8
Yesusndo Oni Mambugolidodoga, Ngu Yomosiyowolo
(Mak 1:40-45; Luk 5:12-14)
Yesusndo pulingga ngu yokolo, ene ameno ombutoni, oni simoo bale oowooyingga oolengo ene keyolo oolouwonggori. Ngu nalunggano nguno, oni gula mambugolidodoga, ngundo Yesus tanggeyimo ombulo, penggootelo ewonggori. Noolengo Oo Bidodo Sembuli Sembunaye, no ingooteno. Ge mete nolo ingoya, noyega, mete tewelo ewonggori. Ngundilo etoni, asa, Yesus ngu oni mambugolidodogaku ngu kenolo, nowoondoyi telo, kandeyi eneno yelo, ewonggori. No ngundilo tewelo gome ingooteno. Ge mete te. Ene ngundilo etoni, ariya, sodedonangge ngu oni mambugolidodogaku, enengo sayininggaku mete tewolo. Asa, Yesusndo mande gula ewolo. Ge no manggone gome ingo! Ge oololo ngu, oni gulano gengo sayi yomosiyooteku, ngulo ma ewelo. Kini, ge sodedo oolouya, gengo gowege moondege Anutlo woolo yeyingo oni kundingiyi ngu etuyelo. Ene ge geyolo ingolo, gowege moondege sayi mete telo, elo ingolo ngu, kuli Mosesndo ewoku, ngundiya teyi. Ngundiya tetooga, oni simoo baledo geyolo, ataga gengo sayingge ngu mete tetelo ingowanggo.
Me Oni Tabangongga, Ngu Newende Hamoo Oolengo Tewolo
(Luk 7:1-10)
Yesus Kaperniyam endegano nguno utoni ngu, ngu naluno nguno, me onilo tabango ululu gula ngulo me oni ngu onibi kandegula (100), ngundilomu ngu soboyelooteku ngu, ngundo Yesusno ombulo, ngandilo sumoo ewolo. Nolo Oo Bidodo Sembuli Sembune, nolo sulena oni gula sayi ulungga telo, yano ooloote. Ngu ene kekandeyi ngu kuli kumooyingo, ngu ene ogingoyingo ulungga yolo oolootelo ewolo. Yesusndo enengo mande ngu ingolo, enebana gumi ewolo. Nondo oololo, ene yewe, mete tewalo ewolo. Ene ngundilo etoni, asa, me oni tabango ulungga Yesusno mande gumi ewolo. Oo Bidodo Sembuli, no oni metemi kini. Ngundilo ngulo, ge nolo yano ma ombuwa. Ge mande kingo nangge etooga ngu, nolo sulena oningga ngu, ene mete tewa. Nondo noso nangge nolo oni sobosobo ulungga moole. Ene oo etoni ngu, nondo oo ngundilo teteno. Ngundilo nangge, nolo me oni nowoondonemo oolootenggo. Ariya, nondo gulaya, oolou, ewanoku ngu, ene oolouwa. Nondo gulaya, ombu, elo ewanoku ngu, asa, ngu ombuwa. Nondo nenengo sulena oni gulaya ko ngundiya te, ewanoku ngu, ene oo ngundilo tewalo ewolo. 10 Yesusndo enengo mandega ngu ingolo ngu, soliyokolo, yowoolengolo, oni enedodo namoko nguno etuyelolo ewolo. No yeno hamoo oolengo eteno. No ngu Iserel oni gula newende hamoo teyingongga, ngundilo no ma kenowonolo ewolo.
11 No yeno hamoo eteno. Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunaye, ngundo endega enengo oni simoo bale soboyelooteku, nguno oni simoo bale oowooyingga ngu sowe oowooyingga Yudalo oni kini, me oni tabango ulungga ngundilo. Yo, ngundo Sambo endemo nguya ombulo, oo simbo ulungga naluno, Ebaraham, Ayisak, Yekob, ngudodo bibitelo, oo nelo oluwanggo. 12 Ene Anutndo endega enengo Iserel oni simoo bale soboyelooteku, ngulo yomosiyowolo. Yomosiyootoni, ene enengo Iserel oni simoo bale oowooyingga nowoondoyemo hamoo ma telo, ngulo ene Sambo endemo ma oolouwanggo. Anutndo ngu oni ngu oweyelootoni, Setanlo ende biyomi de nombo ma kumooweloyi nguno oolongoowa. Oolongootoni, nguno ene uleli ulunggano sendo mogulu ulungga telo, metokalikali telo oluwanggolo ewolo.
