3
Hau Ha Imana Ekobekobe.
(Mt 12.9-14; Lk 6.6-11)
Iesu haeamona emue eao Iuda haukia ekia mareai ekatoto, weia hanona hau ha imana kobekobena eihana. Maearima baika aba weia Iesu te'itimana beho ha kebabaina re'a kateihana, hau weiana kebamaurina Beraura Robeai hanona behoai katehorotina. Iesu ima kobekobe hauna ehina bena etibaha, “Momikiri, omai ṉa'a maearima wairakiai.” Iesu ehore maearima ebakainakia etibaha, “Eka Rauhubu taba e'uahina kahababaina Beraura Robeai? Namo kahababaina 'ao ki'a kahababaina? Maearima kahaba maurina 'ao kahaba'arina?” Weia hanona taba ha a'i tehinana, a'i aia aiakia. Iesu mai opuerena eiha 'ini'ininakia, haeamona eaoko'o ainakia, pokina ekia aopahihi paunai. Ima kobekobe hauna ehina bena etibaha, “Imamu motiu pahihina!” Imana etiu pahihina hanona beronai enamo. Ua buonai Parisea haukia mareai tekarahi, beronai teao Heroda titaina haukia kipokia teto'u, Iesu iahu'arina taearana terobahu aina.
Mako Iesu Murinai Teao.
Iesu i'abana haukia kipokia tekarahi teao Galilea 'Obuna hanona mako rarina Galileai murikiai teao. Abomo maearima Iudeai, Ierusalemai, Idumeai, Ioridana ate abirana taetana haukia, Turo mai Sidono haukia abomo temai, ena poki hanona Iesu hoa weiakia ebabai poukia teo'o paukiai. Mako rarina 'akina buonai, Iesu i'abana haukia ehina benakia ahi ha kateba'oruna, maearima taeara a'i temekaikai abuna marikina. 10 Iesu maearima bo'ona 'akina ebamaurinakia buonai, inawa haukia taeara tetabu hanona tebaituaina, Iesu katea'i 'apuana ṉa tehoma. 11 Abonamo aokiai auba ki'a obokia ṯemiaho haukia Iesu teihana raninai, temai wairanai te'eho teio tetibaha, “Oi hanona Tirama Nahuna!” 12 'A Iesu hanona auba ki'a obokia eharabunakia, pouna a'i katehinana ia hanona tai.
Iesu Iuhubeau Haukia Harau Haea Rua Etina'anakia.
(Mt 10.1-4; Lk 6.12-16)
13 Iesu oeoai ekara'au enuatae ainakia haukia eaparinakia, teao herena. 14 Haukia harauhaea rua ea'i taeanakia, atakia ehinana Iuhubeau haukia, ia kate'abana, keuhu ahinakia kateiroro, 15 abomo hiabu kebenakia auba ki'a obokia kateu'u ahinakia. 16 Harauhaea rua haukia neiakia. Simona (Iesu ata ibaruana ebena Petero), 17 Sebedeo nahuna Iakobo, hatina Ioane ohi (Iesu ata ebenakia hanona Boanere, anina hanona ‘Kupa niro'u nahuna.’) 18 Anderea, Pilipo, Batolomeo, Mataio, Toma, Alepeo nahuna Iakobo, Tadeo, Simona Kanana hauna, 19 mai Iuda Kariote hauna Iesu hinahinana ehinahina hauna.
Iesu Mai Belesebulo.
(Mt 12:22-32; Lk 11.14-23; 12.10)
20 Iesu ituai etoto, maearima haeamona teto'u mue, i'abana haukia kipokia kateaniani hanona a'i etaina. 21 Hatia'ana pouna teona raninai teao katebaka'ana, pokina maearima te'abi ia hanona nibeau 'ari.
22 Rauhubu poki haukia baika Ierusalemai temai haukia te'abi tetibaha, “Auba ki'a obokia ekia poki hauna Belesebulo Iesu aonai etoto, hiabu ebena, auba ki'a obokia neu'u ahinakia.” 23 Ua buonai Iesu eaparinakia temai herena 'abi ibabataiai ehina benakia etibaha, “Aea homanai Satani hanona Satani keu'u ahina? 24 Hanopaka ha kipona kebapa'ana ba terarua katehuari raninai, hanopaka weiana hanona a'i kekori 'ini 'apua. 25 Itubu ha abomo kipona kebapa'ana ba kate'au raninai, itubu weiana abomo a'i kekori 'ini. 26 Satani abomo ena itubu kebapa'ana ba kipokia katehuarinakia raninai, ena itubu a'i kekori 'ini, ia kepua.
27 Hau ha a'i kehore tabura hauna ena itu a'i ketoto 'apua, ena itu kepukia a'i kebainaoai 'apua, keao mo ia kebiri 'uaina ba ena itu tabakia kebainao ainakia.
28 'Abi tohana mo au wai nahina benimi, Tirama hanona maearima ekia ki'a ikoikiai abomo ekia 'abi ki'a obokia ikoikiai kehina haonakia mai taearana. 29 'A hau ha Auba Robe herenai ke'abi ki'a hauna ena ki'a a'i kehina hao 'apuana kemiaho keao mo banai banai.” 30 Iesu ua e'abi aiho, pokina baika tetibaha, “Ia aonai hanona auba ki'a obona nemiaho.”
Iesu Hinana Mai Hatina.
(Mt 13.1-9; Lk 8.4-8)
31 Ba Iesu hinana mai hatina temai atapakai tekoroti, 'abi mo teuhuna eao herena. 32 To'u rarina 'akina Iesu temia kaiarona haukia tehina bena tetibaha, “Oi hinamu mai hatimu hanona atapakai, ṯenuatae aini'o.” 33 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Tai hanona au hina'u mai hati'u?” 34 Iesu maearima temia kaiarona haukia eihanakia ba ehina benakia etibaha, “Neiakia hanona au hina'u mai uaho'aba'u. 35 Tirama ena nuatae akakia tibabai haukia hanona au uaho'aba'u, haibu'u mai hina'u.”