3
Moseslo Mamana Mande, Ko Nowoondoye Hamoo Teyingo, Ngulo Damoni
Ye Galesiya oni wenonoyingo! Onendo yengo ingonduduye yeni wenonootenggo? Yengo ingonduduye ngu nenengo kini! Ye ngu kuli Yesus Kristus de mombimo kumoowoku, ngu noolendo ye etuyelootooye, yengo doongeyembo goweyi kenootoyi kumooyingo, ngundilo ingowonggo. No ye sumoo yunootoowega ngu, ye nono nenengo etoyi ingowano. Ye Anutlo Yuka Kundingiyi yowonggoku ngu, ye bine, mamana mande keyolo, ngunonggo yowonggo, bine; ngundi, ye bine, Anutlo Mande Keda Gome ngu ingolo, nowoondoyemo hamoo tetoni, ngunonggo Yuka Kundingiyi yowonggo? Yo, hamoo, koletelo ye Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo, ngundilo ngulo, Anutndo enengo Yuka Kundingiyi yengo hoolooweyeloweloyimbolo suleyowolo. Ye ndatelo wenonootenggo? Ye Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu damoni yelo, Yuka Kundingiyimbolo yanggangonimo nangge, nguno endeyowonggori. Ene ye Yuka Kundingiyimbolo yanggangoni, ngundo ye hoolooweyeloweloyimbolo oole gome, ngu yokolo, ngulo ngu, ye ataga yengo yanggangoyemo nangge oolootenggo, bine? Ye Yesus oowooyimbolo kowuli kuli ye yunootoyi, ngu kingo koolowoowonggo, bine? Hamoo oolengo, nondo ingootenoku ngu, ye kingo ma koolowoowonggori. Ye Moseslo mamana mande keyootoyi, nguno Anutndo ye yeyolo, ngulo ye Yuka Kundingiyi yunolo, damoni sungo oolengo gula onindo ma teweloyi ngu, ye kewooloyemo nguno ma tete. Hamoo oolengo, ngundilo nguya kini! Ye Anutlo mande keda gome ngu ingolo, ngulo ye nowoondoyemo hamoo tetoni, ngulo nangge, Anutndo enengo Yuka Kundingiyi suwoo suwoo ye yunolo, ko, damoni sungo oolengo gula onindo ma teweloyi, ngu ye kewooloyemo, nguno tete.
Anutlo mande nakangoyingomo, ene ngandilo ete. Ebaraham ngu Anutno newendemo hamoo teyingo, ngulo Anutndo Ebaraham enengo newendemo hamoo teyingongga, ngu kenolo, ngulo ene oni gome nenengolo ewolo. Ngundilo ngulo, ye komo ngandiya ingoyi! Simoo bale, ngundo Anutlo mande keda gome ngu ingolo, ngulo ene nowoondoyemo hamoo tetenggoku ngu, Anut doongeyimo, ngundilo simoo bale, ngundo Ebarahamlo osisembeni oolengo tunootewanggo. Yo, kulimi Anutlo mandeno, Anutndo ewolo. Nondo oni sowe gidalega yoyewe, nolo mande keda gome ingolo, nono nowoondoyemo hamoo tewanggo. Ngulo nolo doongenemo, ngundilo oni ngu gome nenengo tunootewanggolo ewolo. Yo, Anutndo Yesus ma suleyoyingomo, ngu naluno, Anutndo Ebarahamno ngandilo ewolo.
Ebaraham, genonggo oni simoo bale mela bidodomo, ngu kumana yowanggolo ewolo. Yenesis 12:3
Ngundilo ngulo, oni nowoondoyemo hamoo teyingo ngu, ene Ebarahamlo newendemo hamoo teyingongga nguya, goboolo kumana yololuwanggo.
10 Ene oni gidalegado ngundilo ingootenggo. Noole Moseslo mamana mande keyootetoku, ngulo Anutndo oni gome nenengo, etoni, tunootelo oluwatolo ingowonggori. Ene enengo ingonduduye, ngu nenengo kini. Anutlo mande nakangoyingomo, Moseslo mamana mandelo bukno, ene ngandilo ete.
