Paulo Ena Marere Ibaruana
TIMOTEO
Herenai
Puka Aona Irerena 'Abina
Timoteo hanona Paulo e'abana pou namona akana tebabaina hauna. Ua buonai Paulo puka neiana ererena eao herena, taeara namokia robakia eahunakia mai ehina bena taeara weiakiai keka'a rani ikoinai. Ia Timoteo ehina bena kea'ikakauma tabura mai Iesu Keriso pouna namona keiroro aina rani ikoinai. Tirama ena 'abi keka'ai harainakia. Maearima katebahaiarana 'ao puma katebena haukia paukiai a'i kekai'au kai'au. Ba ia hanona ketabura, Tirama aka ebena hauna kebabai haraina.
Ia hanona bai'oi 'abikia haeai haeai aiakia a'i kebahu ainakia, mai ekia raona a'i tenamo haukia herekiai kekapare, 'abi uahomakia tihore maearima tia'i ki'anakia. Ia hanona Paulo ena miaho taearana keraona 'ini haraina ba ia ua kemiaho aiho, pokina a'ikakaumanai tetabura haukia ekia miaho taearana hanona weiana, baibuai katemiaho mai uaho'abakia aokia kateba namonakia abomo ekia puma katebuanakia.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1.1-2)
b. Banamo 'abina mai bahiahi 'abina. (1.3—2.13)
c. Bairobe 'abina. (2.14—4.5)
d. Paulo ena nuatae 'abina. (4.6-18)
e. 'Abi orekia. (4.19-22)
1
Banamo 'Abina.
Au Paulo, Tirama ena nuatae paunai Keriso Iesu ena iuhubeau hau'u ai aeao Keriso Iesu aonai mauri te'abi'uai aina hauna pouna kahinana,
Timoteo, naha'u ki'amu, narere beni'o. Nabahuba'ari Tirama Hamaka mai Keriso Iesu aika eka Obiapaka ekia baraibarai apa'uana, aoko'o, mai baibua heremuai katemiaho.
Paulo Timoteo Aona Ebataburana.
Tirama namo 'abina nabena, haeamona rani ikoinai e'u bahuba'ari ai oi a'i nareani'o rabi mai mararani aokiai. Tirama weiana ao'u berona tohanai ia ta'arana ṉa'i ihobona 'aba'aba'u ia ta'arana tea'i 'abana. E'u ka'a aonai ohai hauna naraonana, e'u nuatae maikoinai hanona paihani'o, ba paihani'o raninai ao'u penamo wairai. Emu a'ikakauma tohana naraona 'inina, a'ikakauma weiana hanona 'uainai oi kupumu babi'ena Loi mai hinamu Eunike temauriaina hauna, bariu nabatohana oi aomuai abomo a'ikakauma weiana nemiaho. Ua buonai au oi nabaraonani'o, ima'u ahamuai ahao'au abahuba'ari aonai auba ena ibeni naiana Tirama ebeni'o hauna kobapa'uana akana kobabai taburana. Pokina Tirama hanona ta'u aubana a'i ebenaka, ia hiabu, raona'au mai bakiro aubana ebenaka.
Ua buonai eka Obiapaka pouna ihinanai a'i kohaumaea mai Keriso paunai au nawapura hauna abomo a'i kohaumaeaina. Tirama tabura ebenaka ihobonai hau haiara aokiai kahamiaho pou namona paunai. Ia ehore aika ebamaurinaka abomo eaparinaka ena robe maearimakai kahaeao. Weiana hanona taba ha hababaina paunai aha'i, ia ena raonaraona mai ena aoko'o hoana paunai. Ena aoko'o hoana neiana hanona aba 'uainai hanopaka a'i erama baha aonai Keriso Iesu paunai ebenaka. 10 Ia bariu hanona aba ewaira tina harai Keriso Iesu ibamaurika hauna emai aonai. Ia ehore 'ari hiabuna ebapuana, haeamona mauri banaibanai a'i kepua hauna taearana pou namonai ebawaira tinana.
11 Pou namona neiana paunai Tirama ehore etina'ana'u, kairoro iuhubeau hau'u ai kaeao abomo ba'iobi hau'uai kaeao. 12 Weiana paunai au hanona ṉa ṉahau haiara aiho, iamo a'i ṉahaumaea, pokina au a'iobina tai na'ikakaumana hauna abomo a'iobi haraina au ia herenai ahorotina akana ke'ima haraina keao mo ena mai mue wapunai.
13 Au aba'iobini'o 'abikia tohakiai taearanai koka'a mai a'ikakaumamu haeamona mai raona'aumu Keriso Iesu aonai. 14 Taba namona ebeni'o oi emu iha'ini ba'anai hauna Auba Robe weiana aika aokai nemiaho hauna ena baraibarai ai ko'ima haraina.
15 Aba o'iobina 'abaka Asia hanonai temai haukia ikoikiai tekamuri aina'u tehabona'u, baiatakiai hanona Fugelo mai Heremogene ohi.
16 Obiapaka kehore ena aoko'oai Onesiforo mai ena itu haukia ikoikiai kebanamonakia, pokina ia rani bo'ona ao'u ebataburana abomo tebirina'u awapura hauna a'i ehaumaeaina. 17 Ia weia Romai ekara'au raninai, au etabuna'u etabuna'u eaomo etabu ahina'u. 18 Nabahuba'ari Obiapaka ia kebaraina ia hanona Obiapaka ena aoko'o ketabu ahina wapu weianai. Abomo oi aba o'iobi haraina ia aea ebarai aihona'u weia Epesoai.