13 Ngundilo elo ngu, asa, Yesusndo yowoolengolo, me oni tabango ulunggakuya elo, gengo yano u! Gengo nowoondoge hamoo teyingongga, nondo gengo ko oni yomosiyoowe elo ingowokunggaku, ngu ataga engge tunootetelo etoni, nalu ngundilo nangge, Yesusndo etoni ngu, enengo ko oninggaku sodedonangge mete tewolo.
Yesusndo Pita Konggeyi Yomosiyowolo
(Mak 1:29-31; Luk 4:38-39)
14 Ariya, Yesusndo ombulo, Pitalo yano ulo, konggeyi kenowolo. Ene sayi goweyi gookingo ulungga yetoni, yabano wetololuwolo. 15 Ngundilo ngulo, Yesusndo Pita konggeyi kandeyi dowootoni ngu, nguno nangge, sayininggaku kinitetoni, ngulo ene ootookoolo, Yesuslo oo kalo yomosiyowolo.
Yesusndo Oni Simoo Bale Oowooyingga Sayidodomu Yomosiyelowolo
(Mak 1:32-34; Luk 4:40-41)
16 Ariya, suwootetoni, oni simoo bale oowooyingga yuka biyomimbo yoyoyingomu, ngu yoyolo, Yesusno mayewonggori. Mayetoyi, asa, Yesusndo yuka biyomiku oni nowoondoyemo oolootenggoku, nguno elo oweyelootoni, peselo toongewolo. Ngundilo telo, sayi oniku nguya yomosiyelootoni, ko mete tewolo. 17 Kuli Anutlo ingondudu eyingo oni oowooyi Ayisaya, ngundo Yesuslo mande ngandilo nakangolo ewolo.
Enendo enesu nangge sayinayi bidodo andangelo yokolo, ene noolengo sayi oowooyingga kuli koolowoolo oolouwololo ewolo. Ayisaya 53:4
Oni Gulado Yesus Keyoweloyi Oolega, Ngu Tango Kini
(Luk 9:57-62)
18 Ngu naluno nguno, oni simoo bale oowooyingga oolengo mayelo, Yesus pawangootoyi, ngulo enendo sulena onino ewonggori. Noole sono koongeyingo anduloko oolewatolo ewonggori. 19 Ngu naluno, Anutlo mamana mandelo etuyeloyingo oni, ngundo Yesusno ombulo ewolo. Oo etuyeloyingo oni, ge ende bidodo oolouwaku ngu, no nguya geya oolouwelo ingootenolo ewolo. 20 Ngundilo etoni, asa, Yesusndo mande gumi ewolo. Deguno se goki oolootenggoku ngu, ene kengeweloyi musiyo moole. Ngundilo nangge, nu nguya tagiyedodo moole. Ene no, Anut Nangoni Oni Kilalongo, ngu weleweloyi musiyo hamoo oolengo kinilo ewolo. 21 Ngu naluno nguno, oni newende hamoo teyingo gulado Yesus keyolo ewolo. Oo Sembuli Ulungga, mete bine, no koletelo oololo, Awane sobowootoowe, kumootoni melengoologo ko ombuwanolo ewolo. 22 Ene ngundilo sumoo etoni, asa, Yesusndo gumi ewolo. Oni nolo nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngundo mete oni bingo melengooyi. Ene komo ge no keneloya ombulo ewolo.
