2
Iesu Mero Hauna Ebamikirina.
(Mt 9.1-8; Lk 5.17-26)
Wapu baika teore murinai Iesu haeamona emue eao Kaperanauma aiarana, maearima pouna teona ia hanona ituai. Maearima bo'ona 'akina temai teto'u itu ebonu 'auna, 'eka hana ha a'i emiaho eao mo pa'abi 'akonai epua, ba Iesu neiroro aiana tiona. Hau bani hanona mero hauna ha tebuana teaoaina. Maearima ebo'o ki'a baha buonai, hau weiana kateaoaina Iesu herenai hanona a'i etaina. Ua buonai Iesu 'arana paipana kapeheneai 'erere ha tebabaina. Mero hauna mai 'irena weia tebaririna eao Iesu wairanai. Iesu ekia a'ikakauma weiana eapa'ua ki'a baha eihana buonai, mero hauna ehina bena etibaha, “Naha'u e! Emu ki'a aba ihina hao.”
Rauhubu poki haukia baika weia temiati, kipokia teraona raona. “Taba buonai hau neiana ṉa ni'abi aiho? Ia Tirama herenai ni'abi ki'a. Tirama mo kipona ki'a kehina haonakia.” Iesu abahamo aokia e'iobina, ba wairakiai e'abi, etibaha, “Taba buonai 'abi neiana turaonana? Ki'a ihina hao 'abina hanona e'ama'ama, a'i tubatohana re'a, bariu hau neiana kahina bena kemikiri keka'a katoihana. 10 Ba katobatohana, au Maearima nahuna hanona mai hiabu'u hanopakai ki'a kahina haonakia.” Ba mero hauna ehina bena etibaha, 11 “Au oi nahina beni'o. Omikiri, emu 'ire moa'i taeana, moka'a emu itu!” 12 Maearima wairakiai emikiri, ena 'ire eouna ea'i taeana eka'a. Ikoikiai teta'u ta'u huri, Tirama tebanamona tetibaha, “Aika hoa ṉahomana ha a'i haiha 'apuana.”
Iesu Lebi Eaparina.
(Mt 9.9-13; Lk 5.27-32)
13 Iesu haeamona emue eao Galilea 'obu poena. Maearima bo'ona 'akina temai herena ba eba'iobinakia. 14 'A ia eka'a eao aonai, takiti a'i hauna Lebi Alepeo ena aka 'ekanai emiati eihana, Iesu ia ehina bena etibaha, “Muri'uai omai!” Lebi beronai mo emikiri murinai eao.
15 Lebi ena ituai aniani 'ekanai temiati, takiti a'i haukia mai ki'a haukia bo'okia Iesu mai i'abana haukia kipokia teaniani, pokina mako Iesu murinai teka'a. 16 Rauhubu poki haukia Parisea itubunai temai Iesu ki'a haukia mai takiti a'i haukia kipokia teaniani haeamo teihanakia raninai, i'abana haukia tebakainakia tetibaha, “Taba buonai Iesu maearima uahomakia kipokia tianiani haeamo?” 17 Iesu aiakia eona raninai, ekia 'abi ebamuenakia etibaha, “Maearima a'i ṯeinawa haukia hanona muramura baibeni hauna a'i ṯenuatae aina, 'a inawa haukia mo ṯenuatae aina. Au aka bero haukia paukiai a'i amai, ia au hanona ki'a haukia paukiai amai.”
Anirobe Bakai bakaina.
(Mt 9.14-17; Lk 5.33-39)
18 Rani ha ba'uere robe hauna Ioane i'abana haukia mai Parisea haukia hanona teani robe. Ua buonai maearima baika temai Iesu tebakaina tetibaha, “Ba'uere robe hauna Ioane i'abana haukia mai Parisea haukia i'abakia haukia tiani robe, 'a oi i'abamu haukia aehoma buonai a'i tiani robe?” 19 Iesu ekia 'abi ebamuena, etibaha, “Tomoraona haraina! Hawainibe mahamaha hauna ena baki haukia aonamo weiana aonai hanona aea kateani robe aiho? Aha'i baihana! Kipokia ṯemiaho oioi hanona a'i kateani robe. 20 'A rani kemai aonai hawainibe mahamaha hauna herekiai katea'i parena. Ua raninai ia abomo kateani robe.
21 Habuni mahamahana puapuana ha habuni 'ai'aina marana a'i kehuri abuna, pokina habuni mahamahana puapuana keberi o'onaina habuni 'ai'aina ketapana. Mara rarina kerama. 22 Abomo bine mahamahana beibei 'ai'ainai a'i kebaharuna, pokina bine mahamahana kehore beibei 'ai'aina kebua 'iti'itina, bine mai beibei ohi kateki'a haeamo. Ua buonai bine mahamahana hanona beibei mahamahanai mo katebaharuna.”
Beraura Robe Obiana.
(Mt 12.1-8; Lk 6.1-5)
23 Beraura Robenai Iesu Witi umanai ekabanai, i'abana haukia ka'akiai Witi buakia terurunakia teani. 24 Parisea haukia hanona Iesu tehina bena tetibaha, “Moihana! Taba buonai oi i'abamu haukia hanona Beraura Robe rauhubuna tia'i ki'ana?”
25 Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Davida ena maearima kipokia rani weianai mare'a te'ari, emikiri taba ebabaina hauna pouna a'i totuabi 'apuana? 26 Abiata Robe hauna ena raniai, Davida emikiri eao Marea Robeai parawa robe weia robe haukia kateani hauna eani, baika ena maearima ebenakia teani.”
27 Iesu haeamona ehinabe muenakia etibaha, “Tirama ehore Beraura Robe ebabaina hanona maearima ena namo paunai, ia maearima hanona Beraura Robe paunai a'i ebabaina. 28 Ua buonai Maearima Nahuna hanona Beraura Robe abomo keobia aina.”