14
Yon Sonoyeloyingo Oningga Ngu Kumoowolo
(Mak 6:14-29; Luk 3:19-20; 9:7-9)
Ngu naluno, Herod ngu Rom Gabman oni, ngundo Galili onilo tabango oode, nguno ene Yesuslo mande binga ngu ingowolo. Ngundilo ngulo, Herodndo soli ulungga yokolo, enengo sulena onino mande yanggango ewolo. Eyi! Ngu oningga ngu, ngu Sonoyeloyingo Oni Yondo, kumoononggo ko ootookooteku ngu! Ngulo ene damoni sungo oolengo gula onindo ma teweloyim, ngulo damoni yanggangonidodo tunootete! Elo ewolo.
3-4 Herodlo sosoleyingo, ngu damoni ngandilo. Kulimi, Herodndo koneyo Pilip baleyi, oowooyi Herodiyas, ngu yakakayi yowolo. Ngulo Yondo balega ngu elambalisa, ngulo mbumbuwayali yootunolo mamanayelowolo. Ngundilo etoni, Herodlo me onindo Yon dowoolo, ya biyomimo yewolo. Ngundilo telo, Herodndo Yon uleyi kumooweloyimbolo, ene endemo oni simoo bale yeyolo, sosolelo, ngulo ene yokowolo. Ndawugalo ngulo, ene ingootenggo. Yon ngu Anutlo ingondudu eyingo onilo ingoote.
Herod ene oo simbo ulungga kayingo, ndatelo ngulo, enengo nalu nemimbo yomoowoolo nalu ingondudu teweloyim oo kawolo. Ngu naluno nguno, Herodiyaslo namboni, ngundo ya newendemo ombulo ngu, yambo utolo kunowolo. Herodiyas nambonimbo yambo kunootoni, ngulo Herod gome ingowolo. Ngundilo tetoni, ngulo Herodndo ngu bale buniyonggaku ngu kenolo, oni oni telo, ene mande solumimonggo hamoo oolengo ewolo. Ge komo nono oo gula nuno ewaku ngu, asa, no hamoo gunowanolo ewolo. Ene ngundilo etoni, bale buniyonggaku enengo mande ingolo, nemimo oolelo, ngulo ingondudu yolo, ulo, ene mande gumi Herodno ewolo. Anangu, ge Yon tabango toongooya, koondo samayi gulano yeya, ombuya nunolo ewolo. 9-10 Herodndo bale buniyonggakulo mande ingolo, newende ngu kowuli ulungga ingowolo. Ene kuli mande yanggango hamoo oolengo solumimonggo tewolo. Yo, oni enedodo oo newonggoku, ngu doongeyemo ewokulo, ngulo ene bale buniyongga ngulo mandeni ma yokowa. Ngundilo ngulo, ene me oni suleyelootoni, oololo, ya biyomimonggo Yon tabango toongoowolo. 11 Toongoolo, koondo samayi gulano Yon tabango yelo, yolo, ombulo, bale buniyonggaku inootoyi, enendo yolo, nemi inowolo. Herodiyas Yon tabango kenolo ngu, ene ingonduduno elo ingolo, nolo me oninggaku kuli kumootelo ingowonggori. 12 Ariya, Yonlo sulena oni mande ngundilo ingolo ngu, asa, ene ombulo, Yon bingo yolo, salo melengoowonggori. Ngundilo telo ngu, oololo Yesusno ewolo.
Yesusndo Oni Simoo Bale Oowooyingga (5,000) Oowali Yunowolo
(Mak 6:31-44; Luk 9:10-17; Yon 6:1-13)
13 Yesus ngu mandegaku ingolo, ene ngu endegaku yokolo, ene wanggo yolo, oni kini melako enesu nangge toongewolo. Ene oni simoo bale oowooyingga oolengo ngu ingolo, enengo ende yokolo, enebana keyolo oolouwonggori. 14 Ene Yesus ko oololo, sono dabemimo mayelo, wanggo gosiyolo ngu, oni simoo bale oowooyingga oolengo oodoyi yeyowonggori. Ngulo ene nowoondoyi yunolo, enengo sayi nguya yomosiyelowolo.
15 Suwootetoni, enengo sulena oniku eneno ombulo ewonggori. Nga melasina ngano oni kini, ngundilo ngulo, nalu kiniteteku nga. Mete ge oni simoo bale nga suleyelootooga sayi. Ngulo ene mete ende namoko namoko ngano salo, ngunonggo enengo oowali uliyowanggo. Elo ewonggori. 16 Ene ngundilo etoyi, Yesusndo enengo mandeye ngu gumi ewolo. Ndawugalo ngulo, ene komo sawanggo? Yendo oowali yunoyi! Elo ewolo. 17 Ngundilo etoni, sulena oni enebana mande gumi ewonggori. Noole ngano oowali oowooyingga kini. Ngano oomanongoyingo kandegula, iso elaya nangge moolelo ewonggori. 18 Etoyi, enendo mandeye gumi ewolo. Ngu yoya, ombuya nunoyilo ewolo.
