1 KORIND
1 Korindro Mande Tabango
Pol ngu Epesas, endemo nguno ootooro, ene ngu naruno, nga so uyi nga nakangoro, Korind oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo, nguro soweyoyingo. Korind endega ngu urungga, ene oowooyi gome etenggo. Ngu mera gumisina Akayiya ko Giris. Ngu endegano nguno ngu, ngu oni simoo bare gumingga ngu Yudanonggo, ko, oni simoo bare gumingga ngu Giriknonggo ombuyingo. Oni simoo bare oowooyingga ngu mera gumisina, nguno ngu, ene ooye ngu oowooyingga oorengo. Ene digi beye oowooyingga, ko, ingonduduye nguya urungga. Ngundiromu, ene godange anut nguno yambo mande tero, enengo ingonduduye ngu ukingootoni, ko, enengo ingonduduye gura gura, ko muri biyomi ngundo ukingoyunoote.
Ene Polndo oore erayaga endeyoyingongga ngu, enengo koni koreteyingo ngu Korind, oni simoo bareno Anutro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro yunoyingo. Pol ene (Tisa) oo nakanaka ko tero, nguno ene dagoma gura bidodo gura gumi, ngundiro nguno, ko tero, ene ngunonggo yoyokoro toongeyingo. (Aposel 18:1-17) Kootuyisina, ngu naruno nguno, Apolos enebana ko ngusina oororo, Anutro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro yunoyingo. Ene nguno ko tero oodoni, mande binga gura Polndo ngandiro ingoyingo. Korind oni simoo bare enengo nowoondoye hamoo teyingongga, ngu gome nenengo kini. Ngundiro mande ingoro, nguro ngu kowuringga nguro nga so uyi nakayangga nga nakangoyingo.
Mande gumi gumi ngu, nga bukgano ngano oorooteku, ngu ngandiro:
* Kambayeroyingo mande. 1:1-9.
* Rongge sambi tero, nguro usowooro ngu, oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo ngu kewooroyemo ooroote. 1:10-4:21.
* Mera ngaro muri, ngundo ngu nowoondoye hamoo teyingo, oni simoo bare nguro ingonduduye yoyingo. 5:1-6:20.
* Kamebare teweroyi nguro mande. 7:1-40.
* Noore nowoondonani eraya ma oruwa. Noore ngu komo Krayisro nowoondonanimo hamoo tetoni, oruwato. 8:1-11:1.
* Yambo mande teweroyi, nguro muri gura gura ngu nowoondoyemo hamoo teyingo oni simoo bare. 11:2-14:40.
* Krayis ngu ko ootoogeyingo. Ngundiro nangge, oni simoo bare nowoondoyemo hamoo teyingo ngu ko ootoogewanggo. 15:1-58.
* Pol enengo ingonduduni nguro eyingo, kambayeroyingo mande, ko, mande gumi gumi ngu ingoweroyi mande. 16:1-24.
1
Korind Kristen Simoo Barero Polndo So Uyi Koretero Nakangoyingo
No Pol, Anut enengombo negoneroro, noyoro, Yisas Krayisro Aposel rogoneroyingo. Nondo nga so uyiga nga nakangootoowe, ko noorengo doboonani Sositenis nguya hooroowenerowo. Ye Korind endemo Anutro simoo bare yoyetoni oorootenggoku, nguro nakangoro yunooteroku ngu, Yisas Krayis ngundo tetoni, ye kundingiyi tunootetoyi, enengo oorengo rogo tetoni oorootenggo. Ngundiro nangge, mera bidodomo oni onendo Yisas Krayisno yemboongero kundingiyi oorootenggoku, nguro nguya nakangootero. Yo, noorengo Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, oni gidarega nguya Simbuye. No Anutno yemboongeteno. Noorengo awanani Anut ko noorengo Urungga Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, gedo sumangengge ko gengo nowoondoge imakeyingongga ngu, gengo Kristen simoo bare yuno. Ero yemboongeyingo.
