19
Pol Ngu Epesas Endemo Ko Teyingo
Apolos ngu Korind endemo oodoni ngu, ngu naruno, Pol ene mera puri andu tanggeyisina, diguno yade yade oororo, Epesas endemo tunooteyingo. Epesasno ngu Yisasro keyimo simoo bare gidarega yeyoyingo. Yeyoro, Polndo ngu sumoo yunoro eyingo. Ye kuri Yisasno nowoondoyemo hamoo tero ngu, ye Yuka Kundingiyi yowonggo, bine? Sumoo etoni, enendo ngundiro ingoro, gumi eyingo. Kini, noore Yuka Kundingiyi gura ooroote, ero ma ingooteto, eyingo. Etoyi, Polndo eneya gumi eyingo. Arisa, ye ndadiro sonongga yowonggo? Etoni, simoo barekundo gumi eyingo. Noore Anutno nowoondonani yowoorengootooye, nguro Yondo oni sonoyerowoku, ngundo noore nguya sonoyerowo. Ero eyingo.
Etoyi, asa, Polndo gumi eyingo. Kuri Yondo simoo bare sonoyeroro, ngu eyingo. Ye komo ngu nowoondoye yowoorengoya, hamoo oorengo ingoya ngu, asa, ye sono kundingiyi gimuyi, ero eyingo. Ene simoo bareno, ero eyingo. Ye komo ngu oningga no keneroro ombuteku, nguro nowoondoyemo hamoo teyi. Ngu oningga ngu oowooyi Yisas, eyingo. Ene ngu mandega ngu ingoro, ene Oo Bidodo Simburi Yisas oowooyimo sono kundingiyi yoyingo. Polndo kandeyi tabayemo okootoni ngu, Yuka Kundingiyi eneno ombuyingo. Ene mande bungeyi gura gurano mande ero, ene Anutro ingondudu eyingo oni gumimbo mandeye ngundiro nguya mande wesiyoro eyingo. Ngu oni ngu kande eraya kegidemboro eraya, ngu bidodo Yuka Kundingiyi yowonggo.
Ngu naruno, Anutro mande Polndo Yuda oniro yowuru yano uro, ene ko yanggango oorengo, ngu oni nguro ingonduduye yokutuwooro yowoorengoweroyimboro. Yo, ene kombo kabusa ko tero, ngu oni simoo bare, ngundo Anutro mande muriningga, ngundo simoo bare enengo soboyerooteku, ngundo mande wesiyoro ero hoorooweyeroweroyimboro. Ene gidarega nowoondoye ngu yanggango yero, ene nowoondoyemo hamoo teyingo ngu kini. Kini, ene simoo bare doongeyemo ngu, ene Oo Bidodo Simburi Anut oowooyi, ngu kootu mande teyunoro, ko nowoondoyemo hamoo tunooteweroyimboro muri, ngu mandeni nguya biyomi, ero eyingo. Ene ngundiro tetoyi, ngundiro nguro, Pol ene yoyokoro, ngu Yisasro keyimo oni simoo bare oorootenggoku ngu yoyoro, Tiranasdo yowuruwooweroyi ya gumi nguno uyingo. Uro, naru guranangge nangge, ene ngu oni simoo bare ngu mande wesiyoro yunoro etuyerororiyingo. 10 Ene ngundiro tero oodoni, dagoma eraya yokoyingo. Ngundiro nguro, simoo bare bidodo Esiya merako oorootenggoku, Yuda oni Girik oni nguya, ngu ene Oo Bidodo Simburi nguro mandeni ingoyingo.
Siwaro Simoongo Bidodoboro Mandeni
11 Pol kandeyimo Anutdo yanggango gura ene muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu, ngu teyingo. 12 Ngundiro tetoni, asa, oni towikumba sosowo Pol moondeyemo yero, ngu yoro, saro, sayi oni moondeyemo yetoyi ngu, asa, sayi oniku ngu mete teroriyingo. Ngu muringga ngu nangge, oni meramboorobo yoyoyingomu nguya ngundiro tetoyi ngu, asa, sodedomangge merambooro biyomiku besero saroruwonggo.
