15
Aposel Anutro Ko Nguro Yowuru Urungga Yerusalemno Tunootewo
Ene Yuda oni gidaregado, ngu Yudiya mera yokoro ngu, Andiyok endemo mayero, Yisasro keyimo oni simoo bareno mande mande etuyeroro, ero eyingo. Ye Mosesro mande muri ngu ma keyoro, moondeye ma yomosiyootoyi ngu, arisa, Anutdo ye ma yoyowa. Ngundiro nguro, ye komo Mosesndo muringga ngu keyoyi, ero eyingo. Ngundiro mande etuyeroro, etoyi, Pol, Banabas eraga, mande ngu ingoro, arisa, ene sanggiri urungga ngu oni nguya tetori, ngu oni nguya ronggesambi urungga teyingo. Ngundiro tetoyi, asa, Yisasro keyimo oni simoo baredo Pol, Banabas eraga, ko, ngu merako oni gidarega nguya sureyerootoyi, Yerusalem nguno ngu, mandega ngu, Yisasro Aposel oni, ko tabango oni ururu ngudodo yomosiyowero oorowuyingo.
Nguro simoo baredo ngundiro soweyerootoyi, saro, oororo, Pinisiya mera, Sameriya mera ngu ende erayaga ngu kewoorokuri oororo uyingo. Yade oororo, Yisasro keyimo oni ngu oo teworiku, nguro Anutdo oni sowe gidarega nowoondoye yowoorengootoni, ene nowoondoyemo hamoo teyingo. Ngundiro etori, Yisasro keyimo oni nowoondoyemo ingoro, nguro ene oni oni teyingo.
Pol, Banabas, eraga oororo, Yerusalemno tunooteyingo. Yerusalemno Yisas keyimo simoo bare, Yisasro Aposel oni, tabango oni, ngundo yeyoro kambayeroyingo. Pol, Banabas eragado, Anutdodo ko teworiku, nguro mande bidodo yootunoro eyingo. Ngundiro etori, ngu naruno, Parisi oni gidarega ngu Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingomu, ngundo ootoogero, Pol Banabas eraga goweyarimo mande sanggawero etenggo. Ye komo oni sowe gidaregaro moondeye yomosiyerootoyiga, ene komo Mosesro mamana mande ngu keyoyi! Eyingo. Ngundiro etoyi, arisa, Yisasro Aposel oni, tabango onidodo yowuruwooro, ngu mandega ngu yomosiyowero eyingo. Ene mande mande urungga ero, mande piru woosooyingo. Ngundiro tetoyi, Pitando ootoogero eyingo. Yisasro keyimo dobookurine, ye ingootenggo! Anutdo kuri ko nga bayetero, noore yunowo. Ene no yootunonerowoku ngu, no mande gome ngu nangge etoowe, nguro oni sowe gidarega ngu mande ingoro, nowoondoye yowoorengoro, hamoo tewanggo. Anutdo ngu oni bidodoboro nowoondoye kenoro ingoote. Ene garo etuyeroro, ene newendemo metemi ingooteku, nguro ene Yuka Kundingiyi ene yunoote. Noore yunowoku ngundiro. Anutdo muri gura noore yunoro, muri guradiro gura ene ma yunoote. Kini, ene Anutro nowoondoyemo hamoo tetoyi, nguno ene nowoondoye yeni sarayi mete tetoyi, nooreno nguya ngundiro teyingo. 10 Ngundiro nguro, ye ngundiro tetoyi, nguro Anutdo ye gumi ogingo yeyunowa, bine? Ye ngu oo kowuringga, ngundo Yisasro keyimo simoo bare bungeye ma gosiyowero. Kurimi osisambanani noore nguya ngu kowuringga ngu koorowooweroyi, ngu ereremo kini. 11 Kini, ene noore ngu nowoondonanimo hamoo tetoni, hamoo ingowato. Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisasro sumangeningga, ngundo nangge noorengo bidodo yoyowoku ngu! Ngundiro nangge, ngu oni nguya yoyowaku ngu! Ero eyingo.
12 Pitando mande ngundiro emukootoni, yowuru ngundo mande gome ingoro, ene neneteyingo. Ngu naruno, Pol, Banabas eragado, muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu, ngu tewori; ngu Anutro sumangeyi mande, Anutdo ene kandeyarimo tetoni, simoo bare sowe gidarega kewooroyemo, mande oo teworiku ngu nangge etori, ene sodeyero ingoyingo.
