5
Noole Mamana Mande Newendemo Ko Ma Oolooteto Kini, Noole Kristusno Keda Oolooteto
Kristusndo Moseslo mamana mande temukowokulo, ngulo noole ataga ngu mamana mande kulimingga, ngu newendemo ko ma oolooteto. Yo, ye komo yengo Yesusno nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno yanggango dikayi. Ye oni gula yokootoyi, ngundo ye yoyeni, ngu mamana mande kulimingga, ngu newendemo ma uwelo.
No Polndo, yeno eteno. Ye komo gome ingoyi! Ye ngu mamana mandega ngu keyolo, goweyi doongooweloyi damoningga ngu tetoyi ngu, asa, Kristusndo nguno ma hoolooweyelootoni, yanggango yowanggo. No mande yanggango oolengo, yeno eteno. Ye ingondale teyi! Ye oni yoyokootoyi, ngundo goweye doongootoyi ngu, asa, ye komo Moseslo mamana mande, ngu bidodo keyoyi. Ene ye mamana mande bidodo keyootooyega, nguno Anutndo yeyoya, oni nenengo eni, elo ngu, asa, ye Kristuslo koni ngu yokolo, ngunonggo ye Anutlo sumangeni, ngu yombuliyolo yokootenggo. Ene mamana mande ngundo yoyeni, oni nenengo ma tunootewanggo. Anutlo Yuka Kundingiyi ngulo yanggangoni, ngunonggo noole Anutno nowoondonayi hamoo tetoni, ngulo sobowoolo, hahangelo oluwato. Nguno Anutndo noole hoolooweyelolo oodoni, kootusina, noole oni nenengo oolengo tunootelo, enedodo goboolo oluwato. Oni ene Kristus Yesusno newendemo hamoo telo oolooteku, ngu komo oo ulungga oolengo. Oni gula ene goweyi doongooweloyi damonimo ulo, ngundi, ngu damoningga nguno ma utoni ngu, oo ulungga kini. Ene nowoondoye hamoo teyingo, ngundo oni nowoondoye yokutuwootoni, ngundo oni nowoondoye yunootenggoku, ngu oo ulungga oolengo.
7-8 Yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno yanggango dikalo, mande hamoo oolengo, ngu keyowonggo. Onendo yengo oole gomengga ngu goodootoni, ye damoni gomengga tewonggoku, ngu yokowonggo? Ngu damoni biyomingga ngu, Anut ye negoyelowokungga, ngunonggo ma ombuwolo. Ye ingondale teyi! Ngu ingondudu kedaga, ye kewooloyemo mayelo, tunootelo etuyelootenggoku, yendo ngu bodaga nangge, elo ingootenggo. Ene ngundo ngu ootookoolo, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu hamoo oolengo yombuliyowa. 10 Oni gulado yengo nowoondoyemo hamoo ngu yombuliyolo, ingondudu biyomi oowooyingga yunoote. Ngundilo oningga ngu, Anutndo ogingoyingo ulungga oolengo, ene inowa. Nondo yengo Anutno sumoo elo yemboongetoowe, yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango inolo hoolooweyelootoni, ngunonggo ye ngu oni ngulo ingonduduni biyomi, ngu ma keyowanggo. 11 Ye dobooguline, nondo oni goweye doongooweloyi damoningga, ngu etuyelootoowe ngu, asa, ndatelo ngulo, Iserel onindo no nulewelo tetenggo? No ngundilo mande ngu elo ngu, asa, nondo Kristus Yesuslo koni de mombimo kumooyingo, ngu wesiyolo eweloyi, ngulo kowulini kini. 12 Ngundilo oni, ngundo yengo ingonduduye yombuliyootenggoku, ngulo ene komo enengo goweye doongooweloyi gumingga, ngu bidodo doongooya, oomboongeya yokoyi.
Yuka Kundingiyi Ngulo Yanggangonimo Nangge Endeyoweloyi
13 Yo, ye dobooguline, Anutndo ye mamana mande kulimi, ngunonggo andangelo yoyootoni, ngulo ye Anutlo damoni metemi, ngu keyoyi. Yo, ataga ye Anutlomu, ngulo ngu, ye mande kulimi newendemo ko ootoolo, ye mete ko biyomi oowooyingga, ngu ma tewelo. Kini, ye dobooguliye nowoondoye yunoya, ye komo ngulo ko oni teyi. 14 Moseslo mamana mande bidodo, ngu mande gulanangge newendemo oolootenggo. Ngu ngandilo. Ge komo gengombolo ingooteku, ngundilo nangge, oni tanggegemo oolooteku, ngulo gome ingolo ewolo. 15 Ngulo ngu, ye ingondale teyi! Ye kewooloyemo, longgesambi ebe utolo ngu, asa, yengombo yengo yombuliyelowanggo.
