7
Ye Oni Gulalo Damoni, Ma Wilikowelo
(Luk 6:37-38,41-42)
Yesusndo mande gula ewolo. Ye oni goweyemo enengo damoni ngu ma wilikowelo. Ye ngundilo tetoyi ngu, asa, Anutndo ye nguya wilikoyelowa. Ngundilo nangge, ye dobooguliye damoniye wilikootoyi ngu, Anutndo damoni ngundilo yeno nguya tewa. Yengo mamana mandelo logoga dobooguliyemo tetenggoku, ngu Anutndo yeno nguya ngundilo nangge gumi yunowalo ewolo. Yo, no mande yamonggawo gula yeno ngandilo eteno. Ge ndawugalo dobooge doongeyimo oo kakawu bodaga oo kenootoni oolooteku, ngu ge doongengge nenengo de bingo ulungga oolooteku, nguno ge ma kenolo ingoote? Ndawugalo ge doboogemo ngandilo ete? Doboone, nondo doongenggemo oo kakawu bodaga oolooteku, ngu yewe toongewa. Ge ngundilo eteku, ene nalu bidodomo, de sosi ulungga doongenggemo nguno ooloote. Ge mebuge sangala oni! Ge koleteya de sosi ulungga doongenggemo oolooteku, ngu andangeya yoko. Ge ngundiya teya ngu, asa, ge mete doboogemo ngu gome kenolo, oo kakawu bodaga ngu andangewa.
Nga mande yamonggawo gula. Ye oo kundingiyi, ngu se, bo ma yunowelo. Ye oo ngundilo gome gome bo yunowonggoku ngu, asa, sodedonangge ene bodo yombuliyolo, wongooni utoni, ngundo yowoolengolo yokiwa. Ngundilo nangge, oni gula Anutlo Mande Keda Mesalango ngu nalu bidodo ngu ma yootoningga ngu, asa, ye ene yokoyi. Ngundilo ewolo.
Oni Anutno Yanggango Yemboongeweloyi, Ngulo Damoni
(Luk 11:9-13)
Yesusndo ngandilo ewolo. Ye nono oolo sumoo ewanggoku ngu, no yunowano. Ye suwoo suwoo oo erewewelo ngu, ye kenowanggo. Ye yamako tanggeyisina dikalo, yokakasangootoyi ngu, asa, Anutndo yamako goosooyunowa. Ye Anutno yemboongelo, oolo sumoo ewanggoku ngu, Anutndo oo yunowa. Ngundilo nangge, oni simoo bale oo yowelo ngu erewelo, ene kenowanggo. Ye yamako tanggeyisina dikalo, yokakasangootoyi ngu, asa, Anutndo yamako ngu goosooyunowa.
Ngundilo nangge, oni gula nangonimbo oomanongoyingombolo etoni ngu, eweyimbo digiga inowa bine? Kini. 10 Ngundi oni gula nangonimbo isolo etoni ngu, eweyimbo sile biyomi yolo, inowa, bine? Hamoo oolengo kini. 11 Ariya, melako ngano awa awaye sungo sungo, ngundo oo kingo duwoo gome ngu nangosumooye yunootenggoku, nguno ngu, ye hamoo ingowanggo. Awaye Sambono oolooteku, ngundo nangosumooyemo sumoo elo etoyi ngu, hamoo oolengo, ngu oo gome gomemu yunowelo ingowalo ingowolo.
12 Ariya, damoni gome oolengo yendo oni simoo baledo yeno teyi, elo ingootenggoku, asa, ye ngu damoningga ngundiya nangge eneno teyi. Yo, ye ngu damoni nenengo keyootenggoku ngu, asa, ngundo Moseslo mamana mandega Anutlo ingondudu eyingo oni oo ngundilo etuyelowonggoku, ngu logono telo, engge tunootewolo.
Keda Oruweloyi Oolega, Ngu Oole Bodaga Ngundilo
(Luk 13:24)
13 Ariya, ye Anutlo mamana mande ngu keyolo ngu, ye Anutlo oni bidodo oole bodaga tembaniwoolemu nguno oolelo, Anutlo Sambo endemo oolewanggo. Ene Setanlo oole ngu ulungga mela nenengo gome nangge. Yo, oni simoo bale oowooyingga oolengo, ngu oole ulungga ngu keyolo, oololo oonatewanggo. 14 Ene Sambo Endemo oole, ngundo oole tembaniwoolega ngu bodaga nangge. Yo, keda sugi sugi oluweloyi oole tembaniwoolega ngu bodagamu, ngulo ye ko biyomi telogo, erewelo nguno oolewanggo. Oni simoo bale nowoondoyemo hamoo teyingongga, ngundo nangge kenolo, Anutno oolewanggo.
Ye Setanlo Ingondudu Eyingo Oni Ebe Ganagana, Ngulo Ingondale Teyi!
