4
Anutlo Simoongo Ngulo Mande
Nolo mandene ngu ngandilo. Simooyengga eweyimbolo oo sitowi bidodo yoweloyingga, ngu ene owita simooye bodagano ngu, ene sulena oni ngundilo oode, oololo, simoo ulungga telo ngu, asa, ene eweyimbo oo sitowi ngu bidodo yowa. Yo, ene simooye bodagano ngu, ene komo enengo sobosobo eweyingga, ngundi, enengo sobosobo oni ngulo mandeni, ngu gome keyolo oodoni, oololo, ngu ene eweyimbo nalungga sunggi yewoku, nguno tunootewa. Noole nguya ngundilo. Noole simooye ngundilo ootoolo, ngu naluno, noole mela ngalo yuka biyomi oo ngundo pawayelootoni, noole ngu newendemo ulo, ko biyomi telo oluwooto. Ene Anut enengombo kulimi nalu sunggi yeyingoku, oololo kinitetoni ngu, asa, Anut enengo Nangoni suleyootoni ombuwolo. Bale gulado Yesus yomootoni, ene mamana mande ngu newendemo ulo oluwolo. Ene ngundilo telo, ngunonggo noole simoo bale mamana mande newendemo oodooye, enendo ko uliyelolo, yoyootoni ngu, noole Anutlo simoongo tunootewootowo. Ataga ngu, ye Anut enengo simoongo tetoyi, ngulo Anutndo enengo Nangonimbolo Yukani nooleno suleyootoni, kuli ulo oodoni, ngunonggo noole oni oni telo, meno eteto, Awa, Awanayi! Elo ewolo. Ngulo ngu, Anutndo ye logoyelootoni, enengo simoongo tunootelo, nguno ye kingo sulena oni kini. Kini, ataga, ye enengo simoongo oolengo ootoolo, ngulo ye Anutlo kandeyimo, ye oo bidodo elo gosiyoyingo, ngu yowanggo.
Polndo Galesiya Oni Simoo Balelo Nowoondoyi Tewolo
Kuli ye Yesuslo ma ingowonggoku naluno nguno, ye oni sowe gidalega melamboolo ebe ganagana anut, ngulo mamana mandeni, ngu keyowonggori. Ngundilo nangge, ye Yuda onindo ngu Moseslo mamana mande ngu keyowonggori. Ngundilo tetoyi, ngu oo ngundo yengo nowoondoye ingonduduye nguya sobowootoni, nguno oluwonggo. Ene ataga ye Yesuslo ingootenggo. Ngundi no ngandilo ewano? Yesusndo yengo nguya ingoote. Ndatelo ngulo, ye Moseslo mamana mandeni ngu yanggango kini nguno ko oololo, ngulo sulena teyinowelo ingootenggo? Yengo ingoyingoyengga ngu, metemi kini. 10 Yo, ye Moseslo mamana mande ko keyolo, ngulo nalu ulungga nguno, ye Anutno yambo mande tetenggo. Ye ngundilo telo, kombo nalu, mooma nalu kedamo nguya, ye yambo mande tetenggo. Ndatelo ngulo, yendo ngundiya tetooyega, Anutndo yeyoya, gome metemi, eya ingonilo tetenggo. 11 No yengo damoniye ngu ingolo, nowoondone kowuli yetoni sosoleteno. No nalu oowooyingga ye kewooloyemo nguno ko teloluwonoku, ngu kingo kinitewa, bine? Elo ngulo ingooteno.
12 Ye Kristen dobooguline, no yeno solengoyelo, sumoo yunooteno. No kuli Moseslo mamana mande ngu keyolo oode, ko, ataga no Kristuslo damoni ngu nangge keyolo, nguno no mamana mande ngu yokowono. Ye nguya komo ngundiya teyi! No yeno tunootewonoku naluno nguno, ye no gome sobonelolo, nguno ye biyomi gula ma tenunowonggori. 13 Ye ingootenggo. No koletelo no yeno tunootelo, nguno Anutlo mande keda gome ngu wesiyolo ewonoku naluno ngu, no yanggangone kini, elo ingowonggori. 14 Hamoo, no sayidodo telo oluwonoku naluno nguno, ye nolo ma suleyokini yetoni, noya kootunesina mande ma ewonggori. Kini, ye no sobonelowonggoku, ngu Anutlo Sambono Engel oni, ngundi, Kristus Yesus sobowooweloyi, ngundilo tewonggo. 15 Ariya, kuli yendo nolo oni oni tewonggoku, ngu ataga ndano? No hamoo oolengo, yengo damoni gomengga ngulo eteno. Ene ngu nalungga nguno, ye mete tetoningga ngu, ariya, yengo doongeye ngu andangelo, no nunoweloyi. 16 No hamoo mande ngu yeno etenoku ngu, ndatelo ngulo, ye nododo mundi tetenggo, bine?
