6
Iesu Nasaretai Tebaki'ana.
(Mt 13.53-58; Lk 4.16-30)
Iesu 'eka weiana ehabona, i'abana haukia kipokia teao ia ena aiara tohana. Beraura robeai ia ena ba'iobi ea'i ramana. Mareai aiana teona haukia ikoikiai teta'u ta'u huri, tetibaha, “Aotipa neiana tai ebena? Hiabu ae'eai emai hoa neiakia nibabai.” Ia tebaki'ana, te'abi tetibaha, “Ia hanona kamuta hauna, Maria nahuna, Iakobo, Iosepa, Iuda mai Simona a'akia, haibuna baiatakai ṯemiaho.” Iesu ehina benakia etibaha, “Mahabanai hauna hanona 'eka ikoikiai aokiai katea'i taeana, 'a ena aiara tohanai mai hatia'ana tohakia hanona a'i katea'i taeana.” Weia hanona hoa bo'okia a'i ebabainakia, ia inawa haukia bita 'aki mo ahakiai ehao 'au, ebamaurinakia. Eta'u ta'u huri pokina ekia a'ikakauma aha'i buonai. Ia eao aiara haeai baika aokiai eba'iobi.
Iesu I'abana Haukia Harau Haea Rua Euhu Ahinakia.
(Mt 10.5-15; Lk 9.1-6)
Haeamona Iesu i'abana haukia harau haea rua eaparinakia temai herena, hiabu ebenakia, rua rua euhunakia auba ki'a obokia kateu'u parenakia. Erobenakia e'abi etibaha, “Emi kaoao aokiai taba ha a'i katoa'inakia, ikai'ini mo hamona katoa'ina. Mahoa, aniani abomo moni ha a'i katoa'ina. Emi tamaka katoaba'au, ibatoto ibaruakia a'i katoa'inakia. 10 Katokara'au ituna weianai mo katomiaho keao mo aiara weiana katohabona. 11 A'i katea'i taeanimi 'ao aiami a'i kateona raninai katohabonakia, aemi apurorokia katotabu tabu obonakia ekia behoai keao ekia ki'a ibatohana.” 12 Weiana i'abana haukia teao, teiroro maearima katebaraona kabenakia, 13 abomo auba ki'a obokia bo'okia teu'u u'u ahinakia, inawa haukia bo'okia tehoro ai tetaronakia tebamaurinakia.
Ba'uere Robe Hauna Ioane Ena 'Ari.
(Mt 14.1-12; Lk 9.7-9)
14 Heroda obia hauna pou weiana eona, pokina Iesu atana aba tehina otaraina. Baika te'abi tetibaha, “Ba'uere robe hauna Ioane 'ari ai aba emikiri mue ba hiabu akakia neiakia nibabainakia.” 15 Haeamona baika te'abi tetibaha, “Neiana hanona Elia.” Baika tetibaha, “Neiana hanona mahabanai hauna ha, mahabanai 'uaikia 'abakia.” 16 'A Heroda uru weiana eona raninai, e'abi etibaha, “Ioane, 'akona akabe hurina hauna 'ari ai aba emikiri mue.”
17 'Uainai Ioane a'i e'ari baha aonai, Heroda hanona aba ebaiuhu, Ioane tea'ina tebirina wapura itunai tekaiabuna, weiana ebabaina hanona Herodia paunai. Heroda ehore hatina Pilipo atawana Herodia eatawana. 18 Ba Ioane ehore Heroda ehina bena etibaha, “Oi ohore hatimu atawana oatawa boina hanona obeho.” 19 Weiana Herodia hanona Ba'uere robe hauna Ioane eopuere aina, iahu 'arina taearana etabuna, 'a ena taeara aha'i. 20 Pokina Heroda hanona Ioane eta'u aina, e'iobina ia hanona aka bero abomo robe hauna, ua buonai ia ehore e'ima haraina. Rani bo'okia Heroda Ioane ena 'abi 'urukia eo'o, aona earo 'ari, ia enuatae aiana keona.
21 Heroda ena rama ranina ekara'au buonai tatu apa'uana ha tebabaina, aiara obiakia, huari poki haukia, abomo Galilea maearimakia apa'uakia tebeaunakia temai. 22 Herodia nahuna uahona emai to'u haukia wairakiai ewa. Heroda mai ena baki haukia ikoikiai aokia enamo, ba Heroda ehore uaho weiana ehina bena etibaha, “Nonuatae aina tabana ko'uahina hanona kabeni'o.” 23 Herenai e'abi'uai tabura etibaha, “Taba konuatae aina hanona kabeni'o, e'u hanopaka abirana konoi aina re'a abomo kabeni'o.”
24 Weiana uaho ekarahi eao hinana ebakaina etibaha, “Au taba kanoiaina?” Hinana e'abi etibaha, “Ba'uere robe hauna Ioane 'arana konoiaina.” 25 Uaho haeamona emue ebeau toto eao Heroda obia 'arana hauna ehina bena etibaha, “Bariu bariu mo Ba'uere robe hauna Ioane 'arana tihu ai koutana, kobena'u.” 26 Heroda obia 'arana hauna aona earo'ari, ia aba e'abi'uai uaho taba kenuatae aina hauna kebaibeni mo, abomo ena baki baki haukia weia teaniani haeamo haukia ena 'abi'uai 'uruna teona buonai keubo hanona taearana aha'i. 27 Ua buonai Heroda obia 'arana hauna huari hauna ha euhuna keao Ba'uere robe hauna Ioane 'arana kemaiaina. Huari hauna weiana eao wapura itunai Ba'uere robe hauna Ioane 'akona ekabe hurina. 28 'Arana tihu ai eutana eaoaina uaho ebena, uaho ehore eaoaina hinana ebena.
