15
Anutlo Mamana Mande, Ngundo Yuda Onilo Osisambaye Mamana Mande Ngu Dagate
(Mak 7:1-13)
Ngu naluno, Moseslo mamana mande sobowooyingo oni, oowooyi Parisi, ko, mamana mandelo etuyeloyingo oni gidalega nguya, ngundo Yerusalemnonggo ombulo, Yesusya goobooyingolo, sumoo ewonggori. Ndawugalo, gengo sulena oni kandeye ma sonowoolo, oo dowoolo netenggo? Ene noolengo osisambalo damoni ngu ma keyolo yombuliyootenggo. Elo ewonggori.* 3-4 Ene ngundilo sumoo etoyi, Yesus enebana enedodo sumoo gula gumi ewolo.
Ye osisambaye mamana mande ngulo damoni keyolo, ko ndawugalo Anutlo mamana mande hamoo ngu, ye ma keyootenggo? Ye kuli Anutlo mamana mandeno Anutndo ewoku, ngu ingootenggolo ewolo. Eksodas 20:12
Ene ngundilo ewolo.
Oni ene komo eweyi nemimbolo mandeyali gome keyoni. Oni gula ewenemi kootu yunolo, mande biyomi ewaku ngu, asa, ngu oningga ngu, ene komo kumoowalo ewolo. Eksodas 21:17
5-6 Anutndo ngundilo ewoku, ene ye ngu ma keyolo, yengo damoniye nangge keyootenggo. Oni gula bobeye ene mete ewenemi hoolooweyeloweloyi moolemu, ene ngu ma hoolooweyelowelo ingowa. Ngundilo ingolo, ene ewenemimo ewolo. Gowugowulongo! No digi kuli hoolooweyelowelo ewonoku, ngu yolo, no kuli Anut inowolo. Eneno inolo, ngulo no mete yali ma hoolooweyelowanolo ewolo. Ngundilo elo ngu, ene Anutlo mamana mande kootu inolo, enengo ingondudu nangge keyootenggo. Ye mebuye sangala oni! Anutlo ingondudu eyingo oni, Ayisaya, ngundo, ye ngundilo oni nguno mande nenengo ewolo.
Nga oni simoo bale nga manggoyebo nangge oowoone bingami etenggo. Ene nowoondoye ngu no ma nunootenggo. Ene kingo nono yambo mande tetenggo. Ngundilo ngulo, oni enengo mamana mande nangge etuyelolo, nolo mamana mande hamoomu ma etuyelootenggolo ewolo. Ayisaya 29:13
Ndawuga Ngundo Oni Yoyeni, Sugabododo Tetenggo?
(Mak 7:14-23)
10 Ariya, Yesusndo oni simoo bale negoyelootoni, eneno ombutoyi ewolo. Ye ingoya, gome ingondudu teyi! 11 Oo gula oni goweyi sanganimo oolooteku, ngundo newendesina ulo, ngundo oni yeni, ma biyomi yewa. Kini, damoni biyomi oni newendemo oolooteku, ngundo endesina ooleteku, ngundo oni yeni, biyomi yewalo ewolo.
12 Ngu naluno nguno, Yesuslo sulena onindo Yesusno ombulo ewonggori. Ge Parisi onindo gengo mandege ngu ingolo, geya nowoondoye biyomi yetenggoku, ge ngu ingoote, bine? Elo ewonggori. 13-14 Ene ngundilo etoyi, Yesusndo mande gumi ewolo. Ngundilo oni, ngulo gome ma ingowelo. Yo, hamoo, ene oni doongeyi kilingo ngundilo. Oni doongeyi kilingo gulado, ko, oni doongeyi kilingo gula oole etungolo ngu, asa, enengo elayadodo meleno solewali. Hamoo oolengo, no yeno eteno. Awane Sambo endemo oolooteku, ngundo enengo kono oo imiwolo. Oo kono kingo ooleteku, ngu ulidodo gumoowa. Elo ewolo.
15 Ngundilo etoni, Pita mande gumi ewolo. Ngu mande yamonggawongga ngulo damoni ndatelo? Ngu nooleno wesiyoya etooga ingowatolo ewolo. 16 Ngundilo etoni, Yesusndo eneno mande sumoo ewolo. Ye nguya ingonduduye kini, bine? 17 Oo bidodo oni endesina oolooteku, ngundo oni useye newendemo ulo, ngunonggo oolelo toongete. Ye ngundilo kuli ingootenggo. 18 Ene damoni biyomi oni newendemo oolooteku, ngunonggo endesina ooleteku, ngundo oni yeni, sugabododo tete. 19 Damoni biyomi oni newendemo oolooteku, ngunonggo ootookoolo, endesina oolete. Ene ngandilo ingondudu biyomi; oni uleyi kumooweloyi; elambalisa toongooweloyi; oni bale gidalega yakakayi yodowoolo yombuliyelolo, yakaka teweloyi; mande ebe ganagana, ko oniya mande kootuyisina yumoo inolo etenggoku, ngu damoni biyomi bidodo nowoondoye newendemonggo oolelo, endesina oolete. 20 Ngundilo damoni, ngundo oni yeni, sugabododo tetenggo. Ene oo neweloyi naluno, utakalo, kandeyi ma sonowoolo ngu, ngundo oni yeni, sugabododo ma tewalo ewolo.
