Paulo Ena Marere
TITO
Herenai
Puka Aona Irerena 'Abina
Tito hanona Iuda hauna aha'i. 'A ia eraona kabe aonai, Paulo ebaraina ena iuhubeau akana aonai. Paulo ehore Tito hanona Krete kereibuanai ehabona, ia kehore a'ikakauma haukia iha'inikia akana kebabaina 'eka weianai.
Marere neiana aonai, 'abi kori'uaina hauna neiana. Kreta haukia ekia hoahoa hanona a'i tenamo harai (1.10-13). Paulo e'abi, a'ikakauma haukia i'uaiaikia akana nenuatae aina hauna ena hoahoa hanona katenamo harai. Abomo maearima iba'iobikia taearana Tito ehina bena, ihobona hau mai babi'e maearima 'aru'arukia mai ta'ara'i haukia. Marere puanai hanona Paulo ehore Tito ehina bena hau mai babi'e keba'iobinakia aokia katehamomo. Ia ha ha herekiai aka namokia katebabai mai maearima baika herekiai abomo. Ia hanona opuere 'abikia a'i katehina mai maearima baika kipokia a'i katebaiharatae.
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu. (1.1-4)
b. Tirama ena marea aka haukia. (1.5-16)
c. A'ikakauma haukia ekia mauri. (2.1-15)
d. Bahiahi 'abikia. (3.1-11)
e. 'Abi orekia. (3.12-15)
1
Banamo 'Abina.
Au Paulo, Tirama ena ta'ara a'i mai Iesu Keriso ena iuhubeau hau'u. Au hanona teuhuna'u maearima weiakia Tirama etina'anakia haukia ekia a'ikakauma kabarainakia Tirama ena 'abi tohana kate'iobina weianai Tirama katemariki aina. A'ikakauma mai aotipa weianai mauri banai banai katebuabena Tirama hanona aba wa'i baha hanopaka a'i erama baha aonai mauri neiana e'abi'uai aina, ia hanona a'i nibai'oi. Aba eraona 'uaina ba ena rani tohanai ena pou namona ebawaira tinana maearima ikoikiai kate'iobina, weiana hauna nairoro aina, Tirama ibamaurika hauna ebatohana'u ia ena aka neiana ibabainai.
Tito, naha'u tohana eka a'ikakauma hamona aonai, au oi narere beni'o. Tirama aika hamaka mai Keriso Iesu aika ibamaurika hauna aoko'o hoana mai baibua katebeni'o.
Tito Ena Aka Krete Aonai, Kiro Haukia Katea'i taeanakia.
Krete ai ahaboni'o ena poki hanona aka ikoinai a'i teore haukia koa'ia'i harainakia ba aiara ikoikiai aokiai Tirama ena mareai kiro haukia kotina'anakia 'uai akana katebabaina, 'iobi abeni'o haunai koaka. Kiro hauna hanona behoai a'i tikaiahina hauna, atawana babi'ena hamona, nahuna katea'ikakauma abomo aia kateka'aina, a'i kateripuripu. Pokina Tirama ena aka neiha 'ininakia hauna hanona beho ai a'i tikaiahina, kipona ena nuataeai a'i keka'a, 'ao a'i keopuere noanoa, a'i keinu 'ari, a'i keripuripu, mai moni a'i kenua ki'aina. Baki haukia kea'i taeanakia ena ituai mai taba namona hauna keraoana'au aina, aoberoai kemiaho, bero taearanai kemauri, ena mauri kebaibeni Tirama herenai, mai aona kebairobe. Tirama ena 'abi tohana weiana teba'iobi aina haunai kea'i 'ini. Taeara neianai ba'iobi tohana keba'iobinakia maearima aokia keba taburanakia, mai weiakia ba'iobi tohana ti'oatana haukia ekia beho kebaberonakia.
Ba'iobi Haukia Bai'oikia Kateba'oronakia.
10 Pokina bai'oata haukia bo'okia weia ekia 'abi 'abaea 'abi 'abaeai maearima ti'oinakia, ba weiakia tetarenakia haukia bo'okia abokiamo weia. 11 Maearima weiakia kato ba'oronakia 'urukia kepua, pokina a'ikakauma haukia ekia itu haukia bo'ona aokia tibaro'arina, a'i pateba'iobiai tabakia tiba'iobiai moni iraonanai haumaea akakia weiakia tibabai. 12 Kerete haukia kipokia ekia mahabanai hauna ha Kerete haukia ehina benakia etibaha, “Kerete haukia hanona bai'oi haukia, 'aki aiporokia ki'a obokia 'abakia, te'aboro kipokia mo nuakia tiraonanakia.” 13 Neiana hanona 'abi tohana ehinana, ua buonai kobata ki'anakia, weianai hanona ekia hoa hoa katebero Tirama katea'ikakauma taburana. 14 Ba Iuda haukia ekia ori 'ao kikipa 'ai'aikia mai weiakia maearima ekia rauhubu 'abikia aiakia a'i kateo'o, weiakia hanona maearima herekiai timai Tirama ena 'abi tohana ti'oatana.
15 Weiakia aokia tebero harai haukia hanona herekiai taba ikoinai tebero harai, ia weiakia aokia ki'ai tebonu haukia mai a'i tia'ikakauma haukia hanona herekiai taba ha a'i ebero. Ekia raona mai aokia tohana hanona teki'a. 16 Ia ti'abi Tirama te'iobi haraina, iamo ekia babai ai hanona Tirama a'i tia'i taeana. Ia hanona maearima weiakia 'arikia a'i ni'ari haukia aia a'i tika'aina haukia haeamona taba namona ha katebabaina herekiai hanona a'i ketaina.