4
Ene Pita Yon Eraga, Ya Biyomimo Yoyeyingo
Pita Yon eraga oni simoo bareno mande wesiyootori, Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi; Anutro Tembel nguro me oni tabango koreteyingo oni; ko, Sadusi, oni kumooro ko ma ootoogewanggo eyingo oni, ngudodo mayero tunooteyingo. Ngundo Pita Yon eragado simoo bare mande yunoro, Yisas merenonggo ko ootoogeyingo nguro mandeni wesiyoro ero, ko, oni kumooyingomu ko ootoogewanggo ngu nguya wesiyoro etori ingoyingo. Ene ngundiro ingoro, nguro ngu, ene sanggiri urungga tewonggo. Ngundiro nguro, ene Pita Yon eraga yodowooro, ya biyomimo yoyeyingo. Suwootetoni nguro, yangenigogo mandeyari tewato. Ene ngu naruno, oni simoo bare urungga biyomi eragaro mandeyari ingoro, Yisasno nowoondoyemo hamoo tewonggo. Ngu 5,000 oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo.
Pita Yon Eragaro Mandeyari Tabango Oni Yowuru Doongeyemo Wirikoyingo
Sengetoni suwoononggo ngu naruno, sobosobo oniku, enengo yowuru yaro tabango onikudodo, mamana mande etuyeroyingo oni ngu bidodo Yerusalemno mayero yowuruwooyingo. Ngundo Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi nguro sobosobo oni urungga, oowooyi Anas, nguno yowuruwooyingo. Kayiyapas, Yon, Alekisanda oni urungga, ko, Anas nguro dobookuringo gidarega ngu bidodo nguya mayero yowuruwooyingo. Pita, Yon eraga ngu, oniku doongeyemo yoyeyi, dikatori, sumoo yunoro eyingo. Ndadiro tero, yari ngu oningga ngu mete yomosiyowari? Yari ndawu yanggangonggano, ko tewori? Ene sumoo eyingo.
8-9 Ene ngundiro sumoo etoyi, arisa, Yuka Kundingiyi, ngundo Pita ingondudunimo uro, angetoni, enebana eneya eyingo. Ye Iserel sobosobo oni, ye oniro tabango oni, ye bine noorendo oni keyi biyomingga hoorooweworoku, nguro sumoo yunowero etenggo? Ye ngu ingowero, bine? 10 Nguro ngu, arisa, ye, ko, ye bidodo Iserel oni, ye gome ingoyi! Ngu oni keyi biyomingga ngu, Yisas Krayis Nasaret oningga ngu oowooyimo, ene mete tewo. Ene ataga ye doongeyemo dikate. Yendo Yisas de omukondi sanganimo sanggawero utoyi, kumoowokungga ngu, ene Anutdo merenonggo ko yokutuwootoni ootoogeyingo. Ngu Yisasga, ngundo nangge oni keyi biyomingga ngu yeni, mete tewoku ngu! 11 Anutro bukno, Anutdo ngu Yisasro mande ngandiro eyingo:
Nga ya ungoo ndonggoromingga nga, ye ya yeweroyi onindo, ero yokowonggo. Ene ataga ngu ya ungoo ndonggoromi ngu, ene ya nonggini koreteyingo. Ero nakangoyingo. (Sam 118:22)
12 Yisasdo nangge ene mete oni simoo barero nowoondoye yoonenengoro, hoorooweyeroro, ko yoyowa. Yo, Anutdo Yisas rogowootoni, ngundo nangge, noore ko yoyoweroyi inoyingo. Mera bidodomo, oni gura oni ngundiro hoorooweyeroweroyi nguya kini. Pitando eyingo.
