5
Ananayiyas Sapayira Biyomi Teyingo
Oni gura oowooyi ngu Ananayiyas, ngu bareyi oowooyi Sapayira. Ananayiyas ngundo enengo mera gumi gura onino uriyoyingo. Uriyoro nguro beyeni gumi nangge yoro oororo, Anutro soweyoyingo Aposel oni tanggeyemo yeyingo. Gumi ngu enengo oongooro yokoyingo. Ngundiro tetoni, bareyi nguya kenoro ingoyingo. Pitando beye ngu kenoro eyingo. Ananayiyas, ndatero Setando nowoondogemo uro yootoni, nguro ge Yuka Kundingiyi ganangowo? Ge mera nguro beye gumi gengo oongooro yokowoku ngu! Kuri mera ngu ma uriyoyingomo, ngu merangga ngu gengomu kini, bine? Kootuyisina ngu merangga ngu onindo uriyootoyi, nguro beyeni ngu gengombo bine sobowoowero? Ndawugaro, ge ngu muringga ngu gengo ingonduduno nangge, ngu ingoro ngundiro tewo? Ge oni ma ganayerooteku, kini, ge Anut ganangowo. Eyingo. Ananayiyas ngu mandega ngu ingoro, ukero uro merako kumoo oorengo teyingo. Oni simoo bare nguro mandeni ingoro ngu, ene sosoreyingo urungga teyingo. Simoo oore gidarega ootoogero, Ananayiyas bingonggaku yoro towi kumbabo doobengoro, yoro saro merengooyingo.
Kootuyisina, sa gaboyi naru kabusa yokoro (3 awa) Ananayiyas bareyi ombuyingo. Ene kameyi kuri kumoowoku, ngu ene ma ingoyingo. Pitando Sapayiraya, eyingo. Yari merangga uriyoworiku, nguro beyeni nga nangge, ngundi kini? Etoni ngu, Sapayirando eyingo. Yo, nga nangge. Eyingo. Ngundiro etoni, Pitando Sapayirano eyingo. Ndatero nguro, yari mande guranangge ero gosiyoro, yari Anut Oo Simburi nguro Yukani ngu ganangooteri? Ingo! Kamengge sumooro merengootenggoku oniku omburo yamukono dikatenggoku, ngundo ge nguya ngundiro kooronggeroro oorowuwanggo. Eyingo. 10 Arisa, ngundiro etoni, sodedomangge Sapayira ukero uro, Pita keyi damonimo kumooyingo. Simoo oore ya newendesina uro, ngu barega ngu kuri kumoowoku, kenowonggoku ngu, arisa, ene yoro sumooro oororo kameyi merengoowonggoku mere tanggeyisina merengooyingo. 11 Kristen oni simoo bareku, oni gidarega nguya ngu ingoro ngu, sosorero mbooro yureyingo.
Oo Muri Gura Gura Yisasro Kirikiri Onindo Teyingo
12 Yisasro soweyoyingo Aposel oni muri songo oorengo gura onindo ma teweroyimu ngu tero, ko sunggi yanggango gura gura oni simoo bare kewooroyemo teyingo. Oni simoo bare Yisasro ingoro nowoondoye hamoo teyingo ngu, ngundo nowoondoye guranangge yero, Tembel yasiri oowooyi Solomon, nguno yowuruwooro oriyingo. 13 Oni gidarega sosorero nguro, ene omburo ngu, Yisasro onikuya ma yowuruwooro oriyingo. Ene simoo bare Yisasro kirikiri oni bingamiye, ero okooyingo. 14 Oni simoo bare urungga biyomi Yisasro nowoondoyemo hamoo tero omburo, Yisasro dobookuriyedodo yowuruwooyingo. 15 Anutro soweyoyingo Aposel oni ko ngundiro tetoyi, onindo sayi oni oowooyingga yabayedodo yoyoro mayero oore dabemimo yoyetoyi, nguno oruwonggo. Oodoyi, Pita omburo oorowutoningga ngu, ogisambo gabogaboyi yoro sayi onino oorowutoningga ngu, arisa, ene mete teyi. 16 Ende bidodo Yerusalem tanggeyimo nguro oni simoo bare nguya mayero yowuruwooro, sayi oni, oni mera mboorombo yureyingo oni nguya yoyoro mayeyingo. Ngu oni biyomiku, ngu bidodo yoyeyi mete temukoyingo.
