20
Setani kakohighwa miyaka elufu imwe
Kuya nimwona malaika kohulumka kulawa kulanga, kakinda upfughulo wa lipondo lyang'alitsigha na nyololo ng'ulu mmoko mwake. Kalighogha tsoka alyo, tsoka lila lya ghumwande, alyo ilikemighwa Yehile au Setani, kuya kalyoha kwa nyololo ayo kwa miyaka elufu imwe. Malaika ayo kalyasa mne lipondo lyang'alitsigha, kalihindila ako, kuya keka igundi halibani ili lileke kuwaghutsukila keli iwanu mbaka miyaka elufu imwe imale. Ing'afosa miyaka ayo, kobamighwa yapfughulighwe kwa chipindi chidodo. Kuya mbona pfighoda pfe undewa pfawakalile awala iweng'ighwe uwetso wa kuhigha. Kuya mbona muhe tse iwanu iwachinjighwe kwa kulapfa ukalangama wa mbuli tsa Yesu, na Imbuli ye Imulungu. Wawo ng'awamtamanile imnyama yula mkali na chinyagho chake, na ng'awekighwe bae chitango chake mna pfihanga pfawo au mna ghamoko ghawo. Tsawawa waghima keli, na tsawatawala na Kiristu kwa miyaka elufu imwe. Iwanu awo iwafile ng'awoyile bae kune ughima mbaka miyaka elufu imwe haimalile. Aku kuko kutsilihulighwa kwa mwanduso kwa iwanu iwafile. Wabweda na wahenzeluka awala iwengile mne ukutsilihuka kuno kwa mwanduso. Lifwa lya keli lyahela ngupfu kwe iwanu awo, watsakuwa walapfa nambiko we Imulungu na wa Kiristu Mkombotsi, watsotawala naye kwa miyaka elufu imwe.
Ukumala kwa Setani
Miyaka ayo haitsomala, Setani katsopfughulighwa kulawa mchifungo mwake. Naye katsolawa kunze na kuwabugha iwanu we isi tsose itsili muisi mwose, natso tsitsokemighwa Gogu na Magogu. Setani katsowakunga hamwe kwa ng'ondo, nawo watsokuwa wengi ka ghumsanga ghuli kumwani. Tsawanga muisi mwose, na watsitsunguluka kaye tse iwanu we Imulungu, na ghumji agho ighumnoghela Imulungu. Lekeni ghumoto ghuhulumka kulawa kulanga, ghuwalakatsa chakali. 10 Kuya Yehile, iyawabughile, kasighwa mne tsimbu ilikwaka ghumoto wa ghamabwe gha baluti, kwayali imnyama yula mkali na nabii we ughutsu. Nawo watsodununzighwa chilo na misi ghamatsuwa ghose.
Kuighighwa kwe iwanu wose
11 Kuya mbona chighoda chikulu chitselu che undewa, na ayula iyachikalile. Kulanga na isi pfitsumila kutali kulawa hana yeye, ng'apfoneke keli bae. 12 Kuya niwona iwanu wala iwafile, wadodo ne iwakulu wema hambele he chighoda che undewa, na ipfitabu pfipfughulighwa. Chitabu chingi chipfughulighwa, acho chicho chitabu cha ughima. Awala iwafile tsawahighighwa kwa kulolesa aghala ghawatendile ka pfaghandikighwe mchitabu. 13 Ibahali nayo iwalapfa iwanu iwafile iwakalile amwo, na lifwa na kutsimu pfiwalapfa iwanu iwafile iwakalile ako. Chila imunu tsakahighighwa kwa aghala ghayatendile. 14 Lifwa na kutsimu tsapfasighwa kune tsimbu lye ghumoto. Litsimbu lye ghumoto ilyo lifwa lya keli. 15 Ka imunu wowose taghwa lyake ng'alyandikighwe bae mna chitabu che ughima, katsakwasighwa mna tsimbu lye ghumoto.