10
Engeldo Omburo, Koniliyas Mande Inoyingo
Ngu naruno, oni gura oowooyi Koniliyas ngu Sisariyano oruwo. Koniliyas ngu Yuda oni kini. Ene ngu me oni onibi kandegura (100) nguro tabango. Ngu Koniliyas, ko, enengo me oniku nguya, ngu Itali merakononggo ombuyingo. Ene ngu Anutno yambo mande tero oruwo. Eneya ya gobooro oni ngu bidodo Anutro sosorero oriyingo. Koniliyasndo oni simoo bare ngu oni ooro wenonoyingo ngu hoorooweyeroro, oo urungga yunoro, suwooyi sano, ene Anutno yemboongero oruwo. Naru gurano, sa gaboyi naru kabusayiga nguno, ene gaboya gaboya gura tunoo oorengo doongeyimbo kenoyingo. Gaboya gaboya oo kenootoni, Anutro Engel oni gura ya newendemo ombutoni, tunoo kenoyingo. Kenootoni, Engel omburo, eneya eyingo. Koniliyas! Ero eyingo.
Ngundiro etoni, Koniliyas Engel kenoro, sosoreyingo urungga oorengo tero eyingo. Oo Simburi Urungga, ndawu oogaro? Ngundiro etoni, Engeldo eneno gumi eyingo. Gengo kira ewoku, ngu gengo simoo bare ooro wenonootoyi yunowoku, ngu bidodo Anutro ingonduduno tunoo ooroote. Ataga ge komo oni gidarega soweyerootooga, Yopa oorowuyi. Oni gura oowooyi Sayimon nguno oorooteku, ngu ereweya kenoyi! Sayimon oningga ngu oowooyi gura Pita. Ene ngu oningga nguno negongootoyiga ombuni. Sayimon ngu okeyimbo yano ooroote. Ngu okeyingga ngu Bulmakawu goweyi koyi tete. Ngu oningga nguro yani ngu wendeyi tanggeyimo ooroote. Engeldo ngundiro eyingo.
Engeldo Koniliyas mande ngundiro inoro, ene toongeyingo. Arisa, Koniliyas ootoogero, enengo ko oni eraya, enengo me oni gura negoyerootoni ombuyingo. Ngu me oningga ngu oni metemi Anutno yambo mande tero, ene suwooyi sano Koniliyas tanggeyimo oruwo. Koniliyasndo mande Engeldo etoni ingowoku, ngu oni kabusagakuno mande ngundiro ero sureyerootoni, Yopa oorowuyingo.
Pitando Anutnonggo Oo Ombutoni, Gabo Kenowoodingoyingo
Koniliyasro oni kabusagaku sengetoni suwoononggo yade yade oororo, samborono ngu Yopa ende tanggeyimo tunooteyingo. Ngu naruno, Pita yawasa sanganimo yemboongewero ooreyingo. 10 Nguno ootooro, Pita ngu oodooro kumooro, nguro oo newero ingoro etoni, oni oowari yomosiyoyingo. Ngu naruno, Pita ngu ene doongeyimbo oo gabogaboyi kenoyingo. 11 Ene sambo kenootoni, yamuko goosootoni, nguwoore oo gura kumba gome oorengo urungga ngundiro ombuyingo. Ngu ooga mundumi namoraya ngu yokootoni, ememonggo ombuyingo. 12 Ngu kumbaga ngu sanganimo ngu nusako gura gura, nu, kinikunari, nggunde oo ngudodo ombutoni kenoyingo. 13 Oo kenootoni ngu, Anutro manggowo ngunonggo eneno eyingo. Pita, ge ootoogeya, nusako gura utoya ne! Ero eyingo. 14 Etoni, Pitando gumi eyingo. Noro Oo Bidodo Simburi Simbunane, no ma newano. Mosesro mamana mandeno, ngu oo ngu roogo teyingo, nguro no ma newanoku ngu! Ero eyingo. 15 Etoni, ngu Anutdo tambu erayayiga eyingo. Nondo oo bidodo mete neweroyi ewonoku, ngu gedo ngu roogo teyingo ero ma ewero, eyingo. 16 Ngundiro etoni, ngu ooga ngu tambu kabusa ngundiro tero, sodedomangge ngu kumbagaku woosootoyi, sambono ko ooreyingo.
17 Pita ngu ooga kenoyingo, nguro damonimboro ingondudu urungga oorengo ingondandangeyingo. Ingondandangerootoni, oni Koniliyasndo sureyerootoni mayewonggoku, omburo tunootewonggo. Tunootero, oni sumoo yunoro yade omburo, Sayimondo yamukono dikayingo. 18 Yamukono dikaro, Koniliyasro onikundo meno ero eyingo. Sayimon oowooyi gura Pita ngu ngano ooroote, bine? Ero eyingo.
