14
Noore Kristen Oni Doboonanimboro Murini Ma Wirikoro Kenowato
Oni ene newendemo hamoo teyingo ngu yanggango kini, ngundiro oni ngu, ye yoyoya, Kristen oni simoo bareno ombuya yowuruwooyi. Ye ene newende yanggango teyinoweroyimboro mande gome ngu eneno etoyiga, gome ingoni. Ye mande gumi gumi nangge buribari eneno ma ewero. Ene oni gura newendemo hamoo ngu yanggango teteku ngu, ene oo bidodo nemukoote. Ene oni gura newendemo hamoo ngu yanggango kini, ngu ene nusako roogo tero, ma nero, ene oowari gidarega nangge nete. Oni ene oo bidodo buribari neteku, ngundo oni nusako oo ma neteku nguya nowoondoye biyomi ma ingowero. Ngundiro nangge, oni nusako ma neteku nguya biyomi ero ma ingowero. Ene oo bidodo buribari neteku, nguro ene kootuyisina mande ma ero yomooyinowero. Ndadiro nguro, Anutdo ngu oningga nguya kuri yoyingo. Ge oni guraro ko oni nguro koni ma wirikoro ewero. Ndadiro nguro, ene enengo sobosobo oningga, ngundo nangge enengo ko oningga ngu wirikoro kenoro ewa. Enengo koni metemi, ngundi, biyomi, bine? Ero wirikowa. Ene hamoo yanggango dikaro, ko tetoni ngu, Oo Bidodo Simburi ngundo ene mete yeni, yanggango oorengo dikawa.
Oni gurado Anut doongeyimo, naru gura ingootoni, kundingiyi naru urungga, naru gidarega dagayeroote. Anut doongeyimo, oni gurado naru bidodo ngu naru guranangge ngundiro Anut bingami okooweroyi ingoote. Oni bidodo enengo nowoondoyemo Anutdo ingondudu yunoyingongga, ngu nangge ingonduduyemo yanggango teya oriyi. Oni ene naru gura ingootoni, naru gidarega koreteyingo tetoni ngu, ngu oningga ngu, Oo Bidodo Simburiga nguro ingoote. Ngundiro nangge, oni ene oo bidodo netekungga ngu, ene Oo Bidodo Simburi nguno esosootero nete. Yo, oni gurado ene oo buribari ma neteku nguro ene Oo Bidodo Simburi nguno nguya Anutno esosootete.
7-8 Noore keta oruweroyi, ko, kumooweroyi ngu noorengomu kini. Noore keta oruwato, bine, ngundi, kumoowato, bine, ngu Oo Bidodo Simburi Simbunani nguno nangge ooroote. Keta oruweroyi, ko, kumooweroyimu nguya, nguro muri ngu, Oo Bidodo Simburi Simbunani nguro bingami ero okooweroyi. Ngundiro nguro, Krayis Yisas kumooro, ko, keta ootoogeyingo, ene ngunonggo ngu, oni keta oorootenggoku, ko, oni kumooyingomu nguya nguro Simburi oorengo ooroote.
10 Ndadiro nguro, ye Kristen dobooyeboro ootootoni, wirikoro, kenowero mande biyomi ene goweyi sanggawero ma ewero. Ye dobooye yomooyinoro kootuyisina mande ma ewero. Ndadiro nguro, ye ingootenggo. Kootuyisina, noorengo bidodo Anut doongeyimo dikatooye, enengombo mande murinani wirikoyerowa. 11 Oo Bidodo Simburi Anut nguro mandeno ngandiro ete.
No keta ootooro, ngunonggo hamoo oorengo eteno. Oni bidodo nono boodoo oondoogero, nono yambo mande tewanggo. Oni bidodo manggoyemonggo, no oowoone Anut ngu yootunoro ewanggo, ero eyingo. (Ayisaya 49:18; 45:23)
12 Ngundiro nguro, noorengomo noorengomo Anut doongeyimo dikaro, noorengo murinani tero, endeyowootoku, ngu yootunoro, Anutno ewato.
