18
Polndo Korind Endemo Ko Teyingo
Kootuyisina, Pol, Atens ende yokoro, Korind endemo oorowuyingo. Ngu Korind endemo nguno, Polndo, Yuda oningga oowooyi ngu Akuwila ngu kenoyingo. Bareyi ngu oowooyi Prisila. Ngu oningga ngu, enengo ende damoni ngu Pondiyas. Kuri, ene bareyiboya Itali merangga ngu yokoro mayeyingo. Ndadiro nguro, Kolootiyas Rom Itali mera sobosobo koreteyingo oni, ngundo kuri Yuda oni ngu bidodomo ene komo Rom ende ngu yokoya sayi, ero etoni, nguro Korind endemo mayeyingo. Arisa, Polndo ngu oni erambarisa erayagakuno oorowuyingo. Pol ngu eneya koye gobooro, ngundiro nguro, Pol nguya nguno, ko tero oruwonggo. Ene towimbo ya yero, nguno oruwonggo. Kando naru kundingiyi bidodomo, Polndo Yuda oniro yowuru yano oororo, Yuda oni simoo bare, Girik oni simoo bare, ngu nguya, Yisasro nowoondoyemo hamoo teyi, ero, nguro ene mande mande ero ngundiro ronggesambi teroruwo.
Kootuyisina, Sayilas, Timooti eraga, Masedoniya mera yokoro, Korind endemo ombuyingo. Eragado Korind ombutori ngu, asa, ngu naruno nguno, Polndo Yisasro mandeni ngu naru bidodomo, Yuda onino nangge ngu wesiyoro, ero oruwo. Yo, Polndo ngu mande yanggango oorengo Yuda onino eyingo. Yisas ngu Krayis, Anutdo noore ko yoyowero sunggi yeyingo oningga ngu! Ero oruwo. Ene Polro mandeku ingoro, yokoro ngu, asa, ene Pol towootowoongoro, yomooyinoro, Yuda onindo mande kootuyisina eyingo. Ngundiro tetoyi, nguro Polndo enengo nenggurono oo kakawu oorooteku, nguno kuriyootoni utoni, Yuda oni endemokuya eyingo. Anutdo ye yoyeni, yomburiyerooteku ngu, yengombo tetenggoku, nguro gumi ngu noro weti mbumbuwa kini. Ataga ko kootuyisina oororo nguya, no oni sowe gidarega Yuda oni kini, ko nguno toongewano, ero eyingo. Polndo ngu mande ero yokoro, asa, ene yowuru yangga ngu yokoro, ende oorero, oni gura oowooyi, Titiyus Yasitas, ngundo yano oorowuyingo. Ngu oningga ngu, ene Anutno yambo mande teroodoni, nguro yani ngu Yuda oniro yowuru ya ngu tanggeyimo nangge ooroote. Ngu naruno ngu, Yuda oniro yowuru ya nguro oni tabango, ngu oowooyi Krispas, nguno oruwo. Ngu enengo simoongo bareyi ngu bidodo, ene Oo Bidodo Simburi nguro nowoondoyemo hamoo teyingo. Ngu nguya Korind oni oowooyingga, ene Polndo mande ewoku, ngu ingoro, ene nowoondoyemo Oo Bidodo Simburi nguro nowoondoyemo hamoo tetoni, sono kundingiyi gimuyingo.
9-10 Suwoo gurano, Polndo oo gura gaboya gaboya nguno kenoyingo. Oo Bidodo Simburi, ngundo Polno eyingo. Ge ma sosorewero. Kini, ge komo tunoo e! Ge manggoge ma gosiyoro nenetewero, no geya nguno oruwaro. Oni gurado ootoogero, ge ma yomburigerowaku, ndadiro nguro, nga endemo ngano, noro oni simoo bare urungga oorootenggo, ero eyingo. 11 Ngundiro etoni, gome ingoro, asa, Pol ngu Korind ende nguno dagoma guranangge bidodo, ko, dagoma guraro kombo kandegura gidemboro guranangge, nguya nguno yokoyingo. Nguno ngu, Pol ene Anutro mande wesiyoro ero, oni simoo bare etuyeroro oruwo.
12 Ene kootuyisina Galiyo ngu Akayiya mera nguro tabango koreteyingo oodoni ngu, ngu naruno, Yuda oni ene ootoogero, Polya sanggiri tero, ene Pol yoro, Kootno yeyingo. 13 Ngundiro tero eyingo. Nga oningga ngando ngu, ene mande yanggango oni simoo bareya rongge mande tetoni, oni Mosesro mamana mande ngu toongooro, Anutno yambo mande muri guradiro nguya tete. Ene ngundiro tero, ko nguya, ene oni simoo bare gidarega yowoosooro, ngu muri biyomingga ngu newendemo utenggoku ngu! Ero eyingo.
