina aonai maea ki'a aubana nemiaho a'i ni'abi'abi. 18 Rani baika auba ki'a obona neibiu hanona niba'ehona 'anoai nienoti pinana 'uto'uto mai niara rabina hauna nipahihi obo. I'abamu haukia anoinakia, auba ki'a obona kateu'u ahina, ia a'i etainakia.”
19 Iesu ehinabe pahihinakia etibaha, “Uru neiana haumi emi a'ikakauma aha'i, heremiai kamiaho keao mo rani tabanai? Kahau haiara heremiai keao mo rani tabanai? Miori tomaiaina here'u.” 20 Miori teaoaina Iesu herena, auba ki'a obona Iesu eihana raninai, miori eba'ururu ki'ana, weiana e'eho 'anoai ehere banai here banai, pinana 'uto'uto tekarahi.
21 Iesu miori hamana ebakaina etibaha, “Aita raninai nahomana ea'i ramana?” Ia e'abi etibaha, “Aba ko'iko'ina raninai. 22 Rani bo'ona auba ki'a obona nihore iruba ahanai nikapo 'auna mai beiai nikapo uhuna keba'arina. Kobabaina ketaina re'a, poaoko'o ainamai, pobarainamai.” 23 Iesu ehina bena etibaha, “Taba buonai kababaina ketaina ṉa ohoma! Tirama nia'ikakauma hauna herenai taba ikoikiai kebabai hanona ketaina.” 24 Beronai miori hamana eio etibaha, “Au hanona aba na'ikakauma, mobaraina'u e'u a'ikakauma papana hauna mobapa'uana.” 25 Iesu to'u haukia eihanakia, tera'a herena teao. Weiana ia auba ki'a obona ebatana etibaha, “Maea ki'a mai haia po'o aubana, au oi nahina beni'o. Miori aonai mokarahi, naia a'i kototo mue.” 26 Auba ki'a obona eio, miori eba'ururu ki'ana, ba ia ekarahi, miori enoti matoha e'ari, maearima te'abi miori aba e'ari baihana. 27 'A Iesu miori imanai ea'i eberi taeana, beronai emikiri ekoroti.
28 Ia itu aonai tekatoto, i'abana haukia bunianai tebakaina tetibaha, “Taba buonai ai auba katau'u ahina hanona a'i etainamai?” 29 Ia ehina benakia etibaha, “Taba nahomakia iu'u ahikia taearana ha aha'i, bahuba'ari mo ikupaiana.”
Iesu Ena 'Ari Pouna Ehina Muena.
(Mt 17.22-23; Lk 9.43-45)
30 Iesu i'abana haukia kipokia 'eka weiana tehabona, Galilea hanonai tekabanai. A'i enuatae hau ha ke'iobina ia hanona ae'eai, 31 pokina i'abana haukia niba'iobinakia, ehina benakia etibaha, “Hau ha au Maearima Nahuna kehinahina aina'u maearima imakiai keutana'u, kateahu 'arina'u. 'A beraura ibaihaunai au hanona kamikiri mue.” 32 'A ia hanona a'i te'iobina taba e'uahina abonamo katebakaina hanona teta'u.
Tai keapa'ua?
(Mt 18.1-5; Lk 9.46-48)
33 Kaperanauma aiaranai tekara'au, itu aonai Iesu i'abana haukia ebakainakia etibaha, “Bariu taearai hamai hanona taba tobaihara taeaina?” 34 Ia a'i te'abi, pokina taearai temai hanona tai atana keapa'ua hauna tebaihara taeaina. 35 Iesu emiati, i'abana haukia harau haea rua eaparinakia, ehina benakia etibaha, “Tai nenuatae ke'uai hauna, ia kipona muri 'akinai kehorotina abomo maearima ikoikiai ekia ta'ara ia'ina haunai keao.” 36 Weiana Iesu miori papana ha ea'ina wairakiai ebakorotina huanai ea'i ba ehina benakia etibaha, 37 “Hau ha au ata'u ai miori papana ṉa homana nia'i taeana hauna au abo'umo nia'i taeana'u, au nia'i taeana'u hauna hanona au mo ikupaia'u aha'i, ia euhuna'u Tiramana abomo nia'i taeana.”
A'i Ni'oatanaka Hauna Aika 'Abaka.
(Lk 9.49-50)
38 Ioane ehore ehina bena etibaha, “Ba'iobi haumu e, hau ha taihana, atamuai auba ki'a obokia eu'u ahinakia, ai tahore tahina bena kebapuana, pokina ia hanona aika 'abaka aha'i.” 39 Iesu ehina benakia etibaha, “A'i patokaiabuna, pokina au ata'uai hiabu akakia nibabai hauna, muriai au ata'u a'i kea'i ki'ana. 40 Pokina a'i ni'oatanaka hauna hanona aika 'abaka. 41 'Abi tohana mo au wai nahina benimi. Ata'uai hau ha bei 'aki 'ereai kebenimi katoinu pokina wai hana Keriso 'euna, hau weiana hanona mai 'arana.
Baihobo Kebabaina Hauna Herenai Keki'a Wairai.
(Mt 18.6-9; Lk 17.1-2)
42 “Tai au tia'ikakaumana'u miorikia ha kebabehona hauna hanona iata rarina 'akina ha 'akonai patetoba 'auna patekapo uhuna 'akuai hanona ma enamo ba Tirama ena puma kebaibeni hauna. 43 Imamu kebabehoni'o raninai, kokabe obona, imamu hamonai mauri namona aonai kototo, ba a'i enamo imamu ruai koao iruba a'i ni'ao 'apua 'ekana. 44 'Eka weiana 'erau'eraukia maearima tiani haukia hanona a'i ti'ari 'apua, abomo irubana a'i ni'ao 'apua. 45 Aemu kebabehoni'o raninai, kokabe obona, aemu hamonai mauri namona aonai kototo, ba a'i enamo aemu rua namokiai iruba 'ekanai katekapo totoni'o. 46 'Eka weiana 'erau'eraukia maearima tiani haukia hanona a'i ti'ari 'apua, abomo irubana a'i ni'ao 'apua. 47 Mahamu kebabehoni'o raninai, ko'ipahina, mahamu hamonai Tirama ena obia aiaranai kototo ba a'i enamo mahamu rua namokiai iruba 'ekanai katekapo totoni'o. 48 'Eka weiana 'erau'eraukia maearima tiani haukia hanona a'i ti'ari 'apua, abomo irubana a'i ni'ao 'apua.
49 “Weiana puma iruba 'abana kehore maearima ikoikiai kebahaiara banainakia matoha kikimaru ai tekapanakia 'abana.
50 “Kikimaru hanona taba namona, 'a kikimaru a'i ke'aku'aku hanona iba'aku muena taearana aha'i. Wai hanona uahomanai a'i katoao, ia kikimaru katoa'ina baiatamiai, katomiaho oioi mai baibuami.”