2
Polndo Aposel Oni Gidalegadodo, Nowoondoye Goboolo Yewonggori
No mooma kande elaya kegidembolo namolaya yokolo ngu, ngu naluno nguno, noole Banabasya Yerusalemno ko oolelo, nguno oni gula oowooyi Tayitas nguya yolo, nooledodo oolewooto. Ngulo ngu, Anut enengombo ngu ingonduduga ngu nunolo, gedo komo Kristen oni tabango Yerusalemno oolootenggoku, nguno oolou, elo etunelootoni, ngulo no oolewono. Ngu naluno, ene Kristen tabango oni nangge enengo yano nguno gooboongoolo ootoolo, Anutlo Mande Keda Mesalangongga, ngu oni sowe gidalegano elo etuyelowonoku, ngu eneno elo etuyelowono. Ndatelo ngulo, nondo Kristen oni tabango Yerusalemno, nondo kongga nga ataga tetenoku nga, ko kuli tewonoku nguya, ngu ingolo, enengo nowoondoyemonggo nododo nowoondonayi goboolo gooboongooweloyimbolo ingooteno. Nondo Kristuslo koni tetenoku nga, ngulo damoni kini, ngundilo ma tewano. Yo, oni tabango Yerusalemno oolootenggoku, ngundo nolo mandene gome ingowonggo. Ngundilo ngulo, ene Tayitas, Girik oningga nooledodo oolootetoku, ngu enengo moondeyi yomosiyonilo ma eriringootenggo. Ene oni gidalega Yesusno nowoondoyemo hamoo ma teyingo, goweyi sanganimonggo, ngundo Kristen kewooloyemo tolige oololo, ngu Girik oningga ngu moondeyi yomosiyoweloyi damoningga, ngu newendemo unilo etenggo. Ndatelo ngulo, ene ngandilo ingootenggo. Kristen oni, ngundo Kristus Yesuslo mandeni, ko, Moseslo mamana mande bidodo nguya keyootenggo, ngundi kini bine, elo ngulo ingowelo. Yo, ngundilo ebe ganagana oni, ngundo Kristen oni simoo bale yoyeni, Moseslo mamana mande newendemo ulo, ngu bidodo nguya keyowanggolo ingootenggo. Ene noolendo enengo mandeye ngu ma keyowooto. Ngulo ngu, noole Tayitas moondeyi ma yomosiyowono. Ndatelo ngulo, nga hamoo mande keda gomengga nga, yeno nenengo oolengo sugi sugi olini, elo, ene ngulo ngundilo teteto.
Oni gidalega tabango oni ululu oowooyedodo, ene ndatelo oowooyengga, ngu nono ngu kingo oo ngundilo tewa. Anut doongeyimo, oni oowooyedodo ko oowooyedodo kinimu nguya, ene ereremo oolengo. Kristen tabango onindo, no Mande Keda Mesalango oni sowe gidalegano wesiyolo etuyelootenoku, nguno mande gula soweyolo ma ewonggori. Ene ingootenggo. Anutndo Pita sunggi yelo suleyootoni, Yuda onino mande keda gome nga, wesiyolo ewelo soweyowonggori. Ngundilo nangge, Anutndo Pol nguya logowooyingo, ngu enengo Mande Keda Gome nga ngu, oni sowe gidalegano wesiyolo eweloyi, ngulo soweyowonggorilo ingowolo. Yo, Anutndo Pita yanggango inolo, ene Yuda oni kewooloyemo enengo Mande Keda Mesalango nga wesiyolo eweloyimbolo sunggi yewolo. Ngundilo nangge, Anut enengombo no yanggango nunowoku, ngu oni sowe gidalega kewooloyemo, Yesuslo Aposel ko ngu teni, elo no logonelowolo. Kristen tabango oni, Yems, Pita, Yon, Kristen simoo balelo nowoondoyemo hamoo teyingo yanggango yunoweloyi oniku, ngundo kuli nolo ingootenggo. Anutndo nolo sumange tenunolo, nga kongga nga no nunowo, elo ingootenggo. Ngundilo ngulo, ene noole Banabasya kandenali dowoolo ewolo. Yali noolengo doboogulinayi goboolo. Noole mande ngulo nowoondonayi gulanangge yelo, ko tewato. Yali mete oni sowe gidalega kewooloyemo ko tetoli, ko, noolendo ngu Yuda oni kewooloyemo ko tewatolo ewonggo. 10 Ene mande gula nguya soweyolo, nooleno ewonggori. Yali komo noolengo owoolongo onindo oolo wenonootenggoku, ngu hoolooweyeloweloyi, ngulo ye ma kapengoyewelolo ewonggo. No owoolongo oni hoolooweyeloweloyi kongga nguya, yanggango tewelo hahangeteno.
