6
Oni Kandegura Gidemboro Eraya, Yisasro Soweyoyingo Aposel Oni Hoorooweyeroweroyimboro Yootunoyeroyingo
Ngu naruno, Yisasro kirikiri oni oowooyingga tunooteyingo. Kirikiri oni Giris merakonggo ene Girik mande ingootenggoku, ngundo ko kirikiri oni Iserel merakonggo, ene Hiburu mande ingootenggo. Yuda oni Girisnonggo Yuda gidarega nguya sanggiri tero eyingo. Yendo noorengo bare wabu ngu, naru guranangge nangge oowari ma bayetero, yunoro hoorooweyerootenggo. Eyingo. Ngundiro etoyi, Yisasro soweyoyingo Aposel oni kande eraya kegidemboro erayaga, ngundo Yisasro koni tetenggoku onino meno etoyi, mayero yowuruwootoyi, eyingo. Noore Anutro mande nga yokoro, oowari nangge bayetero yunoro oruwatoku ngu, ma mete tewa. Kristen dobookurinani, ye oni kandegura gidemboro eraya ye kewooroyemo nguno ereweyi. Ene simoo bare doongeyemo oni nenengo ereweyeroya yeyoyi. Bingamiyedodo, Yuka Kundingiyi ingonduduyemo angeyingo oni, ngu kenootoyi, ngu yootunowato. Ngundo oowari bayeteweroyi kongga, ngu tewanggo. Ene ko ngundiro tetoyi, noore Anutro soweyeroyingo Aposel, oni ngu Anutno yemboongero, enengo mandeni simoo bareno ko teweroyi, hoorooweyeroro, Anutro mande koyi ngu nangge tewato. Eyingo.
Oni simoo bare bidodo ngu mandega nguro mete, ero eyingo. Ene oni gura oowooyi Stiwen oningga ngu yootunoyingo. Ene newendemo hamoo teyingo yanggango, Yuka Kundingiyi newendemo angeyingo. Oni kandegura gidemboro guranangge nguya oni ngu oowooye Pilip, Porokoras, Nikanoor, Timon, Pamenas, Nikolas. Nikolas ngu Andiyok ende oni. Ene kuri mayero Yuda oniro muriye newende hamoo tero, Yuda oniya gobooro oruwonggo. Ngu oni ngu, Anutro soweyeroyingo Aposel oni doongeyemo yoyetoyi, dikatoyi, Anutro soweyeroyingo Aposel onindo kandeye ngu oniku tabayemo yero, Anutno yemboongero yootunoyeroyingo. Ene ngundiro tetoyi, asa, oni rogoyerowonggoku, ngundo oni simoo bare ooro wenonootoyi, ngu bayetero yunoyingo.
Ngundiro tetoyi, ene Anutro mande ende bidodomo etuyerootoyi, nguro sodedomangge oni oowooyingga biyomi, Yisasno nowoondoyemo hamoo tero tunooteyingo. Anutno wooro yeyingo oni ururu nguya kewooroyemo, ngundo Yisasro mande ingoro, nowoondoyemo hamoo teyingo.
Yuda Onindo Stiwenya Sanggiri Teyingo
Stiwen ngu oningga ngu Anutro sumangeyi, yanggangonidodo eneno angeyingo. Nguro ene mande muri gura gura onindo ma teweroyimu, simoo bare kewooroyemo, urungga oorengo teyingo. Ngu Yuda oni ngu, Sayirin merakonggo, ko, Alekisandariya mera, nguro Yudaro yowuru ya guranonggo mayeyingo. Oni Sayirin oni Alekisandariya oni, Silisiya oni, Esiya oni, ngundo ootoogero, Stiwendodo rongge sambi teyingo. 10 Anutro Yukambo ingondudu gome Stiwen inoyingo. Ngundiro nguro, oni Stiwenro mande ngu gumi ingondandangero eweroyi nguya kini. 11 Nguro ene sanggiri urungga tero, ene muri biyomi tetenggoku oni nguno torige oororo, digi beye yunoro, ngundo ooroya Stiwen goweyi sanggaweya mande eyi, ero uriyeroyingo. Nguro ngu, oni ngundo ganayeroro eyingo. Noore nguya ngu oningga ngu manggowoomonggo ene Moses, Anut nguya yomooyunoro, kootuyarisina mande etoni ingowooto. Ene mande ganayeroro ngandiro, eyingo. 12 Ene ngando ngundiro ganayerootoyi, nguno ngu, simoo bare, tabango oni nguya, mamana mandero etuyeroyingo oniku nguya nowoondoye yeyi, sanggiri teyingo. Ngundiro tetoyi, ene oororo, Stiwen dowooro, yoro, tabango oni yowuru onino oorowuyingo. 13 Tabango onindo oni gidarega yoyetoyi, ngundo Stiwenya mande godange ewero dikayingo. Suwooyi sano nga oningga ngando Anutro Tembel kundingiyi, ko nguro mamana mandero nguya mande biyomi eroruwa. 14 Noore ingootooye, ene ewo. Ngu Nasaret oni Yisas, ngundo nga Anutro yowuru ya urungga Tembel musiyongga nga yomburiyoro, Mosesndo muringga yunoyingoku, ngu yowoorengoro, keta gura yewero ewo. Ene ganayeroro eyingo. 15 Oni bidodo mande wirikoyingo yano bibiteyingo ngu, Stiwen gome gome kenondadangetetoyi, ngu Stiwen omukumundoongo yowoorengoro, Anutro oni, Engel omukumundoongo ngundiro tetoni kenoyingo.