8
Soldo Anutro Kristen Oni Simoo Bare Yomburiyeroyingo
Soldo, Stiwen udoyiga kumooni, ero newende oni oni teyingo. Ngu naruno nangge, mundi onindo, ene Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bare Yerusalemno oruwonggoku, damoni yero yomburiyeroyingo. Ngundiro nguro, Kristen oni simoo bare Yudiya, Sameriya merako songo songo sayingo. Yerusalemno ngu Yisasro kirikiri onindo nangge oruwonggo. Oni gidarega Anutro mande gome ingowonggoku, ngundo Stiwen bingo yoro, sendo moguru urungga tero merengooyingo. Ngundiro tetoyi, ene Soldo ngu Anutro simoo bare yomburiyeroyingo. Enendo ya bidodomo uro, simoo bare bidodo yoyoro, yowoosooro, ya biyomimo yoyero, ya goodooyunoyingo.
Pilipdo Sameriya Mera Ende Gurano Mande Keta Mesarango Wesiyoro Eyingo
Kristen oni mera bidodomo saro, ende gurano gurano Anutro Mande Keta Mesarango, ngu wesiyoro eyingo. Pilip ngu Sameriya mera ende urunggano uyingo. Nguno Yisas Krayis oowooyi yootunoro eyingo. Oni simoo bare uru oorengo Pilip oningga, ngundo mande gome ngu etuyerootoni, gome ingoyingo. Ngu gome ingowero sodeyero, gome ingoro, ko muri songo oorengo gura onindo ma teweroyi ngu tetoni, ngu kenoyingo. Oni simoo bare gidarega oorengo, mera mboorombo woorogoyeroyingo. Ngu mera mbooroku oni yoyokoro, ki moguru tero, besero sayingo. Oni simoo bare urungga oorengo kekandeye bingo yero, biyomi yeyingo ngu, ko mete temukoyingo. Ngundiro nguro, ngu endemo oni simoo bare bidodo oni oni urungga oorengo teyingo.
Sayimon Ngu Gosonggi Oni
Oni gura oowooyi Sayimon, ngu endemo nguno ootooro, gosonggi gura gura tero oruwo. Ngundiro tetoni, Sameriya oni simoo bare bidodo ingonduduye guradiro guradiro ingondudu tero oruwonggo. Ngu oningga, ngundo ngandiro eyingo. No, noso nangge oni urungga oorooteno, ero eyingo. 10 Oni simoo bare oowooyedodo, oni oowooye kini nguya bidodo Sayimonro mande ingowero yanggango yeyingo. Ene ngandiro eyingo. Nga oningga nga ngu, Anutro yanggangonidodo. Ene yanggangoni urungga oorengo, ero eyingo. 11 Nguro ngu, Sayimondo ngu muriningga ngu yowooraringoro, gosonggi guradiro guradiro tetoni, ngu kenoro keyoyingo. Ene nguro ingondudu urungga oorengo teyingo. 12 Ene kootuyisina, Pilipdo Anutro Mande Keta Mesarango Anutro simoo bare soboyerooteku ngu wesiyoro, ero Yisas Krayis oowooyi etoni ingoyingo. Ngu naruno, oni simoo bare ene hamoo ero ingoro, nowoondoye yowoorengoro, Anutno yero, sono kundingiyi gimuyingo. 13 Sayimon nguya Anutro newendemo hamoo tetoni, ene nguya sono kundingiyi gimuyingo. Ngundiro tero, Sayimon ngu Pilip tanggeyimo oruwori. Sayimon ngu Pilip kandeyimo muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu, ngu tetoni, kenoro, ene ingondudu guradiro guradiro urungga tero soriyokoyingo.
