3
Wapu Orekiai.
Neiana hanona koraona 'inina, wapu orekiai hanona ki'a rarikia 'akikia katerama. Maearima hanona kipokiamo kateraonanakia, moni mo katenua ki'aina, kate'abi ki'a, kateapa, katebaro'e, maearima herekiai kate'abi ki'a, nahu hama hina aiakia a'i kateka'ainakia, namo 'abikia a'i katehina, mai robe akakia a'i katebabai, herekiai haukia a'i kateraona'au ainakia, ki'a a'i katehina hao, kate'uahi 'uahi, katebaripu ripu, kateaiahu, aka namona kate'oatana, katehinahina, a'i kateraona raona ia katebabai 'abaea, aokia apa katebonu, aonamo akakia katenuatae ainakia, ia Tirama a'i kateraona'au aina. Hauaniaimo Tirama ikutiaina maurinai ṯemiaho, ia mauri weiana hiabuna tohana hanona tibaki'ana. Maearima uahomakia haukia hanona herekiai kokapare.
Maearima uahomakia baika hanona babi'e ekia raona teko'iko'i haukia ekia itu aokiai titoto, aokia tiani kipokia nabau akakia ki'a obokia tibabainakia babi'e weiakia hanona aka ki'a aonai ṯemiaho ekia nuatae ki'a obokia ihobonai. Babi'e weiakia rani ikoinai tibahobona ṯenuatae taba mahamahakia patemarereai haraina, ia Tirama ena 'abi tohana hanona a'i mo ṯe'iobi bahana. Ihobona Iane mai Iambore Mose te'oatana 'abana, maearima uahomakia hanona Tirama ena 'abi tohana abomo ti'oatana, ekia raona hanona a'i tebero, Tirama ekia a'ikakauma a'i tibatohana. Ia ekia ba'iobi hanona a'i keao homa'ana, pokina maearima ikoinai hanona ia ekia po'o kateiha tinana, ihobona Iane mai Iambore ohi herekiai erama 'abana.
Tirama Ena 'Abi Tohanai Komiaho.
10 Ia oi hanona e'u ba'iobi akakia ikoinai aba o'iobinakia, e'u hoahoa, e'u raonaraona apa'uana, e'u a'ikakauma, e'u bakiro, e'u raona'au, e'u bapahihi aba o'iobinakia. 11 Oi o'iobina au te'oatana'u abomo ahau haiara weia Antioka ai, Ikonio ai mai Lustera ai. Bai'oata pahihikia terama ia abapahihi, ba Obiapaka ehore ki'a weiakia aokiai ea'i maurina'u. 12 'Abi tohana maearima tenuatae Keriso Iesu aonai Tirama ikutiaina maurinai katemiaho haukia ikoikiai hanona kate'oatanakia. 13 Ba aka ki'a haukia mai ahu 'oi'oi haukia ekia aka ki'a tebabai to'o baihana eaomo teki'a ki'a baha, weiana ia tihore maearima baika ti'oinakia haeamona ia kipokia abomo ti'oinakia.
14 Ia oi hanona Tirama ena 'abi tohanai komiaho, weiana o'iobina omarere aina mai nua'ikakauma aina hauna, abomo o'iobina tai hanona oi emu ba'iobi haukia. 15 Ko'iko'imuai raninai Puka robena aba o'iobina emai mo bariu, ba Puka robena kehore aobero kebenaka, weianai Keriso Iesu oa'ikakaumana bamauri oa'ina. 16 Puka Robena 'abikia ikoikiai hanona Tirama Aubana ena baraibarai ai tererenakia, ba ekia aka hanona teapa'ua ki'a baha, weiakiai 'abi tohana kahabamarere aina, katebaraona beronaka, katebaka'a beronaka, mai mauri berona kateba'iobinaka weianai kahamiaho. 17 Ua buonai Puka robena 'abina kehore maearima Tirama ena aka tibabaina haukia keba'oru harainakia aka namokia ikoikiai katebabainakia.