17
Tesalonayika Endemo Oni, Ngundo Pol, Sayilas Eraga, Yurewero Teyingo
Pol, Sayilas eraga yade oororo, Ambipolis endemo tunooteyingo. Ngu endega ngu yokoro, yade oororo, Apoloniya endemo oororo, yade oororo, Tesalonayika endemo tunooteyingo. Ngu endemo nguno, ngu Yuda oniro yowuru yano oruwo. Pol enengo muri kuri yowuru yano teroruwoku, ngundiro nangge, yowuru ya newendemo ngu oni ngudodo uyingo. Naru kundingiyi kabusagomo, ene Anutro mande nakangoyingo, nguro mande wesiyoro eyingo. Pol ngundiro tero, ene Anutro mande muri ngu wesiyoro etuyeroro ngu, oni simoo bareno nguno eyingo. Anutdo, Yisas Krayis yeni, omburo, ngundo ogingo urungga koorowooro, kumooro, ko keta ootoogeyingo. Ngu Yisasga nguro mandeni wesiyoro, yeno etenoku nga, ngu Krayis Anutdo noore ko yoyowero sunggi yeyingo oningga ngu! Eyingo. Pol mande ngundiro wesiyoro etoni, Yuda simoo bare gidarega kewooroyemo, ngu mandega nguro nowoondoyemo hamoo teyingo. Nguro ene Pol, Sayilas eraga keyeroro, mande ngu gome ingoyingo. Girik oni urungga oorengo Anutno yambo mande tetenggoku ngu, ko, bare oowooyedodo oowooyingga nguya Polro mandeni keyoyingo.
Ene Yuda tabango oniku, ngu Yuda oni nowoondoyemo hamoo tetoyi, ngu wata gura Pol Sayilas eragaro mande ingoro, nowoondoyemo hamoo tetoyi, ngu yeyoro, nguro nowoondoye biyomi urungga yeyingo. Ngundiro biyomi ingoro, Yudaro tabango onikundo windawinda tero, muri biyomi tetenggoku oni ngu negoyeroro, nowoondoye yokutuwootoyi, ene sanggiri mande oowooyingga ero, Pol Sayilas eraga yureweroyimboro teyingo. Ngundiro tetoyi ngu, endemo oni oowooyingga nguya nowoondoye yokutuwootoyi, nguro ene mayero, Yesondo ya newendemo uro, Pol, Sayilas eraga ereweyeroro, yoyoro, oorero, oni simoo bare kandeyemo yoyetoyi wirikoyeroweroyimboro teyingo. Ene eraga ngu ma yeyoyingo. Ngundiro nguro, ene Yeson yoro, Yisasro keyimo simoo bare gidarega yoyoro, ngu endega nguro oni mera oo sobosobo onino enengo yowuruno oororo, manggaru tero eyingo. Nga oni nga mera bidodomo muri biyomi tetenggo. Ataga ngano noorengo endemo mayero, oorootenggoku ngu! Ngundiro biyomi tetoyi, ene Yesondo yoyoro, enengo yano uro, nguno oorootenggo. Ngu oni ngu bidodo Rom mera oni sobosobo koreteyingo Sisaro mamana mande ngu yomburiyoro, ene ngandiro etenggo. Oo bidodo sobosobo koreteyingo oni gura ooroote! Ngu oowooyi Yisas! Eyingo. Ngundiro etoyi, mera oo sobosobo urungga oni, ko, simoo bare ngu endemo oruwonggoku, ngu mandega ngu ingoro, ene sori urungga yokoro, buribari ingondudu oowooyingga yoyingo. Ngundiro nguro, Yeson, Yisasro keyimo simoo bare ngunonggo beye etoyi, ngu mandega ngu uriyoro yoyokootoyi, Yeson garo sayingo.
