11
Pitando Enengo Koni Tewoku, Nguro Yerusalemno Oni Simoo Bareno Eyingo
Aposel oni, ko, enengo oni Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo ngu, Yudiya mera bidodomo oorootenggoku ngu, ngandiro ingoyingo. Oni sowe gidarega Yuda oni kini nguya, Anutro mande kuri yoro, ingoro, nowoondoyemo hamoo teyingo. Ero ingoyingo. Ngundiro nguro, Pita Yerusalem endemo oorowuyingo. Yuda oni, ngundo Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo, ngundo Pita kenoro ngu, boguwooro mande sanggawero eyingo. Ge kuri oni sowe gidarega Yuda oni kini nguro yano uro, nguya oo newonggoku ngu! Ero eyingo.
Ngundiro etoyi, Pitando ingoro, oo bidodo eneno tunootetoni tewoku, ngu bidodo wesiyoro ewo. No Yopa endemo oode, ngunonggo yemboongero oruwono. Ngundiro tetoowe, noro ingondudune yowoorengootoni, oo gura gabono ombutoni, ngundiro kenowono. Ngu ooga ngu kumba urungga ngundiro, mundumi ngu namoraya. Ngu sambononggo yeni, ememangge ememangge uro, no doongenemo ombutoni kenowono. Nondo kumba newendemo gome gome doongetero kenowonoku, ngu nusako mera ngano oruwonggo. Nguno nusako diguno sire, kinikunare, nggunde, nu oo guradiro guradiro oruwonggo. Ngu oo ngu, nondo bidodo kenoro ingoweroyimboro. Ngundiro kenootoowe, Anutdo noya eyingo. Pita, ge ootoogeya, nusako ngu gura sanggaweya, utoya, kaya ne! Ero eyingo. Ngundiro etoni, nondo gumi ewono. Oo Bidodo Simburi Simbune hamoo oorengo, no ma! Nusako nga ngu sugabododo biyomi, no kuri ngundiro ngu gura ma neyingo. Ngundiro nguro, no ma newano, ero eyingo. No ngundiro etoowe, ene ngu manggowooga sambononggo ko omburo ewokungga, ngundo tambu erayayigaku, ero eyingo. Oo bidodo Anutdo yeyingomu, ngu gome metemi nangge. Nguro ngu, gedo komo ngu oo ngu sugabododo, ero ma ewero. Anutdo ngundiro eyingo. 10 Ngundiro etoni, Pita mande kuri ewoku ngundiro ko eyingo. Ngundiro tambu kabusayigaku Anutdo emukoro ngu, asa, ooku bidodo woosootoni, sambono ko ooreyingo. 11 Kumba woosootoni, ooretoni, ngu naruno nangge, oni kabusa noore oruwootoku yanggano nguno mayeyingo. Oni gura Sisariyano oorooteku, ngundo sureyerootoni, nono mayeyingo. 12 Ngu naruno, Yuka Kundingiyimbo nono ewo. Ge nga oni ngaya oorowuyi! Ge ingondudu buribari urungga ma ingowero. Ngundiro etoni, nguro oni dobookurine kandegura gidemboro guranangge ngu noya yade yade oororo, noore Koniliyasndo ya newendemo uwootowo. 13 Noore utooye, Koniliyasndo nooreno eyingo. Engel oningga noro yano omburo, dikatoni, kenowonoku nguro mande etoni, nondo ingowono. Engeldo nono mande ero ngundiro ewo. Ge oni sureyerootooga, Yopa endemo ooroya, Sayimonno etoyiga ombuni. Ene oowooyi gura Pita ngu. 14 Enendo mande gidarega etoni ingowa. Ngu mandega nguno ngu Anutdo gengo weti mbumbuwa andangero, yomosinggeroro, ngunonggo gengo yano oni ngu nguya bidodo ko yoyootoni, nguro mande ngundiro etuyerowa. Ngu Engel oningga ngundo ngundiro ewo. 15 Arisa, no mande damoni yero, ewootoowe, Yuka Kundingiyi eneno ombuyingo. Koretero nooreno ombuyingo, ngundiro oorengo eneno nguya ombuyingo. 16 No Oo Bidodo Simburi nguro mande ngu ko ingoyingo, ero eworo. Yondo ngu sonombo oni simoo bare sonoyeroyingo, ene ye ngu Yuka Kundingiyimbo sonoyerowa. Etoni, Pita mande gura eyingo. 17 Ene kuri noore Yisas Krayis Oo Bidodo Simburi nguro nowoondonanimo hamoo teyingo, nguro Anutdo sumange urungga yunowo. Ngundiro nangge, Anutdo ene nguya sumange yunowo. Nguro ndawu oninggado ene komo Anutro mandeni, ngu owero yokowa? Oni gurado mete Anutro mandeni ma gosiyowa. Hamoo oorengo kini. Pitando ngundiro eyingo.
