27
Iesu Teaoaina Pilato Wairanai.
(Mk 15.1; Lk 23.1-2; Io 18.28-32)
Raurani amarinai robe haukia apa'uakia mai Iuda ekia maearima apa'uakia ikoikiai terobahu 'abi tebahamona Iesu kateba'arina. Ba Iesu tebirina tebaka'ana teaoaina Kabana hauna Pilato imanai teutana.
Iuda Ena 'Ari.
(Ih 1.18-19)
Weiana Iuda hinahina hauna Iesu eihana aba puma kea'ina raninai eraona raona haraina, Silba monina harau aihau emueaina eao robe haukia apa'uakia mai Iuda ekia maearima apa'uakia kebenakia, e'abi etibaha, “Au aba ki'a ababaina, pokina ena beho aha'i hauna hinahinana ahinahina.” Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Weiana hanona ai aha'i oi kipomu emu aro'ari.” Ua buonai Iuda moni weiana marea robe aonai ekapo totona ba ia ekarahi eao kipona ebato'ona e'ari.
Robe haukia apa'uakia moni tea'ina te'abi tetibaha, “Neiana hanona aika eka rauhubu, moni neiana marea robe mauanai a'i kahautana pokina 'ari 'aranai eao.” 'Ari boi monina terobahu aina puanai puou babai hauna herenai hano tekawana, hano weiana hanona maearima haeai ekia 'ariahanai keao. Weiana buonai hano atana teaparina ‘Aruaru Hanona’ emai mo bariu. Ieremia mahabanai hauna rani weiana ena 'abi ehinana hauna emai etohana etibaha, ‘Isaraela haukia 'ara teuahina ia 'aranai keao hauna Silba monina harau aihau tea'ina, 10 moni weiana puou babai hauna ena hano tekawana Obiapaka ehina bena'u ihobona.’
Pilato Iesu Ebakaina.
(Mk 15.2-5; Lk 23.3-5; Io 18.33-38)
11 Rani weianai Iesu Kabana wairanai ekoroti, Kabana hauna ehore Iesu ebakaina etibaha, “Oi hanona Iuda haukia ekia obia arana, u?” Iesu ia ena 'abi ebamuena etibaha, “'E, aba nu'abi mo naiana.” 12 Ia robe haukia apa'uakia mai Iuda ekia maearima apa'uakia tehinau aina raninai Iesu hanona ekia 'abi ha a'i ebamuena. 13 Weiana Pilato ehore Iesu ehinabena etibaha, “Ṯehinau aini'o 'abikia haeai haeai tehina aiakia a'i nuona?” 14 Ba Iesu 'abi ha a'i ehina 'apuana, buonai Kabana hauna aona earo'ari.
Pilato E'abi Iesu Kateahu'arina.
(Mk 15.6-15; Lk 23.13-25; Io 18.38-19.16)
15 Kabanai tatukia ranikiai Kabana hauna ena hoahoa tainai maearima wapura hauna katenuatae aina hauna kebakarahi 'abaeana. 16 Rani weianai wapura hauna wapura itunai emiaho hauna Baraba atana te'iobi haraina. 17 Mako weia teto'u aonai Pilato ebakainakia etibaha, “Tai ṯonuatae aina kabakarahi 'abaeana, Baraba 'ao Iesu tuaparina Keriso hauna?” 18 Pokina Pilato e'iobi haraina Iuda ekia hau apa'uakia hanona Iesu tewamuruaina paunai imanai teutana. 19 Ia bakai imia'aunai emiati aonai atawana 'abi etiu ahina eao herena, “Hau naiana ena beho aha'i hauna herenai taba ha a'i kobabaina, pokina rabi ia anibi aina hanona ao'u earo'ari ki'a baha.”
20 Aonai robe haukia apa'uakia mai Iuda ekia maearima apa'uakia mako tebahi ahinakia Baraba katenoi aina kebakarahina ia Iesu 'ariai kehorotina. 21 Haeamona Pilato mako ebakainakia etibaha, “Terarua neiakia tai ṯonuatae aina kabakarahina?” Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Baraba.” 22 Pilato e'abi etibaha, “Ba Iesu tuaparina Keriso hauna herenai taba kababaina?” Ikoikiai te'abi tetibaha, “Matiu ibiri ropo 'ubinai kokoko 'auna!” 23 Pilato ebakainakia etibaha, “Aehoma, beho tabana ebabaina?” Ia mo teio aota ki'a tetibaha, “Matiu ibiri ropo 'ubinai kokoko 'auna!”
