21
Kulanga kwa sambi na isi ya sambi
Kuya mbona kulanga kwa sambi na isi ya sambi. Kulanga kula kwa mwanduso na isi ila ya mwanduso tsaihupa, na tsakukala kuduhu keli ibahali. Na mbona ghumji ghwenzeluke, Yerusalemu ya sambi, ghohulumka kulawa kulanga kwe Imulungu, ghukala ghoya ka pinga yapfalile pfinoghile kwa kukwelighwa ne mmale. Kuya nihulika litsi kulu kulawa hane chighoda che undewa, “Lola! Kaye ya Imulungu sambi ya mghati mwe iwanu, naye katsokala nawo. Nawo watsakuwa iwanu wake, naye Imulungu mwenyegho katsokala nawo, naye katsakuwa Imulungu wawo. Naye katsobaghusa chila sotsi. Kutsakuwa kuduhu keli ukufa, au kunyanyana, au kulila au usungu, kwaapfila aghala gha ghumwande ghahupa.” Kuya ayula iyakalile mne chighoda che undewa kalonga, “Notenda ghose ghawe gha sambi.” Pfipfila kanongela, “Wandike mbuli tsino, kwaapfila mbuli tsino tsotogholighwa na tsa kweli.” Kuya kanongela, “Ghamala. Nene wa mwanduso na wa utsighilo, yanyandusa pfinu pfose na kupfitenda pfinu pfose pfitimile. Imunu wowose yane ng'ilu nitsomwing'a ghamatsi igholawa mne mbwibwi ya ughima, anwe hela. Wowose iyohuma katsobokela ghano, na nene nitsakuwa Imulungu wake naye katsakuwa mwanangu. Lekeni iwanu wogha, iwoleka kutoghola, wehile, iwokoma wayawo, iwaghoni, iwahawi, watambikila pfinyagho, na waghutsu wose, hanu hao hatsakuwa kune tsimbu ilikwaka ghumoto ghwa ghamabwe gha baluti. Alino lifwa lya keli.”
Yerusalemu ya sambi
Katsa malaika yumwe kulawa mna wamalaika wala saba wane tsibakuli saba itsimemile majanga saba gha utsighilo, kanongela, “Utse, nikulanguse ipinga yokwelighwa, pinga wa Mwanang'olo!” 10 Ghumuhe we Imulungu kanikinda, naye malaika kanisola kangala kuchidando mwa dunda kulu na tali. Kanangusa ghumji ghwenzeluke, ghwa Yerusalemu, ghohulumka kulawa kulanga kwe Imulungu. 11 Na ling'ala kwa utunitso we Imulungu, na ukung'ala kwake tsakwighala na madini ighanoghile, ilighalile yasipi, ilipulika ka chiyoo. 12 Ghumji agho tsaghukala na ubanda mkulu na mtali, na une mibani kumi na mili, na wamalaika kumi na weli tsawema hane mibani ayo. Mna mibani ayo ghandikighwa mataghwa gha makabila kumi na meli gha iwanu wa Isiraeli. 13 Chila ubali tsakukala na mibani midatu, ubali wa kwalilawila litsua mibani midatu, ubali wa kuchang'a mibani midatu, ubali wa kuhisi mibani midatu na ubali kwaliswela litsua mibani midatu. 14 Na ubanda we ghumji aghwo tsaghutsengighwa kwa ghamabwe gha ghumsingi kumi na meli, na mna chila libwe alyo ghandikighwa mataghwa gha watumighwa kumi na weli wa Mwanang'olo.
15 Malaika iyalongile na nene tsakana lubiki lwa nzahabu lwa kulingila ghumji agho na imibani yake na ubanda wake. 16 Ghumji agho tsaghukala na membe nne, utali wake tsawilinga na ughatsi wake, kalinga ghumji agho na lubiki, kapata kilometa ka elufu mbili na miya nne kwa utali na kilometa tsitso kwa ughatsi na utali wa kughenda hasi. 17 Malaika ayo tsakalinga ubanda ula, nawo upfika ughatsi wa meta sitini na sita, kwa chipimo che iwanu. 18 Ubanda ula tsautsengighwa kwa madini ighanoghile ighokemighwa yasipi na ghumji agho tsaghutsengighwa na nzahabu inoghile ka chiyoo ichipulika. 19 Ghumsingi ghwa ubanda wa ghumji aghwo tsaghuwambighwa kwa chila libwe lya bei ng'ulu. Libwe lya mwanduso lya ghumsingi tsalikemighwa yasipi, na lya keli safaya, lya kadatu kalkedoni na lya kane sumalidi, 20 lya tano sadoniki na lya sita akiki na lya saba kilisoliti na lya nane belulo, na lya tisa topasi, na lya kumi kirisopilaso na lya kumi na limwe yakinto na lya kumi mbili ametisto. 21 Mibani yake kumi na mili tsaikala ya lulu kumi na mbili, chila libani litendighwa kwa lulu imwe. Nzila ng'ulu ya ghumji agho tsaikala ya nzahabu inoghile ka chiyoo ichipulika.
22 Sonile bae ng'anda ye Imulungu mne ghumji agho, kwaapfila Imtwatsa Imulungu Iyane Ngupfu na Mwanang'olo wa mmo hanu hake. 23 Ghumji agho ng'aghubama bae litsua wala lwetsi kulilangatsila, kwaapfila utunitso we Imulungu wolilangatsila, na Mwanang'olo iyo chitasa chake. 24 Iwanu wa isi tsose watsokala mna ghumwanga ghwake, na wandewa we isi watsolighalila pfinu pfawo pfinoghile. 25 Mibani ya ghumji agho itsokala mwatsi matsuwa ghose, kwaapfila ng'akutsakuwa ne ichilo bae. 26 Pfinu pfinoghile na mali tse iwanu we isi tsingi pfitsoghalighwa mghati mwake. 27 Kuduhu chinu chochose mbe ichihile ichitsakwingila mna ghumji agho, wala munu wowose iyotenda pfinu pfa chinyala au iyoghutsuka, ila awala waliheka iwandikighwe mataghwa ghawo mna chitabu cha ughima cha Mwanang'olo.