14 Yisasro Aposel oni Yerusalemno ootooro, mande ngandiro ingoyingo. Sameriyano simoo bare Anutro mande gome ingoro, Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo. Ngundiro ingoro, nguro Aposel onindo Pita Yon eraga sureyerootoyi, ene Sameriya merako oni simoo bareno oruwori. 15 Oororo, eragaya uro, Anutno yemboongeyingo. Ge Sameriya oni simoo bare Yuka Kundingiyi yunoni, ero hoorooweyeroro, ngundiro yemboongeyingo. 16 Kuri ene Sameriya simoo bare Yisasro nowoondoyemo hamoo tero, nguro sono kundingiyi nangge Yisas oowooyimo gimuwonggo. Ndadiro nguro, Yuka Kundingiyi eneno ma ombuyingo. 17 Ngundiro nguro, eragado kandeyari Sameriya simoo bare tabayemo okootori, Yuka Kundingiyi yoyingo.
18 Sayimondo eraga yeyootoni, kandeyari oni simoo bareno okootori, Yuka Kundingiyi yootoyi, ngu yeyoro, ene digi beye yoro, eragano Yuka Kundingiyi ngu uriyowero omburo eyingo. 19 Yari komo ngu yanggangongga ngu no nguya nunori. Ngundiro tetori ngu, no nguya oni gura tabangomo kandene yetoowe, ene Yuka Kundingiyi ngu yowa, ero eyingo.
20 Ngundiro etoni, ene Pitando Sayimon mamanangoro eyingo. Anutdo ge gengo beye nguya yomburiyerowaku ngu! Ngundiro nguro, nga Yuka Kundingiyingga nga, ngu Anutdo kingo duwoo yunoote. Gedo ngu ingoro, ene ngu beyebo uriyoweroyi, ero ma ingowero! 21 Nga kongga noorendo oo tetetoku, ngu gengomu nguya kini. Gumi hamoo ma yowaku ngu! Ndadiro nguro, nowoondoge ngu Anut doongeyimo gome nenengo kini! 22 Ge komo nowoondoge yowoorengoya, Anutno yeyagogo, ngundiro yero gengo muringge biyomi ngu nguya yokoya kootuyino. Ge komo Anut Oo Bidodo Simburi nguno yemboongetoyi, Anutdo ngu gengo nowoondogemo ingondudugemo biyomingga yeteku, ngu andangewa. Yemboongetoyi, Anutdo yemboongeteku, ngu ingowa bine, ngundi kini, bine? Ngu noore watayi kini. 23 Ndawugaro nguro, nondo nowoondoge kenootenoku ngu, oo biyomi urungga oorengo kowoo, ngundo nguno ooroote. Gengo muringge biyomi, ngundo gosigerootoni, ge biyomi ooroote, ero eyingo.
24 Etoni, Sayimondo mande ingoro sosorero, gumi ngandiro eyingo. Yari komo noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani nguno yemboongetoriga, oo biyomi ngu nono ma tunootewero, ero eyingo.
25 Aposel oni Pita Yon eragado simoo bareno Oo Bidodo Simburi nguro mandeni wesiyoro ero, Sameriya ende yokoro, Yerusalemno oorowuwero ko oorowuyingo. Oororo oorekono, Sameriya ende oowooyingga nguno oororo, simoo bareno Anutro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro, ero ero oororo, Yerusalemno ko oorowuyingo.
Pilipdo Itiyopiya Goweyi Iriyo Oninggano Mande Keta Mesarango Wesiyoro Eyingo
26 Ngu naruno, Anut Oo Bidodo Simburi nguro Engel oninggado Pilipno eyingo. Ge ootoogeya, Yerusalem oore yokoya, Gasa ende utenggoku oore kurimingga, ngu keyoya u! Ngu oorega ngu, oni nguno kini kingo digu mera nangge nguwoore oorowu! 27 Ngundiro etoni, arisa, Pilip ootoogero, uro, oororo, ngu ooregakuno uro Itiyopiya oningga kenoyingo. Itiyopiya mera nguro bare sobosobo koreteyingo urungga oowooyi Kandes. Ngu ko oningga, ngundo nguro beye sobosobo oruwo. Ene Itiyopiya ko sobosobo oningga koodoyi doongootoyi, kingo oriyingo. Ene Yerusalemno kando naruno, Anutro mande ingowero yemboongewero ombuyingo. 28 Ngu naruno, ngu enengo endemo toongewero oorowuyingo. Enengo Hosmbo kare ngundiro yabagakuno bibitero, oororo, ene nguno Anutro ingondudu eyingo oni Ayisayaro buk ngu kandangero, kandangero oorowuyingo. 29 Asa, ngu naruno, Yuka Kundingiyimbo Pilipno eyingo. Ge ngu oningga ngu tanggeyimo ooroya, eneya oorowuri. Ero eyingo. 30 Etoni, arisa, Pilip yondowidoro, oororo, Itiyopiya oningga tanggeyimo oorowuyingo. Oororo, ingootoni, ngu oningga ngundo Anutro ingondudu eyingo oni Ayisayaro buk ngu kandangero, ombutoni, Pilipdo ingoro sumoo eyingo. Ge ngu mande kandangeteku, ngu muri ingoote bine? Ero eyingo.