Polndo Anutno Esosooteyingo
Yisas Krayisro koni, ngunonggo Anutdo ye sumangeni ayibini ngu, ye yunowoku, nguro no suwooyi sano Anutno yengo yemboongero esosooteteno. 5-6 Ngundiro nguro, ye Krayis Yisasro mandeni, oo bidodo noorendo yeno wesiyoro ewootoku, ngu yengo nowoondoyemo kuri yanggango ooroote. Ngunonggo Anutdo ye yoyeni, enengo muri gome oorengo ingoro, enengo mande wesiyoweroyi nguro gome ingowanggo. Ngundiro tero, ye mete enengo mandeni ngu oni gidaregano gome wesiyoro etoyi, ene nguno yanggango yowanggo. Ngundiro nguro, ataga nga naruno ngano, ye nguya noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas Krayis omburo tunooteweroyi, ngu sobowooya oriyi. Nguno ye Yuka Kundingiyi nguro sumangeni, ngundo enengo koni teweroyimboro ingoyingo gura gura ye kingo duwoo yunooteku, nguro ye ma wenonowanggo. Kini, Yisas Krayis, ngundo ye yanggango teyunootoni, ye nguno yanggango ootooro oode, yengo naru kini teyingo naruno, ye weti biyomi gura noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, ngu doongeyimo ma tunootewa. Anutdo ye negoyerowoku ngu, ye enengo Nangoni Yisas Krayis, noorengo Oo Bidodo Simburiga nguya nowoondoye gobooro yetoyi, ene suwooyi sano yeya oruwanggo. Anutdo newende hamoomonggo oo bidodo teweroyimboro eyingo ngu, ene komo hamoo oorengo ngundiro temukowa.
Korind Kristen Simoo Bare Usowooro Songo Songo Teyingo
10 Nguro ngu, ye Kristen konebane, nondo ye noorengo Yisas Krayis Oo Bidodo Simburi Simbunani, nguro oowooyimo, no ye ngu muringga ngu teyi, ero eririyerooteno. Ye bidodo mande guranangge erogogo, nguro yengo simoo bare ngu usosowooro ma oruwero. Ye komo hamoo yowuruwooya ingondudu guranangge yeya, nowoondoye nguya gobooro siyeya oriyi. 11 Yo, noro Kristen konebane, Kolowi, nguro keyimo oni, ngundo yengo etoyi ingowono. Yengo nangge, kewooroyemo ronggeyi tero oorootenggo. 12 Nondo nguro eteno. Ye bidodo yengomo yengomo mande ngandiro gura gura etenggo. Gidaregado etenggo. No ngu Polro mandeni keyooteno. Etoyi, gidaregado etenggo. No Apolosro mandeni keyooteno. Etoyi, gidaregado etenggo. No ngu Pitaro mandeni keyooteno. Etoyi, gidaregado etenggo. No Krayisro mandeni keyooteno, ero etenggo. 13 Ngu ndadiro? Krayis usowooyingomu, sosi songo songo bine? Ngundi no Polndo, de omukondino ye hoorooweyerowero kumoowonowo, bine? Ngundi, ye no Pol oowooyimo, sono kundingiyimbo sonoyeroyingo, bine? Hamoo oorengo, ngundiro nguya kini. 14 No nowoondonemonggo Anutno esosootetenoku ngu, nondo ye gura ma sonoyeroyingo. Kini, nondo ngu Krispas, Geyus eraga, ngu nangge ngu ye kewooroyemonggo, nondo sono kundingiyi ngundo sonoyeroyingo. 15 Ngundiro nguro, ye kewooroyemo nguno, gurado ngu, no Pol oowooyimo sono kundingiyi gimuyingo, ero ma ewanggo. 16 Nondo ngu, Sepanas enengo bareyi simoongododo sonoyerowonowo. Gidarega nguya sonoyerowonomu, no ngu ma ingooteno. 17 Krayisdo ngu no oni sono kundingiyimbo oni sonoyerowero, ma soweneroyingo. Kini, no Anut enengo mande gome mesarango nguro murini ngu nangge wesiyoro eweroyimboro sureneroyingo. Nondo ingondududodo onindo mande ero wesiyootenggoku, ngundiro ma tewano. Kini, Krayisdo noorengo weti mbumbuwaro de omukondino kumooyingongga nguro mandeni ngu, nondo Anutro yanggangoni, nguro nangge eteno.
Krayis Ngu Anutro Yanggangoni
18 Oni ene oonooteweroyi, ngundo Yisasdo noorengo mbumbuwaro kumooyingo mandeni, nguro buribari etenggo. Ene noore Anut, enengo simoo bare ko uriyeroro yoyoyingo, ngundo noore ngandiro ingooteto. Yisasdo noorengo mbumbuwaro kumooyingo mandeningga, ngundo Anut yanggangoni, ngu etuyerootoni ingooteto. 19 Yo, Anutro mandeno ete.
