7
Kupukia Ekia Ba'iobi.
(Mt 15.1-9)
Parisea mai rauhubu poki haukia baika Ierusalemai temai Iesu herenai teto'u. Aonai Iesu i'abana haukia baika imakia a'i teutu, mai 'opukia teaniani, weiana hanona Iuda ekia hoahoai a'i ebero Parisea haukia wairakiai. Parisea mai Iuda haukia ikoikiai hanona a'i tianiani 'abaea, ia ekia babai ihobonai imakia ṯeutu 'uai ba tianiani kupukia 'aba'abakia ekia hoahoa ihobona. Kawakawa 'ekakiai timai raninai ekia kawakawa tabakia a'i tiani baha, ia ṯeutu 'uainakia mai ia abokiamo ṯe'uere ba tianiani. Kupukia ekia rauhubu bo'ona abomo ṯe'ima harainakia matoha 'ere, uro 'ao puou iutukia 'abana. Ua buonai Parisea mai rauhubu poki haukia Iesu tebakaina tetibaha, “I'abamu haukia kupuka 'aba'abaka tebabai akakia a'i tibabai, aehoma buonai imakia mai 'opukia tianiani?” Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Isaia ena mahabanaiai wai bahaorea haumi robami eahuna. Ṉa erere aihona.
‘Maearima neiakia hanona
pinakiai mo Au tibanamona'u.
'A aokia tohana hanona
atau'a 'akinai.
Ṯekutiai 'abaeana'u mo,
pokina rauhubu neiakia
maearima tiba'iobinakia hanona
maearima tebabai rauhubukia.’
Isa 29.13
Wai hanona Tirama ena rauhubu aba tohabonakia, 'a maearima ekia rauhubu mo tua'i 'ininakia.”
Haeamona ehina benakia etibaha, “Wai emi aotipai Tirama ena rauhubu ṯobunina, kipomi emi hoahoa tua'i 'ininakia. 10 Pokina Mose e'abi etibaha, ‘Hamamu hinamu komariki ainakia’, 'a ‘hau ha hamana 'ao hinana herenai ke'abi ki'a hauna hanona katoahu 'arina.’ 11 Ia wai tu'abi ṯotibaha, ‘Hau ha hamana 'ao hinana kehina bena, barai barai tabakia pabenimi ia aba Koban.’ (Koban anina hanona ‘Beruberu tabakia Tirama 'euna’.) 12 Ua buonai maearima turauhubunakia, hamakia hinakia a'i katebarainakia. 13 Hoahoa neiana tubabai hanona wai kipomi emi 'iobiai maearima tuba'iobinakia, Tirama ena 'abi ṯobunina. Weiana mo aha'i, ia uahomakia bo'okia tubabai.”
Maearima Niba'opuna Tabana.
(Mt 5.10-20)
14 Haeamona Iesu mako eapari muenakia teao herena, ehina benakia etibaha, “Ikoimiai katobahu, kato'iobi haraina. 15 Taba weiana atapakai nitoto maearima aonai hauna maearima a'i niba'opuna, ia taba weiana maearima aonai nikarahi hauna maearima niba'opuna. 16 Mai haiana hauna aia keona.”
17 Iesu to'u haukia ehabonakia ituai etoto raninai i'abana haukia teao herena, 'abi ibabatai weiana anina tebakai bakai aina. 18 Iesu ehina benakia etibaha, “Wai aomi a'i niea, 'u? A'i ṯo'iobina? Aniani nitoto maearima aonai hauna maearima a'i niba'opuna. 19 Pokina weiana hanona aoai a'i nitoto, ia mo'oru aona niao haeamona kekarahi.” (Iesu 'abi neiana ehinana ena poki hanona aniani ikoinai tenamo kahani, a'i kateba 'opunaka.) 20 E'abi mue etibaha, “Taba aoai kekarahi hauna kehore maearima keba'opunakia. 21 Raona ki'a obokia maearima aonai tikarahi tabakia hanona neiakia, nabau, bainao, ahuahu, 22 aniki'a, raonaki'a, bai'oi, rea, wamuru, apa, 'uahi'uahi, mai babai 'abaea. 23 Taba ki'a obokia ikoikiai aoai tikarahi haukia tihore maearima tiba 'opunakia.”
Surofenise Babi'ena Ena A'ikakauma.
(Mt 15.21-28)
24 Iesu 'eka weianai ekaobo eao Turo hanonai, ia ena nuatae tai ha a'i ke'iobina ia hanona weia, ua buonai itu ha aonai eka toto, iamo ena pihi taearana aha'i. 25 Babi'e ha nahuna uahona aonai auba ki'a obona emiaho, Iesu pouna eona raninai, beronai emai aena pokinai ekaipehu. 26 Babi'e weiana hanona Iuda babi'ena aha'i, 'a ia hanona Helene babi'ena Suro-fenike ai erama. Iesu enoina auba ki'a obona nahuna aonai hauna keu'u ahina. 27 'A Iesu ia ehina bena etibaha, “Miori pateaniani 'uai, pokina miori ekia aniani kaha'ina kahakapo ahina waeha kateani hanona a'i enamo.”
28 'A babi'e e'abi etibaha, “Obiapaka e, 'abi tohana, ia waeha abomo miori tianiani 'ika'ikakia itara ba'anai haukia tiani.” 29 Iesu ia ehina bena etibaha, “Ua nu'abi aiho buonai, momue moao emu itu, auba ki'a obona nahumu aonai hauna aba ekarahi.” 30 Babi'e emue ena itu eao nahuna aba enamo etabu ahina ena parua 'ekanai, auba ki'a obona aba ekarahi.
Iesu Haia Po'o Mai Maea 'Orare Hauna Ebanamona.
31 Haeamona Iesu Turo ehabona Sidono mai Dekapoli hanokiai ekabanai eao Galilea 'obunai ekarahi. 32 Maearima baika tehore haiana tepo'o abomo maeana e'orare hauna ha temaiaina Iesu herena, tenoina ahanai kehao'au kebanamona. 33 Iesu ehore hau weiana to'u baiatakiai ebakaparena, ba ia imana riuriuna haiana aonai etiu totona, haeamona imana e'atotina hau weiana maeana ea'i 'apuana. 34 Iesu ea'a taea kupa eihana aona ebahi, ba hau weiana ehina bena etibaha, “Efata!” (Anina hanona mokaikau!) 35 Beronai hau weiana haiana te'erere abomo maeana ebero e'abi'abi harai. 36 Iesu ehore eharabunakia pou neiana tai ha haianai a'i katehinana. Eharabu 'ari iamo aiana a'i teona, ia pouna tehina hina otaraina. 37 Maearima ikoinai teta'u ta'u huri ki'a, te'abi tetibaha, “Ia taba ikoinai nibabai harai. Haiakia tepo'o haukia aia tiona abomo maea 'orare haukia ti'abi'abi harai.”