13
Noore Komo Mera Ngaro Gabuman Sobosobo Oni Nguro Manggoye Keyowato
Oni simoo bare bidodo mera ngaro sobosobo oni ngu nowoondoyemo oruwanggo. Noore ingooteto. Mera ngaro sobosobo oni oorootenggoku, ngu enengombo kingo ma tunootetenggo. Kini, ngu sobosobo tabango oni ngu Anut kandeyimonggo tunooteyingo. Ngundiro nguro, Anut enengombo mera ngaro sobosobo tabango oni yoyetoni oorootenggo. Ngundiro nguro, Anut enengombo Gabuman oni sobosobo merako ngano yeni tunooteyingo. Arisa, ngu oni nguro manggoye ma keyoro ngu, ene Anutro mandeni nguya toongoote. Yo, hamoo, sobosobo oni nguro manggowo ngu toongooro, owero yokoro ngu, asa, oni ngundiro tetenggoku, ngundo gumi kowuri urungga oorengo yowanggo. Kowuri ngundiro wendangeweroyi ngu, Anutdo ero yunoyingo, ngundiro teyunowa. Oni enengo muri nenengomo ootooro, sobosobo Gabuman oniro mamana mande keyoro ngu, arisa, ene Gabumanro ma sosorewanggo. Ene oni sobosobo sanggiri oniro Gabuman nguro mande ma keyoro ngu, asa, ene sosorero oruwa. Ge mande muri gome nenengomu nangge tetooga, arisa, ene ge bingamingge ero okoowa. Anutdo Gabuman oni nguro koye ngu, ye hoorooweyeroweroyi ko ngu inoyingo. Ye muri biyomi tewanggoku ngu, enengo yanggangoni, ngundo yengo muriye biyomingga nguro ogingoni yunowa. Anutdo Gabuman sobosobo oni yootunoyeroyingo ngu oniro biyomiye nguro gumi etuyeroweroyimboro yoyeyingo. Ngundiro nguro, noore komo enengo manggowo keyoro, mandeni yoro keyowato. Ndadiro nguro, Anutdo ngu mamana mandega ngu nowoondonanimo yeyingo. Ngundiro nguro, noore komo, nowoondonani nguro gome ingoro, ingonduduwooro manggowo keyowato.
Noore komo digi beye Takisno yeweroyi ngu, mera ngaro sobosobo oni tabango ngu Anutdo rogoyerowoku oni, ngu yunowato. Ndadiro nguro, ene Gabuman sobosobo oni ngundo ko yanggango tero, sobowooro ko tetenggo. Ge digi beye Takisro yoweroyi onindo rogoga ero gunootenggoku, ngu komo digi beye ngundiya yuno. Oni digi beye yoweroyi onino oo bidodoboro ge digi beye yuno. Ngundiro nangge, ge oni gurano weti moore tetoningga ngu, nguro sumoo etoningga ngu, asa, ge mete wendangeya ino. Yengo manggoye, nowoondoye nguya oni ururu nguro bingamiye okooyi.
Oni Ene Dobooyi Newende Inooteku Ngu, Ene Mande Gome Keyoote
Ye weti tero oni guranonggo oo gura ma yowero. Ene noore weti guranangge ngu suwooyi sano ooroote. Ngu ngandiro. Oni bidodo ene dobookuriye nowoondoyi teyunoweroyi muringga, nguro weti urungga ngu nangge orini. Ndadiro nguro, oni gidaregado, oni gidarega nowoondoyi teyunowanggoku ngu, ene Anutro mamana mande bidodo keyootenggo. Yo, Mosesro mamana mande ngu ngandiro. Ge erambarisa ma yomburiyerowero. Ge oni ma ureyi kumoowero. Ge yakaka ma tewero. Ge oni guraro oo ma kenomayingowero. Mosesro mamana mande oorooteku, ngu metemi. Ene nga mamana mande ketangga, ngando mamana mande kurimi ngu bidodo dagayeroote. Ngu ngandiro. Gengombo gengomboro gome ingooteku, ngundiro nangge, oni ge tanggegemo oorootenggoku, nguro nguya ingo. 10 Oni ene dobooyi tanggeyimo oorooteku, ngu newende inoro, nguro ene muri biyomi ma teyinowa. Ngundiro nangge, oni ene dobooyi newende inooteku ngu, ene Anutro mamana mande hamoo keyoote.
Noore Anut Doongeyimo Nenengo Oorengo Oruwato
11 Noore ingooteto. Yisas ko omburo, noore yoyoweroyi naru, ngu namoko oorengo. Ataga ngu naru wenga namoko tete. Ngundiro nguro, wereweroyi naru kini, doongedoongoodoongo tero, sobowooro oruweroyi naruni nga. Kurimi noore amana nowoondonanimo hamoo teyingo naruno, Yisasdo yoyoweroyi narungga ngu orirokoyi oruwo. Ene ataga narungga nga, ngu namoko oorooteku nga. 12 Yo, noore mera ngano oruweroyi namoko kinitewero tete. Suwoo oororo kinitetoni, sengewero namoko tetoni, ngu ngandiro. Nguro ngu, noore suwooro muri biyomi ngu yokoro, noore Anutro kondimu me idi sangga yoro, Setanya yanggango ebe urewato. 13 Noore komo Anut doongeyimo gome nenengo endeyowato. Ngundiro nguro, noore sono biya nero, ma kakabetewato. Ngundiro nangge, noore ooreko ooreko buribari ma endeyoro, ngunonggo muri biyomi gidarega nguya ma tewato. Sanggiri tero, nguno ebe utoro, ngunonggo oni gidaregaro koye nguro ma kenomayingoro oruwato. 14 Kini, ye komo Oo Bidodo Simburi Simbunani Yisas Krayis ngu yoya, goweyemo woorogongootoyiga oni songombo ye yeyoro, nguno Yisasro murini nangge kenowanggo. Ngundiro nguro, ye ingonduduye kurimi nguro murini ngu kabeteyi. Ngundiro tero ngu, asa, yengo muriye biyomi, ngu ko ma tewero.