16
Timooti Ngundo Pol Sayilas Eragaya Sayingo
Ngu naruno, Pol ene oororo, Debi ende, Listara endemo tunootewo. Ngu endemo nguno, Yisasro keyimo oni oowooyi Timooti oruwo. Ngu nemi Yuda bare ngu Yisasno newendemo hamoo teyingo bare. Ene enengo eweyi ngu Girik oni. Yisasro keyimo oni Listarano, Ayikoniyamno oorootenggoku, ngundo Timooti nguro murini wesiyoro, ero eyingo. Timooti ngu, ene oni gome metemi, ero eyingo. Polndo, Timooti yoro, eneya saweroyimboro nguro gome ingowo. Ene Yuda oni ngu mera gidaresina nguno oorootenggoku, nguro Pol ene Timooti moondeyi doongooweroyi muringga, ngu tewo. Polndo ngu muringga ngundiro tero, ndadiro nguro, ene ingooteku, Yuda oni ene torige bibitero, Anutro Mande Keta Mesarango, ngu gome sodeyero ingowanggo. Ndadiro nguro, oni bidodo ingootenggo. Timooti eweyi ngu Girik oni, nemi ngu Yuda bare, ero ingoyingo. Ene yade endemo oororo, Yisasro Aposel oni, tabango oniya, Yerusalemno mandega ewonggokungga ngu, Yisasro keyimo simoo bareno ero yunoyingo. Pol garodo ewonggo. Ye komo nga mandega nga keyoya oriyi! Ero ewonggo. Ngundiro nguro, simoo barero nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yanggangododo tunootetoyi, nguro ngu, naru bidodomo, oni simoo bare oowooyingga, ko, gidarega nguya, eneno nowoondoyemo hamoo tetoyi, ngundiro yade oororo, oowooyingga oorengo teyingo.
Polndo Masedoniya Oni Gura Gabono Kenoyingo
Pol, garo Perigiya, Galesiya ende erayaga ngu kewoorokuri oorowuyingo. Yuka Kundingiyi, ngundo Esiya merako nguno, mande ma wesiyoro ewero, ero soreyeroyingo. Nguro ene oororo, Misiya mera wengamo oororo, Bitiniya merasina oorowuwero towoongoyingo. Ene Yisasro Yuka, ngundo soreyeroyingo. Ngundiro tetoni, nguro ene Misiya mera ngu dagaro, ene Trowas merako uro tunooteyingo. Nguno ngu, suwoono, Pol ene oo gura gaboya gaboya nguno kenoyingo. Ngu ngandiro: Masedoniya oni gura dikaro, Polno meno ero eyingo. Ge komo sonongga ngu wongooya, Masedoniya ngano mayeya, noore hoorooweyero! Ero eyingo. 10 Polndo ngu gabono kenoro ngu, arisa, ngundiro ingoyingo. Anutdo noore negoyerooteku, ngu Masedoniya merako nguno Mande Keta Mesarango nguno wesiyoro, oni simoo bareno ewato, ingoyingo. Ngundiro nguro, noore sodedo oore gura kenoro, noore Masedoniya uroorewato.
Lidiyado Yisasro Newendemo Hamoo Teyingo
11 Ngundiro tero, noore wanggo sanganimo oorero, Trowasnonggo nenengo Samooteresno oororo wereyingo. Sengetoni suwoononggo, noore Niyapolisno oorowuyingo. 12 Oororo, noore ngu endega ngu yokoro, Pilipayi endemo oorowuyingo. Ngu endega ngu, kuri Rom oni nguno omburo oode, ko gura nguya, ene Masedoniya mera nguro ende tabango urungga oruwo. Noore naru gidarega, ngu endega nguno oriyingo. 13 Naru kundingiyimo, noore endesina oorero, ende dabemimo sono gura ombuteku, nguno uwootowo. Noore sonono uro, ngu tanggeyimo ngu bibitero, kira ero yemboongero teweroyimboro. Ngu sonongga nguno, ngu bare gidarega yowuruwooro oodoyi, noore yeyoro, eneya mande ero, noorendo mande gome ngu wesiyoro yunoyingo. 14 Bare kewooroyemo ngu bare gura ngu oowooyi Lidiya. Ene Anutno yambo mande tero oode, enengo endeni ngu Tayatara. Ene kumba dagoyi koyi tero, soweyoro, beye yororuwo. Oo Bidodo Simburibo ene newende yowoorengoyingo. Ene Polndo mande ewoku, nguro sodeyero gome ingoyingo. Oo Bidodo Simburi, ngundo newende yowoorengootoni, nguro ene Polro mande ewoku ngu ingoro, newendemo hamoo teyingo. 15 Ngundiro nguro, ngu barega ngu, sono kundingiyi gimutoni, enengo oni simoo bare ya gobooro oruwonggoku, ngu bidodo nguya sono gimuyingo. Ene sono gimuro yokootoyi ngu, Lidiya ngundo nooreno eyingo. Ye noya Oo Bidodo Simburi nguro nowoondonemo hamoo tetenoku, ingoya ngu, arisa, ye ombutoyiga, noya nenengo yano ngano oodoyi no ye kawararayerowano. Ngundiro etoni, ene nooreya yanggango oorengo yero, nguro ngu, noore ene manggowo keyoro, enendo yano eneya oriyingo.