19 Ngundiro etoni, Pita ingondudu tewootoni, Yuka Kundingiyimbo eyingo. Ingo! Oni kabusa ge erewenggerootenggo. 20 Ge ootoogeya, uya, eneya oorowuyi! Ge ngu oni nguya oorowuwero ma sosorewero. Nondo oni ngu sureyerootoowe ombutenggo, ero eyingo. 21 Yuka Kundingiyimbo mande ngundiro ingoro, asa, Pita ngu onikuno uro eyingo. Ye oningga erewetenggoku, ngu no nga! Ye ndatero mayetenggo? Ero eyingo.
22 Ngundiro etoni, onikundo mande gumi eyingo. Koniliyasndo, ene ngu me oni onibi kandegura (100) nguro tabango, ngundo sureyerootoyi, ge goyowero mayeteto. Ene oni nenengo gome. Ene Anutro sosoreyingo oni. Yuda oni bidodo Koniliyasro mande ingoro, nguro ene oowooyi bingami okootenggo. Ene oni gome nguro Engel kundingiyi gurado omburo, eneno ngandiro ewo. Ge ooroya, ngu oningga ngu yoya, gengo yano ko ombuya, mande mande etooga, gome ingoni! Ero eyingo. 23 Ngundiro etoyi, Pitando ngu onikuya mande gumi eyingo. Yano ombuya, nga suwoongga ngano werewato, ero eyingo. Sengetoni, Pita ootoogero, onikuya oorowuyingo. Yopa ende nguro oni Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo oni gidarega nguya oorowuyingo.
Pita Koniliyasndo Yano Oorowuyingo
24 Pita onikuya sengetoni suwoononggo, yade oororo, Sisariyano tunooteyingo. Koniliyas ngu soboyeroro oruwo. Koniliyas ngu enengo konebeyi enengo dobookuriyi ngu bidodomo negoyerootoni, mayero, Koniliyasndo yano yowuruwooro oruwonggo. 25 Yano oodoyi, Pita yade oororo, Koniliyasndo yano uyingo. Utoni, Koniliyas ootoogero, Pita doongeyimo omburo, keyi damonimo boodoo oondoogero, bagootero esosooteyinoyingo. 26 Ngundiro tero ngu, Pitando Koniliyasya eyingo. Ge ootooge! No nguya oni oorengo, ngundiro eyingo. 27 Ero, Pita Koniliyas eraga mande ero ingoro, ya newendemo uyingo. Ya newendemo uro, oni simoo bare oowooyingga yowuruwooro oodoyi yeyoyingo. 28 Yeyoro, Pitando mande yunoro eyingo. Yengombo ngu noorengo Yuda oniro murinani ingootenggo. Yuda oni ngu oni sowe gidaregaya gobooro oruweroyi, ngu roogo oorengo. Ene Anutdo no ngandiro etunerowo. No oni sowe guraya ewero roogo kini, ero ma ewano. 29 Yo, Anutdo oo etunerowoku nguro ge negonerowoku ngu, no nowoondone kowuri ma ingoro, nguro no oni oni tero ombuteno. Ene no ye sumoo yunowero, ye ndawu oogaro no negonerootoyi mayeteno? Sumoo eyingo.
30 Ngundiro etoni, Koniliyasndo gumi eyingo. Nono oo tunootewoku, nguro ewero. Naru namoraya yokoro ngu, no nenengo yano kundingiyi oode yemboongewono. Yemboongero oodoowe, sa gaboyi naru kabusagomo suwootetoni, sodedomangge oni gura doongenemo dikawo. Oningga nguro towikumbani ngu, wadori nomboyi oorengo. 31 Ene nono ero ngandiro ewo. Koniliyas, Anutdo gengo kira ngu kuri ingowo. Gengo digi beye oo oni wenonootoyi, hoorooweyeroro yunooteku, nguya ingoro kenowo. 32 Ngundiro nguro, ge komo oni sureyerootooga, Yopa endemo ooroya, Sayimon oowooyi gura Pita nguno negongoyi, ero ewo. Ngu oningga ngu okeyi Sayimondo yano oorooteku ngu, ngu oni ya simburiga ngu, ene Bulmakawu goweyi yomosiyooteku oni. Nguro yani ngu wendeyi tanggeyimo ooroote. 33 Etoni, nguro no sodedomangge oni sureyerootoowe, ge goyowero oorowuyingo. Ge muri gome tero ombute. Nguro ngu, noore bidodo mayero, nga yowuruwooro, Anut doongeyemo oorooteto. Oo Bidodo Simburi Anut, ngundo ge mande gunowoku ngu, nooreno etoyi, ingowero mayero, ge sobogeroro, nga oorootetoku nga! Koniliyasndo ngundiro eyingo.