17 Hamoo, oni gidalegado ye ganayelolo, yowoosoolo, damoni biyomi teyi, elo ko yanggango telo yowoosootenggo. Ene ye hoolooweyeloweloyi nguya kini. Kini, yendo ene oowooye bingamiye nangge okooweloyimbolo, ngulo tetenggo. 18 Oni sungombo yeno ingoyingo metemi gula tewelo etoyi, ye ngulo mandeni ingootoyi ngu, ngu mete. Ene oni ngulo newende ngu hamoomonggo, ye hoolooweyeloweloyimbolo tetoni ngu, asa, ngu mete. No yedodo oolootetoku naluno, ko, yeya ma oolootetoku naluno nguya, ye damoni ngundilo nangge tetenggo. 19 Ye Kristen simoone oolengo, no ko ogingoyingo koolowootenoku nga ngu, baledo simoo yomoowelo ogingoyingo ingootenggoku ngundilo. Ogingoyingo ngundilo koolowoolootoowe, Kristuslo damoni ye nowoondoyemo nguno ulo, angelo oodoni, ngunonggo ye Anutlo simoongo oolengo tunootetoyi, asa, ogingoyingo ngu kinitewa. 20 No nenengo kowuli so uyino nakangowelo ma ingooteno. No yengo damoniye ngulo kowuli ingolo ngu, no yeno ombulo, hoolooweyeloweloyimbolo hahangelo oolooteno.
Hega, Sera Elaga, Ngulo Mande Yamonggawo
21 Ye simoo bale ngu Moseslo mamana mande keyolo, ngu newendemo oolootenggoku, ene ye ngulo damoni oolengongga, ngu ye gome ma ingootenggo. 22 Anutlo mande nakangoyingomo, ene ngandilo ooloote. Ebaraham ene nangosumoongo elaya oluwoli. Gula ngu sulena balega ngu nangoni, oowooyi Ismayel, ko, nangoni gula, ngu enengo baleyi oolengongga ngulo nangoni, oowooyi Ayisaklo ewolo. 23 Kingo sulena baleyiga, ngu oowooyi Hega. Hegando nangoni ngu mela ngalo damonimo yomoowoolo. Ene Anutndo Ebarahamya mande, elo gosiyoyingo, ngulo ngu, enengo baleyi nenengo oolengo, oowooyi Sera, ngundo nangoni yomootoni tunootewolo.
24-25 Nga hamoo mande oolengongga nga ngu, mande yamonggawo ngundilo etuyeloote. Ngu bale elayaga, Sera ko Hega, ngundo oo gabogaboyi ngundilo etuyelooteku, ngu Anutlo sunggi mande elo gosiyoyingo elayaga, ngu Anutndo oni simoo bale yunowolo. Ngu sunggi mande koleteloga, Anutndo Sayinayi pulimo, Arebiya melako, enengo mamana mande ngu Moses ko Iserel oni simoo bale yunowolo. Iserel oni simoo bale Moseslo mamana mande keyootenggoku, ngundo ngu mamana mande ngulo kingo sulena bale, Hega ngundilo tunootetenggo. Yo, Hega ngu kingo sulena bale oodoni, Iserel oni simoo bale Yerusalem endemo oolootenggoku, ngundo Moseslo mamana mande, ngulo kingo sulena oni ngundilo telo oolootenggo. 26 Yerusalem ende kedaga Sambo endemo oolooteku, ngundo oni simoo bale Kristusno nowoondoyemo hamoo teyingo, ngundo Sera, Ebaraham baleyi nenengo, ngu simoongo ngundilo. 27 Anutlo mandeno, Selaya ngandilo ewolo.
Ge bale ninggootelo ootoolo, simoo ma yomooteku ngu, ge meno yanggango eya, oni oni te. Ngundilo ngulo, no simoongge oowooyingga oolengo gunowano. Gengo simoongge, ngundo kingo sulena balega kamenggebo oweyingongga, ngulo simoongo dagayelowalo ewolo. Ayisaya 54:1
28-29 Ebaraham nangoni koleteyingo, oowooyi Ismayel, ngu onilo damonimo tunootewolo. Ene nangoni kootungga, Anutndo mande elo gosiyoyingongga, ngu Yuka Kundingiyimbo yeni tunootewolo. Ye Kristen dobooguline, ye ngu Anutlo mande elo gosiyoyingo, ngulo simoongo, Ayisak, ngundilo tunootetenggo. Kuli, Ayisaklo naluno, kingo sulena balega ngu nangonimbo Ayisak yumooyinolo mande biyomilo inowolo. Ngu damoningga ngu, ataga nguya, oni nowoondoyemo hamoo kini, ngundo Kristen oniya damoni biyomi ngundilo tetenggo. 30 Anutlo mandeno, ndatelo eyingo? Ngu ngandilo.
Kingo sulena balega ngu nangonimboya oweyelootooga sali! Ndatelo ngulo, Ebaraham enengo baleyi nenengo ngulo nangonimbo, ko kingo sulena balega ngulo nangoni nguya, awayalimbolo oo sitowiga ngu goboolo ma yowalilo ewolo. Yenesis 21:10
31 Ngulo ye Kristen dobooguline, noole ngandilo ingowato. Noole kingo sulena balega ngulo simoongo kini. Kini, noole enengo baleyi nenengongga, ngulo simoongolo ingowooto.