9
Soldo Newende Yowoorengoro, Yisasno Newende Hamoo Teyingo
(Aposel 22:4-16; 26:9-18)
Ngu naruno ngu, Sol ngu mande yanggango oorengo ero, Oo Bidodo Simburi nguro kirikiri oni ngu yutoro, yowoosooro, yureni kumoowero eyingo. Ngundiro tero, ene Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo oni urungga nguno oorowuyingo. Soldo oororo, Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi sobosobo oni urunggakuno eyingo. Ge Yuda oniro yowuru ya nguro tabango Damaskas ende urunggano oorootenggoku, nguro so uyi nakango, ero eyingo. Ngu so uyi nakangoyingongga ngu no nunowa. Ngu so uyi nakangoyingongga, nguno ngu ngandiro nakangoyingo. Oni simoo bare gura gura Yisasro mande muri keta ngu keyootenggoku, ngu yeyoro ngu, Soldo ngu oni ngu mete gosiyeroro yoyoro, Yerusalemno mayero, ya biyomimo yoyewa. Ngundiro nakangoyingo. Nakangootoni, arisa, Sol ngu so uyi nakaya ngudodo yoro oorowuyingo. Sol Damaskas namoko tetoni, sodedomangge sambononggo soru gura omburo Sol moondeyi bidodo wooriringoro himi yeyingo. Ngundiro tetoni, Sol merako soreyingo. Sorungga ngunonggo manggowo gura Solno, eyingo. Sol, Sol, ndawugaro, ge no yomburibarineroote? Eyingo. 5-6 Ngundiro etoni, Soldo gumi eyingo. Oo Bidodo Simburi, ge onendo? Ngundiro ero etoni, enebana eyingo. No Yisas. Ge no yomburinerootekungga ngundo! Ge ootoogeya, endemo u! Kootuyisina, oni gurado geno ewaku, ngu kongga ngu tewa. Ngundo eyingo.
Oni Solya endeyoyingoku ngu, ene dikaro oodoyi, ene nenetero, mande ma ero, oni engge ma kenoyingo. Kini, ngu manggowooga ngu nangge ingoyingo. Sol ootoogero, doongetewero doongetetoni, ene doongeyi ooreri tero, ene oo ma kenoweroyi teyingo. Ngundiro tetoni, nguro oni songombo kandeyimonggo dowooro, Damaskas ende uyingo. Utoyi, Sol ngu endemo naru kabusa ootooro, doongeyi ooreri teyingo, ngundiro oruwo. Nguro ene oowari sono nguya ma neyingo.
10 Yisasro kirikiri oni gura Damaskas endemo nguno oruwo. Ngu oningga ngu oowooyi Ananayiyas. Ene gaboya gaboya ingootoni, Oo Bidodo Simburi, ngundo eyingo. Ananayiyas, ngundiro etoni, enebana mande gumi eyingo. Oo Bidodo Simburi, no oorootenoku nga! Ero eyingo. 11 Ngundiro etoni, Anutdo eneno eyingo. Ge ootoogeya, oore gura oowooyi Nenengo, nguno oorowu! Tarsas endemo oni gura oowooyi Sol mayero, Yudasro yano yemboongero oorooteku, nguro sumoo e! 12 Sol gaboya gaboya ene oni gura kenoyingo. Ngu oningga ngu oowooyi Ananayiyas. Ngundo ya newendemo omburo, kandeyi eneno okooyingo. Ngundiro tetoni, ene ko doongeteyingo. Ene ngundiro kenowo. Oo Bidodo Simburi ero eyingo.
13 Ananayiyas mande ingoro, gumi eyingo. Oo Bidodo Simburi, no ingootenoku, oni oowooyinggado ngu oningga nguro mande etoyi ingowono. Ene muri biyomi ngu oni yeno nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu Yerusalemno oorootenggoku, nguno tetoni, no ingowono. 14 Ene wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo so uyi sunggini yanggango yoyingo. Yowoku ngu, nga endemo oni simoo bare gengo mande ingoro, keyoro, geno yemboongetenggoku, ngu oni ngu yoyoro, ya biyomimo yoyewero mande ero gosiyowo.
15 Etoni, Oo Bidodo Simburibo Ananayiyasno gumi ngandiro eyingo. Ge oorowu! Ngu oningga ngu ataga ngu noro ko oni. No kuri ene yowono. Ene noro oowoone koorowooro, oororo, oni sowe gidaregano ero, ngunonggo enengo mera sobosobo oni koreteyingo, ko, Iserel onino nguya noro mandene nguno wesiyoro ewa. 16 No kowuri ogingo gura gura ene etungoro, inootoowe, koorowooro, ngunonggo ene noro oowoone yootunoro, ero endeyowa, ero eyingo.