13 Eragado mande ero yokootori, asa, Yemusdo eyingo. Yari dobookurine, yari noro mande nga ingori! 14 Sayimondo yarino kuri ewoku ngu, koretero Anutdo oni sowe songomo omburo, ene ngu kewooroyemo enengo simoo bare nenengomu yoyoyingo. 15 Yo, Anutdo oni sowe gidarega ngu kewooroyemo, ene gidarega Anutno nowoondoyemo hamoo teyi, ero negoyerowoku, ngu nowoondoyemo hamoo teyingo. Ngu mandega ngu ingondudu eyingo oni, ngundo nakangoro, Anutdo simoo bare soboyerowaku, ngu Dewitdo kuri soboyeroyingo ngundiro. Ene oo nguro ngundiro nakangoyingo.
16 Oo Bidodo Simburi, ngundo ewo. Kootuyisina, no ko ombuwano. Ngu naruno, Dewitro yangga ngu kuri tookeyingo. Ngu nondo ngu ko yewano. Ngu yangga nguro oo biyomi yeyingo. Ngu nondo ko yomosiyootoowe, mete tewa. 17 Ngundiro nguro, simoo bare bidodo, ene mete Anut Oo Simburi erewero kenowanggo. Oni sowe gidarega nga ngu, nondo noro oni oorengo ero, sunggi yewonoku, ngundo nguya ereweneroro neyowanggo. 18 Kurimi oorengo, Anut Oo Bidodo Simburi, ngundo nga mandega nga tunoo oorengo eyingo. Enengombo ataga nguya ngundiro, ero eyingo. Ngundiro ero nakangoyingo. (Emos 9:11-12)
19 Ngundiro nguro, noro ingondudune ngandiro: oni sowe gidarega nowoondoye yowoorengoro, Anutno nowoondoye yetoyi ngu, nguro noore ko kowuri gura eneno ma yunowato. 20 Kini, noore komo so uyi nakangoro yunowato. Ngu so uyiga nguno ngandiro nakangowero. Ene oowari gura gura mbooroyi ngu ko wooro yeweroyimboro, anut godange nguno ngu ma newanggo. Ene kameyi bareyi yomburiyoweroyi muri ngu yokoyi. Nusako onindo utombo bungeyi gosiyootoyi, kumooyingomu, ngu ma newero. Oo sidudodo nguya ma newero. 21 Noore ingooteto. Kurimimonggo omburo ataga nga, roogo mande namoraya Mosesro mamana mandeno oorooteku, ngu endeni endeni nga bidodomo wesiyoro eyingo. Kundingiyi naruno, Yudaro yowuru ya bidodomo ngu, Mosesro mande ngundiro ngu kandangero ingootenggo, ero eyingo.
Ene So Uyi Nakangoro Oni Sowe Gidarega Yunoyingo
22 Ngu naruno, Yisasro Aposel oni, tabango oni, Yisas keyimo oniku bidodo mande guranangge ero, ene oni eraya, ko, enengo oni gidarega nguya sureyerowero, eyingo. Ngu oni erayaga ngu, Yudas ngu oowooyi gura ngu Banabas ko oni gura oowooyi Sayilas. Ngu oni erayaga ngu, Yisasro keyimo oni simoo barero oni tabango oriyingo. Oni erayagado ene nguya Andiyok endemo Pol, Banabas, erayaga oorowuyingo. 23 Ngu oni erayaga ngu, kandeyarimo ngu so uyiga ngu yero, mande ero nakangowoku, ngu ngandiro. Noore Yisasro kirikiri oniya, tabango oni, noore yengo dobookuriye, noore nga so uyiga nga, ye Yisasro keyimo oni sowe gidareganonggo, nguro nakangoyingo. Ye Andiyokno, Siriyano, Silisiyano oorootenggoku, ngu bidodo okeyi, ero soweyeroyingo. 24 Noore kuri ingowooto. Noorengo oni gidarega yeno oororo, ye ganaganayeroro, yengo ingonduduye yomburiyowonggo. Ngu oni ngu noorendo yeno ngundiya teyi, ero ma sureyeroyingo. 25 Ngundiro nguro, noore mande ngu ingoro, noore mande guranangge, ero gosiyoro, nowoondonani nguya guranangge yero, dobookurinani eraya sureyerootooye, ko, dobookurinani eraya noore enengo gome ingootetoku, Pol, Banabas nguya oorowutenggoku ngu! 26 Pol, Banabas eraga, enengo keta oruweroyiga ngu yokoweroyimboro ma sosorero, ene noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, nguro nangge oowooyi bingami okooyingo. 27 Arisa, noore Yudas, Sayilasya sureyerootooye oorowuteri. Ene manggoyarimbo nga so uyino mandega nga, yeyunoro ewari. 28-29 Yuka Kundingiyi nooreya oodoni, ngunonggo noore mande ero gosiyoro, yeno etetoku, ngu ngandiro. Noore kowuri gura ye ma yunowato. Mande etetoku, ngu nangge teyi! Ngu ngandiro: anut godange nguno yemboongero oowari katenggoku, ngu ye ma newero. Ye sidudaro ma newero. Ye onindo nusako bungeyi gosiyootoyi kumooteku, ngu ma newero. Ye kameyi bareyi yomburiyoweroyi muringga ngu dagayi. Ye ingonda tero, ngu muri biyomi ngu dagaro ngu, ngu gome oorengo. Okeyiyo, ye komo gome oriyi. Ngundiro nakangoro soweyoyingo.
