4
Tirama mai Keriso Iesu wairakiai au oi nabahi ahini'o, Keriso hanona kemai mue mauri haukia mai 'ari haukia kebabakainakia ena obia aiarana ke'arana. Tirama ena 'abi koiroro aina, tia'i taeani'o 'ao a'i tia'i taeani'o ranikia ikoikiai aokiai, mai bakiromu maearima kobamarerenakia, kobaberonakia, korobenakia, haeamona koba taburanakia. Pokina maearima ba'iobi berona aiana a'i kateona ranina hanona kemai, weiana ia kipokia ekia nuatae taikiai katetai abomo kipokia ekia ba'iobi haukia bo'ona katetabu ahinakia aokia ibanamona 'abikia katehina aiakia kateo'o. Tirama ena 'abi tohana ionai katebua ke'e, ia kikipa bai'oikia katebahu ainakia. Ia oi hanona rani ikoikiai ko'ima haraini'o, mai bakiromu haiara aokiai kobakiro, pou namona ihinana akana kobabaina, Tirama ena aka ibabaina haumuai koao aka ikoikia kobabai ore harainakia.
Au e'u mauri maikoinai hanona beruberu tabanai keao Tirama herena, ba e'u 'ari ranina weiana hanona aba herekai. 'Au aonai aba a'au harai, mai beau baitaeai aonai beau abaore haraina, abomo e'u a'ikakauma hanona a'ima haraina. Ba bariu hanona e'u bero paunai 'uai hoana eba'oruna 'eu'u, weiana Obiapaka bero hauna bakai ke'uai aina hauna kehore au 'uai hoana kebena'u, au mo ikupaia'u aha'i, ia weiakia ikoikiai mai raona'aukia Obiapaka ṯe'imana kewaira tina ena mai wapunai haukia abomo kebenakia.
Paulo Ena Nuatae 'Abina.
Taeara kotabu konoanoa komai biai au here'u. 10 Pokina Dema hanona hanopaka maurina eraona'au aina buonai ehabona'u eao Tesalonika. Kereske hanona eao Galatia, ba Tito hanona eao Dalamatia. 11 Luka mo ikupaiana hanona au here'uai nemiaho. Mareko kobaka'ana torarua katomai, pokina ia hanona aka neianai kebaraina'u aba ketaina. 12 Tukiko hanona aba auhuna Epeso eao.
13 Komai raninai, e'u habuni ibatoto imukina weia Toroai Kapo herenai ahabona hauna komaiaina, mai puka komaiainakia, puka weiakia mamoe paruakiai tererenakia haukia hanona a'i koreanakia koa'inakia komaiainakia.
14 Alesanda auri akana nibabaina hauna hanona here'uai ebabai ki'a ki'a baha, ia Obiapaka kehore ena babai weiana ihobonai 'arana kebamuena. 15 Ia herenai oi abomo ko'ima 'ima haraini'o, pokina eka ba'iobi 'abikia hanona e'oata ki'a ki'a bahanakia.
16 Bakai kori'uainai, akoroti e'u pou ahinana aonai tai ha a'i ebarai 'apuana'u, ikoikiai tehabona'u teka'a. Ia Tirama ekia ki'a weiana 'arana a'i pehorena. 17 Ia Obiapaka hanona au here here'uai emiaho tabura ebena'u, weiana au ahore pou namona maikoina airoroai haraina rama haea haukia ikoikiai kateona, e'u 'ari katebatohana 'ekanai ebarobo maurina'u. 18 Obiapaka kehore au ki'a 'ekakia ikoikiai aokiai kebarobo maurina'u mai keaoai haraina'u ena kupa aiaranai. Nuabi hanona ia herenai kemiaho keao mo banaibanai. Amen.
Banamo 'Abina Orena.
19 E'u banamo 'abina Priskila mai Akula ohi kobenakia, abomo Onesiforo ena itu haukia kipokia kobenakia. 20 Erasto hanona Korintoai nemiaho, ba Trofimo hanona einawa buonai Miletoai ahabona weia nemiaho. 21 Taeara kotabu konoanoa, 'ama ranina a'i nikara'au baha hanona komai. Eubulo, Pude, Lino mai haibuka Klaudia, haeamona uaho'abaka ikoikiai ekia banamo 'abina ṯeuhuna heremu.
22 Nabahuba'ari Obiapaka hanona aubamu herenai kemiaho. Tirama ena aoko'o hoana ikoimiai heremiai kemiaho.