17 Arisa, Ananayiyas ngu mande ngu ingoro, ootoogero oorowuyingo. Ene oororo, ya newendemo uro eyingo. Doboone, Sol, gowurongoo! Oo Bidodo Simburi Urungga, Yisas, ngundo ooreko geno tunootewoku, ngundo no surenerootoni, geno ombuteno. Ngundiro nguro, nondo tabagemo kandene yetoowe, ge mete doongengge himi yetoningga, ko, Yuka kundingiyi nguya ge nowoondogemo angeni, ero gunooteno. Ananayiyasdo ngundiro eyingo. 18 Ngundiro etoni, sodedomangge mambu tooberango ngundiro tero, ngundo Sol doongeyi ukingoyingonggaku, ngu besero soretoni, Sol doongeyi ko himi yeyingo. Ngundiro tetoni, Sol ootoogetoni, Ananayiyasdo sono kundingiyimbo sonowooyingo.
Soldo Damaskasno Yisasro Mande Keta Mesarango Ngu Wesiyoro Eyingo
19 Ngundiro tero, kootuyisina Sol oo nero, yanggango ko yeyingo. Naru gidarega, Sol Yisasro kirikiri onidodo Damaskasno oruwonggo. 20 Ngu naruno, sodedomangge Sol ngu Yuda oniro yowuru ya ngu bidodomo toongero, Yisasro mande wesiyoro eyingo. Ngu Yisas oningga ngu Anutro nangoni, ero eyingo. 21 Ngundiro etoni, oni simoo bare Solro mandeni ingoro, soriyokoro eyingo. Eke oningga ekendo nangge ngu, oni simoo bare oowooyingga Yerusalemno Yisas oowooyimo yemboongetoyi, ngu yoyoro, yomburiyeroro tewo. Ene oo nguno tewoku, ko, ataga ngano nguya omburo, yoyoro, oororo, Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo onino oororo, ya biyomimo yoyete, ero eyingo.
22 Ene Sol Yisasro mande wesiyoro eroodoni, oni simoo oowooyingga oorengo ngu Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo. Yuda oni Damaskasno oruwonggoku, Solro mandeni ingoro, soriyokootoyi, nguro Soldo Yisas ngu Krayis, Anutdo noore yoyowero sunggi yeyingo oni, ero, gome tunoo oorengo etuyeroyingo.
23 Naru urungga yokoro, Yuda oni yowuruwooro, Sol ureyi kumooweroyimboro mande eyingo. 24 Ene Sol enengo mande ngu ingoyingo. Nguro ngu, Yuda oni ngu Sol ureweroyimboro ero, nguro ene ende nguro oonggoo pawa yamuko ngu bidodo suwoo sa nguya meyero sobowooyingo. 25 Ene Sol enengo kirikiri onikundo suwoono Sol yoro, ende nguro digi oonggoo sanganimo oorero, si urunggano siriyoro, utombo si tawooyimo gosiyoro, utono dowooro, ememangge ememangge yokootoyi yokootoyi, uro uro, enderoko oonggoo damonimo uro toongeyingo.
Sol Ngu Yerusalemno Oruwo
26 Sol ngu Yisasro kirikiri onidodo yowuruwoowero, nguro ene Yerusalemno oorowuyingo. Ene oni bidodo Solro sosoreyingo. Soldo no Yisasro kirikiri oni ero ewoku, nguro simoo baredo nowoondoyemo hamoo, ero ma ingoyingo. 27 Ene Banabasdo Sol yoro, Yisasro kirikiri onino oororo eyingo. Sol ngu Damaskas ooreko Oo Bidodo Simburi Yisas kenowokuro etoni, ingoyingo. Ngu naruno ngu, Oo Bidodo Simburi, ngundo mande mande Solno etoni ingoyingo. Nguya, Soldo Damaskas ende nguro oni simoo bareno, Yisasro mande yanggango oorengo eyingoku nguya, ero eyingo. 28 Ngundiro nguro, Sol eneya Yerusalemno oode, ngunonggo oororo, omburo teroruwonggo. Sol ngu suwooyi sano ene Oo Bidodo Simburi, Yisas, nguro mandeni oowooyi nguro mande mande yanggango ero, nguro ene ma sosoreyingo. 29 Ngundiro tero, Yuda oni Girik merakononggo mayeyingo, ngu mande yunootoni, nguro Soldo eneya ronggeyoyingo. Ngundiro tero, nguro Yuda onindo Sol ureyi kumooweroyimboro oore ereweyingo. 30 Kootuyisina, dobookuriyibo ngu mande ngu ingoro ngu, ene Sol yoro, Sesariya endemo uyingo. Ngunonggo yeyi, Tarsas enengo ende damonimo toongeyingo.