Polndo Pita Mamanangowolo
11 Pita, oowooyi gula Sipas, ngundo Antiyok melako ombutoni, nondo Pita enengombo damoni elaya tewoku, ngulo enengo doongeyimo, ko Kristen kewooloyemo nguya, nenengo yootunolo, mamanangolo ewono. 12 Ngu ngandilo. Kuli, Yemslo oni gidalega ma ombuyingomo, ngu naluno nguno, Pita ene Kristen oni sowe gidalegaya bibitelo, oowali newolo. Ngundilo tetoni, ene ngu naluno, Yudalo Kristen oniku moondeye yomosiyoweloyi damoningga, ngulo gome ingootenggoku, nguno ombutoyi ngu, ene ngulo sosolewolo. Ngundilo ngulo, ene Kristen oni sowe gidalegaya bibitelo, oo neyingo ngu yokolo, enedodo ko ma
bibitewolo.* 13 Yudano Kristen oni gidalega nguya, Pitando damoni biyomingga tewoku, ene nguya tewonggori. Ngu damoningga, ngundo Banabas nguya woosootoni, ngu keyolo tewolo.
14 Ngundilo ngulo, no ene yeyootoowe, Anutlo hamoo mande keda gome, ngu gome nenengo ma keyootoyi, ngulo nondo Pita simoo bale kewooloyemo kenolo ngu, no ngandilo mamanangolo ewono. Ge Yuda oningga, ene gedo ngu, oni sowe gidalega ngulo damoniye ngu keyooteku, Yuda onilo damoniye ngundilo kini. Ge ndatelo ngulo, ge komo oni sowe gidalegado Yuda onilo damoniye ngu keyoyi, elo, yanggango yelo eririyeloote? Elo ewolo.
Oni Yesusno Nowoondoyemo Hamoo Tewaku ngu, Anutndo Oni Gome Nenengolo Ewa
15 Hamoo, Pita, ge nooledodo ngu Yuda oni nenengo. Noole oni sowe gidalegaya, mbumbuwadodo oni ngundilo kini. 16 Ene noole ingooteto. Anutndo oni Moseslo mamana mande keyootenggoku nguya, oni nenengo, elo ma ewa, elo ingowato. Kini, oni Kristus Yesusno nowoondoyemo hamoo tetenggoku, ngulo Anutndo oni gome nenengolo ete. Noole kuli, Kristus Yesusno nowoondonayimo hamoo tewootoku, Anutndo ngu nowoondonayimo hamoo teyingongga, ngu kenolo, ngulo ene oni gome nenengolo ete. Ndatelo ngulo, oni gulado Moseslo mamana mande gome oolengo keyolo, ko tetoni, Anutndo ngulo oni gome nenengolo ma ewa.
17 Noole Kristusdodo goboolo siyelo ootoolo, nguno Anut doongeyimo, oni gome nenengo tunootewelo ingooteto. Ene Yuda onindo noolendo Moseslo mamana mandeni ngu ma keyootooye, ngu kenolo, ene mbumbuwadodo oni, elo ingootenggo. Ngu Yuda oni ngundo ngandilo ingootenggo. Kristusndo ene yoyeni, Moses mamana mande yokolo, mbumbuwa tetenggolo ingootenggo. Ngu hamoo ngundilo, bine? Hamoo oolengo, ngundilo nguya kini. 18 Ene nondo ko oololo, Moseslo mamana mande kuli yokowonoku, ngu owelo ngu, asa, no mbumbuwa tewano. 19 Nondo Moseslo mamana mandeni ngu yokootoowe, ngundo ma sobonelowa. Moseslo mamana mandeni, ngundo no noyeni, Anut doongeyimo, oni nenengo tunooteweloyi, nguya elelemo kini. Ngundilo ngulo, nolo mbumbuwane ngu Kristusndo yolo, de mombimo sanggawelo yokowolo. Ngulo ngu, no ataga Anut doongeyimo, oni nenengo, elo ingolo, neyootoni oolooteno. 20 No Anut Nangoni ngulo nowoondonemo hamoo teyingo, ngunonggo nolo yanggangone ingondudune ngu bidodomo, ngu nenengombo sobowoolo, ma endeyooteno. Kini, Kristusndo no nowoondonemo ootoolo, ngunonggo nolo ootootoone nguya sobowootoni, ngunonggo no enengo yanggangonimo, nguno endeyooteno. Ngulo no melako ngano keda oolootenoku, nguno no mete Anutndo damoni nenengo nondo teni elo ingooteku, ngundilo tewano. Ndatelo ngulo, enengo Nangoni, ngundo no hoolooweneloote. Yo, hamoo, Yesus nolo gome ingolo, ngulo enengombo de mombimo no hoolooweneloweloyimbolo kumoowolo. 21 Nondo Anutlo sumangeni ngu yewe, kingo oo ngundilo ma tewa. Ene Moseslo mamana mande, ngundo mete damoni nenengo yeni, tunootetoni ngu, ariya, Kristusndo de mombimo noolengo mbumbuwalo kumooyingongga, ngu kingo ngundilo tewolo ewolo.
* 2:12 Yo, Yesuslo damonimo ngu Kristen dobooguliye sungomboya siyelo oo goboolo mete neweloyi. Ene Pitando ngundilo damoni gome ngu damoni yelo, telo, ko yokolo Yuda oni enengo damoniye nguno ko oolouyingo.