13 Ero yokootoni, asa, yowuruno onikundo Pita Yon eraga yeyootoyi, mande yanggayanggango yootunoro, etoyi, ene erayaga ngu, ene ma sosoreyingo. Yeyoro, ene ingoyingo. Pita Yon eraga ingondudu yano Skul ma teyingo. Ene kingo oni ooroote, ero nguro oniku ingondudu urungga tero ingoyingo. Erayaga nga ngu kuri Yisasdodo endeyoyingo, ero ingoyingo. 14 Ene tabango onindo ngu oningga goweyi mete tewoku kenootoyi, Pita Yon eragaya dikatoni, nguro ngu, ene eragado mandeku gumi gura ma eyingo.
15 Ngundiro nguro, ene erayaga nguya eyingo. Tabango oniro yowuru ya yokoya, endesina ooreri! Etoyi ngu, asa, Pita Yon eraga endesina ooretori, tabango onikundo enengo nangge mande ero, ingoro eyingo. 16 Noore oni erayaga ngu ndadiro teyunowato? Oni erayaga, ngundo ngu muri songo gura onindo ma teweroyimu ngu teworiku, ngu oni simoo bare Yerusalemno ngu kuri ingomukowonggo. Nguro ngu, noore nguya ma oongoowato. 17 Ngu ooga ngu mera bidodomo ero ingowanggokuro, nguro noore mande yanggango oorengo eneno ewato. Yari oni simoo bare gidaregano Yisas oningga ngu oowooyi ko ma ewero, ero ewato. 18 Ngundiro ero yokoro ngu, arisa, ene eraga ngu ko negoyerootoyi, yano ko ombutori, mande yanggango oorengo eyingo. Yari Yisas oningga ngu oowooyi oni gidaregano, ko ma ero endeyowero. Hamoo oorengo, yari ngu kongga tero, simoo bare ma etuyerowero, ero eyingo.
19-20 Ngundiro etoyi, eragado mandeye gumi eworiyo. Noorendo Anutro mande yokoro, ye manggoye keyowaroku ngu, Anut doongeyimo ngu mete bine? Ngu yengombo ngu ingondandangeya wirikoyi. Noorendo ngu ene manggowoomo ingoro, doongenarimbo nguya oo bidodo kenoyingomu, nguro ngu, noore komo ma yokowaro. Kini, noore tunoo yootunoro, ero endeyowaro, eyingo.
21 Ngundiro etori, nguro oni simoo bare Anut oowooyi bingami okootoyi, tabango oniku erayagado oo teworiku, nguro ogingo yunoweroyi gura ma kenoyingo. Tabangoku ngu simoo barero sosorero, ngundiro nguro, ene mande yanggango oorengo eragano manggaru tero, yeyoro, ero yoyokootoyi, ende oorero sawori. 22 Pita Yon eragado oningga yomosiyoworiku ngu, dagoma onibi eraya (40) ko dagoma gura nguya yokoro oodoni, yomosiyowori.
Anutno Nowoondoye Hamoo Teyingo Oni, Ngundo Yanggango Yowero Anutno Yemboongewonggo
23 Asa, Pita Yon eraga yowuruno saro, dobookuriyari tanggeyemo ko oorowuworiyo. Oororo, Anutno wooro yeyingo oniro sobosobo oniku, oniro tabango onidodo, ngundo mande mande ewonggoku ngu, ngu bidodo wesiyoro eworiyo.
24 Etori, dobookuriyari ngu mande mande ngu ingoro, yowuruwooro, nowoondoye bidodo guranangge yero, Anutno ngandiro yemboongero eyingo. Anut ge sambo, mera, wendeyi, ko, wendeyi ngu newendemo oo yetoyi oorootenggoku nguya, ngu bidodoboro Simburi Urungga. 25 Kurimi Yuka Kundingiyi, ngundo noorengo osinani Dewit gengo kirikiri oningga, ngu manggowoomo tunootero, ngandiro eyingo.