31 Ngu naruno, oni simoo bare Yisasro nowoondoyemo hamoo tetenggoku, Yudiya mera bidodomo, Galili meradodomo, ko, Sameriya meradodomo nguya, ngundo gome ootooro, nguno ebe rongge nguya kini. Anutro yambo mande yanggango yero, ene Anut Oo Bidodo Simburi ngu newendemo nangge oruwonggo. Anutro Yuka Kundingiyi, ngundo nowoondoye yanggango yunootoni, oni simoo bare oowooyingga oorengo yambo mandeno ombuyingo.
Pitando Iniyas Yomosiyoyingo
32 Pita ngu mera bidodomo endeyoro, ene Lida endemo nguya uro, nguno Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo oniya oriyingo. 33 Ngu endemo nguno, oni gura kenowoku, ngu oowooyi Iniyas. Iniyas ngu kekandeyi ngu bidodo kumooyingo. Ene ngu yabano nangge oode, dagoma kandegura gidemboro kabusa yokoyingo. 34 Pitando Iniyasya eyingo. Iniyas, ataga Yisas Krayisdo gowege yeni, mete tete. Ge ootoogeya, gengo yaba yomosiyo! Ngundiro etoni, ingoro, arisa, Iniyas sodedomangge ootoogeyingo. 35 Lida, Seron ende erayaga nguro oni simoo bare bidodo ngundiro kenoro, ene bidodo nowoondoye yowoorengoro, Oo Bidodo Simburimo nowoondoye yeyingo.
Pitando Tabita Yokutuwooyingo
36 Yopa endemo, bare gura, oowooyi Tabita, ngu Yisasro kirikiri tero oruwo. Girik mandeno ngu enengo oowooyi ngu Dokas. Suwooyi sano ngu barega ngundo muri gome tero, angoyi oni nguya ooro wenonootenggoku, ngu hoorooweyeroro oruwo. 37 Ngu narunggano nguno, ene sayi yoro kumooyingo. Kumootoni, enengo onindo bingonggaku sonowooro, ya gumi gura awu sanganimo, nguno bingo yetoyi oruwo. 38 Kumootoni, Lida ende ngu Yopa ende tanggeyimo kirikiri oni gidaregado ingoyingo. Ngu naruno ngu, Pita ngu Lida endemo ooroote. Nguro oni eraya sureyerootoyi, oororo, Pitano kira ero eriringoro, ngandiro eworiyo. Ge nooreya ombu. Ge piru ma tewero, sodedo ombu! Ero eyingo. 39 Ngundiro etori, arisa, Pita ootoogero, oni erayagakuya oorowuyingo. Pita oororo, endemo tunootetoni, Yopa oni ngundo Pita yoro, onibi yetoyi oruwoku, ya gumimo oorero, ngu ya guminggakuno uwonggo. Utoyi, bare wabuku ngu bidodo mayero, Pita tanggeyimo dikaro sendoruwooyingo. Sendoro, kumbadari Dokasdo kuri metemi ootooro, tero yunoyingoku, Pita etungoyingo. 40 Etungootoyi, Pitando simoo bare bidodo oweyerootoni, ende ooreyingo. Ngundiro tero, Pita boodoo oondoogero yemboongewo. Pitando omukumundoongo bare kumoowokunggasina yowoorengoro eyingo. Tabita, ge ootooge! Ero etoni, asa, baregaku doongetero, Pita kenoro, ootoogero bibiteyingo. 41 Bibitetoni, Pitando kandeyimonggo dowootoni, ootoogero dikayingo. Dikaro, ko keta oruwo. Pitando oni Yisasno nowoondoyemo hamoo teyingo ngu, bare wabuku nguya negoyerootoni, yasina utoyi, Dokas ko keta oodoni, ngu etuyeroyingo. 42 Ngu mandega ngu ero endeyoro, Yopa endemo oni simoo bareku oowooyingga ingoro, nguno ene Oo Bidodo Simburi nguno nowoondoyemo hamoo teyingo. 43 Ngundiro tetoyi, Pita Yopa endemo naru oowooyingga nguno oruwo. Pita ngu ende nguro oni gura oowooyi Sayimon nguya oruwori. Sayimon nguro koni ngu Bulmakawu goweyi yomosiyoro oruwoku oningga nguya oruwori.