Yesusndo Etoni, Doogo Ulungga Imakewolo
(Mak 4:36-41; Luk 8:22-25)
23 Ngu naluno nguno, Yesus enengo sulena oni nguya wanggo newendemo uwonggori. 24 Ariya, ngu naluno nangge, doogo ulungga oolengo tunootelo, wendeyi dookelo, wanggo yowoolalingootoni, wanggo wendoni uwelo tewolo. Ngundilo tetoni, ene Yesus wanggo newendemo wetololuwolo. 25 Ngundilo tetoni, enengo sulena oni sosoleyingo ulungga oolengo telo, Yesus yokutuwoolo ewonggori. Oo Sembuli Ulungga, ge komo noole hoolooweyelo! Noole ataga oonatewelo tetetoku ngalo ewonggori. 26 Ene ngundilo etoyi, asa, Yesusndo eneno mande gumi ewonggori. Ye ndawugalo sosoletenggo? Yengo nowoondoyemo hamoo teyingo ngu bodaga nangge! Ewonggori. Ngundilo elo, ene ootookoolo, doogo sono nguya yeyolo etoni, sodedonangge imakewolo. Yo, ene ngundilo etoni, doogo imaketoni, wendeyi nguya nenengo yewoli. 27 Ngundilo tetoni, enengo sulena oni ngu kenolo, ingondudu ulungga oolengo telo, sosolelo, enengo nangge mande elo sumoo ewolo. Nga oningga nga ndatelo oningga, ngulo wendeyi, doogo yeyolo etoni, ngundo manggowo ingolo, ngulo ene sodedonangge imakewolo? Elo ewolo.
Yesusndo Oni Elayagomo Mboolo Biyomi Andangewolo
(Mak 5:1-17; Luk 8:26-37)
28 Ngu naluno, ene sono anduloko oni simoo bale mela nguno oolootenggoku, ngu oowooyi Gadalin nguno ombutoyi ngu, oni elaya yuka biyomidodo ngu nguya goobooyingowoli. Ene oni melengooweloyi musiyo yokolo, Yesusno ombuwolo. Mboolo biyomimbo yoyoyingo oni elayaga ngu, se goki ngundilo. Ngundilo ngulo, oni simoo bale ngu oni elayagado musiyo oole ma endeyootenggo. 29 Ngu naluno nguno, yuka biyomikundo Yesus kenolo, meno yanggango elo ewolo. Ge Anut Nangoni, ge nooleno ngano ndawuga tewelo ombute? Ge noole ogingoyingo ulungga yunowelo ombute, bine? Ataga nalungga, noole Setanlo ko oni yoyolo, Setando musiyo biyomimo yoyeweloyi nalu kinilo ewolo. 30 Ngu naluno, bo oowooyingga oolengo sono koongeyingo namoko oo nelo oluwonggo. 31 Bo oo netoyi, yuka biyomi oni elayagaku nowoondoyalimo oluwonggoku, ngundo bo kenolo, ngulo ene Yesusno solengoyelo, sumoo sumoo ewolo. Noole oweyelootoyi, oolelo, mete noole bo andu nowoondoyemo uwato, bine? Elo ewolo.
32 Ene ngundilo sumoo etoyi, asa, Yesusndo ngu ingolo, mande gumi ewolo. Yo, mete ngundiya teyi! Ene ngundilo etoni, ariya, yuka biyomiku oni elayagaku yoyokolo, boku nowoondoyemo utoyi ngu, ariya, sodedonangge boku kendutelo oololo, mela tembanimo solelo, sono koongeyingomo ulo, nguno kumoomukowonggori.*
33 Ngundilo tetoni, bo sobosobo oniku ngu kenolo, sodedonangge ene kendutelo, endemo ko oololo, bo bidodo kumoowonggoku ngulo elo, ko, oni elayaga yuka biyomimbo yoyoyingo ngu mete tewoliku, ngulo nguya elo endeyowoli. 34 Ngundilo etoyi, ngu endemo simoo baleku bidodo sanggili telo, Yesusno mayewonggori. Ene Yesus kenolo ngu, nguno solengoyelo, sumoo sumoo inolo, nga melangga nga yokoya, gulasina toongelo ewonggori.
* 8:32 Moseslo mamana mandeno ngu, Iserel oni bo sobowoolo, ko, utolo neweloyi nguya, loogu oolengo tewolo. Ariya, Yesusndo boku yoyokootoni kumoomukowonggori. 8:34 Ene ngundilo ewonggoku, ndawugalo ngulo, Yesusndo enengo bo sobowoolo, digi yoweloyi koyi, ngu yombuliyowolo.