15
Noore Kristen Oni Dobookurinani Hoorooweyerootooye, Ene Nowoondoyemo Hamoo Ngu Yanggango Tewanggo
Noorengo ingondudu nangge, ma keyowato. Kini, noore nowoondonanimo hamoo yanggango, ngundo oni gidarega nowoondoye hamoo teyingo ngu yanggango kini, ngu hoorooweyeroro, samangoyerootooye, nguno ene yanggango dikawanggo. Noore Kristen oni dobookurinani oorootenggoku, ngu muri metemimo hoorooweyerootooye, nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango tewanggo. Noore ingooteto. Krayis Yisas ngu enengo ingondudu, ngu ma keyoyingo. Kini, Anutro mande ngundo Yisasro ngandiro eyingo.
Onindo geya mande biyomi etenggoku, ngundo omburo, no wirinerowanggo, ero eyingo. (Sam 69:10)
Yo, Anutro mande bidodo kuri nakangoyingo, ngu noorendo kandangero, ingoweroyimboro nakangoyingo. Ngu mande nakangoyingo ngu, noorengo nowoondonanimo hamoo teyingongga, ngu yanggango teyunowa. Noore ngunonggo yanggango dikatooye, Anutro mande, ngundo oore gome etuyeroro oodoni, Anutdo kawararayerootoni, noore ene sobowooro oodooye, ene omburo yoyowa. Anut nguro murini, ngundo oni nowoondoye yanggango teyunootoni, ngunonggo oni yanggango dikaro, Anutya nowoondoye guranangge yero oruwanggo. Enendo hoorooweyerootoni, noore ngunonggo Krayis Yisasro murini gome ngu keyoro, ngunonggo ingondudu guranangge yero oruwanggo. Ngundiro nguro, yengo nowoondoye, manggoye gurananggemo Anut oowooyi bingami eya okooyi. Yo, hamoo, Anut noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani ngu Yisas Krayis nguro eweyi ngu bingami ero okoowato.
Krayisdo Yuda Oni, Ko, Oni Sowe Gidarega Nguya Hoorooweyeroyingo
Krayisdo kuri noorengo nowoondoyi teyunoyingo. Nguro ngu, ye bidodo Kristen dobookuriye yoyoya, nowoondoye guranangge gobooro yetoyiga, oni bidodo ngundiro muri ngu kenoro, Anut bingami ero okoowanggo. No ngandiro eteno. Krayis Yisas ngu kuri Yuda oni ngu hoorooweyerowero ko oni tunooteyingo. Ene ngundiro tero ngu, Anutro mandeni hamoo ngu yanggango teyinoote. Nguno Anutdo Yuda oni nguro osisambayemo sunggi mandega Mesayiyaro ero gosiyoyingo, mande ngu bidodo ataga engge yeni tunootete.* Oni sowe gidarega, ngundo ngu Anutro sumangeni ngu kenoya, ngunonggo Anut bingami okooyi ero, nguro Anutro mandeno eteku ngundiro.
Ngundiro nguro, nondo oowoongge bingamingge oni sowe gidaregano yootunoro ewano. Nondo gengo oowoonggemo yambo utoro, nguno ero, yambo urewano, ero eyingo. (Sam 18:49)
10 Mosesndo Anutro mande gura ngandiro ete.
Ye oni sowe gidarega, ye enengo Yuda oni sowengga nguya mete oni oni teyi, ero eyingo. (Dutoronomi/ Lo 32:43)
11 Mande gumi gurano nguya ete.
Ye oni sowe gidarega bidodo, ye nguya komo Oo Bidodo Simburi Simbunani ngu bingami eya okooyi. Oni simoo bare bidodo komo enengo oowooyi urungga oorengo okooyi, ero eyingo. (Sam 117:1)
