8
Iesu Taha Bani (4,000) Ebanianinakia.
(Mt 15.32-39)
Rani weianai maearima bo'ona haeamona teao Iesu herenai teto'u mue. Ia aniani aha'i buonai, Iesu i'abana haukia eaparinakia temai herenai ehina benakia etibaha, “Maearima neiakia hanona naoko'o ainakia, pokina wapu aba aihau here'uai ṯemiaho ekia aniani hanona aba eore. Mai mare'akia kauhunakia taearai hanona baika a'i teme'eho, pokina baika hanona 'eka homa'anai temai.” I'abana haukia tehina bena tetibaha, “Aika hanona hano'akunai. Aniani ae'e ai kaha'ina, maearima neiakia kahabani aninakia?” Iesu ehore ebakainakia etibaha, “Emi aniani ikoinai bita?” Ia tetibaha, “Parawa 'abaihau hamomo.”
Iesu maearima ehina benakia 'anoai katemiati. Ba parawa weiakia 'abaihau hamomo ea'i taeanakia namo 'abina Tirama ebena, ba ehobi 'iti'itinakia i'abana haukia ebenakia katewatena, maearima katebenakia. E'abi ihobona tebabaina. Ekia maia papakia abomo weia, ebanamonakia, ba i'abana haukia ebenakia katewatenakia. Ikoikiai teaniani, teani 'ari. I'abana haukia aniani harikia tebararonakia hanona areha 'abaihau hamomo. Haukia hanona ikoinai taha bani (4,000) 'abana.
Ba euhunakia haha ekia 'eka teao. 10 Haeamona i'abana haukia kipokia ahiai tehe'au teao Dalmanuta hanona.
Parisea Haukia Tenuatae Hoa Ha Kateihana.
(Mt 16.1-4)
11 Parisea haukia temai Iesu tebakaina katehobona, hoa ha kebabaina kateihana, katebatohana ena hiabu hanona Tirama herenai emai. 12 Iesu aona ebahi mai aohaiarana, e'abi etibaha, “Taba buonai uru neiana haumi hoa tutabuna? 'Abi tohana mo au wai nahina benimi, uru neiana haumi hoa ha a'i kabaihanimi.” 13 Weiana ia ehabonakia ahiai ehe'au mue ekabanai 'obu abirana eao.
Parisea Haukia Mai Heroda Ekia Bakupu Muramurana.
(Mt 16.5-12)
14 I'abana haukia parawa ikoinai tereanakia, parawa hamona mo ahiai emiaho. 15 Iesu ia erobenakia etibaha, “Mahami katobano'anakia, Parisea haukia mai Heroda ekia bakupu mai ekia aoani hoahoakia a'i tomobabai marikina.” 16 I'abana haukia kipokia baiatakiai te'abi'abi tetibaha, “Aniani ha a'i hamaiaina buonai ṉa ni'abi aiho.” 17 Iesu e'iobina taba ṯe'uahina, ebatanakia etibaha, “Taba buonai aniani heremi aha'i hauna robana tuahuna? Wai a'i ṯo'iobi bahana abomo obonai a'i tuobo? Aomi hama ua tepahihi aiho? 18 Mai mahami, ia a'i ṯoihana? Mai haiami, ia aiana a'i tuona? Taba a'i turaona 'ini? 19 Au parawa ima ahobi 'iti'itinakia maearima taha ima (5,000) teani 'ari, harikia areha bita tobabonunakia?” Ia te'abi tetibaha, “Areha harau haea rua.” 20 Ia e'abi etibaha, “Abomo parawa 'abaihau hamomo ahobi 'iti'itinakia maearima taha bani (4,000) teani 'ari, harikia areha bita tobabonunakia?” Ia te'abi tetibaha, “Areha 'abaihau hamomo.” 21 Ia ehina benakia etibaha, “Wai aehoma buonai aomi a'i niea?”
Iesu Bedesaidai Maha Ki'a Hauna Mahana Ebanamonakia.
22 Temai Betesaida aiaranai tekara'au raninai, maearima baika maha ki'a hauna ha tebaka'ana temai Iesu herena tenoina ahanai kehao'au mahana kebanamonakia. 23 Iesu maha ki'a hauna imanai e'ebe tekarahi aiara murinai, imana e'atotina ia mahana etaronakia epua imana ia mahana ahanai ehao'au ba ebakaina etibaha, “Taba aba noiha?” 24 Maha ki'a hauna ea'a taea, e'abi etibaha, “Maearima naihanakia tikaoao kaoao matoha matiu 'abakia.” 25 Haeamona mahanai ehao'au mue, weiana eihao ihao aonai ena ihaiha abenamo, taba ikoinai aba eiha harainakia. 26 Euhuna keao ena itu, ia ehina bena etibaha, “Aiara aonai a'i kokatoto.”
Petero Iesu Ehina Pouna Keriso.
(Mt 16.13-20; Lk 9.18-21)
27 Iesu i'abana haukia kipokia Kaisarea Pilipo aiarakia teao, taearai i'abana haukia ebakainakia etibaha, “Maearima hanona taba ṉa tihoma, au hanona tai?” 28 Ena 'abi tebamuena tetibaha, “Baika ti'abi ṯetibaha, oi hanona Ba'uere robe hauna Ioane, 'a baika ṯetibaha, oi hanona Elia, haeamona baika ṯetibaha, oi hanona mahabanai hauna ha.” 29 Haeamona ia ebakainakia etibaha, “Ia wai hanona taba ṉa tuhoma, au tai?” Petero ia ehina bena etibaha, “Oi hanona Keriso,* Tirama ena a'i taea haumu.” 30 Iesu eharabunakia ia pouna hau ha a'i kateba'iobina.
Iesu Kehaiara Mai Ke'ari 'Abikia Ehina.
(Mt 16.21-28; Lk 9.22-29)
31 Ia i'abana haukia eba'iobi ramanakia, Maearima Nahuna hanona haiara bo'okia kehoainakia, aiara poki haukia, robe haukia apa'uakia, mai rauhubu poki haukia kate'oatana abomo kateahu 'arina, ia wapu ibaihaunai hanona kemikiri mue. 32 'Abi neiana ehina pou haraina raninai, Petero ehore Iesu eba kaparena haiahaiai ehinabe pahihina. 33 'A Iesu hanona ekori kabe, i'abana haukia eihanakia, Petero ebatana etibaha, “Satani, Mokapare, muri'u moao! Pokina emu raona hanona Tirama 'euna aha'i, ia maearima 'eukia.”
34 Weiana Iesu mako eaparinakia abomo i'abana haukia kipokia ehina benakia etibaha, “Hau ha kenuatae au ke'abana'u raninai, ia kipona ena mauri kehabona, ena matiu ibiri ropo kea'i taeana kebuana, au muri'u ai keka'a. 35 Pokina ena mauri kea'i 'inina hauna ena mauri keba 'akaumana, 'a au pau'uai mai pou namona paunai ena mauri kene'ena hauna hanona ena mauri kea'ina. 36 Hau ha hanopaka maikoinai pea'ina ia ena mauri peba'akaumana hanona 'eunai ena namo taba? 37 Hau ha taba kebaibeni ena mauri kea'i muena? 38 Hau ha au pau'uai 'ao e'u 'abi paukiai nabau abomo aka ki'a uruna neiana wairakiai kehaumaea aina'u hauna, au Maearima Nahuna abomo ia kahaumaea aina Hama'u ena nuabiai ena aneru robekia kipokia katemai raninai.”
* 8:29 (29) Mesia, Bamauri Hauna weiana tebai'ima hauna.