Pol, Sayilas Eraga, Pilipayi Endemo Ya Biyomimo Uyingo
16 Naru gurano, noore yemboongeweroyi musiyomo uwooto. Ngu musiyonggano nguno, kingo kirikiri bare gurado ooreko noore yeyoyingo. Ngu kingo kirikiri barega ngu, ene sidu tootoyi teweroyi, yuka biyomimbo ene mande kombiteyingomu yootunoro eroruwo. Ngu barega ngu, enengo mbooroni ngu sumoo inootoni ngu, mande mande gumi etoni, ingowa. Ngundiro nguro, ngu barega ngu, sobosobo onindo enengo koni nguro uri urungga yororuwonggo. 17 Ngu barega ngu, Pol nooreya keyeroro, omburo, manggaru tero eyingo. Nga oningga nga, ngu Anut awuno oorengo nguro ko oni! Ene noore Anutdo ko uriyeroro yoyoweroyi oore ngu etuyerootenggo! Ero meno ewo. 18 Naru urungga barega, ngundo mande mande ngundiro meno ero ariyoro oodoni, Pol ngu ingoro oode, sureyokiniyewo. Nguro ngu, Pol yowoorengoro, yuka biyomingga nguya mande yanggango eyingo. No Yisas Krayis oowooyimonggo geno eteno. Ge nga barega nga, yokoya toonge! Mande yanggango ngundiro etoni, sodedomangge yuka biyominggaku besero toongeyingo.
19 Besero toongetoni, ngu barega nguro sobosobo onikundo beye yororuwonggoku muringgaku kinitetoni, ngundiro ingoro ngu, arisa, ene Pol, Sayilas eraga, yodowooro, yowoosooro, oororo, yowuru musiyomo tabango oni kewooroyemo yoyeyingo. 20 Ngundiro tero, oni eraga ngu yoyoro, wirikoyeroweroyi onino oororo eyingo. Nga oni erayaga nga, ngu Yuda oni, ngundo noorengo endemo oni simoo bare yomburiyooteri. 21 Nga oni erayaga, ngando muri gidarega yoro, noore Rom oniya ngu ma tewero ero, roogo teyunoro muri gidarega yoro, nga keyoyi! Ero eteri. 22 Ngundiro etori, oni simoo bare nguya Pol, Sayilas eragaya, mande godange gidarega goweyarimo etenggo. Ngundiro etoyi, arisa, oni mera oo sobosobo urungga onindo eyingo. Ye eragaro towikumba andangero, yokoro turimbo yureyi! Ero mande yanggango eyingo. 23 Ngundiro etoni, turimbo eraga, gome gome yutoro, yoyoro, ya biyomimo yoyeyingo. Yoyetoyi, ene mande yanggango ya biyomi sobosobo, nguno ero eyingo. Ye komo gome soboyeroyi! 24 Ngundiro etoyi, sobosobo onindo mande yanggango ngundiro ingoro, asa, Pol, Sayilas eraga yoyoro, ya gumi newende oorengomo yoyero, utombo keyari de sosi bungomo gosiyeroyingo.
25 Ngundiro tetoyi, suwoo kewoorokono, Pol, Sayilas eraga, Anutno yemboongero, yambo utoro, ngengeyoro oodori, ya biyomimo oni gidarega ngu ingoro oruwonggo. 26 Ngundiro tero oodori, sodedomangge, imimi urungga tunooteyingo. Imimi ngundo ya biyomi nguro samango yokutukutuwooyingo. Ngundiro tetoni, sodedomangge yamukoku bidodo andandangero, kurundodo yokoyingo. Ngundiro tetoni, oni keyemo uto yanggango oowooyi sen, ngu bidodo besero sayingo. 27 Imimi urungga ngu ingoro, sobosobo oningga ngu ootoogero, ya biyomingga nguro yamuko kurundodo oodoni kenoro, ene ngandiro ingoyingo. Oni bidodo kuri samukowonggo. Ngundiro ingoro, nguro enengo duge ngu woosooro, enengombo enengo sanggaweni kumoowero teyingo.