31 Ngundiro etoni, ngu oningga, ngundo gumi ngandiro eyingo. Oni gurado mande damoni ma etunerootoni ngu, no oo ngu ma watayi tewano. Ge mete noya ngano bibitero, no hooroowenerootoyi oorowuwaro, ero eyingo. 32 Itiyopiya oninggado Anut mandeno Yisasro eteku ngu ngandiro kandangete. Nguro muri ngandiro.
Ene Sipsip, ureyi kumooweroyimboro dowooro, woosooro satenggo. Sipsip nangoni uyi toongootoyi, ma kiyero, ene neneteteku ngundiro. Ngundiro nangge, ngu oningga nguya, ene ma manggakero eyingo. 33 Onindo enengo mandeni utoro wiriyoyingo. Nguro mandeni nenengo ma teyingo. Onindo ngu oningga nguro osiyi ma kenowanggo. Ndadiro nguro, ene kuri kumooyingo nguro simoongo kini. Ero eyingo. (Ayisaya 53:7,8)
34 Ngu oni sobosoboga, ngundo Pilipno eyingo. No ge sumoo gunooteno. Anutro ingondudu eyingo oni, ngundo oneya ngu mandega ngu eyingo? Enengomboro eyingo, ngundi bine, oni guraro eyingo?
35 Etoni, arisa, Pilipdo Anutro mandega ngu damoni yero, wesiyoro ero, ko, Yisasro Mande Keta Mesarango, nguya muri wesiyoro eyingo. 36 Mande ngu wesiyoro ero, ingoro ingoro oororo, sono gura tanggeyimo oorowuyingo. Ngu oningga, ngundo Pilipya eyingo. Keno, sono ame. Mete no nguya sono kundingiyi gimuwano, bine? Eyingo.
37 Ngundiro etoni, Pilipdo gumi eyingo. Ene ge komo Yisasno nowoondogemo hamoo ngu bidodo ingootoyi ngu, ge mete sono kundingiyi gimuwa. Ngundiro etoni, ngu oningga, ngundo mande gumi, ero eyingo. No nowoondonemo hamoo tero ingooteno. Yisas Krayis ngu Anut Nangoni oorengo, ero eyingo.
38 Arisa, ene ngundiro etoni, kare ngundiro yawasanggakuno dikatoni, ene merako uro, Pilipdo oningga ngu yoro, sonono uro, sono kundingiyi gimuyinoyingo. 39 Ngundiro tero, ene sonowooro yokoro, sagigo ooreworiyo. Sagigo oorero, dikatori, Oo Bidodo Simburi nguro Yukambo Pilip yoro, torige kombitero, oongooro, gurasina toongeyingo. Nguro oni sobosoboga ngu, ene Pilip ma kenoyingo. Ngu sobosobo oningga, ngu enengo newende hamoo teyingo keta, nguro oni oni tero, enengo oore keyoro, enengo endemo ko toongeyingo. 40 Ngundiro tetoni, Pilipdo Asodus endemo nguno tunootero, Yisasro mande muri wesiyoro ero etuyeroro, endeyoro, ene ende bidodomo yade yade oororo, Sisariya endemo nguno tunooteyingo.