30 Ngundiro tero, arisa, ene Yisasro keyimo onindo sureyerootoyi, ene Andiyok endemo oorowuyingo. Nguno ngu, ene Yisasro simoo bare yowuruyeroro ngu, so uyigaku yunoyingo. 31 Yisasro simoo bare ngu so uyigaku ngu kandangero, ingoyingomu ngu mande gome, nguro ene oni oni teyingo. 32 Ngu naruno, Yudas, Sayilas eraga, Anutro ingondudu eyingo oni, nguro ene mande gome gome oowooyingga Yisasro simoo bareno ero, yanggango yunoyingo. 33 Eraga ngu naru piru bodaga Andiyokno nguno oodori, arisa, Yisasro simoo baredo gome ero, imakeyingomonggo sari, ero sureyeroyingo. Sureyerootoyi, Yerusalemno Yisasro Aposel oni tanggeyemo ko oorowuyingo. 34 Oorowutori, ene Sayilas enengo ingondudu keyoro, ene Andiyok merako nguno oruwo.
35 Ene Pol, Banabas eraga, ngu Andiyokno oriyingo. Erayaga ngu oni urungga hoorooweyerootoyi, ene oni simoo bareno Anut Oo Bidodo Simburi nguro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro, ero etuyeroyingo.
Pol, Banabas Eraga, Ronggeyoro, Songo Songo Teworiyo
36 Kootuyisina, naru gidarega yokoro, Polndo Banabasno eyingo. Noore ko ooroya, ende bidodomo Yisasro keyimo dobookurinari yeyoya, endeyoya yowuruyerowooro. Kuri noore Oo Bidodo Simburi nguro mande wesiyoro, eworoku, ngundiro eneno oororo ngu, noore ngu ingowaro. Ene mete bine oorootenggo, ngundi, kini bine, ero eyingo. 37 Polndo ngundiro etoni, Banabasdo ngu Yon nguya yoro, sawero ingoyingo. Yon ngu oowooyi gura ngu Mak. 38 Ene Polndo mande gumi eyingo. Ngu oningga ngu, ene kuri Pambiliyano ene noorengo ko kewooronanimo ngu yoyokoro toongeyingo. Ngundiro nguro, ene nooreya saro, ko ma teyingo. Nguro ngu, noore ene yoro, ma sawato, ero eyingo. 39 Etoni, ngunonggo ingonduduyari songo songo tero ronggeyoyingo. Nguno ngu, mande gosiyoro, Polndo songo toongetoni, Banabasdo Mak yoro, eneya songo sayingo. Nguro ngu, Banabas ene Mak yoro, wanggo gura sanganimo oorero, Sayiparas meradoningga nguno urooreyingo. 40 Ngundiro tetoni, arisa, Polndo ngu Sayilas yoro, nguya saweroyi nguro Yisasro keyimo simoo baredo eneno eyingo. Noore Anutno ero yemboongero, Oo Bidodo Simburi nguro sumangeni yaridodo sawari, ero eyingo. 41 Etoyi, arisa, Pol ngu Siriya mera, Silisiya mera kewoorokuri saro, Yisasro keyimo simoo bare yanggango yunoro, mande yunoyingo.