28
Iesu 'Ariai Emikiri Mue.
(Mk 16.1-10; Lk 24.1-10; Io 20.1-18)
Beraura robe eore murinai hui beraurana kori'uaina raurani amarinai, Maria Magadala babi'ena mai Maria ha ohi teao 'ariahana kateihana. Rani weianai kanokau rarina 'akina eka'a aonai Obiapaka ena aneru ha kupai eriri emai 'ariahana pa'abina piharana ebahere parena ahanai emia'au. Ia hauna ea obo matoha 'imare 'abana ena habuni tepore wairai matoha 'auhao porena 'abana. 'Ariahana te'imana haukia aneru teihana raninai teta'u ki'a te'ururu aokia terea te'eho matoha te'ari.
Ia aneru hanona babi'e ehina benakia etibaha, “A'i tomota'u, au a'iobina wai Iesu matiu ibiri ropo ubinai tekoko 'auna hauna tutabuna. Ia hanona neia aha'i. Ia hanona aba emikiri 'uainai ehinabenimi ihobona. Tomai enoti 'ekana tomoihana. Ba tomoao biai i'abana haukia katohina benakia, ‘Ia hanona 'ari haukia baiatakiai aba emikiri mue ba aba ne'uai niao Galilea, weia katoihana.’ 'Abi neiana kabenimi paunai amai.”
Ua buonai babi'e 'ariahanai tekarahi noanoa mai ta'ukia mai aonamokia tebeau i'abana haukia herekia katehina benakia. Taearai tiao aonai Iesu kipokia tebaitabu ahi. Ehinabenakia etibaha, “Raurani namona!” Ba teao herena te'umuti aena tea'i to'o tekutiaina. 10 Ba Iesu ehina benakia etibaha, “A'i tomota'u, katoao uaho'aba'u katohina benakia kateao Galilea ua'a kateihana'u.”
'Ariahana Te'imana Haukia Ekia 'Abi.
11 Babi'e taearai teka'a teao aonai, huari haukia 'ariahana te'imana haukia baika temue aiara apa'uana teao taba terama haukia poukia ikoikiai robe haukia apa'uakia herekiai tehinanakia. 12 Robe haukia apa'uakia hanona Iuda ekia maearima apa'uakia kipokia teto'u te'abi'abi ekia raona tebakorina huari haukia weiakia moni rarina ha tebenakia, 13 ba tehina benakia tetibaha, “Wai kato'abi katotibaha, ‘I'abana haukia rabi taparua rea aonai temai Iesu hauanina tebainao aina.’ 14 Pou neiana Kabana hauna keona raninai ai kataba'amena, aona kataba kabanaina keraonana wai hanona emi ki'a aha'i, abomo taba ha aomi a'i kebaro'arina.” 15 Huari haukia moni tea'ina ba tehina benakia ihobona tebabaina. Ua buonai 'abi neiana Iuda haukia baiatakiai tehina otaraina rani weianai emai mo bariu.
Iesu I'abana Haukia Herekiai Ewaira Tina Aka Ebenakia.
(Mk 16.14-18; Lk 24.36-49; Io 20.19-23; Ih 1.6-8)
16 Ba i'abana haukia harau haea hamomo teao Galilea Iesu ehina benakia oeona teao. 17 I'abana haukia ia teihana raninai tekuti aina, 'a baika hanona aokia tekai'au kai'au. 18 Iesu eka'a ha ha eao herekia ba ehinabenakia etibaha, “Tirama ehore hiabu ikoinai kupai mai hanopakai hauna aba ebena'u. 19 Ua buonai katoao itubu ikoikiai maearimakia herekia i'aba'u haukiai katobaonakia, katoba'uere robenakia Hamana Nahuna mai Auba Robe atakiai, 20 ahinabenimi 'abikia ikoikiai katoba 'iobinakia kateka'ainakia. Tomobahu, au hanona rani ikoinai wai heremiai keao mo hanopaka kepua.”