12 Ayisayando nguya Yisasro eyingo.
Ngu Yesi oningga nguro sowenimonggo oni gura tunootewa. Ngu oningga, ngundo ootoogero, oni sowe gidarega nguya soboyerowa. Oni sowe gidare ngu, ene nowoondoyemo hamoo tetoni, Anutdo mande ero gosiyoyingo ngu sobowooro oruwanggo. Ayisayando ngundiro eyingo. (Ayisaya 11:10)
13 Anut ngu, nowoondonanimo hamoo tetetoku, nguro Simburi. Nguro ngu, noore mete enendo omburo, yoyoweroyi nguro sobowoowato. Yengo nowoondoyemo hamoo teyingo urungga, ngundo yoyeni, oni oni teya ayibi imakeyingo muri, ngu yeno orini. Ngundiro tero ngu, Yuka Kundingiyi nguro yanggangoni ngu, ye mete yowanggo. Yisasro nowoondoyemo hamoo teyingo, nguno ye Yisas sobowooro, hahangero oorootenggoku, ngundo ye nowoondoyemo angero, oorero oruwa.
Polndo Anutro Mande Koyi Tero, Nguro Oni Oni Teyingo
14 Ye Kristen konebane garo, nondo yengo nowoondoyemo hamoo teyingo, ko, yeno muri gidarega gome tetenggoku kenoro, nguro nowoondonemo hamoo angero ooroote. Ye ngu ingondudu gomemudodo, ngundiro nguro, yengombo mete ebe hooroowe hooroowe tero, ingonduduye gome ngu dobookuriye etuyeroro yunowanggo. 15 Nondo mande gidarega yengo nakangooteno. Ndadiro nguro, ngundo ngu, ye mete hoorooweyeroro, yanggango teyunowa. Ene no nakangoweroyi ngu ma surinekiniyete. Kini, nondo yengo ingondudu ngu yokutuwoowero nakangooteno. No yeno ko yanggango tero, ingonduduye samangowero. Ndadiro nguro, Anutdo enengo koni ngaro no roogonerowo. 16 Ngundiro tero, no Krayis Yisasro ko oni tero oorooteno. No oni sowe gidarega kewooroyemo Anutro mande gome ngu koyi tero, wesiyoro eteno. Nguno ngu, no oni sowe gidarega ngu yoyoro, Anutno ombuteno. Yuka Kundingiyi, ngundo yoyeni, kundingi oni tewanggo. Ngundiro ootooro ngu, ene Anutno wooro ngundiro tunootetoyi, Anutdo nguro gome ingoote.
17 Ngundiro nguro, no Krayis Yisasya ko tero, no Anutro koni tetenoku, nguro oni oni teteno. 18 No Krayis Yisas nguro koni, murini, nguro mande nangge oni sowe gidaregano ero etuyerowano. No mande gura gura ma ewano. Ndadiro nguro, Krayisdo no hoorooweneroro, yanggango tenunootoni ngu, no komo oni sowe gidarega hoorooyerootoowe, Anutro mande gome ngu keyoweroyi nguro ko teteno. 19 No mande ero, ko tetenoku ngu, Anut enengo sunggi, ko, muri songo gura oorengo onindo ma teweroyimu, ngu bidodo Yuka Kundingiyi nguro yanggangonimonggo tewono. Ngundiro tero, no Yerusalem ende ngunonggo ko tero, Krayisro Mande Keta Mesarango ngu mera bidodomo wesiyoro, ero yade yade omburo, Ilirikam merakono mayeyingo. 20 Yo, nondo ngu ngandiro ingooteno. Oni Krayis oowooyi ma ingoyingo, oni simoo bareno nguno, no Krayis Yisasro Mande Keta Mesarango ngu wesiyoro ero, nguno ko tewero ingooteno. No oni guraro ya nonggini sanganimo nenengo ya ma yewano. 21 Kini, Anutro mandeno eteku ngundiro.
Oni ene kuri Anutro mandeni ma ingowonggoku ngu, ene nga kenowanggo. Ngundiro nangge, oni ene Anutro mande ma ingowonggoku ngu, ene komo mande gome oorengo ingowanggo, ero eyingo. (Ayisaya 52:15)
Pol Ene Rom Oororo, Ngunonggo Speyin Merako Nguya Oorowuwero Teyingo
22 Ngundiromu nga kongga ngando noro oore suwooyi sano goodoote. Ngundiro tetoni, nguro no yeno ma oorowuteno. 23 Ataga, no nga merako ngano ende bidodo ngu, ene Yisas oowooyi ingomukootenggo. Ngundiro nguro, no ko teweroyi musine kini. Nguro ngu, no dagoma oowooyingga yeno oorowuwero gome oorengo ingooteno. 24 Nguro ngu kootuyisina, no Speyin merako oorowutenoku naruno nguno, no yeno tunootero, yeyorogogo, no ngunonggo oorowuwano. No yeya bodaga oode, nowoondone metemi ingootoowe, asa, ye hoorooweneroro, oo gidarega nunoro, noyoro, omburo, Speyin oore sangago noyokowanggo.
25 Ene ataga ngu, no Yerusalemno oororo, Anutro simoo bare hoorooweyeroro, digi beye yunowero oorowuteno. 26 Ngu ngandiro: Masedoniya, ko, Giris mera nguro Kristen onindo mande guranangge ero gosiyoro, Yerusalem Kristen oni simoo bare hoorooweyerowero, digi beye yowuruwoowonggo. Ndadiro nguro, Yerusalemno Kristen oni simoo bare oowariro kumootoyi nguro. 27 Yo, nowoondoye gomemonggo nangge ngundiro tewonggo. Ene Yerusalem Kristen oni simoo bareno wetidodo. Ngundiro nguro, Yuda Kristen onindo Anutro Mande Keta Mesarango ngu oni sowe gidaregano wesiyoro ero etuyeroyingo. Nguro ngu, oni sowe gidaregado enebanangge goweyeboro oo ngundo enengo weti ngu wendangero hoorooweyerowanggo.
28 Ngundiro nguro, no digi beye yewonggoku nga, enengo kandeyemo yero yokoro ngu, asa, no yeno oororo, yeya naru bodaga oode, ngunonggo Speyin merako oorowuwano. 29 No ingooteno. No ye tanggeyemo oorowuwanoku ngu, Yisas Krayis nguro kumana yanggangonidodo nono angetoni, yeno nguya oorowuwano. Ngundiro nangge, yeno nguya ngundiro angewa.
30 Ye Kristen dobookurine, ye komo noorengo Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, nguro ingondudu teyi, ero ingooteno. Nga mandega nga Yuka Kundingiyi, ngundo nowoondonani yokutuwootoni, ngundiro nguro, noore Kristen bidodo nowoondonani guranangge gobooro yero oruwato. Nguro ye komo noro yanggango tero, hoorooweneroro, Anutno yemboongewanggo. 31 Ye oo eraya gobooro yemboongeyi. Ngu ngandiro. Yuda oni gidarega ene Anutro mande ma ingoro, manggo unggaranggara tetenggoku, ngundo ma nodowooweroyi nguro yemboongeyi. Ye ngundiya teya, Yerusalem Kristen onino nga digi beyega nga yunoro, nguro koyi tewanoku, nguro Anutno yemboongeya hoorooweneroyi. 32 Ngundiro tetoyi, Anutdo mete ero, ingootoni ngu, asa, no oni oni tero, yade oororo, ye tanggeyemo naru bodaga kengero, nowoondone metemi ingowano.
33 Anut ene nowoondoye imakeyingo, nguro simburi. Ngundo ye bidodoboya oruwa. Ngu hamoo.
* 15:8 (Mesayiya oningga, ngu Anutdo ko yoyoweroyi nguro sunggi mande, ero gosiyoro yunoyingo)