14 Polndo mande gumi ewero tetoni, ene Galiyondo Yuda oni yeyoro eyingo. Ye Yuda oni, ye nga oningga ngando mamana mande karongootoni, ko, muri gura songo tetoningga ngu, goweyi sanggawero mande ewonggoku, nguro no yengo mande ingowano. 15 Ene ye nono mayero, no sumoo nunoro, ko, yengo mamana mande ero ewonggoku, no nguro mandeni mete ma ingowano. Ngu yengombo nangge ngu mandega ngu yomosiyoyi. No ngundiro oo nguro Koot mande ngu ma ingoro wirikowano, ero eyingo. 16 Galiyondo ngundiro emukoro ngu, asa, ene Kootnonggo Yuda oniku oweyerootoni sayingo. 17 Yo, Galiyo ene mandeye ma ingowero, nguro ene Yuda oniro yowuru ya nguro sobosoboga, oowooyi Sositenis, ngu Koot yamukono kandeyebo dowooro, gome gome ureyingo. Ero utoyi, ene Galiyo oni urungga, ngu ooga nguro ingondudu urungga ma ingoyingo.
Pol Ene Andiyok Ende Siriya Merako Ko Oorowuyingo
18 Pol Korind endemo naru piru bodaga nguno oode ngu, ene kootuyisina, Polndo Yisas keyimo simoo baredoya okeyi, ero eyingo. Ngundiro ero, Pol ngu wanggo sanganimo ooretoni, Prisila, Akuwila, erambarisa nguya ooretori, ngu endega yokoro, Siriya mera oorowuwero oorowuyingo. Senikiriya endemo ngu, Pol ngu uyi toongooyingo. Ndadiro nguro, Yudaro muri ngu ngandiro: Polndo ene mande yanggango Anutno kuri mande ero gosiyoro, nguro ene enengo uyi toongoowo. 19 Ene ngundiro tero, oororo, Epesas endemo tunooteyingo. Tunootetoyi, asa, Polndo erambarisa ngu endemo nguno yoyokoro, Pol enesu nangge Yuda oniro yowuru yano uro, ronggeyoro, Anutro mande wesiyoro, ero yunoyingo. 20 Ngundiro emukootoni ngu, asa, ngu endemo oni, ngundo Polya eyingo. Mete ge nooreya naru gura gura oodegago, asa, toonge. Ngundiro etoni, ene Polndo ngu mande ewoku, ngu ma keyoyingo. 21 Kini, Polndo eneno mande, okeyi, ero eyingo. Anutdo etoni ngu, no ko omburo yeyowano. Polndo mande ngundiro ero gosiyoro ngu, asa, ene wanggo sanganimo oorero, Epesas ende yokoro toongeyingo.
22 Wanggowoore yade yade oororo, Sisariya endemo uyingo. Uro, Pol wanggo yokoro, oorero, simoo bareya, okeyi, ero yokoro, asa, ene Andiyok endemo oorowuyingo.
Pol Tambu Kabusayiga Endeyoweroyigaku Damoni Yeyingo
23 Polndo ene naru bodaga Andiyok endemo oodegogo, kootuyisina, ene Andiyok ngu yokoro, toongero, Galesiya, ko, Perigiya mera gidesina nangge, ngu bidodomo gurasina gurasina endeyoyingo. Nguno ngu, ene Yisasro keyimo simoo bare yanggango teyunoro, mande yunoro endeyoyingo.
24 Ngu naruno nangge, Yuda oni gura ene Alekisandariya enengo ende damonimo nguno mayero, Epesas endemo oruwo. Ngu oningga ngu oowooyi ngu Apolos. Ene ingonduduni gome oorengo oni oode, ko, ene Anutro mande nakangoyingo, ngu gome ingowo. 25 Oni gurado ngu Apolos Oo Bidodo Simburiboro mande ngu gome etungoyingo. Nguro enengo newende ngu nguno yanggango oorengo yeyingo. Ngundiro nguro, ene simoo bare gidarega Yisasro mande tewoku ngu, nenengo eroruwo. Ene Yondo sono kundingiyi newendemo uro gimuyingongga, ngu nangge ingowo. 26 Ene Yuda oniro yowuru yano damoni yero, mande yanggango yootunoro ewero eyingo. Ngundiro tetoni, Prisila, Akuwila erambarisa, ngundo ngu kenoro, ingoro ngu, asa, ene Apolos yoro, enengo yano oorowuyingo. Nguno ngu, ene Anutro mande nenengo oorengo etungoro, mande oo ngu soweyoro tero inoyingo. 27 Apolos ene Akayiya mera oorowuwero tetoni ngu, Epesas endemo Yisasro keyimo oni simoo baredo enengo ingonduduni yanggango teyinoro, ene komo ngundiya teni, ero eyingo. Ngundiro nguro, ene so uyi Akayiya Yisasro kirikiri onino nakangoyingo. Ene ngu so uyiga nakangootoyi, kandangero, ingoro, ene Apolos gome hoorooweyingo. Apolos Akayiya tunootero ngu, ene oni simoo bare Anutdo sumange yunootoni, ngunonggo nowoondoyemo hamoo tunooteyingo, nguro ene mande yanggango teyunoyingo. 28 Apolosdo Yuda oniya mande gumi gumi yanggango oorengo ero, nguro ene simoo bare doongeyemo ngu mandeku wongooni uyingo. Ene ngundiro tero, tunoo oorengo etuyerowoku, Anutro mande nakaya nguno, ngu hamoo oorengo oorooteku ngu ngandiro: Yisas Krayis, Anutdo noore ko yoyowero sunggi yeyingo oni ngu! Ero etuyeroyingo.