Sambono Anutro Engel Onindo Yisasro Soweyoyingo Aposel Oni Ya Biyomimonggo Andangeyeroro Yoyoyingo
17 Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi oniro sobosobo tabango ngu, ko Sadusi oni enedodo oruwonggoku, ngu ene Yisasro soweyoyingo Aposel oniro nowoondoye biyomi ingoro, sanggiri teyingo. Sadusi watangga ngu kumoononggo ma ootoogewa, ero ingoyingo oni. 18 Ngu oniku ootoogero, Yisasro soweyoyingo Aposel oni yodowooro ya biyomi urungga, oni oo biyomi tetoyi yoyetoyi oorootenggoku yano nguno yoyeyingo. 19 Ene suwoono Oo Bidodo Simburi nguro sambono oni, oowooye Engel, gurado omburo, ngundo ya biyomimboro yamuko yanggango urungga ngu goosooro, nguwoore Yisasro kirikiri oni yoyoro endesina oorero eyingo. 20 Ye ooroya, Tembel yowuru yano uya dikaya, simoo bareno Yisasro murini keta oruweroyi, nguro muri bidodo wesiyoya, yootunoya eyi, ero eyingo. 21 Yisasro soweyoyingo Aposel oni ngu mandega ngu ingoro oodoyi sengetoni, Yisasro soweyoyingo Aposel oni suwoononggo oorengo oororo Tembel yowuru yano uro, oni simoo bareno keta oruweroyi nguro mande yunoyingo.
Asa, ngu naruno nguno, Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi oniro sobosobo tabango, enengo dobookuriye tabango yowuruno ngu mayero yowuruwooyingo. Yowuruwooro ene Iserel oniro tabango oni, ngu bidodo negoyerootoyi mayero yowuruwooyingo. Ngundiro tero, mande yeyi ya biyomimo uyingo. Yisasro kirikiri oni yoyoya yowuruno ombuyi, ero eyingo. 22 Etoyi, kumba ootuwoo oni sobosobo ya biyomimo oororo, Anutro soweyoyingo Aposel oniku ma yeyoro nguro ene yowuru yano ko oororo eyingo. 23 Noore ya biyomi yamuko ngu kenowootoku ngu, yanggango goodooyingo nguro sobosobo nguya yamuko ngu bidodo sobowooro oruwonggo. Ene noore yamuko goosooro ya newendemo doongetewootoku ngu, oni gura nguno ma kenoyingo. Eyingo.
24 Arisa, Tembel ya towi ootuwoo nguro sobosobo, Anutno wooro yeyingo kundingiyi oniro sobosobo ngu mandega ngu ingoro ngu, ene ingondudu urungga teyingo. Ene eyingo. Ngu ooga ngu ndadiro tewo? Eyingo. 25 Ngu naruno nangge, oni gurado mayero eyingo. Ingoyi! Ngu oni yendo ya biyomimo yoyewonggoku, ene Tembel yowuru ya newendemo dikaro, ngunonggo ene simoo bare mande yunoro oorootenggo, eyingo. 26 Etoni, ene ngundiro ingoro kumba ootuwoo oniro sobosobo oni, kumba ootuwoo oni nguya ootoogero, oniku yoyoro, ko oorowuyingo. Ene ma yureyingo. Ndawugaro nguro, ene ingoyingoku, noore ngundiro tetooye ngu, asa, simoo baredo digi yoro ngundo noore nguya yurewanggo, ero eyingo.
Yisasro Soweyoyingo Aposel Oni Tabango Oni Yowuruno Onino Mande Wesiyoro Eweroyi Nguro Ma Sosoreyingo
27 Ene yoyoro, omburo, tabango oni yowuruno oni kewooroyemo yoyeyi dikayingo. Ngundiro dikatoyi, Anutno wooro yeyingo oni kundingiyi oniro tabango urunggakundo yeyoro, ero eyingo. 28 Noore kuri mande yanggango ewooto. Ye oni oowooyi Yisasga ngu simoo bareno ma ewero, ero ewooto. Ene yendo mandega ngundo Yerusalem ende ngu nangge tete. Ye nooreno ngandiro ewero, yendo ngu oningga ngu ureyi kumooyingo eweroyimboro. Eyingo.