28 Ene Polndo sobosobo oningga ngu kenoro, sodedomangge manggaru tero eyingo. Gengombo gengo gowege ma yomburiyowero. Noore bidodo oorootetoku nga! Ero eyingo. 29 Ngundiro etoni, ingoro, sobosobo oninggaku soruro, meno eyingo. Soru yoya, sodedo ombuyi! Ero meno eyingo. Ene sosorero, mboorombooro tero, ene Pol, Sayilas eragano, boodoo oondoogeyingo. 30 Boodoo oondoogero, ene erayaga ngu yoyoro, ende oorero, sumoo yunoyingo. Yari oni ururu, no ndadiro ooga tetoowe, Anutdo no hoorooweneroro ko noyowa? Ero sumoo yunoyingo.
31 Ngundiro sumoo etoni, Pol, Sayilas eragado mande gumi eyingo. Ge Oo Bidodo Simburi Yisas, nguro nowoondogemo hamoo tetoni ngu, asa, Anutdo ge goyowa. Ge, ko, gengo simoongge barege nguya yoyowa. Eragado ngundiro eyingo. 32 Ngu naruno ngu, Pol, Sayilas eragado, Oo Bidodo Simburi nguro Mande Keta Mesarango ngu etori ngu, sobosobo oningga ngu enengo yano oniku bidodo, Oo Bidodo Simburi nguro mande ingoyingo. 33 Ene Anutro mande gome ingoro, nowoondoyemo hamoo tetoyi, nguro ene ngu suwoono, ngu oningga ngundo Pol, Sayilas eragano, mambuyariku sonowooro yomosiyerowo. Ngundiro tetoni, arisa, eragado, ngu oninggaku enengo simoongo, bareyi ngu bidodo sono kundingiyimbo sonoyeroyingo. 34 Ngundiro tetori ngu, asa, ngu oningga, ngundo Pol, Sayilas eraga, yoyoro, enengo yano oororo uyingo. Uro, eraga oo yunootoni neyingo. Enengo yano oniku bidodo Anutro nowoondoye hamoo tetoyi, nguro oni oni teyingo.
35 Sengetoni suwoononggo sengemukootoni, wirikoyeroweroyi onikundo enengo me oni sobosobo gidarega sureyerootoyi, omburo eyingo. Ge erayaga ngu yoyokootooga sari, ero eyingo.
36 Asa, me oni sobosoboku ngu ya biyomi sobosobo onindo ngu mandega ngu etoyi ingoro, nguro ene Pol, Sayilas eragano omburo eyingo. Wirikoyeroweroyi onikundo eyingo. Yari yoyokootoyiga sari, ero etenggo. Ngundiro nguro, yari ya biyomi yokoya sari. Saya, nowoondoyari imakeya oriri, ero eyingo.
37 Ene Polndo me oni sobosobo onikuya, mande gumi ngandiro eyingo. Noore Rom oni! Ye noore kiyo mande godange gowenari sanggawero, noorendo oo biyomi teworoku, nguro ye noore kiyo yoyoro, simoo bare doongeyemo yutoro, gisaruyeroro yoyoro, ya biyomimo yoyetenggo. Ene ngu mandega ngu yoro, koretero mande wirikoyeroyingo oni nguno oorowutoyi, mandeno ma yomosiyoyingo. Yo, ngu oo ngu oni doongeyemo tewonggoku, ene ye ataga ngu ko torige wirimangge ooreya, kiyo sari, etenggo, bine? Hamoo oorengo kini! Kini, ye ooroya, yengo sobosoboga nguno etoyiga, ombuya, enengombo noore yoyoya, endesina oni simoo bare doongeyemo yoyokootoni, sawaroku ngu! Ero eyingo.
38 Arisa, me sobosobo onikundo ngu mandega ngu yoro, oororo, wirikoyeroweroyi onino eyingo. Etoyi, wirikoyeroweroyi oni mande ngu ingowonggoku ngu, ene Rom oni erayaga, nguro, ene sosoreyingo. 39 Sosorero, sobosobo onikundo oororo, Pol Sayilas eragaya mande imakeyingo ero, yoyoro, endesina oorero yoyokoyingo. Erayagakuya mande ememangge eyingo. Yari mete nga endegano ngano ma oruwero, ende nga yokoya, yari mete mera gurasina sari, ero eyingo. 40 Ngundiro etoyi, Pol, Sayilas eraga, ya biyomi yokoro, ene Lidiya barega ngundo yano oorowuyingo. Nguno Yisasro keyimo simoo bare nowoondoye yanggango teyunoro, Mande Keta Mesarango ngu ero yunoro yokoro ngu, arisa, ene ko sayingo.