Balega Sowe Gula Yuda Oni Kini, Ngundo Yesusno Newende Hamoo teyingo
(Mak 7:24-30)
21 Ngu naluno nguno, Yesus ootookoolo, ngu endega ngu yokolo, Tayiya ko Sayidon ende elayagano nguno oolouwolo. 22 Nguno oololo, sodedonangge, bale Kenan melakonggo ngu melasina oolooteku, ngu Yesus kenolo, solengoyelo, sumoo sumoo ewolo. Oo Sembuli Ulungga, ge Dewit osiyi! Ge nolo nowoondoyi te! Mboolo biyomimbo nolo nambone yombuliyowolo. Ngulo ge mete hooloowenelo! Elo ewolo. 23 Ngundilo etoni, Yesusndo nenetelo, mande gumi eneno ma ewolo. Ngundilo tetoni, enengo sulena onikundo eneno ombulo ewonggori. Nga balega keyoyelolo, meno elo ombuteku nga, mete gedo etooga oolouni! Elo ewonggori.
24 Ene mande gumi ewolo. Anutndo no sulenelootoni, Iserello Sipsip, enengo oole yokoyingo, ngu hoolooweyelowelo ombuwonolo ewolo. 25 Ene ngundilo etoni, ene balega ngu enengo mande ingolo ombulo, Yesus keyi damonimo boodoo oondookelo ewolo. Oo Sembuli Sembunaye, ge no hooloowenelo! Elo ewolo. 26 Ngundilo etoni, ngulo ngu, Yesusndo mande gumi ngandilo ewolo. Noole simooyembolo oowali ngu yolo, se ma yunowato. Ngu nenengo kinilo ewolo. 27 Balega enengo mandeni ngu ingolo, gumi ewolo. Oo Sembuli, gedo hamoo ete. Ene sebo ngu oo neweloyi yaba newendemo simooyembolo oo sosolango, ngu netenggolo ewolo. 28 Yesus enengo mandeni ngu ingolo, enebana mande gumi ewonggori. Bale, gengo nowoondoge hamoo tewoku, ngu ulungga. Ngulo ngu, oo sumoo ewoku ngu, ataga engge tunootetelo ewonggori. Ngundilo etoni, ngu naluno nangge, namboni mete tewolo.
Yesusndo Oni Sayidodomu Oowooyingga Yomosiyelowolo
29 Ngu naluno, Yesus ene ngu endegaku yokolo, Galili sono koongeyingo tanggeyiwoole oolouwolo. Oololo, ene puli sanganimo oolelo, nguno bibitewolo. 30 Oni simoo bale oowooyingga nguno mayelo goobooyingo. Ene oni keye biyomimu; doongeye kilingomu; keyi biyomi yeyingomu; manggoye gosiyoyingomu; ko, sayi oni gidalega nguya yoyolo, Yesus keyi namoko yoyetoyi, enendo yomosiyelowolo. 31 Ngundilo ngulo, oni simoo bale ingondudu ulungga tewonggori. Ndawugalo ngulo, ene oni manggoye gosiyoyingoku mande etoyi, oni keyi biyomingga ngu mete telo, mela wongoolo endeyootoyi, doongeyi kilingoku doongetewonggori. Ngundilo ngulo, ene Iserello Anut ngu oowooyi bingami okoowonggori.
Yesusndo Oni Simoo Bale Oowooyingga Oolengo (4,000) Oni Oowali Yunowolo
(Mak 8:1-10)
32 Yesusndo enengo sulena oniku negoyelootoni, eneno ombutoyi ewolo. No nga oni simoo bale ngalo nowoondoyi yunooteno. Nalu kabusa noya oluwootoku, ene oowaliye moole nguya kini. Ene oodoolo kumootoyi, suleyelootoowe, enengo yano sawelo salo ngu, asa, ene oolekono doongeye toongootoni, mela wongosogulumoolo yulewalo ewolo. 33 Enengo sulena onikundo enengo mande ingolo, mande gumi ewonggori. Nga mela gumisina ngano oni kini, ngulo noole oowali ndanonggo yolo, oni simoo bale logono yunootooye newanggo? Elo ewonggori. 34 Sumoo ngundilo etoyi, Yesusndo sumoo gula yunowolo. Ye oomanongoyingo ndatelo? Etoni, onikundo mande gumi ewonggori. Kandegula gidembolo elaya (7), ko, iso bobodi gidegalo ewonggori.
35 Ariya, Yesusndo simoo baleya ewolo. Melakono bibiteyilo ewolo. 36 Ariya, Yesus ngu oomanongoyingo, iso nguya yolo, Anutno yemboongelo yokolo ngu, oososowoolo, enengo sulena oni yunowolo. Yunootoni, ngundo bayetelo, simoo bale yunowonggori. 37 Yunootoyi, oo nelo mete tetoyi, oo sosolango oodoni, ngu goboolo, si kandegula gidembolo elaya (7) siliyootoyi hangewolo. 38 Simoo oo newonggoku, ngu oowooyingga oolengo, ngu 4,000. Ene bale ko simooye nguya ma kandangeyelowonggori. 39 Ngundilo telo ngu, Yesusndo oni simoo bale suleyelootoni, enengo endemo endemo sawonggori. Satoyi, ngu naluno, Yesus enengo sulena onidodo wanggo sanganimo oolelo, Magadan melasina nguno sawonggori.
* 15:2 Kuli, Anutndo kandeye sonowooweloyi ngulo mamana mande yunowolo. Ngundilomu, Parisilo osisambayebo, enengo mamana mande gidega yelo, Anutlo mamana mande sanganimo yelo goobooyingolo, ela elaya keyootenggo. Ene ngundilo telo ngu, oni simoo bale kowuli ulungga yunootenggo. 15:26 Yesusndo Yuda onilo ingondudu ngu ngandilo ingowolo. Yuda oni enengo ngu oni oolengo. Ngundilo nangge, oni sowe gula Yuda oni kini, ene se nanggelo ingootenggo.