Nondo ingondududodo oniro ingoyingo ngu yomburiyoro yunowano. Nondo oni ingoyingoyemonggo ingoyingo gura gura ingootenggoku, ngu andangeyunowano. Eyingo. (Ayisaya 29:14)
20 Mera ngano ingondududodo oni, Skulno ingoyingo urungga oorengo ingootenggoku oni, ko oni mande gome wirikoro ingootenggoku, ngu oni doongeyemo nangge, ene oowooyidodo. Ngu oni nguro noore ndadiro ewato? Ene Anut doongeyimo, ngu oni ngu, enengo ingoyingoye ngu, kingo oo ngundiro tete.
21 Mera ngaro oni ngu, ene Anutro ingoyingoni ngu, enengo ingonduduyemonggo, ma ingoro yowanggo. Kini, Anut enengombo simoo bare ko yoyowero ingowoku, nguno enengo ko onindo mandeni wesiyoro etoyi, oni ingoro nowoondoyemo hamoo tetenggo. Ene oni mande ngu ingoro, nowoondoyemo hamoo ma teteku, ngundo nga ngu kingo mande, ero ingootenggo. 22 Ene Yuda onindo ngu, muri songo gura onindo ma teweroyimu ngu tetoyi, kenoro ngu, noore mete nowoondonanimo hamoo tewa, ero etenggo. Oni sowe gidaregado ngu oni ingoyingo urungga oorengo, nguro ingonduduni ingoro ngu, noore nowoondonanimo hamoo tewa, ero etenggo. 23 Ene noorendo ngu Krayis de omukondino dowooro sanggaweyingo, nguro mande murini, ero wesiyoro etetoku, ngu Yuda oni nowoondoyemo hamoo ma tete. Oni sowe gidaregado mande nga ingootoyi, kingo mande ngundiro tete. 24 Ene noore Anutdo rogoyeroyingo ngu ingowootoku, ngu noore Yuda oni, ko oni sowe gidarega nguya noore ingooteto. Krayisno Anutdo noore yanggangoni, ingoyingoni nguno etuyerowo, ero ingoyingo. 25 Ene Anutdo simoo bare ko yoyowero ingondudu teyingongga, ngu mera ngaro onindo ingonduduye urungga ngu dagayeroyingo. Ngundiro nangge, Anutro yanggangongga, ngundo Krayisnonggo, noore ko yoyowero teyingongga, ngundo mera ngano oniro yanggangoye urungga oorengo ngu, hamoo oorengo dagate.
26 Yo, Kristen konebane, ye ingondudu teyi. Kuri Anutdo ye negoyeroyingomo nguno ye nowoondoyemo hamoo tewonggoku, ngu mera ngaro oni doongeyemo, ye kewooroyemo nguno ingoyingo oni, yanggangoyedodo oni, ko oowooye bingamiyedodo oni oowooyingga nguya kini. 27 Yo, Anutdo enengo ingoyingo, ngunonggo ene oni ngundiro ingoyingoye, ko yanggangoye kini ngu yeni, ingoyingo yanggangoyedodo tete. Ene ngundiro tero, enengo yanggangoni, ngu mera ngaro oni ingoyingoye, ko yanggangoyedodo etenggoku ngu etuyerootoni, ngu kenoro, ingoro, ene oyimo yootenggo. 28 Anutdo mera ngano oni oowooyi bingamiye kini ngu yoro, onindo oo oowooyi biyomi etenggoku, ngu yeni, oowooyidodo tunootewa. Yo, Anutdo oni ingoyingoye kini ngu yoyootoni, ngundo oni ingoyingoyedodo ngu yowoongootoyi oonootewanggo. 29 Ngundiro teweroyi, nguro mera ngano oni simoo bare gura, Anut doongeyimo, enengombo oowooye bingamiye ero okooweroyi, ngu ereremo kini. 30 Yo, Anutdo ye Yisas Krayisya gobooro oruweroyimboro yoyeyingo. Anutdo Krayis ngu, noorengo ingoyingo nguro Simburi tero, oruweroyimboro yeyingo. Yisas Krayisdo nangge, ngu ene noore yoyeni, gome nenengo oorengo kundingiyi endeyoro oruweroyi, ngundo nangge, ene noore uriyeroro, ko yoyoyingo. 31 Ngundiro nguro, Anutro mandeno ngandiro ete.
Oni gura ene oowooyi bingamini okoowero ngu, ene komo Anutro oowooyi bingamini eya okooni. Ero eyingo. (Yeremayiya 9:24)