Yuka Kundingiyi Ngulo Damoni, Ko, Nowoondoye Kulimi, Ngulo Damoni
16 No yeno eteno. Suwoo suwoo, yengo endeyoyingo damoniye, ngu bidodo Yuka Kundingiyimbolo yanggangonimo endeyoyi. Ye ngundilo telo ngu, asa, ye nowoondoye kulimimbolo damoni, nguno ma endeyolo oluwanggo. 17 Noole ingooteto. Nowoondoye newendemo ingonduduye kulimimbolo damoni, ko, Yuka Kundingiyi ngulo damoni nguya, ene ebe utolo, ebe dagadaga telolootelilo ingootenggo. Ngundilo telo, Yuka Kundingiyi, ngundo yowoosoolo, damoni metemi nguno yoyetoni, ko, nowoondoye kulimi, ngundo yowoosoolo, damoni biyomi teweloyi, nguno yoyeloloote. Ngu damoningga, ngundo nowoondoyemo ootoolo, ngundo yowoosootoni ngu, asa, oo gome teweloyi ingootenggoku, ngu ma tetenggo. 18 Ye Yuka Kundingiyimbolo yanggangonimo endeyolo ngu, asa, ye Moseslo mamana mande, ngu newendemo ko ma oluwanggo.
19-21 Nowoondoye kulimi ngulo damoni, ye kuli ingootenggo. Ngu ngandilo. Bosebalese teweloyi damoni; nowoondoye yeyi biyomi yeweloyi; ingonduduye biyomi yeweloyi; nowoondoye ulu tetoni, ene oo damoni biyomi oolengo, ngulo ingondudu teweloyi; oomboolo biyomi ngu anut ebe ganagana keyoweloyi; kosonggi teweloyi; mundi mundi oluweloyi; oni simoo baleya nowoondoye goboolo siyeyingo kini, ngulo damoni; oni gulado oo gomemu tetoni, kenomayingolo ngulo nowoondoye biyomi yeweloyi; sanggili sodedo teweloyi; oni enengo ingondudu nangge keyolo, enengo ingootoyi ulungga teweloyi; longgesambi telo, oni simoo bale usowoolo, sungo sungo teweloyi; oo kenomayingolo teweloyi; sono yanggango biya neweloyi; oowali oowooyingga neweloyi; ko, damoni oowooyingga ngu bidodo nowoondoye kulimimbolomu nangge. Ye damoni ngundilo telo ngu, asa, ye Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, ngundo enengombo endega oni simoo bale soboyelooteku, nguno ma uwanggo.
22-24 Ene Yuka Kundingiyimbo oo engge gome ngandilo yeni tunooteteku, ngu ngandilo. Nowoondoye ebe ino ino teweloyi; oni oni teweloyi; nowoondoye imakeyingo; onindo damoni biyomi yeno tetoyi, ngulo gumi ma teweloyi; oni hoolooweyeloweloyi; suwoo suwoo, nenengo endeyoweloyi; hamoo mande eweloyi; tolige oluweloyi; oni enengo endeyoyingo ngu gome sobowooweloyi; ngu bidodo Yuka Kundingiyimbolomu. Mamana mande gulado ye ma gosiyelootoni, nga damoni metemi nga telo endeyowonggori. Yo, nga damoni oo kenomayingoweloyi, yengo ingonduduye nangge keyoweloyi, ko damoni biyomi oowooyingga, nowoondoye kulimingga oolooteku, ngu bidodo Kristusdodo de mombimo gooboongoolo, sanggawelo udoyi kumoowolo. 25 Yo, Yuka Kundingiyimbo, noole Yesusno keda oluweloyi, ngu yunowolo. Ngundilo ngulo, noole komo Yuka Kundingiyi yokootooyega, ngundo nangge, noolengo endeyoyingo, ko keda oluweloyi, ngu bidodo sobowooni. 26 Ngundilo ngulo, noole komo oowoonayi bingaminayi ma elo okoolo, doboogulinayi kootuyesina mande biyomi, ma elo goweye sanggawelo, enengo oo sitowini, ko enengo ingoyingo gomemo oo gome teteku ngu kenolo, ngulo ma ingowato.