11
Wakalangama weli
Nying'ighwa lulanzi ilughalile na lubiki lwa kulingila, nongelighwa, “Ghenda ukalinge ing'anda ye Imulungu na hanu ha kutambikila na uwapete iwanu iwotamanila hanu aho. Lekeni uleke kuchilinga chibwalu ichili kunze mwe ing'anda ye Imulungu kwaapfila acho weng'ighwa iwanu iwali si Wayahudi bae. Nawo watsoihondahonda isi ihenzeluke kwa miyetsi alubaini na mbili. Na nitsowaghala wakalangama wangu weli iwapfalile maghunila, nawo watsowapetela iwanu mbuli ye Imulungu kwa matsuwa elufu imwe, miya mbili na sitini.” Wakalangama awo weli iwo mibiki mili ye mitseituni na pfitasa pfili ipfikwima hambele he Imtwatsa we iisi. Imunu wowose ang'abama kuwalagha, ghumoto gholawa mna milomo yawo na wowakoma wanebe tsawo. Apfo chila munu iyobama kuwalagha katsakufa pfipfo. Hawo wana ngupfu ya kuhinda kulanga imvula ileke kutowa mne ghamatsuwa hawatsopeta mbuli ye Imulungu, na wana ngupfu ya kughaghalusa ghamatsi ghawe idamu, pfipfila wana ngupfu ya kuighuma isi majanga ghoghose chila hawobama.
Hawomalitsa kupeta imbuli ye Imulungu, imnyama mkali iyolawa hane lipondo lyang'alitsigha katsetowa nawo, naye katsowahuma na kuwakoma. Ng'uli tsawo tsitsokala mne inzila ya ghumji ghula mkulu, kwa lugha ya chinabii ghokemighwa Sodoma au Misiri, ako kwayawambighwe Imtwatsa wawo mlibiki. Iwanu kulawa chila isi, chila kabila, na chila lugha, chila lukolo watsotsilolesa ng'uli tsawo kwa matsuwa madatu na nusu, nawo watsolema kuwatsika. 10 Iwanu iwokala muisi watsodeng'elela kwa ukufa kwe iwanu awo weli. Watsotenda chihungo na watseghweka iwenyegho kwa wenyegho, kwaapfila manabii wano weli tsawawadununza iwanu iwokala muisi. 11 Matsuwa agho madatu na nusu haghamalile, muhe we ughima kulawa kwe Imulungu uwengila keli, nawo wema wenyegho, na wose iwawonile tsawapfuka sideke. 12 Nawo wahulika litsi kulawa kulanga liwalongela pfino, “Itsani uchanya aku.” Nawo waghenda kulanga aku watsungulukighwa na liwingu, na iwanu iwowehila wowalola. 13 Baho tsakulawila mdedemo mkulu ghwe iisi, na fungu lya kumi lya ghumji tsalibomoka. Iwanu elufu saba tsawakomighwa mna mdedemo aghwo. Iwanu iwasighale tsawapfuka ghendo na wamtunya Imulungu iyali kulanga. 14 Ghayo lya keli lifosa, ghayo lya kadatu lyakutsa sambi.
Malati ya saba
15 Malaika wa saba katowa malati yake. Kulawila litsi kulu kulanga, ililongile, “Lelo undewa we isi uwa undewa wa Imtwatsa wetu na Kiristu wake. Naye katsotawala ghamatsuwa ghose na ghamatsuwa ghose.” 16 Kuya iwabala ishirini na wanne, iwakalile mne pfighoda pfawo pfe undewa ipfili hambele he Imulungu, tsawatowa maghoti, wenama mbaka pfihanga pfawo pfidonza hasi, wamtamanila Imulungu, 17 walonga,
“Mighede ghwe Imtwatsa Imulungu Yune Ngupfu,
iuli baha na iukalile baho,
kwaapfila kulangusa ngupfu yako ng'ulu,
na kwandusa kutawala.
18 Iwanu iwali mne tsiisi tsawona maya,
kwaapfila ghamatsuwa gha maya yako ghapfika,
matsuwa gha kuwahigha iwanu iwafile ghapfika.
Ghamatsuwa gha kuwaghweka iwatumwa wako manabii,
na iwanu wako wose, wose iwolitunya taghwa lyako, iwanu wakulu kwe iwadodo.
Ghamatsuwa gha kuwakoma awala iwoihinya iisi.”
19 Na ing'anda ye Imulungu ili kulanga ipfughuka, na mghati mwe ing'anda yake lyoneka lisanduku lya laghano. Na kulawila lumwesa, litsi, midumo, midedemo ye iisi na mvula ng'ulu ya ghamabwe.