Pou Namona
MAREKO
Ererena Hauna
Puka Aona Irerena 'Abina
Pou namona neiana Mareko ererena, ena 'abi kori'uaikia aokia ṉa e'abi aiho, “Iesu Keriso Tirama Nahuna Pouna Namona.” Puka neiana aonai hanona kaha'iobina Iesu hanona mai ena hiabu taba ikoikiai kebabainakia. Maearima nibamarerenakia ranikiai, auba ki'a obokia neu'u ahinakia ranikiai, mai maearima ekia ki'a nehina haonakia ranikiai ena hiabu hanona kahaihana. Iesu kipona eaparina Maearima Nahuna, ia emai kipona kebaibeni aina maearima ikoikiai kekawa muenakia ki'a herenai katerubu 'abaea paunai.
Mareko kipona ena nuatae 'abina hanona bo'ona a'i nehinana, ia beronai Iesu ena aka pouna nehinana. Kori'uaina Mareko ehore Ioane ba'uere robe hauna robana eahuna, mai Iesu aea e'uere robe aiho mai Satani ia ehobona hauna robaha eahuna. Ba Iesu ehore maearima weiakia puma bo'ona tebuanakia haukia eaoko'o ainakia, ba ebamaurinakia mai ebamarere harainakia. Popounai hanona murinai ti'au haukia Iesu taba nibabai obokia a'i teobo, iamo mai 'aiaunukia ia kipokia tekaoao haeamo eaomo te'iobi haraina. Weiakia ia ti'oatana haukia ekia opuere hanona eao eapa'ua hao apa'ua hao. Puka neiana puanai hanona Iesu ena 'ari mai ena mikiri mue robakia eahuna.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Pou namona ia'i ramana. (1.1-13)
b. Iesu ena aka maearima herekiai Galilea aonai. (1.14—9.50)
c. Galilea eaomo Ierusalema. (10.1-52)
d. Hui orena Ierusalema herenai mai aonai. (11.1—15.47)
e. Iesu ena mikiri mue. (16.1-8)
e. Obiapaka ena waira tina mai ena kara'au kupa. (16.9-20)
1
Ba'uere Robe Hauna Ioane Eiroro.
(Mt 3.1-12; Lk 3.1-18; Io 1.19-28)
Tirama Nahuna Iesu Keriso pouna namona kori 'uaina hanona neiana. Isaia mahabanai hauna ererena etibaha,
“Tirama e'abi,
‘E'u iuhubeau hauna ṉauhu 'uaina
kewahi heremu,
emu taeara kea'ia'i haraina.’
Mal 3.1
Aia ha hano'akunai neio netibaha,
‘Obiapaka ena taeara
tomoba'oruna.
Ena kaoao boana
tomobaberona.’ ”
Isa 40.3
Ua buonai Ba'uere robe hauna Ioane hano'akunai ewaira tina, eba'uere robe mai eiroro etibaha, “Emi ki'ai tomoraona kabe, kato'uere robe, Tirama emi ki'a kehina haonakia.” Maearima bo'ona Iudea hanonai mai Ierusalema haukia ikoikiai teao Ioane Ba'uere robe hauna aiana teona, ekia ki'a tehina pou, abomo Ioridana atenai eba'uere robenakia.
Ioane habuni ebatotona hauna hanona Kamela buirana. Huana 'apana hanona Poromakau paruana, ena aniani hanona pekaupekau mai hoho beina. Ṉa eiroro aiho maearima wairakiai. “Hau ha au muri'uai kemai hauna eapa'ua ki'a baha ba au. Au hanona a'i anamo kakuti, ena tamaka warona irubunai abomo a'i etaina'u. Au wai beiai naba'uere robenimi, 'a ia hanona Auba Robeai keba'uere robenimi.”
Iesu E'uere Robe Mai Satani Ehobona.
(Mt 3.13; 4.11; Lk 3.21-22; 4.1-13)
Rani weianai Iesu Nasareta Galileai emai. Ioane ehore eba'uere robena Ioridana atenai. 10 Iesu beiai ekara'au raninai, kupa epa'a eihana Auba Robe eriri ia ahanai ihana matoha rauria. 11 Abomo aia ha kupai emai etibaha, “Oi hanona Au Naha'u, e'u raona'au. Au oi naonamoai ki'a bahani'o.”
12 Rani a'i ehoma'a murinai Auba Robe Iesu eaoaina hano'akunai. 13 Iesu weia emiaho wapu bariabui, Satani ia ehobona, 'aki tabakia kipokia temiaho, ba aneru temai tebaraina.
Iesu Ba'eha Haukia Bani Eaparinakia.
(Mt 4.12-22; Lk 4.14-15; 5.1-11)
14 Ioane Ba'uere robe hauna wapura itunai tekaiabuna murinai, Iesu hanona eao Galilea ai Tirama ena pou namona eiroro aina. 15 Etibaha, “'Abi'uai ranina tohana abekara'au, Tirama ena obia aiarana aba ekaibari, emi ki'ai tomoraona kabe, Pou Namona tomo a'ikakaumana.”
