4
'Abi Ibabataina Batobato Hauna.
(Mt 13.1-9; Lk 8.4-8)
Iesu haeamona eao Galilea 'obu poenai eba'iobi mue. To'u rarina 'akina teao herena tekori abuna buonai, Iesu ahi ha ahanai ekara'au emiati. Ahi papana ekarahi 'apua 'ourai, to'u haukia ikoikiai hanona poeai tekorina. Iesu hanona taba bo'okia 'abi ibabataiai to'u haukia eba'iobinakia.
Ena ba'iobi aonai ṉa e'abi aiho. “Tomobahu. Biraura hauna ha eao ena uho kebatonakia. Ia uho umai ekapo kapo otarainakia aonai, baika hanona taearai te'eho, ba roborobo temai teani orenakia. Baika hanona bohuai te'eho, te'omu noanoa, pokina 'ano enibinibi 'aki. Ia beraura etae eraranakia hanona tepaea te'ororo, pokina ramukia a'i teriri harai. Baika hanona awa 'ini'inikia aokiai te'eho. Te'omu, ia awa 'ini'inikia teta'a ta'a abunakia buonai, a'i tebua'a. Haeamona baika hanona hano namonai te'eho, ba te'omu harai tebua'a, baika buakia harau aihau, baika imabui harau haea, mai baika hinabu hamomo.” 'Abi puanai Iesu ehina benakia etibaha, “Mai haiana hauna hanona aia keona.”
Iesu 'Abi Ibabataiai E'abi Ena Poki.
(Mt 13.10-17; Lk 8.9-10)
10 Iesu eikupai aonai, i'abana haukia harau haea rua mai maearima baika murinai ti'au haukia kipokia teao herena tebakaina 'abi ibabatai anikia kehina harainakia. 11 Iesu ehina benakia etibaha, “Tirama ena obia aiarana 'abikia bunikia hanona wai heremiai tewaira tina harai, 'a kapeai ṯemiaho haukia taba ikoikiai hanona 'abi ibabataiai mo nahina benakia. 12 Ua buonai,
‘Ṯeihana ia a'i mo ṯeiha tinana,
abomo tibahu aia tiona
ia a'i mo ṯe'iobina.
Pokina a'i temeraona kabe,
Tirama ekia ki'a a'i mehina
haonakia marikina.’ ”
Isa 6.9, 10
'Abi Ibabataina Anina.
(Mt 13.18-23; Lk 8.11-15)
13 Iesu haeamona ebakainakia etibaha, “'Abi ibabataina 'ama'amana neiana a'i ṯo'iobina, u? Ba 'abi ibabatai baika hanona aea kato'iobi aihonakia. 14 Biraura hauna uho weiana ekapo kapo otaraina hanona Tirama ena 'abi ekapo kapo otaraina. 15 Uho weiakia taearai te'eho hanona maearima baika 'abana Tirama ena 'abi 'uruna tiona, ia Satani nimai hanona nia'i parenakia. 16 Uho weiakia bohuai te'eho hanona Tirama ena 'abi 'uruna tiona mai aonamokia tia'i taea noanoana haukia 'abana. 17 'A ramukia a'i teriri harai 'ano aonai buonai, rani papana mo katemiaho, ba Tirama ena 'abi paunai kate'oatanakia 'ao kateba haiaranakia raninai, kate'eho. 18 Uho weiakia awa 'ini'inikia aokiai te'eho haukia hanona maearima baika 'abana Tirama ena 'abi uruna tiona. 19 'A hanopaka ena aoaro'ari mai kepu inuataekia tihore Tirama ena 'abi aokiai haukia tia'i parenakia. Ua buonai buakia hanona aha'i. 20 'A uho weiakia hano namonai te'eho hanona maearima Tirama ena 'abi 'uruna tiona mai aokiai tia'i taeana, buakia tirama baika hanona harau aihau, baika imabui harau haea, baika hinabu hamomo.”