24 Pilato e'iobina ena hiabu aba aha'i, weiana 'uri'uri rarina aba kerama. Buonai bei eberi hahana mako wairakiai imana eutunakia etibaha, “Au hau neiana ena 'ari buona a'i ka'arana, wai kipomi emi aro'ari.” 25 Maearima ikoikiai te'abi tetibaha, “Ia ena 'ari pumana ai mai nahumai kipokia tamahoaina.” 26 Ba Pilato Baraba ebakarahina eao herekia, ia Iesu ebenakia kate'atina matiu ibiri ropo 'ubinai katekoko 'auna.
Huari Haukia Iesu Tebapo'ona.
(Mk 15.16-20; Io 19.2-3)
27 Kabana hauna ena huari haukia Iesu tea'ina teaoaina Kabamani itunai, ba huari haukia ikoikiai temai tekori kakaiarona. 28 Ia tehore Iesu ena habuni tebakuri ahina ia habuni birona tebabatotona. 29 Aranai kebau'una hauna 'ini boaboai tebahuna aranai tebabau'una. Bitobito ha imana itipanai teba'ina, wairanai tekaipehu tebataeaina tetibaha, “Iuda haukia ekia obia arana e, oi onamo?” 30 Ba te'atotina bitobito tea'i boina, aranai te'ati ba te'ati hao 'ati haona. 31 Tebataeaina epua habuni birona weiana tebakuri ahina, ia ena habuni tohakia tebabatotona. Tebaka'ana matiu ibiri ropo 'ubinai katekoko 'auna.
Iesu Matiu Ibiriropo 'Ubinai Tekoko'auna.
(Mk 1.21-32; Lk 23.26-43; Io 19.17-27)
32 Huari haukia Iesu tebaka'ana raninai Kurene hauna atana Simona tetabu ahina tebahi ahina Iesu ena matiu ibiri ropo kebuana. 33 'Eka hai tekara'au atana Kolkota. (Anina hanona ‘Ara huriakia 'ekana’.) 34 Weia bine beina mai muramura mabina ha ohi tebarai haeamona Iesu tebena keinu, etema hobona mo ia a'i einu. 35 Huari haukia Iesu matiu ibiri ropo 'ubinai tekoko 'auna epua baiatakiai ena habuni pu'iai tebina'ana. 36 Weiana murinai temiati mahakia hanona ia teiha 'inina. 37 Iesu arana 'ubinai hinau bai'oi 'abina tererena teahu 'auna tetibaha,
‘NEIANA IESU, IUDA HAUKIA EKIA OBIA 'ARANA.’
38 Rani weianai kakikaki haukia rua Iesu kipokia ha ha ekia matiu ibiri ropo 'ubinai tekoko 'aunakia, ha itipana tainai mai ha awarina tainai. 39 Maearima weia tekabanai haukia arakia tekaiai kaiainakia mai bataeai bataeai 'abikia Iesu herenai tehina, 40 tetibaha, “Oi o'abi marea robe koahu 'iti'itina wapu aihau aonai kobakori muena haumu, oi Tirama nahuna raninai kipomu moba maurini'o, matiu ibiri ropo 'ubinai moriri omai.” 41 Robe haukia apa'uakia rauhubu poki haukia mai Iuda ekia maearima apa'uakia abomo tebataeaina te'abi tetibaha, 42 “Ia maearima baika ebamaurinakia, ia aehoma kipona a'i nibamaurina? Ia hanona Isaraela ekia obia arana, bariu matiu ibiri ropo 'ubinai meriri emai hanona kaha'ikakaumana. 43 Ia Tirama ea'ikakaumana ba Tirama ia penuatae aina raninai bariu mebamaurina, pokina e'abi ia hanona Tirama nahuna.” 44 Kakikaki haukia rua matiu ibiri ropo 'ubinai tekoko 'aunakia haukia abomo ua te'abi pahihi aiho ia herenai.