Pitando Koniliyasro Yano Mande Wesiyoro Eyingo
34 Arisa, Pita damoni yero, mande ero eyingo. Hamoo oorengo, ataga no muri nenengo ingooteno. Anutdo oni mera bidodomo onino muri guranangge teyunoote. 35 Anutdo mera bidodomo oni sowe enengo yemboongero, muri gome nenengo oorengo tero ngu, asa, Anutro newendemo mesarango tetenggoku, nguro gome ingoote. 36 Ye ingootenggo. Anutdo nga mandega nga yeni, Iserel oni nooreno ombuwo. Ngu ngandiro. Ene Yisas Krayisro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro, oni simoo bare etuyeroote. Nguno ngu, ene Yisas Krayisno ngu, ene noore yoyeni, Anutya nowoondonani gobooro siyeyingo oorooteto. Yisasdo nangge oni simoo bare bidodoboro Simburi. 37 Yengombo ingootenggoku ngu, kuri Yondo sono kundingiyimboro mande wesiyoro eyingo. Ngu narunggano nguno, Galili merako damoni yero, ngunonggo oororo, Yudiya mera ngu bidodomo oorowuyingo. 38 Nga mandega nga, ngu Yisas Nasaret oningga nguro mandeni Anutdo ene rogo tero, Yuka Kundingiyimbo ko yanggangoni urungga, ene inowo. Nguno ngu, Yisas endeni endeni oororo, oni simoo bare hoorooweyerowo. Anut eneya oodoni, ngunonggo oni simoo bare Setando yomburiyeroro oodoni, ngu yomosiyerootoni, mete teyingo. 39 Noore ngu Yisasro koni oo bidodo tewoku, Yuda ende bidodomo Yerusalemno nguya tetoni kenowooto. Ene mundi onindo ngu oningga ngu yoro, de sanganimo sanggawero utoyi kumooyingo. 40 Ene sa naru kabusayiga nguno, Anutdo ko yokutuwootoni, keta ootoogetoni, yoro, tunoo endesina yeyingo. 41 Merenonggo ootoogewoku, ngu naruno, oni simoo bare bidodo doongeyemo ma yeni tunooteyingo. Kini, oni bodagano nangge Anutdo kuri rogo tewoku, tunootetoni kenoyingo. Ngu naruno, noore ene kenoro, oo nero, sono nero, oo ngu tewooto. 42 Ene noore mamana mande yunoro eyingo. Ye komo noro mandene oni simoo bareno nenengo wesiyoya, ngandiya eyi. Anutdo ngu oni Yisasga ngu nangge rogo tetoni, ngundo oni simoo bare keta oorootenggoku, kumooyingomu nguya, wirikoyerowa, ero eyingo. 43 Anutro ingondudu eyingo oni bidodo, ngu oningga nguro mandeni wesiyoro eyingo. Yisas ko tewoku, ngundiro nguro, oni simoo bare bidodo nowoondoyemo hamoo teyingo ngu, asa, Anutdo enengo weti mbumbuwaye hamoo andangero, wongooni utoni kabeteyunowa, ero eyingo.
44 Pita ngu mande ngu ewoodoni, ngu naruno nangge, Yuka Kundingiyi, ngundo oni Anutro mande ingoyingomuku ngu bidodomo ombuyingo. 45 Yo, Yuda oni Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo ngu Pitadodo mayewonggoku, ngundo Yuka Kundingiyi oni sowe gidaregano nguya soweyootoni, nguro ngundiro kenoro ngu, enengo ingonduduno soriyokoyingo urungga tero, eyingo. 46 Ene ingootoyi, Yuka Kundingiyimbo mande bungeyi keta yunootoni, ngunonggo Anut bingami okooyingo. Ngundiro tero etoyi, Pitando eyingo. 47 Onendo nga oni ngano sono kundingiyi ngu siribo yeyunowa? Ndatero nguro, ene Yuka Kundingiyi ngu nooreno ngundiro yootenggo, ero eyingo. 48 Ngundiro ero, Pitando Yuda oniku mande yunoro eyingo. Ye komo Yisas Krayis oowooyimo sono kundingiyi Koniliyas, ko, enengo keyimo oni ngadodo sono kundingiyimbo sonoyeroyi, ero eyingo. Ngundiro sono kundingiyi gimumukootoyi ngu, asa, Koniliyas, garodo Pita sumoo inoro, ero eyingo. Ge komo nooreya ngano naru gidarega oodegago, noore Anutro mande gome etuyeroyagogo toonge, ero eyingo.