16 Iesu hanona Galilea 'obu poena 'ekana eao raninai, Simona mai hatina Anderea ohi eihanakia, re'e 'obuai tehorena, pokina terarua hanona ba'eha haukia. 17 Iesu ehina benakia etibaha, “Muri'uai tomai, au kahore wai maearima iba'ehakia kaba 'iobinimi.” 18 Beronai mo ekia re'e tehabonakia murinai teao.
19 Ia ekataeana eao Sebedeo nahuna Iakobo mai hatina Ioane ohi eihanakia ahiai ekia re'e tia'ia'i harainakia. 20 Ba Iesu beronai terarua eaparinakia, hamakia Sebedeo mai teba'eha oioi miorikia ahiai tehabonakia murinai teao.
Iesu Hau Ha Aonai Auba Ki'a Obona Eu'u Ahina.
(Lk 4.31-37)
21 Iesu mai i'abana haukia kipokia teao Kaperanauma aiaranai. Beraura Robeai Iesu hanona Iuda haukia ekia marea aonai ekatoto ena ba'iobi ea'i ramana. 22 Maearima weiakia ena ba'iobi 'urukia teo'o raninai teta'u ta'u huri, pokina ena ba'iobi hanona mai hiabukia, rauhubu poki haukia 'abakia aha'i.
23 Weia hanona hau ha aonai auba ki'a obona etoto hauna marea aonai eio etibaha, 24 “Iesu Nasareta haumu e! Taba heremaiai kobabaina, Oi ai koa'i ki'anamai paunai omai, u? Au oi a'iobini'o, oi hanona Robe haumu Tirama ea'i taeani'o.” 25 Iesu auba ki'a obona ehina bena etibaha, “Mounu hau naiana aonai mokarahi.” 26 Auba ki'a obona hau weiana eba'ururu ki'ana, mai ioiona hau weiana aonai ekarahi. 27 Maearima weia ikoikiai teta'u ta'u huri, ha ha kipokia tebakai bakai, tetibaha, “Neiana taba? Ba'iobi mo mahamahana ha mai hiabuna. Auba ki'a obokia nehina benakia hanona aiana tiona.” 28 Ua buonai Iesu pouna Galilea hanona maikoinai tehina otaraina.
Iesu Maearima Bo'ona Ebanamonakia.
(Mt 8.14-17; Lk 4.38-41)
29 Iesu i'abana haukia Ioane mai Iakobo kipokia marea tehabona berokiai teao Simona mai Anderea ekia ituai. 30 Simona rawana babi'ena einawa, hauna ehiabu ena ituai enoti. Iesu emai raninai, haianai ena inawa pouna tehinana. 31 Iesu eao ia herena, imanai ea'i ebaraina eberi korina. Ena hau hiabu eore, babi'e emikiri ekia aniani ebabai.
32 Beraura ekaihuna rabirabinai inawa haukia mai maearima aokiai auba ki'a obokia ṯemiaho haukia teaoainakia Iesu herena. 33 Aiara maearimakia ikoikiai temai itu weiana wairanai teto'u. 34 Inawa haeai haeai haukia bo'okia Iesu ebanamonakia, haeamona auba ki'a obokia bo'ona eu'u ahinakia, 'a auba ki'a obokia hanona Iesu te'iobina buonai ekaiabunakia a'i kate'abi.
Iesu Galileai Eiroro.
(Lk 4.42-44)
35 Raurani wapuranai, a'i nirani baha aonai Iesu emikiri itu ehabona, eao 'eka 'abaeanai ha, ua'a ebahuba'ari. 36 Ba Simona 'abana kipokia tekarahi itabuna teao. 37 Weia tetabu ahina ba tehina bena tetibaha, “Maearima ikoinai hanona oi titabuni'o.” 38 Ia Iesu ekia 'abi ebamuena etibaha, “Aika hamaeao aiara herekai haukia, aokiai abomo kairoro, aka weiana hauna paunai amai.” 39 Iesu hanona Galilea aona maikoina ekana, Iuda haukia ekia marea aokiai eiroro mai auba ki'a obokia maearima aokiai haukia eu'u u'u ahinakia.
Iesu Morumoru Hauna Ebanamona.
(Mt 8.1-4, Lk 5.12-16)
40 Morumoru hauna ha emai Iesu wairanai ekai pehu, enoina etibaha, “Ponuatae raninai, pobamaurina'u.” 41 Iesu ehore eaoko'o aina, abomo etara ea'i 'apuana, ehina bena etibaha, “'E. Au nanuatae konamo. Haumu menamo!” 42 Rani hamona morumoru hanona hau weiana ehabona, hauna enamo. 43 Iesu hau weiana euhuna aonai eharabuna etibaha, 44 “Aia'u nona, hau ha haianai a'i ko'abi 'apua. Beronai koao, Robe hauna herena, haumu keihana. Mose ena rauhubu ihobona, onamo hanona beruberuna Tirama herenai kobaibeni, oi emu namo ibatohana.” 45 'A hau weiana eao 'eka ikoinai ena namo pouna ekikipa otaraina. Ena kikipa weiana buonai Iesu hanona aiara aokiai a'i ekatoto. 'A 'eka 'abaeakiai mo emiaho, 'eka haeai haeai maearimakia hanona teao herena.