29 Ba'uere robe hauna Ioane i'abana haukia pouna teona raninai teao hauanina tea'ina teaoaina 'ariahanai tehorena.
Iesu Taha Ima (5,000) Ebanianinakia.
(Mt 14.13-21; Lk 9.10-17; Io 6.1-14)
30 Iesu ena iuhubeau haukia temue teao herenai teto'u mue, tebabai tabakia mai teba'iobi 'abikia ikoikiai haianai tehinanakia. 31 Mako rarina tiao timai buonai i'abana haukia ekia aniani 'ekana aha'i, ia emikiri ehina benakia etibaha, “'Eka 'abaeana ha hamaeao, ua'a katoarai.” 32 Ua buonai ahiai tehe 'au, tebeau banai 'eka 'abaeana ha teao.
33 Ekia beau ahi ai maearima bo'ona tehore teihanakia, te'iobinakia, aiara maearimakia ikoikiai tebeau raina te'uai teao 'eka weianai tekarahi. 34 Tebahaha 'au aonai Iesu mako ranina eihana hanona eaoko'o ainakia matoha mamoe i'imakia hauna aha'i 'abana. Ua buonai mauri 'abikia eba'iobinakia. 35 Rabirabi beraura aba kekaihuna ba i'abana haukia teao herena, tehina bena tetibaha, “Neiana hanona hano'akuna abomo beraura aba kerabi. 36 Ua buonai maearima neiakia pouhunakia pateao umai abomo aiarai weia ekia aniani patekawa pateani.” 37 Iesu ehina benakia etibaha, “Wai kipomi aniani ha tomobenakia, temeani.” 'A i'abana haukia ia tehina bena tetibaha, “Ai katahore 200 kina anianina katakawana, katabenakia, 'u?” 38 Iesu ebakainakia etibaha, “Aniani bita heremiai? Tomoao, tomoihana.” Teao teiha harai temue temai, tehina bena tetibaha, “Parawa ikine ima mai maia rua.”
39 Iesu i'abana haukia ehina benakia, maearima katewatenakia to'uto'ukia ha ha tubu ahakiai katemiati. 40 Ua buonai maearima ikoikiai hinabu ha ha mai imbui ha ha tebamiatinakia. 41 Ba ia ehore parawa ima abomo maia rua ea'inakia ea'a taea kupa eihana aniani ebanamonakia. Parawa ehobinakia i'abana haukia ebenakia tewatenakia mako ikoikiai tebenakia. Maia rua abomo ua tewate aihonakia. 42 Teaniani ikoikiai teani 'ari. 43 Parawa mai maia harikia tebararonakia, areha ikoinai harau haea rua tebonu. 44 Teaniani haukia baiatakiai hau 'abaeana hanona taha ima (5,000).
Iesu Bei Kapenai Eka'a.
(Mt 14.22-33; Io 6.15-21)
45 Iesu beronai i'abana haukia euhunakia ahi ai katehe'au kate'uai kateao Betesaida abirana. 'A ia hanona to'u haukia euhunakia. 46 Maearima teka'a murikiai ia ekara'au eao oeo ai kebahuba'ari. 47 Beraura emahabu mahabu raninai ahi obu ibuanai, 'a ia ikupaiana hanona 'anoai. 48 Ia eihanakia tipara tiaro'ari pokina rani wairakiai emai buonai. Kokoro'u ekia 'arara hoanai Iesu 'aku kapenai eka'a eao herekia matoha ahi pekahaona moioina. 49 Ia teihana 'aku kapenai eka'a eao teraonana biriua re'a teta'u teio. 50 Ikoikiai teihana nuakia etae. Ia beronai ehina benakia etibaha, “A'i tomota'u, tomonua ko'o. Ṉa Au.” 51 Ahiai ehe'au ba rani e'oko hanona teta'uta'u huri. 52 Pokina Iesu maearima parawa ebenakia teani, i'abana haukia hoa weiana obona a'i teobo, aokia tetubu abuna.
Iesu Genesaretai Inawa Haukia Ebanamonakia.
(Mt 14.34-36)
53 Iesu i'abana haukia kipokia ahiai tebeau banai Genesareta poenai to'o tene'ena. 54 Ahiai teriri hanona maearima beronai Iesu te'iobina. 55 Teka otaraina hano weiana aonai ekia inawa haukia toto'eai tebuanakia teao Iesu pouna teona nemiaho 'ekakia. 56 Iesu eao 'ekakia ikoikiai aiara papakia mai aiara apa'uakia. Maearima inawa haukia tebuanakia teaoainakia kawakawa 'ekakiai tehorotinakia, tenoina ena habuni korina mo patea'i 'apuana. Ena habuni tea'i 'apuana haukia ikoikiai hanona temauri.