14
Banabas, Pol Eraga, Ayikoniyam Endemo Ko Teyingo
Ayikoniyam endemo nguya, ene Anutro mande wesiyoro, ngundiro teyingo. Banabas, Pol eraga, enengo muriyari ngundiro teteriku, ngu Yuda oniro yowuru yano uro, nguno Yisasro mande wesiyoro eyingo. Erayaga ngu mande gome wesiyoro etori, nguro Yuda oni simoo bare, ko, oni simoo bare sowe gidarega oowooyingga oorengo nguya mandeyari ingoro, nowoondoyemo hamoo teyingo. Ene Yuda oni gidare ngu nowoondoyemo mande ngu ingootoyi, hamoo ma teyingo. Nguro ngu, ene oni sowe gidarega nowoondoye yokutuwoorootoyi, nguro ene oni erayaga nowoondoye sanggiri tero, mundi teyingo. Banabas, Pol eraga, Ayikoniyamno naru pirungga nguno oriyingo. Erayaga ngu Oo Bidodo Simburi nguro mandeni wesiyoro ewero, yanggango yeyingo. Oo Bidodo Simburi ngundo, erayaga ngu kandeyari yeni, yanggangododo tetoni, ngundo ko muri songo oorengo onindo ma teweroyimu ngu tero, ene oni simoo bare etuyerowo. Oo Bidodo Simburi nguro sumangeni ko mandeni ngu hamoo oorengo, ero ngundiro etuyeroyingo. Ene ngu endemo oni simoo bare ngu wesoowooro, wata gura gura teyingo. Wata gura Yuda oniya siyeyingo. Wata gura Yisasro soweyeroyingo Aposel oni erayagakuya siyeyingo.
Ngundiro tetoyi, kootuyisina, oni sowe gidarega, Yuda onidodo, ko enengo tabango oni nowoondoyemo hamoo ma teyingomu, ngudodo ootoogero, yowuruwooro, mande ero gosiyoro, Pol, Banabas eraga, biyomi teyunowero ingoyingo. Nguro ngu, ene digi yoro, oorongooro, yureyi kumoowero, ero ingoyingo. Mande ngundiro gosiyootoyi, ene Banabas, Pol eraga, ngu ingoro, nguro sodedomangge ene saro, yade oororo, Layikoniya, merako nguno Listara, Debi ende erayaga, ko, ngu tanggeyimo ende nguno nguya sayingo. Saro, ene Anutro Mande Keta Mesarango ngu ende nguno koyi tero, wesiyoro eyingo.
Banabas, Pol Eraga, Listara Endemo Ko Teyingo
Ngu naruno nguno, Listara endemo, oni gura bibitero oruwoku, ene keyi ngu yanggango kini. Ene kurimi nemimbo keyi biyomi ngundiro bisiyoyingo. Ngu oningga ngu keyimbo bodaga ma endeyoyingo. Polndo mande etoni, ngu oni keyi biyominggakundo Polro mandeni gome ingoro oruwo. Ngundiro ingootoni, Polndo gome gome kenondadangero, ingowoku, ene newendemo hamoo, ngundo ngu ene metemi teweroyi, ngu kenoyingo. 10 Ngundiro nguro, Polndo mande eneno meno eyingo. Ge ootoogeya, kenggebo nenengo dika! Ero etoni, oninggaku ngundiro ingoro, arisa, sodedomangge ene parero oorero, kewoongoro oorowuyingo. 11 Ene ngundiro tetoni ngu, oni simoo bare urungga oorengo ngu ooga Polndo teteku, ngu kenoro ngu, Layikoniya mandenonggo meno manggaru tero eyingo. Anut, garo oni ngundiro tunootero, nooreno ombutenggoku ngu! Meno ero eyingo. 12 Banabas anut gura oowooyi Sus, ero, ko, Pol ngu anut gura, oowooyi Hermis eyingo. Ngundiro oowooyi etoyi, ndawugaro nguro, Polndo ngu keyi biyomingga nguya ootooge, ero etoni, nguro ene Polya anut Hermis eyingo. 13 Susro kootu ya, ngu ende ngu dabemisina oruwo. Ngu yowuru yangga nguro Susro wooro yeyingo oningga, ngundo Bulmakawu urumoni gura yoro, irosara utono gosiyoyingomu yoro, omburo, sisi pawa yamukono ombuyingo. Ngundiro tetoyi, ende nguro oni simoo bare ngu bidodo yowuruwooro, Banabas, Pol eragano, wooro yewero, ero teyingo.