Oni gula mamana mande nakangoyingo, ngu bidodo ma keyolo tewaku ngu, asa, Anutndo ngundilo oni, ngu kumana biyomi inowalo ewolo. Dutoronomi 27:26
11 Ataga ngu oni mamana mande keyootoyi, Anutndo ngulo oni gome nenengo eweloyi, oole gula nguya kini. Anutlo mande nakangoyingomo, ene ngandilo ete.
Oni ene nowoondoyemo hamoo tewanggoku, ngulo Anutndo eneya oni gome nenengo oolengo etoni, tunootewanggo. Yo, hamoo, ngu oni, ngundo Anutdodo siyelo, goboolo keda oluwanggolo ewolo. Habakak 2:4
12 Ngulo ngu, oni simoo bale gome ingowanggo. Oni mamana mande keyootoni, nguno ngu, Anutndo ngu oningga, ngu gome nenengo, ma ewalo ingowanggo. Kini, Anutlo mande nakangoyingomo, ene ngandilo ete.
Oni ene mamana mande bidodo keyootenggoku ngu, ene mamana mande nguno nangge keda oluweloyi, ngu yowanggolo ewolo. Lewitikas 18:5
13 Ene noole mamana mande bidodo keyoweloyi, ngu ereremo kini. Ngundilo ngulo, Kristusndo noole ko uliyelowoku ngu, Anutndo kumana biyomi noole yunowelo tetoni, Kristus enengombo noolengo kumana biyomi, ngu bidodo yowolo. Yo, Anutlo mande nakangoyingomo, ene ngandilo ete.
Oni gula ene deno boolowoowanggoku ngu, Anutndo ngu oningga nguya, kumana biyomi inowalo ewolo. Dutoronomi 21:23
14 Yo, Ebaraham newendemo hamoo tetoni, ngulo Anutndo ene kumana inowolo. Ngu kumana ngundilo Anutndo noole bidodo Kristusno oolootetoku, Yuda oni, ko, oni sowe gidalega nguya yunowolo. Ariya, ataga noole ingooteto. Noole Kristus Yesusno nowoondonayimo hamoo tewatoku, ngulo ngu, Anut enengo Yuka Kundingiyi kuli yunowelo elo, mande gosiyoyingo ngu, noole yunowalo ingowolo.
Moseslo Mamana Mande, Ngundo Anutlo Mande Ebarahamno Elo Gosiyoyingo, Ngu Ma Andangewa
15 Ye dobooguline, no ataga oni noolengo mande damoninayimo sanggawelo eteno. Ngu ngandilo. Oni gulado kumoowelo ingolo, enengo oo sitowi ngu simoongo bayetelo, yunowelo ingolo ngu, ariya, ene mande ngandilo elo gosiyolo nakangowolo. Mande ngu gosiyowoku, oni gulado enengo mande ma toongoolo, mande gula nguya soweyolo, elo ma ukingowa. 16 Ngu sunggi mande elo gosiyoyingongga, ngu Anutndo Ebaraham ko enengo sembeni gulanangge, ngulo ewolo. Anutlo mande so uyi nakangoyingomo, ngundo enengo osisembeni bidodobolo ma ewolo. Kini, enengo sembeni gulanangge ngulo ewolo. Ngu sembeni gulananggega ngu Kristus. 17 Nolo mandene ngulo damoni ngandilo. Koletelo, Anutndo sunggi mandega Ebarahamdodo elo gosiyoyingo ngu, ko kootu mooma oowooyingga (430) yokolo oode ngu, ariya, Moseslo mamana mande ngu tunootewolo. Ngundo Anutndo Ebarahamdodo sunggi mande elo, ngu tunoo etuyelowolo. Mamana mande ngu yade yade oololo ngu, Ebaraham sembeni oolengo, Yesus Kristus, Anutndo mande gosiyoyingo, ngundilo tunootewolo. Ngu Anutndo enengo mamana mandega, ngu Engel oni yunowolo. Ngundilo yunootoni, Engel ngu manggoyemonggo, kawarara teyingo oni, Moses, enengo kandeyimo yetoni, ngundo mamana mande ngu oni simoo bale yunowolo. 18 Ene noole mamana mande keyolo ngu, ariya, noole Anutlo oo sitowi goweyibolo ko gaboyibolomu nguya noolengolo elo ewolomu, ngu noole mete yowato. Ene ngu oo ngu yowatoku, ngu mamana mande keyolo kini. Kini, Anutndo enengo sumangenino, ngu oo ngu, Ebarahamno sunggi mandeno yewolo. 19 Ngu ndatelo ngulo, mamana mande ooloote? Ariya, ngu ngandilo: Anutlo ingondudu ngu mbumbuwalo damoni ngu yeni tunooteweloyimbolo, ngulo mamana mande soweyootoni, ombuwolo. Yo, Anutlo mamana mande oodoni, kootusina, Ebaraham osiyi gula (Yesus), Anutndo kuli mande gosiyoyingomu, ngu tunootetoni ngu, ariya, mamana mande kulimi, ngu kini tewo. Anutndo mamana mande ngu Engel onino yunootoni, Moses inowonggori. Inootoyi, Moses, ngu kewooloko oningga, ngundo oni simoo baleno elo yunowolo. 20 Ene ngu naluno, Anutndo Ebarahamdodo mande elo gosiyolo inowelo ngu, ene kawarara teyingo oni, Moses, Sambono Engel onindo manggoyemo, elo ma yunowolo. Kini, Anut enengombo nangge, mande elo gosiyolo yunowolo.