(Luk 6:43-44; 13:25-27)
15 Ye Setanlo ingondudu eyingo oni ebe ganagana ngulo ingondale teyi! Ngu oni ngundo ye kewooloyemo, oolengo oololo dikalo, tolige mande yeno ewanggo. Ene imakeyingo damoni telo, tolige yeno ombulo ooloutoyi, bo gula oowooyi Sipsip enengo damoni ngundilo tewolo. Ene useye newendemo nguno ngu, ngu se goki biyomi ngundilo. Ngundo ngu ombulo, sodedonangge yokiwanggo. 16 Ye koletelo enengo damoniyengga ngu wilikolo kenootoyi, ngu ene nenengo bine, ngundi biyomi bine ewanggo. Nga oni nga enengo ootootooye, ngu gome tetoyi, kenolo ngu, asa, ye nguno ingolo, enengo damoniye ngu nenengolo ingowanggo. Yo, Damoni dega, ngundo ngu yowoolengolo, koonda ma tewa. Ngundilo nangge, dimoo uto, kakali sanggili, ngundo yowoolengolo, mbako ma tewa. Hamoo oolengo kini. 17 Yo, de bidodo gome yanggango telo ngu, ene tanggooli gome nenengo nangge enggewanggo. Ngundilo nangge, de biyomi, ngundo ene engge gome metemi ma enggewa. 18 De metemi, ngundo engge biyomi ma enggewa. Ngundilo nangge, de biyomingga, ngundo ene engge gome metemi ma enggewa. 19 De bidodo gome ma enggetoyi, asa, ene de ngu doongoolo, deko yokawanggo. 20 Ngundilo nangge, ye ngundilo oni ngu enengo damoni biyomi tetenggoku, ngu kenolo, ye nenengo tunoo ingootenggo. Ene ebe ganagana eyingo oni nanggelo ingowolo. Ngu oni nguno, ene Anutlo damoni ma keyoyingo, hamoo oolengo kinilo ingowanggo.
21 Ngulo ngu, oni guminggado ngu noolengo Anut Oo Bidodo Sembunaye etenggoku, ngu gumi nenengo kini. Kini, oni ngu enengo bingamiye okoolo, ene Anut oowooyi ngulo ma ingolo tetenggoku ngu, ene Anutlo Sambo endemo enengo oni simoo bale soboyelooteku, nguno ma uwanggo. Ene oni gula Awane Sambo endemo oolooteku, ngu gome keyolo ngu, asa, Awane kenowa. 22-23 Ariya, oode kootusina, Anutndo nalu wenganggakuno wilikoyeloweloyi naluno, oni oowooyingga oolengo mayelo ewanggo. Oo Sembuli Sembunaye Ulungga, noole gengo oowoonggemo, noolendo gengo mandege keda mesalango ngu wesiyolo, mela yuka biyomi andangelo, damoni sungo oolengo gula onindo ma teweloyim nguya tewololo ewanggoku, ene ngu nalunggano nguno, nondo mande ngandilo gumi ewano. Yendo ngu yengo oowooye bingamiye nangge okoolo, nolo nowoondoye hamoo ma teyingo, ngulo ngu, no yeno mande yanggango eteno. Nondo ngu ye watayi kini. Ye mbumbuwa oni biyomi! Ye sodedo sayi! No ngundilo ewanolo ewolo.
Ya Yeweloyi Damoni Elaya, Ngulo Mande Yamonggawo
(Luk 6:47-49)
24 Ariya, Yesusndo mande yamonggawo gula ewolo. Oni gula nolo mandene gome keyolo, ingolo ngu, ene ingondudu metemi yoote. Ngundilo oningga ngu, ngu ngandilo. Ene ingondudu metemi yolo, ngulo ene ya yanggango ngundilo mela yanggangonggakuno de nonggini gagiwi yolo, yeteku ngu. 25 Ngundilo telo, sono ulungga ombulo, sono tuwi ulungga ootookoolo, doogo ulungga ombutoni ngu, enengo yangga ngu yanggango ootoolo, ma dookelo solewa. Ndawugalo ngulo, ene mela yanggangonggano de nonggini gagiwi nguno yewolo. 26-27 Ngundilo nangge, oni gula nolo mandene ingolo ma keyolo, ene oni ingonduduni kini ngundilo. Ene ya yeweloyi ngu ingondudu kini. Ngulo ene ya osiyi ngu mele setoni, mela newendemo amuno ma uwolo. Kini, ene ya ngu mela sanganimo nangge yewolo. Ngundilo ngulo, sono doogo ulungga ombulo, sono mewuyi ulungga tetoni, ngu enengo yangga ngu yanggango kini, ngulo sodedonangge dookelo solewa. Yo, hamoo oolengo, ngu dookelo, solelo yombuliyomukowalo ewolo.
28-29 Yesuslo mande ngu kinitetoni, oni simoo bale oowooyingga oolengo enengo mandeni etuyelowoku, ngu ingolo, ene soliyokolo hamoo ingowonggo. Ndatelo ngulo, Yesusndo mandeningga ngu wesiyolo eteku, ngu mamana mande etuyeloyingo onindo etenggoku, ngundilo ma wesiyolo ewolo. Kini, Yesusndo mande oni simoo bale yunowoku, ngu yanggango oolengo ewolo.