18 Ene Pitaro mande ngu ingoro ngu, ene ngu mandega ngu yokoro, ene Anut bingami okooro, ero eyingo. Ngu naruno, ene ngandiro ingoyingo, Anutdo oni sowe gidaregaro nowoondoye nguya yowoorengoro, ene mete mande keta nguya yunootoni oruwanggo. Ngundiro ero ingoyingo.
Andiyok Oni Yisasro Nowoondoyemo Hamoo Teyingo Oni Simoo Bare Ngu Keta Tunooteyingo
19 Kuri Stiwen ureyi kumootoni, nguno ngu, Yisasro keyimo oni ngu kowuri urungga tunooteyingo. Nguro oni Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo gidarega songo songo samukoyingo. Saro, oororo, Pinisiya mera, Sayiparas meradoni, Andiyok ende nguno ko teyingo. Ene Anutro mande ngu oni sowe songo Yuda oni kini, nguno ma wesiyoro eyingo. Kini, ene Yuda onino nangge Anutro mande wesiyoro eyingo. 20 Ene oni gidarega ene kewooroyemo ngu Sayiparas meradonimonggo, ko, Sayirin endemonggo, ngundo Andiyok endemo oororo, Girik oni mande yunoyingo. Ene Oo Bidodo Simburi Yisas, nguro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro eyingo. 21 Wesiyoro etoyi, Oo Bidodo Simburi nguro yanggangoni eneya oruwo. Ngundiro nguro, oni simoo bare oowooyingga Yisasro nowoondoye yowoorengoro, Oo Bidodo Simburi nguro nowoondoyemo hamoo teyingo.
22 Ngundiro tetoyi, Yerusalemno Yisasro keyimo oni simoo bare mande ngu ingoro, ene Banabas sureyootoyi, Andiyok oorowuyingo. 23 Banabas Andiyok oororo, yeyootoni, Anutro sumange eneya oodoni, yeyoro, oni oni tero, oni simoo bare bidodo ingonduduye samangoro mande yunoyingo. Ye komo nowoondoye ingonduduye bidodomo yeya, ene komo Oo Bidodo Simburi enengo mandeni nangge keyoyi, ero mande yunoyingo. 24 Banabas ngu oni gome Yuka Kundingiyi, ko, Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo muri, ngu enengo newendemo uro, angero, yanggango oruwo. Nguro ngu, simoo bare urungga oorengo Yisasro nowoondoyemo hamoo tero, Oo Bidodo Simburi nguno ombuyingo.
25 Arisa, ngu naruno, Banabas ngu Tarsas endemo uro, Sol erewewero oorowuyingo. 26 Banabas Sol erewero, kenoro, yoro, Andiyok endemo ko oorowuyingo. Dagoma gura ngu bidodomo, Sol Banabasya Andiyok nguno ootooro, Anutro oni simoo bare mande yunoro, etuyerootori oruwonggo. Yo, hamoo, ene oni simoo bare urungga oorengo Anutro mande yunoyingo. Andiyok nguno ngu, Yisasro kirikiri onindo oowooyi ngu Kristen oni koretero, ero eyingo.
27 Ngu naruno, Anutro ingondudu eyingo oni gidarega Yerusalemnonggo ootoogero, ende yokoro, Andiyok nguno oorowuyingo. 28 Oni gura kewooroyemo oruwoku, ngu oowooyi Agabas. Ene dikaro, Yuka Kundingiyi nguro yanggangoni, ngundo etoni, ero eyingo. Oodoro kumooyingo naru urungga Iserel mera bidodomo, ko, endeni endeni mera bidodomo nguya omburo tunootewa. 29 Ngu mande ewoku ngu ingoro, nguro Yisas keyimo oni simoo bare ene beye yeyi, Yudiya merako Yisasro keyimo dobookuriye hoorooweyeroweroyimboro soweyowero mande guranangge, ero gosiyoyingo. Ngundiro teweroyimboro, Yisasro kirikiri oni songo songo beye enengomo oodoni, ngunonggo wesoowooro, gumi ngu kongga ngu tewero, ero eyingo. 30 Ene ngundiro tetoyi, Banabas Sol eragado beye ngu yoro, Yisasro keyimo oni nguro tabango onino yunoweroyimboro Yerusalemno oorowuyingo. Kootuyisina, ngu mande Agabas ewoku, ngu Rom merako sobosobo oni koreteyingo, Kolootiyas, enengo naruno, mande ewoku, ngu engge tunootewo.