Anutlo Mamana Mande, Ngulo Koni
21 Mamana mande, ngundo Anutlo mande kuli elo gosiyoyingo nguya wesowootoni, elaya tewa, bine? Hamoo oolengo, ngundilo nguya kini. Anutndo mamana mande gula yunolo, nguno Anutndo nooledodo oni gome nenengo etoni, tunootetooye ngu, nguno ngu, mamana mande keyoweloyi damoni, ngundo noole yoyeni, oni nenengo oolengo tunooteweloyi tewato. 22 Ene Anutlo mande nakangoyingomo, ngundo ete.
Mbumbuwa, ngundo simoo bale oni bidodo pawayelootoni, ngu newendemo oolootenggolo ewolo.
Ene oni Yesus Kristusno nowoondoyemo hamoo tetoyi, nguno ngu, Anutndo oni nenengo elo, ngunonggo ooga yunowelo, elo mande gosiyowoku, ngu yunowa.
23 Kuli Yesus Kristus ngu ma tunooteyingo naluno, nguno noole mamana mande ngundo ya biyomimo oni soboyelooteku, ngundilo soboyelowolo. Yo, mamana mande noole ngundilo soboyelootoni, oodooye, ombulo, Yesus tunooteyingo naluno nguno, noole eneno nowoondonayimo hamoo teweloyi damoningga, ngu tunoo oolengo tewooto. 24 Yo, Moseslo mamana mande ngu noolengo soboyeloyingo awanayi ngundilo. Ene ngundo yoyolo, Kristusno ombutoni, noole mete Anutlo mande keda gome ngu ingolo, nowoondonayi hamoo tetoni, ngulo Anutndo nooleya, oni nenengolo, ewa. 25 Ataga, Yesusno nowoondonayimo hamoo teyingo ngu tunootetoni, ngulo noole (mamana mande) soboyeloyingo awanayi gula, newendemo ko ma oluwato.
Nowoondonayi Hamoo Teyingo, Ngundo Yoyeni, Anutlo Simoongo Tunooteteto
26-27 Ye bidodo Kristus Yesusno nowoondoyemo hamoo tetoyi, ngu nowoondoye hamoo teyingongga, nguno ngu, ye Anutlo simoongo telo oolootenggo. Ngundilo nangge, ye Kristusdodo sono (kindingiyimbo) sonowoowonggori. Ngulo ngu, ye Kristusdodo nowoondoye goboolo yelo, ngunonggo ye enengo damoni ngu keyolo, enedodo goboolo oluwanggo. 28 Ngundilo nangge, ngu Yuda oni kini, oni sowe gidalega kini, kingo sulena oni kini, oni enengombo enengo sobowooweloyi kini, simoo ko bale kini, ene ataga ngu, ye bidodo Kristus Yesusdodo gulanangge oolengo gooboongoolo oolootenggo. 29 Ye Kristuslo oni ootoolo ngu, ariya, ye Ebarahamlo osisembeni telo oolootenggo. Ngundilo ngulo, ye Anutndo oo kuli Ebaraham inowelo, elo gosiyoyingongga ngu yowanggo.