Ndawugaro oni sowe gidaregado Yuda oni kini, ngundo sanggiri urungga tetenggo? Ndawugaro, endeni endeni oni nguya ingondudu gura gura buribari tero, Anut yomburiyoro tetenggoku, ngu ingondudu kini ngundiro? 26 Mera oni bidodoboro sobosobo oni koreteyingo, tabango oni ururu nguya yowuruwooro ootoogero ngu, Oo Bidodo Simburi ngu ebe urewero tetenggo. Ngundiro tero, enengo Krayis noore ko yoyowero oni Anutdo soweyootoni, ye nguya ebe urewero tetenggo, ero eyingo. (Sam 2:1,2)
27 Hamoo oorengo, Herod, Pondiyas Payilat nguya oni sowe gidarega, Iserel onidodo ende urunggano yowuruwooro, Yisas gengo ko oni kundingiyingga, noore ko yoyoweroyi oningga, gedo rogo tewoku, ngu ebe ureweroyimboro. 28 Yo, ene yowuruwooro, Yisasno oo tewonggoku, ge kuri yanggangongge ingonduduge ngu bidodo rogo teyunowoku, ngundiro nangge teyingo.
29 Nguno ngu, Oo Bidodo Simburi Simbunani, tabango onindo mande yanggayanggango nooreno etenggo. Nguro ngu, ge ataga ingondudu teya, ge komo yanggango noore yunoya, hoorooweyeroya, gengo mandega nga yanggangonidodo wesiyoro ero, ma sosorewato. 30 Anut, gedo mete sayi oni yomosiyerootooga, ene mete teyi. Gedo mete mande mande songo onindo ma teweroyimu gura gura bidodo, Yisas gengo ko oni kundingiyi oowooyimo yega tunooteni. Erayaga ngundo ngundiro yemboongero eyingo.
31 Ene yemboongero yokootoyi ngu, yangga yowuruwooro, bibitero, oruwonggoku yanggaku imimi ngundiro yokutuwooyingo. Ya yokutuwootoni, Yuka Kundingiyi omburo, ngundo oni nowoondoye songomo songomo siriyoro, yanggango yunootoni, ene ngunonggo Anutro mandeni ngu yanggango mete wesiyoro ero, ene ma sosoreyingo.
Kristen Oni Bidodo Nowoondoye Guranangge Yeyingo
32 Oni Yisasno nowoondoyemo hamoo tewonggoku, ngu bidodo nowoondoye guranangge yero, ene ingonduduye nguya guranangge yeyingo. Nguro ngu, oni gurado enengo oo gura kenoro yoro, ngu noromu nangge, ero ma eyingo. Kini, oo ngu oni bidodoboro, ero eyingo. 33 Aposel onindo Oo Bidodo Simburi Yisas merenonggo ko ootoogeyingo, Anutro yanggangoni urungga oorengo, nguro muri wesiyoro ero, koyi teyingo. Nguro Anutro sumange urungga, oni simoo baredodo eneno oruwo. 34 Oni bidodo yaye, meraye, oowariye, koye, ngudodo oni gidaregano uriyoro ngu, nguro beyeni ngu bidodo yoro, mayero yowuruwooyingo. Ngundiro nguro, ene kewooroyemo oni gura ootooro, ma wenonoyingo. Kini, ene bidodo oo sitowi rogoyimo. 35 Ngu beyeku Yisasro soweyoyingo Aposel oni tanggeyemo watayeyingo. Yisasro soweyoyingo Aposel onindo ngu beyeku yoro, rogono rogono bayetero, yunoro oriyingo.
36 Yisasro soweyoyingo Aposel oni kewooroyemo oni gura oowooyi Yosep, nguno oruwo. Yisasro soweyoyingo Aposel onindo oowooyi gura Banabas, ero ewonggo. Ngu oni oowooyingga ngu muri ngandiro: oni yanggango yunoweroyi oni. Eyingo. Banabas ngu Liwayi oni gura meradoni ngu Sayiparas, ngunonggo ombuyingo.
37 Banabasdo enengo mera gumi gura oni gurano uriyoyingo. Uriyoro, nguro beyeni ngu yoro, Yisasro soweyoyingo Aposel oni tanggeyemo yeyingo.