Pol, Sayilas Eraga, Ene Beriya Endemo Ko Teyingo
10 Ngu suwoongga, nguno ngu, Yisasro keyimo oni simoo baredo Pol, Sayilas eraga torige yoyoro, Beriya endemo soweyeroro yoyokoyingo. Eraga Beriya endemo oororo, ene Yuda oniro yowuru yano uyingo. 11 Yuda oni Beriyano oorootenggoku, ngu ene mete mande keta ingoro, nowoondoyemo wirikootenggo. Ene Tesalonayikano Yuda oni oorootenggoku, ngundiro kini. Tesalonayikano, ngu Beriya oni ngu mande ingoro, nguro gome ingowonggo. Ene suwooyi sano, Anutro mande kandangero, ingoro, eteriku, nguya erayaga nguro mandeyari ngu wirikoro, Polro mande eteku, ngu hamoo bine, ngundi kini bine, ero wirikoyeroro ingoyingo. 12 Ngundiro nguro, Yuda simoo bare urungga nowoondoyemo hamoo teyingo. Girik simoo bare oowooyedodomu nguya nowoondoyemo hamoo teyingo. 13 Kootuyisina, Yuda oni Tesalonayikano oorootenggoku, nguro Pol, Beriya endemo oni simoo bare ngu Anutro mande wesiyoro yunooteku, ene ngundiro ingoro, nguro ene Beriya endemo oorowuyingo. Oororo, ngu endemo oni simoo bare Polndo mande ero ganaganayeroro, nowoondoye yokutuwootoyi, nguro ngu, ene nguya nowoondoye biyomi yeyingo. 14 Ngundiro nguro, Yisasro keyimo oni, ngundo Pol yoro, enedodo wendeyino oorowuyingo. Ene Sayilas, Timooti eraga, ngu Beriya endemo oriyingo. 15 Oni Pol yoro, oorekanare uro, yade yade oororo, Atens endemo uyingo. Ngundiro utoyi ngu, asa, Polndo ngu onikuya ngandiro mande eyingo. Ye Beriya endemo ko ooreya, Sayilas Timooti eragano mande ngandiya eyi. Yari komo sodedo nono omburi. Polndo mande ero yokootoni, asa, onikundo Pol yokoro, Beriya nguno ko oorowuyingo.
Polndo Atens Endemo Mande Wesiyoro Eyingo
16 Pol, ene Sayilas, Timooti eraga soboyeroro, Atens endemo oruwo. Polndo ngu endega ngu kenowoku ngu, ebe ganagana anut oowooyingga oorengo oodoyi, keyoro, nguro ene newende ngu biyomi oorengo yeyingo. 17 Nguro ngu, Pol yowuru yano oororo, Yuda oni, ko, Girik oni Anutno yambo mande tewonggoku ngu mandeni ingoyingo. Mandeni ingoro, ngudodo Polya rongge sambi mande mande, ero ingoyingo. Ngundiro tetoyi, narudodomo, Pol ene yowuru ya musiyomo nguya oororo, simoo bare nguno mayero yowuruwooyingo. Nguno ngu, Polndo Anutro mande wesiyootoni, ngudodo nguya rongge sambi mande mande ero ingoyingo. 18 Ngu naruno, Epikuriyan oniro etuyeroyingo oni gidarega, ko, Sitowik oniro etuyeroyingo oni gidarega ngudodo Polno ombuyingo. Omburo, Polya mandebo nangge, ero ronggeyororuwonggo. Ngu naruno, Polndo Yisasro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro ero yunoyingo. Ngu ngandiro: Yisas merenonggo ko keta ootoogeyingo nguro mandeni wesiyoro eyingo. Oni mandeni ingoro, ene nguro sumoo ero eyingo. Nga oningga ngando mande mande eteku, ngu ene ndawu mandega ewero, ete? Ngundiro sumoo etoyi, gidaregado mande gumi eyingo. Ene mera gidaregaro anut nguro mande ewero ete. Ero eyingo. 19 Ngu onikundo, Pol yoro, tabango oni yowuru musiyomo oowooyi Ariyopagas, nguno oororo eyingo. Noore gedo mande amana gura simoo bareno eteku, ngu gome wesiyoro, nooreno etoyi ingowato. 20 Noore gengo mande ingootooye, ngu songo guradiro oorengo tete. Nguro ngu, noore ngu mandega ngu, muri nenengo ingowero, ero eyingo. 21 Atens ende nguro oni, ko, ende gidaregaro oni mayero, nguno oorootenggoku, ene mande ketamu wesiyoro ero ingoweroyimboro oriyingo. Yo, ene mande keta ingowonggoku, nguro kewooroyemo enengo nangge mande mande eroruwonggo. Ngu bidodo ene oo gura ma teyingo.
22 Ngundiro nguro, Pol ene tabango oni, yowuruno oni kewooroyemo Ariyopagas musiyomo ngu dikaro, ngunonggo Anutro mande wesiyoro, ero eyingo. Ye Atens oni, no ye yeyootenoku, ye yambo mandero yanggango tetenggo. 23 Koretero, no yengo ende ngu bidodomo toongero, yengo anut gabogaboyi oowooyingga oorengo oodoyi, ye nguno yambo mande tetenggoku, ngu kenoyingo. Ene anut gura gabogaboyi bungomo ngu, ye nguno ngandiro nakangoyingo. Nga Anut gura noore ma ingooteto, ero nakangoyingo. No ngu Anutga ye ma ingootenggokungga ngu, ene ye kingo nguno yambo mande tewonggoku, nguro ngangga nga nangge, nondo ataga nguro mandeni wesiyoro, yeno eteno.