Iesu Ena 'Ari.
(Mk 15.33-41; Lk 23.44-49; Io 19.28-30)
45 Atiaha hanona wapura rarina hanopaka maikoinai ekaiabuna eaomo beraura ebaeno hoana 3. 46 Beraura hoana 3 aonai Iesu eio etibaha, “Eloi eloi lama sabakatani!” Anina hanona ‘E'u Tirama e, E'u Tirama e, oi aehoma buonai ohabona'u!’ 47 Maearima baika weia tekoroti aiana teona haukia te'abi tetibaha, “Hau neiana hanona Elia niaparina.” 48 Beronai 'abakia ha ebeau eao rora'e ha ea'ina bine beina manoinai ehao uhuna, matiuai etiu taeana Iesu keinu. 49 Ia baika te'abi tetibaha, “Mohabona, Elia kemai kebamaurina re'a kahaihana.” 50 Iesu haeamona eio aota ki'a murinai e'ari.
51 Rani weianai marea robe i'aea hurina habunina etapa boana 'ubiai eriri eao mo ba'ai. Kanokau eka'a pihara tepa'a. 52 'Ari ahana 'urikia tekaikau Tirama ena robe haukia bo'okia te'ari haukia temikiri temauri mauri. 53 Iesu emikiri mue murinai ekia 'ariahakiai tekarahi Ierusalema ai tekatoto maearima bo'okia herekiai tewaira tina. 54 Huari poki hauna ena huari haukia kipokia Iesu te'imana, kanokau eka'a mai taba terama haukia ikoikiai teihanakia raninai teta'u wairai te'abi tetibaha, “'Abi tohana hau neiana hanona Tirama nahuna.”
55 Babi'e bo'ona abomo weia atau'ai tekoroti teihana, weiakia hanona Galilea ai Iesu murinai te'au mai ta'arana tea'i babi'ekia. 56 Baiatakiai hanona Maria Magadala babi'ena mai Maria ha Iakobo Iosepa ohi hinakia mai Sebedeo nahuna rua hinakia.
Iesu Tehorena.
(Mk 15.42-47; Lk 23.50-55; Io 19.38-42)
57 Rabirabi weianai kepu hauna ha emai atana Iosepa Arimatea hauna ia abomo Iesu te'abana hauna ha. 58 Ia Pilato herena eao ba Iesu hauanina enoiaina, Pilato 'abi ebaibeni weiana Iesu hauanina Iosepa katebena. 59 Weiana Iosepa Iesu hauanina ea'i obona, habuni mahamahana namonai e'apana. 60 'Ariahana mahamahana pihara ekuina ia kipona 'euna hauna aonai ehorena, pihara apa'uana ha ebaherena eao pa'abina ebahu abuna ba eka'a. 61 Maria Magadala babi'ena 'abana Maria ha ohi hanona weia 'ariahana abihanai temiati teihana.
Huari Haukia 'Ariahana Te'imana.
62 Erani raurani beraura robenai robe haukia apa'uakia mai Parisea haukia teao Pilato herena, 63 te'abi tetibaha, “Hau apa'uana e, ai bai'oi hauna weiana maurinai emiaho aonai ena 'abi ehinana hauna ṯaraona 'inina etibaha, ‘Wapu ibaihaunai kamikiri mue.’ 64 Ua buonai 'abi kobaibeni 'ariahana kate'ima haraina keao mo wapu ibaihaunai. Pokina a'i enamo, i'abana haukia kateao Iesu hauanina katebainao aina ba maearima haiakiai kate'abi ‘Ia hanona 'ari haukia baiatakiai aba emikiri mue.’ Bai'oi neiana muriai hauna atetuana keki'a wairai ba 'uaina hauna.” 65 Pilato ehinabenakia etibaha, “Bai'ima haukia tomoaoainakia, 'ariahana kate'ima haraina.” 66 Ua buonai teao 'ariahana ikaiabuna piharana tekaiabu haraina ahanai rauhubu mani'ana tehorotina, ba 'ima'ima haukia weia tehabona kateiha 'inina.