2
Keriso Iesu Ena Huari Haumu Namomu ai Koao.
Ua buonai, naha'u e, Keriso Iesu aoko'o hoana weiana ebeni'o hauna aonai kotabura. 'Abi naiakia maearima bo'ona wairakiai airoro ainakia 'urukia o'o haukia maearima weiakia nubatohanakia haukia koba'iobinakia, ba ia katehore maearima baika kateba 'iobinakia.
Keriso Iesu ena huari haumu namomuai koao, hau haiara aokiai kobatabura ihobona au nababaina 'abana. Huari hauna maearima 'abaeakia ekia mauri hoahoana aonai a'i nitoto. Ia huari akana nibabai haraina pokina ena nuatae poki hauna aona kebanamona. Abomo beau baitaeai hauna beau rauhubukia ikoinai keka'ai harainakia, aha'i raninai beauai 'uai 'arana a'i kea'ina. Biraura hauna kearo'ari ba aniani kori'uaina hanona ia kea'i 'uaina. Au taba nahinana hauna koraona haraina, pokina Obiapaka hanona aba aomu kekaikauna taba ikoinai obokia kobo.
Iesu Keriso 'ariai emikiri mue hauna koraona 'inina, ia hanona Davida 'aba'abana, neiana hanona pou namona au nairoro aina. Pou namona airoro aina paunai ṉahau haiara mai tebirina'u matoha beho hauna ha 'abana, ia Tirama ena 'abi katebirina hanona a'i ketaina. 10 Ua buonai e'u atetua ikoikiai aokiai abatabura ki'a Tirama ena a'i taea haukia paukiai, weiakia kabarainakia Keriso Iesu aonai bamauri mai nuabi banaibanai hauna katea'ina. 11 Neiana hanona 'abi tohana aoka tohakiai kaha'i taeana mai kaha'ikakaumana.
“Aika Keriso kipokia
ha'ari raninai,
aika ia kipokia kahamauri oioi.
12 Aika hau haiara aokiai
kahabatabura raninai,
aika ia kipokia kahaobia oioi.
Aika ia kahabuniaina raninai,
ia abomo aika kebuniai ainaka.
13 Aika aia a'i nahababua 'auna re'a
ia hanona aia nibabua 'au ohona,
pokina ia hanona kipona
a'i kebuniai aina.”
Tirama Kebatohani'o Ena Aka Haumu Tohamu.
14 'Abi neiakia maearima kobaraonanakia. Ba Tirama wairanai kohinabe pahihinakia, 'abi'abi 'abaeakia ahakiai a'i katebaiara, 'abi weiakia hanona anikia aha'i, maearima aia weiana tiona hanona ekia mauri nia'i ki'anakia.
15 Koaka tabura harai, kipomu Tirama wairanai kobatohani'o oi hanona aka haumu weiamu emu aka a'i nuhaumaeaina, ba oi haumu hanona Tirama ena 'abi tohana 'abina taearana beronai nuba'iobi. 16 Hanopaka 'abi'abikia mai po'o 'abi'abikia herekiai kokapare, pokina weiakia hanona maearima Tirama herenai tibaka'a 'akaumanakia. 17 'Abi ua homakia tiba'iobi hanona matoha tua ki'a obona koipe 'abana bitio niani obona, Humenaio mai Fileto hanona maearima neiakia baiatakia. 18 Ia terarua hanona 'abi tohana taearana aba tehabona ia ekia bai'oiai ti'abi, aika aba hamikiri mue muri hanona 'ariai a'i kahamikiri mue, ba 'abi weiana nihore maearima baika ekia a'ikakauma nia'i ki'ana.
19 Ia Tirama ehore kori 'ini 'ekana ha aba ehorotina weiana a'i keibiu 'apua, ba ahanai 'abi neiakia tererenakia, “Obiapaka hanona ena maearima ikoikiai e'iobinakia,” abomo “Taimo taimo ti'abi ia Obiapaka 'euna hanona babai ki'a ikoikiai katehabonakia.”
20 Itu apa'uana ha aonai hanona uro mai 'ororo haeai haeai weia ṯemiaho, baika hanona gold 'ao silba ai tebabainakia, ia baika hanona matiuai 'ao tipuai tebabainakia, ba baika hanona aka apa'uakiai kateakainakia, ia baika hanona aka 'abaeakiai kateakainakia. 21 Hau ha ena mauri aonai kipona ki'a herenai kekapare raninai, ia hanona aka apa'uakia aokiai kateakaina, ia hanona tebarobena, haeamona ena aka kebo'o ki'a baha ena poki hauna herenai, abomo aba e'oru aka namokia ikoikiai keakainakia.
22 Ba'aru'aru raonaraonakia ki'a obokia kohabonakia, ia kotabura aka beroai, a'ikakauma, raona'au mai baibuai komiaho, haeamona weiakia aokia tenamo Obiapaka atanai tiapari haukia kipokia katobahamomo. 23 Po'o mai ao 'abaea baihara taeakia herekiai kokapare, pokina aba o'iobina weiakia puakia hanona baiara katerama. 24 Ia Obiapaka ena ta'ara'i hauna hanona a'i kebaiara, ia hanona maearima ikoikiai herekiai kerabo harai haeamona ba'iobi hauna namonai keao mai kebapahihi. 25 Weiakia ia ti'oatana haukia hanona baihauai kehinabe harainakia ba taeara weianaimo Tirama mehore mebaraona kabenakia katemai Tirama ena 'abi tohana katea'i taeana. 26 Ba weianai ekia raonaraona katebero Satani weiana ea'inakia aiana teka'aina hauna ena rioai katekapare.