2
A'ikakauma Berona Tohana Keba'iobinakia.
Ia oi hanona a'ikakauma berona tohana koba'iobi ainakia taeara weianai katemauri. Hau kirokia koba'iobinakia katebakiro, ekia hoahoai maearima ia katemariki ainakia, aoberoai katemauri mai ekia a'ikakauma ketabura harai, kate raona'au haeamona katebapahihi.
Taeara ihobonaimo babi'e kirokia koba'iobinakia Tirama ena nuatae maurinai ketemiaho, baika herekiai a'i kate'uahi 'uahi, 'ao a'i kateinu 'ari, ia aka namo taearakia kateba'iobi ainakia. Weiana ia katehore babi'e 'aru'arukia kateba marerenakia kipokia atawakia mai nahukia kateraona'au ainakia, kateaobero mai ekia hoahoai katebero harai, ekia itu akakiamo katea'i rea, katerabo harai, mai atawakia taikiai katetai, weiana hau ha Tirama ena 'abi a'i kebaki'ana.
Taeara ihobonaimo, hau 'aru'arukia koba taburanakia aoberoai katemauri. Oi hanona taba ikoikia aokiai ihaiha namona kobaihanakia emu babai namokiai. Emu ba'iobi aokiai hanona hoahoa beronai mai aomu tohanai koba'iobi. 'Abi berona tohanai ko'abi'abi weiana tai ha a'i ke'abi ki'a bena. Ba weiakia oi ti'oatani'o haukia katehaumaea pokina herekai 'abi ki'a obona katehinana 'ekana aha'i.
Ta'ara'i haukia koba'iobinakia taba ikoikiai aokiai ekia poki haukia aiakia kateka'ainakia, aokia kateba namonakia mai ekia 'abi a'i kateba muenakia. 10 Ekia poki haukia herekiai a'i katebainao iamo taeara ikoikiai aokiai hanona ekia namo mai aia ibabua 'au hoana katebawaira tinana, weianai maearima Tirama aika ibamaurika hauna i'iobina katenuataeai taburana.
Keriso Ena Mue Mai Wapuna Naha'imana Aonai.
11 Hoahoa uahomakiai kahamiaho, pokina Tirama ena aoko'o hoana weiana maearima ikoikiai keba maurinakia hauna aba ebawaira tinana. 12 Aoko'o hoana weiana aika niba'iobinaka Tirama ibaki'ana maurinai a'i kahamauri mai hanopaka inuatae aina akakia ki'a obokia a'i kahababai, iamo bakiroai mai beroai kahamiaho, haeamona Tirama ena nuatae maurina kahamauri aina hanopaka neiana aonai. 13 Aika hanona ua kahamiaho aiho eka buabeni apa'uana weiana Tirama apa'uana mai ibamaurika hauna Iesu Keriso ena mue mai wapuna nuabina naha'imana aonai. 14 Keriso kipona ena mauri ebaibeni aika paukai weiana 'araka ehorenakia babai ki'a ikoikiai aokiai erubunaka mai ki'a aha'i haukai ebaonaka ia kipona 'euna tohaka, maearima weiaka aoka tohakiai nahanuatae rani ikoikiai namo akakia mo kahababainakia.
15 'Abi neiakia koba'iobiai mai maearima koba taburanakia, abomo ekia mauriai taba teki'a haukiai mai taburamu maikoinai kobaberonakia. Hau ha a'i koiha haona oi a'i kebamiori po'oni'o.