Ramepa Ihao 'Auna 'Ekanai Kehao 'Auna.
(Lk 8.16-18)
21 Iesu haeamona ehina benakia etibaha, “Hau ha ramepa keba'arana raninai, uro aonai a'i keutana 'ao maua aonai a'i keutana. 'A ramepa ihao 'auna 'ekana tohanai kehao 'auna. 22 Pokina taba tebuni haukia ikoikiai katewaira tina, abomo tehore buni tabakia ikoikiai hanona katekarahi, taba ha a'i kebuni 'apua. 23 Mai haiana hauna hanona aia keona.”
24 Haeamona ehina benakia etibaha, “Tuo'o 'abikia hanona tomoraona harainakia. Emi baibeni ihobokiai mo Tirama kebenimi, haeamona weiakia ahakiai harua kehore 'au. 25 Pokina mai ena taba hauna ahanai kehore 'auna kebena, 'a herenai ha aha'i hauna hanona 'eunai papana nemiaho hauna abomo kea'i obona.”
'Abi Ibabataina Uho E'omu.
26 Iesu e'abi etibaha, “Tirama ena obia aiarana hanona nahomana, hau ha uho umai ekapo kapo otaraina. 27 Hau weiana rabi eparua mararani emiaho, ia uho hanona te'omu tehubu, a'i e'iobina aea te'omu aiho. 28 Hano kipona anina ebaramana, uho eba'omuna, hubuna etae erewa, ba murinai buana ebaramana. 29 Buana ekiro iarina beraurana etaina raninai, biraura hauna ena akiua ea'ina eao, earina.”
'Abi Ibabataina Tuaba Uhona.
(Mt 13.31-32; Lk 13.18-19)
30 Iesu haeamona e'abi mue etibaha, “Tirama ena obia aiarana hanona tabai kahababataina? Ori tabanai 'abi ibabatai kahabaihobona? 31 Tirama ena obia aiarana hanona matoha tuaba uhona 'abana, uho ikoikiai baiatakiai hanona ia mo papana 'aki, ba 'anoai ebatona, 32 muriai ia e'omu raninai, aniani matiukia ikoikiai eberenakia, abomo eapa'ua ki'a. Ia rena rarikia tekarahi, 'ubi roborobokia ikoikiai temai 'arunai tiarai.”
33 Iesu hanona maearima weiakia ekia 'iobi ihobonai 'abi ibabatai bo'okia eba'iobinakia. 34 'A ia 'abi ibabatai ai mo ehina benakia, i'abana haukia kipokia teikupai hanona 'abi anikia eba'iobi harainakia.
Iesu Baura Mai Roio Eba'omatanakia.
(Mt 8.23-27; Lk 8.22-25)
35 Beraura weiana mahabu mahabunai Iesu i'abana haukia ehina benakia etibaha, “Hamakabanai hamaeao 'obu abirana.” 36 I'abana haukia to'u tehabona teao, ahi weiana Iesu emia'au aina haunai tehe'au kipokia teao. Ahi baika abomo murikiai teao. 37 Baura rarina 'akina eabu 'au, roio emikiri bei ahi aonai etoto, hereka 'akinai pateuhu. 38 Iesu hanona ena iuna eunana ahi murinai enoti eparua. I'abana haukia teao herena, tebaona tetibaha, “Ba'iobi haumu e, aika kahatono hauna a'i nuraonana?” 39 Iesu emikiri baura erikena haeamona roio ehina bena etibaha, “Tomo'oro!” Baura e'oro, roio abomo e'omata. 40 Weiana Iesu i'abana haukia ebatanakia etibaha, “Aehoma ṉa tuta'u aiho? Emi a'ikakauma niaha'i oho mo?” 41 'A ia ikoikiai teta'u ki'a, tebaihamai aina, tetibaha, “Ṉahuna tai? Baura mai roio abomo aiana tiona!”