29 Etoni, ene Pita, Yisasro soweyoyingo Aposel oni gidaregado mande gumi, ero eyingo. Noore Anutro mande ngu komo keyoro, merako oni ngaro mande ngu ma keyowato. 30 Yendo Yisas yoro, de omukondi sanganimo sanggawero ureyi kumooyingo. Ene osi sambananimboro Anut ngundo ko yokutuwootoni, ko keta ootoogeyingo. eyingo. 31 Anutdo yoro, sambo endemo oorero kandeyi koondosina bingami musiyomo, yeni bibiteyingo. Ene yengo tabango, yengo weti mbumbuwano teyingomu andangero, ko uriyeroweroyi oni ngu! Iserel simoo bare nowoondoye yowoorengoro Yisasno hamoo tetooye ngu, asa, Anutdo weti mbumbuwaye andangewa. 32 Noore ngu oo bidodo kenoro ingowooto. Yuka Kundingiyi ngundo nguya ngu mandega ngu wesiyoro, ete. Anutdo Yuka Kundingiyi ngu simoo bare enengo mande keyootenggoku ngu, nguro ene kuri yunoyingo, ero eyingo.
Gameliyelndo Eyingo
33 Ene mande ngu ingoro, sanggiri urungga tero, oni yureyi kumooweroyi teyingo. 34 Ngu naruno nguno, tabango oni yowuruno oni gura oowooyi Gameliyel, ngu ootoogero dikayingo. Ngu oningga ngu, ene mamana mande etuyeroyingo oni, Parisi oni. Simoo bare bidodo ngu oningga nguro ingoro, ene bingami okootenggo. Ngundo ootoogero eyingo. Oniku andangeyerootoyiga endesina ooreyi! Ero eyingo. 35 Endesina ooretoyi ngu, asa, ene yowuru onino eyingo. Ye Iserel oni, ye oo gura nga onino ngano tewero ngu, ye ingonda teyagogo ooga ngu teyi. 36 Ye ingootenggo. Nga naru nga ma tunooteyingomo ngu, Tiyudas oningga ngundo ootoogero eyingo. No oni urungga yanggangonedodo. Ngundiro etoni, oni urungga (400) ootoogero ene manggowo keyoyingo. Ene oni mera oo sobosobo urungga, Tiyudas onindo ngu ureyi kumooyingo. Kumootoni, oni ene keyowonggoku ngu, songo songo sayingo. Enengo koye nguya kingo kini teyingo. 37 Kootu oni simoo bare mera sobosobo oni urungga doongeyimo oowooye nakangoyingo. Ngu naruno Galili oni oowooyi Yudas, ngundo simoo bare gidarega ganayeroro yoyootoni keyoyingo. Ene ngu oningga ngu nguya kumootoni, nguro keyimo oni simoo bareku bidodo ootoogero, songo songo samukoyingo. 38 Nguro ngu, no ataga yeno eteno. Ye nga oni nga yoyokootoyiga saya, enesu nangge enengo kongga ngu teyi. Oni enengombo ko ngu tero ngu, biyomi yero kinitewa. Yo, kinitero nga oni wata eraga ewonoku, ngundiro tewanggo. 39 Ene Anut enengombo ngu kongga ngu damoni yero tero ngu, ngu ma kinitewa. Yendo owetoyi nguya ma yokowa. Ngundiro tero ngu, ye Anutya ebe urewanggo. Nguro ye ingonda teyi! Eyingo.
Anutro Soweyoyingo Aposel Oni Yisas Oowooyimboro Ogingo Koorowooro Nguro Oni Oni Teyingo
40 Ngundiro ero yokootoni ngu, arisa, Gameliyelndo mande ngu keyoyingo. Tabango onindo Yisasro soweyoyingo Aposel oni ko negoyerootoyi yasina utoyi, yutoro, gisasaruyeroro, manggaruyeroro eyingo. Ye Yisas oni oowooyingga ngu ko ma ewero. Ngundiro ero yoyokootoyi, sayingo. 41 Ngundiro tero, Yisasro soweyoyingo Aposel oni tabango oniku yoyokoro endesina oorero, ene Anutro bingami okooro, nguro oni oni tero ingoyingo. Noore oni oni tero, ndawugaro nguro, Yisas nowoondonarimo hamoo teyingomu, nguro noore mete ogingo koorowoowero. Ero ingoyingo. 42 Naru bidodo ene Anutro yowuru yano, enengo ya gura gurano nguya, oni simoo bareno Yisasro mandeni gome nguro murini, ngu wesiyoro ero etuyeroyingo. Ene Yisas ene Krayis Anutdo noore yoyowero sunggi yeyingo oni, ngu etuyeroyingo. Nguro ene manggoye ma ukingoro yokoyingo.