24 Anutdo mera oo bidodo ko merako ngano oo oorootenggoku, ngu bidodo yeyingo. Ngu Anutga ngu sambo, mera ngaro Simburi Urungga oorengo. Ngundiro nguro, ene yowuru ya oni simoo baredo yetenggoku, newendemo ma bibitero ooroote. 25 Ene oo guraro ma wenonootoni, oni kandeyebo ooga ngu yoro, ma inoro hooroowetenggo. Kini, ene enengombo oni simoo bare Yukadogo ko keta oruweroyi, ngu oo bidodo yunoote. 26 Anutdo osinani guranangge yetoni, arisa, ngunonggo simoo bare oowooyingga oorengo yeni tunootero, mera bidodomo oorootenggo. Yo, kurimi Anutdo oni ma yeyingomo ngu naruno nangge, Anutdo oni rogo tero, ndawu narunggano tunootero, ko, enengo musiyo oruweroyi, nguro kuri rogo teyunoyingo. 27 Yo, Anutdo oni yoyeteku, nguro damoni ngandiro: oni ene Anut erewero ko yanggango tero oode ngu, ene mete Anut kenowa. Yo, oni ene ko ngundiro towoongoro towoongoro tero ngu, hamoo oorengo, ene Anut ingowa. Anut ngu ene noore guranangge nanggemo ooroote. 28 Anutno nangge noore keta ootooro, noore oororo, omburo tero oorooteto. Ngu ngandiro: yengo ingoyingo oni gidaregado, ene kuri ene ewonggo. Noore nguya enengo simoongo, ero ewonggo. 29 Yo, noore Anutro simoongo oorootetoku nga! Noore ngandiro ma ingowato. Anut ngu oo wadori (Gol, Siluwa) digi oo gabogaboyi, ngundiro ero ma ingowato. Onindo kandeyebo ingondudunonggo oo kuri tewonggoku ngu, Anut ero ma ingowato. 30 Kurimi, Anutdo sambo, mera, oni, ngu bidodo yeyingo; ene oni ngundo gome nenengo ma ingoyingo. Ngundiro nguro, onindo enengo kandeyebo ngu anut godange nguro gabogaboyi gura gura ngu yero, nguno yambo mande teyingo. Yo, ene ngundiro tero, ene gome nenengo ma ingootoyi, nguro Anutdo oni oo tewonggoku, nguro mande urungga ma eyingo. Ene ataga nga ngu endeni endeni mera nga bidodomo, Anutdo oni simoo bareno ete. Ye komo nowoondoye yowoorengoya, nono nowoondoye hamoo yeyi, eyingo. 31 Anutdo ene naru gura rogo teyingo, nguno ngu, ene simoo bare bidodo muriye ngu nenengo oorengo wirikoyerowa. Yo, Anutdo oni guranangge ngu wirikoyeroweroyi kongga ngu dowoowaku, ngu rogo teyingo. Anutdo noore tunoo oorengo etuyerowoku ngu, hamoo oorengo, ene ngu oningga ngu, nga kongga ngaro ero rogo tero, ene ngandiro eyingo. Ngu oningga ngu, nondo ene merenonggo yokutuwootoowe, ko keta ootoogeyingo oningga ngu! Anutdo ngundiro ero eyingo.
32 Ene oni merenonggo ko ootoogeyingo mandega ngu ingoro ngu, asa, oni gidaregado damoni yero, yomooyinoro mande etoyi, ko, oni gidaregado eyingo. Naru gurano, noore ngu mande oo nguro manggogemo ko ingowato, ero eyingo. 33 Ngundiro etoyi, Pol, ene ngu ingoro, nguro ene kewooroyemonggo ngu yoyokoro toongeyingo. 34 Ene oni gidaregado Pol keyoro, endeyoro, mandeni ingoro, Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo. Ende nguromu oni gura oowooyi, Dayiyonisiyas, ngu oningga ngu tabango yowuruno oowooyi ngu Ariyopagas nguro tabango; ngu bare gura, oowooyi ngu Damaris; oni gidarega nguya, ngundo Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo.