16
Polndo Kristen Dobookuriyi Kambayeroyingo
Noorengo Kristen kuwoonani Pibi ngu, ene Kristen bare gome. Enendo ngu Senikiriya endemo Kristen oni simoo bare ngu hoorooweyeroro, ko teteku ngu. Pibi barega ngu Anutro newendemo hamoo teyingo ngu, ye Kristen onindo Oo Bidodo Simburi oowooyimo, sobowooya kawararangoyi. Ene oo guraro wenonootoningga ngu, ye komo hoorooweya, oo ngu inoyi. Ndatero nguro, ene suwooyi sano no hoorooweneroro, ko, simoo bare oowooyingga nguya hoorooweyerowo.
Prisila nguya kameyi Akuwila erambarisa ngu noya Krayis Yisasro koni gobooro tewooto. Ngundiro nguro, ngu no dobookurine. Nowoondoyari hamoo teyingo, ngu yanggango. Ngundiro nguro, ngu erayaga ngu, no hoorooweneroro, ene nguya kumoowero meyeyingo. Ngundiro nguro, nondo oni oni urungga tero, enengo esosooteteno. Ngu nondo nangge, erayaga nguya esoso ma teteno. Kini, oni sowe songomboro, Kristen onindo nguya erambarisa nguro esosootetenggo. Ye Kristen simoo bare enengo yano yowuruwooro yambo mande tetenggoku nguya esosootero kambayerooteno.
Ye noro esosootero, mande etenoku nga, ngu doboone Epayinitus nguya etoyiga ingoni. Ngu nenengo doboone oorengo. Esiya mera urungga oorengo nguno, oni simoo bare bidodo nguno oorootenggoku, Epayinitus ngu koretero Kristen oni tunooteyingo.
Ye Mariya nguya noro esoso ngu inoyi. Ndadiro nguro, ene ye kewooroyemo nguno ye hoorooweyerowero ko yanggango teyingo.
Ye noro dobookurine Andronikas, dobooyi Yuniyas, nguya esoso ngu yunoyi. Ngu erayaga ngu noorengo Yuda oni. Ene noya ya biyomimo gobooro uwootowo. Ene Aposel oni kewooroyemo ene oowooyari gome metemi. Ngu erayaga nguya ene no koretenunoro, Krayisno nowoondoyari hamoo teyingo oruworiyo.
Ambaliyatus ngu Kristen doboone oorengo. Nguro nondo enengo gome ingootenoku, nguro ye noro esoso mande nga nguya inoyi.
Ye Urubanusno nguya, noro esoso mande nga etungootoyiga kenoni. Ene ngu Krayis Yisasro konimo ngano, ngu noorengo doboonani. Noro esoso mande nga ngu, Stekis etoyiga ingoni. Ene nguya noro doboone oorengo.
10 Ye noro esoso mande nga Apeles, nguya inoyi. Ene ngu Krayis Yisas ngu hamoo keyoyingo oni oowooyidodo. Ngundiro nangge, ye noro esoso mande nga Aristobulus, simoonggoro nguya, enengo yano oni oorootenggoku nguya, Yisasro ingoro oorootenggoku, ngu nguya yunootoyiga kenoyi.
11 Ye noro esoso mande nga ngu, Herodiyan oni nguya inoyi. Ene ngu noorengo Yuda oni. Ye noro esoso mande nga ngu, Narasisus simoonggoro nguya, enengo yano oni nguya Yisasro ingoro oorootenggoku, ngudodo yunoyi. Ene ngu Oo Bidodo Simburi Simbunani nguno oorootenggo.
12 Ye noro esoso mande nga Trayipina, Trayiposa, ko, Perasis nguya yunoyi. Ngu bare kabusa ngu, ene Oo Bidodo Simburi Simbunani nguro koni nguro ko yanggango tetenggo.
13 Ye noro esoso mande nga Rupus nguya inoyi. Ene ngu Oo Bidodo Simburi Simbunani nguro ko urungga oorengo tete. Enengo nemi, ngu no namone ngundiro, ene nguya esoso mande inoyi.
14 Ye noro esoso mande nga oni nguya yunoyi. Aristobulus, Prigon, Hemis, Patorobas, Hemas, ko, Kristen dobookuriye eneya oorootenggoku, nguno nguya eyi.
15 Ye noro esoso mande nga oni nguya yunoyi. Pilologus, ko, bareyi Yuliya; Neriyas, nguya kuwooyi Olimbas, ngundo oni simoo bare bidodo Anutro nowoondoyemo hamoo tero, yeya oorootenggoku, ngu nguya yunoyi.