19 Ene oni simoo baleno elo, ye ombuya so sanganimo bibiteyi. Elo, Yesus ene ngu oomanongoyingo kandegulagaku, iso elayagaku nguya yolo, ene Sambono doongetelo, Anutno yemboongelo esetewolo. Enendo oomanongoyingoku oososowoolo, sulena oni kilalongo yunootoni, ngundo oni simoo bale yunowonggori. 20 Yunootoyi, oni bidodo oo netoyi, useye ndindi tewonggori. Ngundilo tetoyi, oowali gumi oodoni, enengo sulena oni ngu goobooyingolo, si kande elaya kegidembolo elaya (12) siliyowonggori. 21 Oni simoo oomanongoyingo newonggoku ngu, ngu oowooyingga oolengo ngu 5,000. Ene bale ko simooye ngu ma kandangeyelowonggori.
Yesus Galili Sono Koongeyingo Sanganiwoole Endeyowolo
(Mak 6:45-52; Yon 6:16-21)
22 Kootusina, Yesusndo enengo sulena onikuya elo, ye sodedo wanggo sanganimo ooleya, ye koleteya Galili sono koongeyingo anduloko uleleyi. Elo nondo oni simoo bale suleyelootoowe sawanggolo ewolo. 23 Ene oni simoo bale suleyelootoni, satoyi ngu, asa, Yesus enesu nangge mela pulimo nguno, ene Anutno yemboongeweloyimbolo oolewolo. Ene suwootetoni, enesu nangge mela pulinggakuno oluwolo. 24 Suwoono, Yesusndo pulimo yemboongetoni ngu, wanggo sono koongeyingo yowoko oodoni, doogo ulungga oolelo, ngundo wanggo wenggelenggeremowolo. Ngundilo tetoni, ene sono sanganiwoole wanggo woosoolo oolouweloyi, ko yanggango biyomi teloluwonggo. 25 Sengewelo mela wendooketoni, ariya, Yesus ene Galili sono koongeyingo sanganiwoole kewoongolo, eneno oolouwolo. 26 Ngundilo ooloutoni, enengo sulena onikundo Yesus kenootoyi, sono sanganiwoole oolouwolo. Ene Yesus kenolo ngu, oomboolo gulado elo ingolo, ngulo ene ki manggalu ulungga telo ewolo. Eyi! Oomboologa nga! Elo ewolo. 27 Ngundilo manggalu tetoyi ngu, sodedonangge, Yesusndo enedodo mande mandelo ewolo. Ye nowoondoye yanggango yeyi! Nondo nangge ombuteno. Ye ma sosolewelo! Elo ewolo.
28 Etoni, Pitando gumi ewolo. Oo Sembuli Ulungga, gedo nangge tetoni ngu, ariya, mete no nguya sono sanganiwoole geno oolouwano. Elo ewolo. 29 Ngundilo etoni, ene gumi ewolo. Yo, mete ombu. Yesus etoni, asa, Pita wanggo yokolo, sono koongeyingo sanganiwoole Yesusno oolouwolo. 30 Oololo, ene doogo ulungga kenolo, sosolelo, damoni yelo, sono newendemo uweloyi telo, manggalu ulungga tewolo. Oo Sembuli Ulungga, ge hooloowenelo! Elo ewolo.
31 Etoni, sodedonangge, Yesusndo kandeyi Pitano yelo, dowoolo, woosoolo ewolo. Ge nowoondoge hamoo teyingo ngu bodaga nangge. Ge ndawugalo ingondudu elaya yoote? Elo ewolo. 32 Ngundilo elo, enengo elayadodo wanggo sanganimo ooletoli ngu, sodedonangge, doogo kinitewolo. 33 Doogo kinitetoni ngu, asa, enengo sulena onindo ngundilo kenolo, soliyokolo, boodoo oondookelo, penggootelo ewonggori. Hamoo oolengo! Ge Anutlo Nangoni Kilalongo! Elo ewonggori.
Yesusndo Genesaret Melako Sayi Oni Oowooyingga Yomosiyelowolo
(Mak 6:53-56)
34 Ngu naluno nguno, ene Galili sono koongeyingonggaku usowoolo, mela oowooyi Genesaret, ngu gidesina mayelo, wanggo gosiyowolo. 35-36 Ene wanggo yokootoyi, sodedonangge, oni simoo bale Yesus kenolo, ene ingolo, ende gulasina gulasina kendutelo, salo, ene sayi oni yoyolo, Yesus oluwoku, nguno mayelo, Yesusno solengoyelo, sumoo sumoo ewonggori. Sayi onindo gengo nenggulo sosowoomo kandedibiye yetoyi ngu, ge mete enengo sayiye bidodo yeyi kinitewa, bine? Ngundilo etoyi, sayi onikundo Yesuslo nengguloni sosowoomo kandedibiye yetoyi ngu, asa, enengo sayi bidodo kinitewolo.