Noore Kristen Doboonani Yomburiyowero Oo Gura Ma Tewato
13 Ngundiro nguro, noore Kristen oni dobookurinani ingonduduye ma wirikoyerowato. Ndadiro nguro, ngu Anutro koni. Noorengo ingondudunani ngu komo ngundiya dowoomomooni. Ye oo biyomi gura tero, ngundo Kristen dobooye, nguro newendemo hamoo teyingo ngu, ma yomburiyerowero. Ngundiro ma tero ngu, asa, ye nguya weti mbumbuwa tewanggo. 14 No ingooteno. No Oo Bidodo Simburi Simbunani, Yisas Krayis, nguno nowoondone yetoowe, ngundo etunerootoni, oowari enengombo biyomi ma yewa. Oni gura newendemo ene oowari guraro roogo tewero ingooteku ngu, ngu oningga ngundo roogo tewoku, ngu nangge keyoni. 15 Ngu ngandiro. Gedo oo neteku, ngundo dobooge newende yomburiyooteku, asa, ge nguno ingooteku, ge nowoondoge ebe ino ino teweroyi muringga, nguno ma ooroote. Ndadiro nguro, Krayis Yisasdo ngu doboogega ngu yowero, ene kuri kumooyingo. Ngundiro nguro, gengo oowari ngundo dobooge ma yomburiyowero. 16 Yengo oo gome ingoro oodoni, nguro onindo ngu oo nguya mandeni biyomi ma ewanggo. 17 Anutdo noore Kristen oni ene oowari, sono oo neweroyi nguno ma ingondudu tewero. Kini, Anutro murini ngundo enengo simoo bare soboyerooteku, nguno noore nowoondonani imakeyingo, gome nenengo endeyoweroyi, ko, oni oni teweroyi nguya Yuka Kundingiyi ngunonggo omburo, noore hoorooweyeroweroyimboro ingoote. 18 Oni ene Krayis Yisasro ko oni tero, nguro koni tero, endeyowaku ngu, asa, Anutdo nguro gome ingowa. Oni simoo baredo nguya, oni gome oorengo, ero ewanggo.
19 Ngundiro nguro, naru bidodomo, noore sumangeyi, ayibi mande oo nguro murimo, noore komo ebe hooroowe hooroowe tero, nowoondonani guranangge yero, dobookurinanimboya gobooro oruwato. Naru bidodomo, ye Kristen dobookuriye nowoondoyemo hamoo teyingo, ngu yanggango teyunoyi. 20 Ge oowari gidaregaro gome ingoro ngu, Anutro koni ngu ma yomburiyowero. Hamoo, oo bidodo ngu oo neweroyi. Ene ye oni gidarega oowarino yoyeyi, weti mbumbuwa tero, nguno ma wenonowero. Ngundiro nguro, dobooge oo ma neteku ngu, asa, ye nguya roogo teyi. 21 Ye Kristen dobookuriyeboro nowoondoyemo hamoo ngu ma yomburiyowero. Nguro ngu, dobooye nusako songgiwi Wayin, ma netenggoku, nguno ye nguya roogo teyi. Ngundiro tero nguno, muri metemi tewanggo. 22 Gengo nowoondogemo hamoo teyingo ngu yaringo Anutya nangge. Oni ene oo gura ingootoni, oo gome ero newende, nguro ingooteku, ooga ngundo newende kowuri ma inootoni ngu, asa, ngu oningga ngu, ene mete oni oni tewa. 23 Ene oni gura newendemonggo buribari ingoro, ngunonggo oowari gura roogo teyingo, ngu newaku ngu, asa, ene Anut doongeyimo, weti mbumbuwa tewa. Ndadiro nguro, enengo newendemo hamoo teyingo, ngu nenengo kini.