16 Naru bidodomo, yambo ureweroyimo, Kristen dobookuriye yeyoro ngu, kandeye dowooro, kambayeroya, oni oni teyunoyi. Krayisro oni simoo bare, yowuru bidodomo, ngu bidodo ye esoso teyunoro kambayerootenggo.
Oni Gidaregado Kristen Oni Simoo Bare Yowuruno Oodoyi Yomburiyeroyingo
17 Ye Kristen konebane, no yeno eteno. Oni gidaregado omburo, Kristen oni simoo bare ngu tootoongoyeroro, yoyeni, bogudodo tero, nowoondoyemo hamoo teyingo ngu yomburiyootenggoku, nguro ye gome doongeteya, ingonda teyi! Ngundiro oni ngu, ene mande muri gidarega Anutro mandeno ma eteku, ngu ero etuyerootenggo. Ye nguya gobooro ma bibitewero. 18 Ngundiro oni ngu, ene noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Krayisro koni ma tetenggo. Kini, ene enengo goweyeboro ingondudu biyomi ngu nangge keyootenggo. Ngundiro tero, ngunonggo ene mande gome oorengo ngu ero, oni mande muri biyomi ma ingootenggoku, ngu ganaganayerootenggo. 19 Oni bidodo yengo muriye gome Anutro mande gome ingoro, keyootenggoku ngu ingoro, ene nguro etoyi, no ingoro, nguro no oni oni urungga yengo teteno. Yengo ingonduduye samangowero mande eteno. Ngundiro nguro, nondo ngandiro ingootenoku, ngu ye komo oo gome nenengo teweroyi, nguro muri nangge teya oriyi. Ye komo oo biyomi gidarega nguro murini, nguro ingonduduye gosiyoya, kabeteya yokoya, kootu inoyi. Yo, ye komo muri biyomi bidodo ngu yokoya, songo oriroko oriyi. 20 Anut ngu nowoondoye imakeyingo, sumange, ayibi, nguro simburi oorengo. Naru bodaga nguno ngu, Anutdo Setan wongooro, oorongooni keyi damonimo uwa. Noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayisro sumange, ayibini, ngu yeya orini.
Oni Gidarega Pol Hoorooweyingo, Ngundo Rom Oni Simoo Bare Kambayeroyingo
21 Noro ko goboorone Timooti, ngundo yengo esosootero kambayeroote. Noro dobookurine oowooye ngu Rusiyas, Yeson, ko, Sosipata, ngu noorengo Yuda oni, ene nguya ye kambayerootenggo.
22 No Taritiyas, nondo Pol manggowoomonggo mande yoro, nga so uyi nga nakangooteno. Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas, ngu oowooyimo, no yeno mande esosootero kambayerooteno.
23 Gayiyus, ngundo nguya ye kambayeroote. Enendo enengo yano gome sobonerowo. Ene Anutro oni simoo bare yowuruwooyingo nguya ngundiro soboyerowo. Erasitus, ngu ende ngaro beye sobowooyingo oni, ko, doboonani Kuwootas, ngu erayaga nguya yeno esosootero kambayerooteri. 24 Noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, nguro ayibi, sumangeni, ngu ye bidodoboya orini. Ngu hamoo.
Noore Komo Anut Oowooyi Bingami Ero Okoowato
25-26 Arisa, noore komo Anutro oowooyi bingami ero okooro, oni oni tewato. Anutdo Yisas Krayisro Mande Keta Mesarango, nondo yeno wesiyoro etenoku, ngu yeni, yanggango yewa. Nga mande kombiteyingongga nga, ngu kurimi kombitero oruwoku, ene ataga ngu, Anutdo yeni, tunoo oorengo tunootete. Anut sugi sugi oorooteku, ngundo enengo mande nenengo kuri enengo ingondudu eyingo onino etoni, nguro mandeni nakangoyingo. Anutdo enengo mande ngu enengo ingondudu eyingo oni yunoyingo, nguro damoni ngandiro. Nguno enengo mandeni, murini oororo, oni simoo bare bidodo merako ngano oorootenggoku, ngundo ingoya, nowoondoye hamoo teya, yowoorengoya, ene keyoyi ero ingoote, ero eyingo. 27 Anut enengombo nangge ingondudunidodo. Ngundiro nguro, Yisas Krayis oowooyi, suwooyi sano duridaridodo oruwa. Nguro noore komo enengo oowooyi bingami ero okoororuwato. Ngu hamoo.