13 Yuda oni gidarega ene endeyoro, oninonggo merambooro ngu oweyeroro, nguro digi beye oo yunororuwonggo. Ngundiro tero, ene Yisasro keyimo oni yeyootoyi, enengo oo oweyerootenggoku muringga, ngudodo yeyoro ngu, asa, ene nguya ngu muringga ngundiro towoongowero, nguro mande gosiyoyingo. Ene Yisas nowoondoyemo hamoo ma teyingo, nguro ene merambooro onino oorooteku, ngundiro mande towoongoro eyingo. Yisas oowooyimonggo Pol yootunoro ewoku, no geno mande yanggango eteno! Ge nga oningga yokoya, beseya toonge! Ero eyingo. 14 Yuda oniro wooro yeyingo oni nguro sobosobo gura oowooyi Siwa, ngu simoongo kandegura gidemboro eraya oriyingo. Ngundo ngu muringga ngundiro ngu towoongoro eyingo. 15 Ngundiro tetoyi ngu, asa, ngu mbooro biyomingga, ngundo mande gumi ero eyingo. No Yisas ngu ingoro, Pol nguya no ingooteno. Ene ge onendo? Eyingo. 16 Mande gumi ngundiro etoni, asa, ngu oningga merambooro biyomi oruwoku, ngundo onikuno parero oorero, yutoro tarayeroro yutomukoro, towikumbaye omboomboongero yodowooro, sidudaro gimuro biyomi tero oorero, nguro ene ya yokoro, kingo mbirimbiri oorero sobiyoro toongeyingo. 17 Kootuyisina, Yuda, Girik oni simoo bare Epesasno oorootenggoku, ngu mande ngu ingoro, sosoreyingo urungga oorengo tero, ene Oo Bidodo Simburi Yisasro bingami urungga oorengo, ero okooyingo. 18 Ngundiro okooro, oni simoo bare urungga oorengo ene ngu mande nguno nowoondoyemo hamoo tero, nguno mayero, enengo muriye biyomi kuri tewonggoku, ngu wesiyoro, ero yokoyingo. 19 Ngundiro tetoyi, arisa, oni simoo bare gidarega enengo gosonggi bare muwooweroyi oo dogoni nguro mandeni bukno oorootenggoku, ngu bidodo yoro, mayero, simoo bare bidodo doongeyemo, ngu yowuruwooro, watayero, arisa, ngu oo ngu ene de karo, nguno kamukoyingo. Ngu kamukoro yokoro ngu, ene ngandiro ingoro, buk ndadiro kamukoro yokoro, ko buk guranangge nanggeboro nguro uriyi ndadiro ero, wirikoro ingoyingo? Ngundiro sumoo eyingo. Nguro ngu, ene bidodo yowuruwooro kandangetoyi, ngu ngandiro, (50,000) Kina ngu yokoyingo. 20 Ngu muringgano nguno, Oo Bidodo Simburi enengo yanggangoni onino yeni, urungga tunooteni. Nguro ngu, ene Anutro mandeni wesiyootoyi, ingoro, nguro oni simoo bare oowooyingga nowoondoyemo hamoo teyingo.
21 Ngu oo ngu temukootoni ngu, Polndo enengo ingondudunimonggo ingoro oode, gosiyoro ingoyingo. Ene ngu Masedoniya, Akayiya merasina endeyowero mande ero, kootuyisina, no Yerusalem nguya oorowuwero eyingo. Asa, ngunonggo kootuyisina no komo yade yade oororo, Rom ende mera oo ngu kenowano. Ero ingoyingo. 22 Ene ingondudunimo mande ngundiro gosiyoro yokoro ngu, asa, Polndo oni eraya ene hooroowero oorooteriku, ngu oowooyari ngu Timooti, Erasitas ngu sureyerootoni, Masedoniya merako oorowuworiyo. Eraga Masedoniya oorowutori, ene Pol enengombo ngu Esiya mera urungga nguno, naru bodaga ngu oruwo.
Epesas Oni Polro Sanggiri Tero, Nowoondoye Gobooro Yero, Yowuruwooro, Ureyi Kumooweroyimboro
23-24 Ngu naruno, oni gidarega endemo oni nowoondoye yokutuwootoyi, nguro ene Yisas keyimo oni simoo bare watangga oorootenggoku, ngudodo sanggiri urungga tero, moguru urungga oorengo teyingo. Nguro damoni ngandiro: Ngundiro naruno nangge, oni gura ngu oowooyi Dimitiriyas nguno oruwo. Ene ngu digi gura oowooyi Siluwa ooga, ngundo anut godange nguro gabogaboyi yero oode, nguno ngu, oni oowooyingga oo nguro digi beye uriyootoyi, yoro, nguro ene digi beye urungga yororuwo. Ngu bare anut godangengga ngu oowooyi Atemis. 25 Asa, ngu naruno, Dimitiriyas, ngundo enengo ko gobooro oniku yowuruyeroro, ene yeyoro, Polro mande ngandiro eyingo. Ye oni, ye kuri ingootenggo. Noorengo anut nguro gabogaboye tetetoku kongga, ngano uriyi ngu urungga oorengo ngu gome tunootete. 26 Ene ngu oningga ngu Pol, ngundo oni simoo bare urungga oorengo nowoondoye ingonduduye yomburiyeroote. Ngu ye kenoro, ingowonggoku, ene ngano Epesasno ngundiro tero, Esiya mera namoko bidodomo nguya ene ngandiro ete. Noorendo anut kandenanimbo tetetoku nga, ngu anut hamoo kini, ero ete. 27 Polndo ngu mandeningga, ngundo ngu noorengo beye koyingga nga ngu yomburiyowa. Nguno nangge, nguya kini, ngu mandeningga ngundo Atemis anut barega nguro kootu yaningga nga ngu, simoo baredo yeni, ingootoyi, ngu kingo ya ngundiro tewa, ingowanggo. Koretero, ngu Esiya mera bidodomo oni simoo bare ngu, ngu bare anutga nguno yambo mande teyingo. Ene ataga Polndo mandega, ngundo ngu ene Atemis oowooyi enengo duridarini ngu yomburiyowero, mande eteku ngu! Ero eyingo.