14 Ene ngundiro tetoyi ngu, Aposel oni erayaga, ngu Banabas, Pol, mande ngu ingoro ngu, arisa, enengo nengguroyari dowooro, oomboongeweroyi tero, kendutero, simoo bare kewooroyemo oororo, manggaru tero eyingo. 15 Ye oni simoo bare, ndadiro nguro, ye ngundiro tetenggo? Noore ngu oni oorengo, noore ye ngundiro! Ngu hamoo noore oni nangge! Noore omburo, Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro, yeno ero, nguro ye ngu ingoro, muri biyomi ngu yokoya, ye yowoorengoya, nowoondoye Anutno yeya, nguno keta oriyi. Anut ngundo sambo, mera, wendeyi, nguya yeyingo. Ngano oo oorootenggoku, ngu bidodo nguya yeyingo. 16 Hamoo, kurimi ngu oni simoo bare mera bidodomo yoyokootoyi, enengo muriye biyomimo endeyoro oruwonggo. 17 Ene Anut doongeyimo, oo ngu bidodo ma kombiteyingo. Kini, ene oo gomemu nooreno teteku, nguro noore tunoo oorengo etuyerooteku, ene Anut gome. Ene sambono oode, ngunonggo sono midugu yeni, yeno omburo, ngundo tetoni, oowari urungga gome oorete. Enendo oowari gome noore yunoro, ngunonggo ye nowoondoye yeni, oni oni tete, ero eyingo. 18 Banabas, Pol eragado, ngu mandega ngu eyingo. Ene erayaga ngu oni simoo baredo wooro yewero tewonggoku ngu yokoyi, ero, ko yanggango teyingo. Nguno ngu, ye komo noore eragano, wooro ma yewero, ero eyingo.
Onikundo Digi Yoro, Pol Ureyingo
19 Arisa, ngu naruno nguno, Yuda oni gidarega nguro ende erayaga ngu Andiyokno Ayikoniyamno, ngu Listara endemo mayero, endemo oni simoo bare nowoondoye yokutuwooro ganaganayerowonggo. Ngundiro ganaganayerootoyi, nguro endemo oni ngu sanggiri urungga tero, ene digi yoro, ngundo Pol ureyi kumooyingo. Pol bingo woosooro, endesina oorero, nguno yeyingo. Oni Pol urewonggoku, ngundo ngu Pol kumoowo, ero ingoyingo. 20 Ene Yisasro keyimo oni simoo bare mayero, Pol bingonggaku pawangoro oruwonggo. Oodoyi, Pol ko ootoogero, ende newendesina ko uro wereyingo. Sengetoni, dobooyi Banabasya, Debi endemo oorowuyingo.
21 Ngu Debi endega nguno, ene mande gome ngu wesiyoro eyingo. Nguno simoo bare urungga koyi tetori, ene Yisasro ko oni tunooteyingo. Kootuyisina, ene Listara, Ayikoniyam, Andiyok endemo ko oorowuyingo. 22 Nguno Yisasro keyimo oni simoo bare nowoondoye yanggango teyunoro, mande eyingo. Ene mande yanggango ero eyingo. Ye komo nowoondoyemo hamoo teyingo yanggango orini. Noore Anutro endega enengombo oni simoo bare soboyerooteku, ngu newendesina uwero ngu, asa, koretero ngu, noore komo merako ngano kowuri urungga koorowoorogogo uwato, ero eyingo. 23 Ende ngu bidodomo, Pol, Banabas, eragado, ngu oni Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggango yunoro, ngu rogo tetori, ngu oni, ngundo tabango tunooteyingo. Ngundiro tetoyi, oni simoo bare ene oowari yokoro, kundingiyi tero, yemboongero nangge ootooro, ngunonggo tabango oniku ngundo Oo Bidodo Simburi Simbunani ngu kandeyemo yero, ndawugaro nguro, ene nguno nowoondoyemo hamoo tewonggoku nguro.
Banabas, Pol Eraga, Ene Andiyok Ko Oorowuyingo
24 Kootuyisina, Banabas, Pol eraga, Pisidiya mera kewooro oororo, Pambiliya merako tunooteyingo. 25 Eragado oororo, Pega endemo mande wesiyoro ero yokoro, ene kootuyisina, erayaga ngu Ateliya ende wendeyino nguno uyingo. 26 Ngundiro uro, Ateliya endemonggo ngu wanggono ooretori, wanggobo yoyoro, Andiyok endemo ko urooreyingo. Kuri ngu endemo Yisasro keyimo oni simoo bare, ngundo erayaga ngu Anutro sumangeni nguno nangge ko teri, ero rogoyeroyingo. Erayaga ko ngu teri, ero rogoyerootoyi, ene ko ngu temukoyingo.
27 Banabas, Pol eraga, Andiyok endemo mayero ngu, Yisasro keyimo simoo bare yowuruyeroro, ko teworiku nguro mandeni oo bidodo wesiyoro, ero eyingo. Ene oo bidodo Anutdo eneya tero tewonggoku, ngu bidodo eyingo. Anutdo oni simoo bare sowe songomboro yamuko goosootoni, ene nguya nowoondoyemo hamoo teyingo. 28 Ngundiro ero, eraga, Yisasro keyimo oniya naru urungga nguno oriyingo.