5
Iesu Hau Ha Aonai Auba Ki'a Obokia Eu'u Ahinakia.
(Mt 8.28-34; Lk 8.26-39)
Iesu i'abana haukia kipokia tekabanai 'obu abirana teao, Gerasa hanonai tekara'au. Rani weianai Iesu ahiai eriri hanona, hau ha auba ki'a obokia aonai ṯemiaho hauna 'ariahanai ekarahi emai Iesu ohi tebaitabu ahi. Ena miaho 'ekana hanona 'ariahana, hau ha tabiri ai kebiri 'inina hanona a'i etaina. Pokina rani bo'ona hanona tabiri mai 'anaua ai tebirina, ia 'anaua ebamohunakia mai tabiri eba pa'anakia, ia ibamamatana hanona hau ha a'i e'iobina. Rabi mai mararani ia hanona 'ariahanai mai oeo ai rani ikoinai eio, abonamo ia kipona hauna wairoai eiuaiua 'auna.
Hau weiana Iesu atau'ai nimai eihana raninai, ebeau eao wairanai ekaipehu. 7-8 Iesu auba ki'a obona ehina bena etibaha, “Auba ki'a obona! Hau naiana aonai mokarahi.” Hau weiana eio aota etibaha, “Iesu 'Ubi 'akina Tiramana Nahuna e. Here'u ai taba kobabaina? Tirama atanai nanoini'o, a'i kobahaiarana'u.” Iesu ehore ebakaina etibaha, “Oi atamu hanona tai?” Ia ena 'abi ebamuena etibaha, “Ata'u hanona Mako, pokina ai hanona tabo'o ki'a baha.” 10 Ia Iesu enoi hao noi haona, 'eka weianai a'i keuhu ahinakia.
11 Aiporo to'una rarina 'akina oeo mekenai ṯetuatua. 12 Auba ki'a obokia weiakia tehore Iesu tenoina tetibaha, “Kouhunamai, aiporo weiakia aokiai katatoto.” 13 Ua buonai Iesu ena 'abi ai auba ki'a obokia hau weiana aonai tekarahi teao aiporo aokiai tetoto, aiporo to'una hanona taha rua (2,000) tebeau teao papa'ai terobo ahi 'obu ai tetobu, tetono 'ari.
14 Aiporo 'ima haukia tebeau teao, aiara haukia mai umai teaiara haukia herekiai pou tehinana, ua buonai maearima tera'a teao taba erama hauna kateihana. 15 Teao Iesu herenai tekara'au raninai, 'uainai hau weiana aonai auba ki'a obokia temiaho hauna aona aba ebero, ena habuni ebatotonakia emiati teihana raninai, teta'u ki'a. 16 Maearima weiakia Iesu taba ebabaina teihana haukia maearima baika herekiai hau weiana auba ki'a obokia aonai temiaho hauna pouna mai aiporo poukia teba 'iobinakia. 17 Aiara haukia tehore Iesu tenoina, ekia hano kehabona.
18 Iesu ahiai ehe'au hanona auba ki'a obokia aonai temiaho hauna ehore Iesu enoina ke'abana kateao. 19 'A ia ebamuena etibaha, “Komue koao emu itu haukia herekia, Tirama aea eaoko'oai aihoni'o abomo ebamaurini'o hauna hatia'amu koba'iobinakia.” 20 Ua buonai hau weiana eao Tekapoli aiarakia aokiai Iesu taba herenai ebabaina hauna pouna eiroro aina, maearima ikoikiai teta'u ta'u huri.
Iairo Nahuna Uahona, Mai Iesu Ena Habuni Ea'i 'Apuana Babi'ena.
(Mt 9.18-26; Lk 8.40-56)
21 Iesu haeamona ahi ai ehe'au, tekabanai 'obu abiranai tebatai 'au, mako rarina hanona weia poeai haeamona teto'u mue. 22 Marea poki hauna ha, atana Iairo, eao weia Iesu eihana aena pokinai ekaipehu, 23 mai aona ikoinai enoi, etibaha, “Naha'u uahouahona hanona aba ke'ari, pahaeao, haunai pohao 'au pemauri.” 24 Iesu emikiri Iairo ohi teao, 'a mako rarina hanona Iesu te'opu abuna teka'a. 25 Babi'e ha abomo weia babi'e ekia inawa ehaiara aina ihauna ikoinai harau haea rua. 26 Muramura baibeni haukia bo'okia ia ena inawa katebanamona ia a'i etainakia, ena moni mai kepu bo'ona ebaorenakia, 'a ena inawa a'i enamo, inawa hanona eapa'ua. 27 Ia Iesu pouna eona raninai, mako baiatakiai ia murinai ekataeana, ena habuni ea'i 'apuana. 28 Pokina ia eraonana, ‘Ena habuni mo pa'i 'apuana hanona pamauri.’ 29 Ena habuni ea'i 'apuana beronai aruaru e'oro, hauna eonobaina ena inawa hanona aba enamo. 30 Iesu beronai eonobaina bamauri hiabuna aonai hauna ekarahi buonai ekori kabe ebakai bakai etibaha, “Tai e'u habuni ea'i 'apuana?” 31 I'abana haukia te'abi tetibaha, “Mako rarina 'akina tibai'abi aina heremuai, aehoma buonai nubakai bakai, tai ea'i 'apuani'o.” 32 'A Iesu hanona eihao ihao ia ea'i 'apuana hauna etabuna. 33 Babi'e herenai erama akana aba e'iobina buonai, eta'u ki'a mai 'ururu 'ururuna eka'a eao Iesu wairanai ekaipehu, ena pou maikoina ehinana. 34 Iesu ia ehina bena etibaha, “Naha'u e, emu a'ikakauma buonai aba omauri. Mai baibuamu moao. Emu haiara ikoikiai aba teore.”
35 Iesu ni'abi oho mo aonai, Iairo ena ituai maearima baika temai herena tehina bena tetibaha, “Nahumu hanona aba e'ari. Ba'iobi hauna a'i mobaro'arina.” 36 'A Iesu 'abi weiana eona raninai a'i ea'i taeana, marea poki hauna ehina bena etibaha, “A'i mota'u, moa'ikakauma mo.” 37 Ia ehore ikoikiai ebamuenakia, tai ha a'i ke'abana, 'a Petero, Iakobo mai uaho'abana Ioane iamo teaihau kate'abana. 38 Teao marea poki hauna ena ituai tekara'au, maearima eihanakia tehai aoko'o mai tehai apa'ua. 39 Iesu itu aonai ekatoto, maearima ehina benakia etibaha, “Taba buonai tuhai, uru rarina 'akina tubabuana, uaho neiana a'i e'ari, 'a ia hanona niparua.” 40 'A ia hanona Iesu teiriri aina. Maearima ikoikiai ehina benakia tekarahi, epua murinai, uahouaho hamana mai hinana abomo ia mai i'abana haukia aihau kipokia teao uahouaho enoti 'ekanai tetoto. 41 Iesu uahouaho imanai ea'i, ehina bena etibaha, “Tarita Kumi!” (Anina hanona ‘Uahouaho e, nahina beni'o, momikiri.’) 42 Uaho uaho weiana beronai mo emikiri, ekaoao kaoao. Teihana haukia ikoikiai teta'uta'u huri. Uahouaho ihauna hanona harau haea rua. 43 Iesu ehore eharabunakia pouna a'i katehinana. Haeamona ehina benakia, uahouaho ena aniani katebena.