28 Ngundiro etoni, ene ngu mandega ngu ingoro, ene nowoondoye yokutuwootoyi, nguro ene sanggiri biyomi tero, meno manggaru yanggango tero, eyingo. Atemis ngu urungga oorengo anut barega ngu noorengo Epesas oniromu! Ero meno eyingo. 29 Dimitiriyas mande emukootoni, enengo ko gobooro oni nowoondoye yokutuwootoyi, ngundo oororo, oni simoo bare endemo oorootenggoku, nguya nowoondoye ngu yokutuwooyingo. Ngundiro tero, meno manggaru urungga oorengo ngu endemo tunootero, oni simoo bare bidodo moguru urungga teyingo. Oni simoo bare bidodo ootoogero, yowuru mera musiyomo kendutero, oorowuyingo. Endemo onindo ngu Gayiyas, Aristakas erayaga, sodedomangge yodowooro, yoyoro, yowuru musiyomo nguno oorowuyingo. Ngu oni erayaga ngu, ene Masedoniya oni ene Polya endeyootenggo. 30 Ngundiro moguru ingootoyi, nguro Pol ene simoo bare kewooroyemo oororo, mande yunowero etoni, ene Yisasro keyimo simoo baredo sorengoyingo. 31 Ngundiro sorengootoyi, Esiya merako oni mera oo sobosobo ururu ngu gidarega nguya Pol dobookuriyi, ngundo mande soweyootoyi Polno ombutoni, ngundiro eyingo. Pol ge yowuru mera musiyomo ma uwero! Ngundiro mande yanggango ero sorengoyingo.
32 Ngu naruno, yowuru musiyomo nguno, oni simoo bare urunggaku ingonduduye songo songo tunooteyingo. Ene ndawu oogaro mayero, yowuruwootenggoku, ene ngu ma ingoyingo. Gidaregado mande ene songo gura eyingo. Gidaregado ene songo mande gura eyingo. Ene bidodo ngundiro ngundiro temukoro, ene mayero yowuruwootenggoku, nguro muri ma ingoyingo. 33 Asa, Yuda onindo oo ngundiro kenoro, Alekisanda kewooroyemo oodoni, ngu wenggeremootoyi, oorowutoni, oni gidaregado Alekisandaya eriringoro mande damoni ngu eneno, ero eyingo. Alekisanda ngundiro ingoro, enebana mande gumi simoo bareno manggoye gosiyoro, ewero kandeyi okooyingo. 34 Ene ngu oni ngu kuri kenoro, ingowonggoku ngu, ene Yuda oni. Ngundiro nguro, oni bidodo manggoye guranangge moguruwooro, ero eyingo. Atemis ngu Epesas oni noorengo anut urungga! Ene ngundiro meno manggaru tero oodoyi, sa gaboyi naru eraya yokoyingo.
35 Asa, kootuyisina, Epesas ende nguro so uyi oo nakangoyingo oni, ngundo ootoogero, ngu kandeyebo manggoye gosiyoweroyimboro, nguro ene manggaru tero eyingo. Ye simoo bare manggoye ukingoyi! Ye Epesas oni, ye kuri ingootenggo. Kurimi oorengo, digi kundingiyi sambononggo sorero, ngano ombuyingo. Ngu digiga nguno, Atemis gabogaboyi nguno ooroote. Ye ngundiro ingoyingo, ngundiro nguro, noore Epesas oni ngano, noorendo Atemis nguro kootu ya urungga oorengo ngu gome sobowooro, ko, digi kundingiyi nguya gome sobowooteto. 36 Arisa, ye bidodo nga mande etenggoku nga, hamoo nangge. Ene ye komo manggoye ukingoyi! Ye sodedomangge eriritero, oo gura ma tewero. 37 Yengombo ngu oni erayaga ngu yoyoro mayetoyi, ene erayaga ngundo kootu ya, nguro oo gura yakakayi ma yoyingo. Erayaga ngundo noorengo urungga Atemis ngu yomooyinoro mandega, ngu anut barega nguya ma eworiku ngu! 38 Arisa, ene Dimitiriyasya enengo ko gobooro oniya, oni guraya mande gura moore tetoningga ngu, arisa, ene mete mande wirikoyingo onino mandeyi teyi. Sobosobo oni koreteyingomu oorootenggoku nga, ngundo ngu mandeyega ngu Kootno yomosiyowanggo. 39 Ene ye mande gidarega nguya moore tetoningga ngu, mete ye yowuru naru oorengomo nguno, mande ngu yomosiyowanggo. 40 Noore ataga nga narungga ebe yeyi tunooteteku, ngaro murini oorengo gura kini. Nguro onindo sumoo yunootoyi ngu, noore nga narungga ngaro mande murini nguya kini, nguro noore mande gumi eweroyi nguya kini, ngundo ngundiro ero eyingo. 41 So uyi nakangoyingo oninggakundo mande ngundiro ero yokoro ngu, ene oni simoo bare ngu meno manggarugano mayero, yowuruwoowonggoku oweyerootoni samukoyingo.