10
Malaika na chitabu chidodo
Kuya mbona malaika yungi yane ngupfu kohulumka kulawa kulanga. Kaghubikwa na liwingu, na upinde wa mvula mwitwi mwake, chihanga chake tsachikala ka tsuwa na maghulu ghake tsagheghala na ngutso tse ghumoto. Tsakakinda chitabu chidodo ichighubulighwe mmoko mwake. Keka mghulu ghwake wa kujilo mchanya mwe ibahali na ghwa kumoso kaghwika mne isi isakale, kakemelela ka simba pfoduma. Na hayadumile, midumo ila saba nayo iduma. Na midumo saba haidumile, tsanibama nyandike, lekeni nihulika litsi kulawa kulanga, “Uleke kughandika agho ighalongighwe na midumo saba, ughapfise.”
Kuya malaika yanimonile kema mchanya mwe ibahali na isi isakale, kagholosa ghumoko ghwake ghwa kujilo kulanga, kelaha kwa taghwa lya ayula iyokala ghamatsuwa ghose na matsuwa ghose, Imulungu iyalumbile kulanga na chila chinu ichili mumo, iyalumbile isi na chila chinu ichili mumo, iyalumbile ibahali na chila chinu ichili mumo. Malaika ayo tsakalonga. “Kuduhu kubetetsa keli! Lekeni mna ghamatsuwa gha malaika wa saba hayatsobama kutowa malati yake, Imulungu katsotimilitsa mbuli yake iifisike, ka pfayawalongele watumwa wake manabii.”
Kuya litsi lyanihulike kulanga linongela keli, “Ghenda, uchisole chitabu chila ichifughulighwe mmwoko mwa malaika yemile mwibahali na muisi isakale.” Apfo ng'enda kwa malaika yula, nimlomba angae chitabu chila chidodo. Naye kanongela, “Chisole uchije, nacho chisakuwa chamta ka uki mumlomo mwako, lekeni chisakuwa cho usungu munda mwako.” 10 Nichisola chitabu chila mna ghumoko ghwa malaika yula, nichija, nacho chikala chamta ka uki mumlomo mwangu, lekeni hanichimetsile munda, chiwa chisungu. 11 Kuya nongelighwa, “Kobamighwa ulapfe keli unabii kwa mbuli tse tsiisi tsingi, makabila mengi, iwanu wa lugha nyingi ne iwandewa.”